Об изменении границ города Алматы

Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 2011 года № 77

Подлежит опубликованию в Собрании
актов Президента и Правительства
Республики Казахстан     
и республиканской печати   

      В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Изменить границы города Алматы, включив в его черту часть земель Алматинской области общей площадью 1 330,25 гектар, в том числе Карасайского района площадью 823,82 гектар, Талгарского района площадью 496,92 гектар и Илийского района площадью 9,51 гектар, согласно приложению к настоящему Указу.
      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ      
к Указу Президента  
Республики Казахстан 
от 12 мая 2011 года № 77

        Экспликация части земель Алматинской области,
             включаемых в черту города Алматы

                                                            гектар

№ п/п

Наименование
районов

Всего
земель

В том числе

сельскохозяйственных
угодий

под
водой

под
доро-
гами

под
пост-
ройками

прочих
земель

пашня

много-
летние
насаж-
дения

паст-
бища

1.

Карасайский

823,82

5,36

0,80

81,00

81,48

13,59

641,59

2.

Талгарский

496,92

230,12

39,55

36,66

28,59

162,00

3.

Илийский

9,51

9,51


Всего

1 330,25

235,48

39,55

37,46

81,00

119,58

13,59

803,59

Алматы қаласының шекарасын өзгерту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 12 мамырдағы N 77 Жарлығы

Қазақстан Республикасы Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында
және республикалық баспасөзде  
жариялануға тиіс        

      «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес Алматы қаласының шекарасы оның шегіне жалпы алаңы 1330,25 гектар Алматы облысы, оның ішінде алаңы 823,82 гектар Қарасай ауданы, алаңы 496,92 гектар Талғар ауданы және алаңы 9,51 гектар Іле ауданы жерінің бір бөлігі қосыла отырып өзгертілсін.
      2. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасының  
Президентінің       
2011 жылғы 12 мамырдағы 
N 77 Жарлығына       
ҚОСЫМША          

Алматы қаласының шегіне қосылатын Алматы облысының жерлері бір бөлігінің экспликациясы

гектар

Р/с
N

Аудандардың атауы

Барлығы
жер

Оның ішінде

ауылшаруашылық алқаптары

су астында

жол астында

құрылыстар астында

басқа жерлер

егістік

көпжылдық екпелер

жайылым

1.

Қарасай

823,82

5,36

-

0,80

81,00

81,48

13,59

641,59

2.

Талғар

496,92

230,12

39,55

36,66

-

28,59

-

162,00

3.

Іле

9,51

-

-

-

-

9,51

-

-


Барлығы

1330,25

235,48

39,55

37,46

81,00

119,58

13,59

803,59