О некоторых вопросах Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 698

Подлежит опубликованию в Собрании
актов Президента и Правительства
Республики Казахстан     

      В целях совершенствования системы обучения государственных служащих и обеспечения государственной службы профессиональными кадрами ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) реорганизовать государственное учреждениеАкадемия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" путем преобразования в республиканское государственное казенное предприятие "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" (далее - РГКП "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан");
      2) определить органом государственного управления РГКП "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы;
      3) обеспечить создание в структуре РГКП "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" Национальной Школы государственной политики;
      4) привести свои ранее изданные акты в соответствие с настоящим Указом;
      5) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
      2. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Казахстан:
      1) в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1611 "Вопросы Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 29, ст. 362; 2006 г., № 26, ст. 265):
      пункт 1 исключить;
      2) в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2006 года № 145 "О внесении дополнений в указы Президента Республики Казахстан от 5 июля 2001 года № 648 и от 8 июля 2005 года № 1611" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 26, ст. 265):
      подпункт 2) пункта 1 исключить.
      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания, за исключением пункта 2, который вводится в действие со дня регистрации РГКП "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" в органах юстиции.

      Президент
Республики Казахстан                             Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 28 қарашадағы N 698 Жарлығы

Қазақстан Республикасы Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында
жариялануға тиіс       

      Мемлекеттік қызметшілерді оқыту жүйесін жетілдіру және мемлекеттік қызметті кәсіби мамандармен қамтамасыз ету мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі заңнамада белгіленген
тәртіппен:
      1) "Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясымемлекеттік мекемесін"Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі - "Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы" РМҚК) етіп қайта құру жолымен қайта ұйымдастырсын;
      2) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігін"Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы" РМҚК-ның мемлекеттік басқару органы деп белгілесін;
      3) "Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы" РМҚК құрылымында Мемлекеттік саясаттың ұлттық мектебін құруды қамтамасыз етсін;
      4) бұрын шығарылған өз актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтірсін;
      5) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      2. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай жарлықтарына
өзгерістер енгізілсін:
      1) "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 8 шілдедегі N 1611 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 29, 362-құжат; 2006 ж., N 26, 265-құжат):
      1-тармақ алып тасталсын;
      2) "Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі N 648 және 2005 жылғы 8 шілдедегі N 1611 жарлықтарына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 8 шілдедегі N 145 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 26, 265-құжат):
      1-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын.
      3. Осы Жарлық, "Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы" РМҚК-ның әділет органдарында тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізілетін 2-тармағын қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті                                         Н. Назарбаев