О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702.

  Подлежит опубликованию в
Собрании актов
Президента и Правительства
Республики
Казахстан и республиканской
печати

      В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Отнести город Шымкент к категории города республиканского значения.

      2. Перенести административный центр Южно-Казахстанской области из города Шымкента в город Туркестан.

      3. Переименовать Южно-Казахстанскую область в Туркестанскую область.

      4. Правительству Республики Казахстан:

      1) совместно с Верховным Судом Республики Казахстан, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан:

      в месячный срок утвердить план организационных мероприятий (дорожную карту) по реализации настоящего Указа;

      до 1 сентября 2018 года принять меры, обеспечивающие приведение законодательных актов Республики Казахстан в соответствие с настоящим Указом;

      принять иные меры по реализации настоящего Указа;

      2) создать комиссию по организации и проведению конкурса на разработку генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

      5. Центральным государственным органам и местным государственным органам города Шымкента и Туркестанской области принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих местных государственных органов и организаций.

      6. Установить, что местные представительные и исполнительные органы Туркестанской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Туркестан располагаются в городе Шымкенте.

      7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      8. Настоящий Указ вводится в действие со дня официального опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 702 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі
актілерінің жинағында және республикалық
баспасөзде жариялануға тиіс

      "Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы" 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Шымкент қаласы республикалық маңызы бар қалалардың санатына жатқызылсын.

      2. Оңтүстік Қазақстан облысының әкімшілік орталығы Шымкент қаласынан Түркістан қаласына көшірілсін.

      3. Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан облысы деп қайта аталсын.

      4. Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотымен, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдармен бірлесіп:

      бір ай мерзімде осы Жарлықты іске асыру жөнінде ұйымдастыру іс-шараларының жоспарын (жол картасын) бекітсін;

      2018 жылғы 1 қыркүйекке дейін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтіруді қамтамасыз ететін шаралар қабылдасын;

      осы Жарлықты іске асыру жөнінде өзге де шаралар қабылдасын;

      2) Түркістан қаласын түркі әлемінің мәдени-рухани орталығы ретінде дамыту бойынша бас жоспарды әзірлеуге конкурс ұйымдастыру және өткізу жөніндегі комиссия құрсын.

      5. Орталық мемлекеттік органдар және Шымкент қаласы мен Түркістан облысының жергілікті мемлекеттік органдары тиісті жергілікті мемлекеттік органдар мен ұйымдардың іркіліссіз әрі тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдасын.

      6. Түркістан облысының жергілікті өкілді және атқарушы органдары, сондай-ақ орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелері мен ведомстволық бағынысты мекемелері Түркістан қаласына көшкенге дейін Шымкент қаласында орналасады деп белгіленсін.

      7. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      8. Осы Жарлық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президентi
Н.НАЗАРБАЕВ