О внесении изменения и дополнений в постановление акимата от 16 января 2009 года № 14 "Об утверждении перечня рыбохозяйственных водоемов местного значения"

Постановление акимата Костанайской области от 7 декабря 2017 года № 619. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 22 декабря 2017 года № 7411

      В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" акимат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата Костанайской области от 16 января 2009 года № 14 "Об утверждении перечня рыбохозяйственных водоемов местного значения" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3666, опубликовано 30 января 2009 года в газете "Қостанай таңы") следующие изменение и дополнения:

      в перечне рыбохозяйственных водоемов местного значения, утвержденном указанным постановлением:

      строку:

      "

685

Болото Шоптыколь

30

Житикаринский

      "

      исключить;

      дополнить строками, порядковые номера 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, следующего содержания:

      "

953

Озеро Шуртанкарагай

200,5

Аулиекольский

954

Озеро Дузбайские разливы №1

300

Аулиекольский

955

Озеро Мурзаколь

35

Аулиекольский

956

Озеро Кишкенколь

153

Аулиекольский

957

Старица Рачье

2,3

Костанайский

958

Озеро Огородное

15,1

Костанайский

959

Пруд Большой

6

Мендыкаринский

960

Балка Милославская

96

Денисовский

961

Озеро без названия

5,0

Федоровский

      ".

      2. Государственному учреждению "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Костанайской области после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Костанайской области.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким Костанайской области А. Мухамбетов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель республиканского

      государственного учреждения

      "Костанайская областная

      территориальная инспекция лесного

      хозяйства и животного мира"

      Комитета лесного хозяйства

      и животного мира Министерства

      сельского хозяйства

      Республики Казахстан"

      ____________ Д. Джумабаев

Әкімдіктің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 14 "Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су тоғандарының тізбесін бекіту туралы" каулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қостанай облысы әкімдігінің 2017 жылғы 7 желтоқсандағы № 619 қаулысы. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 22 желтоқсанда № 7411 болып тіркелді

      "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес Қостанай облысының әкiмдiгi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қостанай облысы әкімдігінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 14 "Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су тоғандарының тізбесін бекіту туралы" қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3666 болып тіркелген, 2009 жылғы 30 қаңтарда "Қостанай таңы" газетінде жарияланған) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су тоғандарының тізбесінде:

      "

685

Шөптікөл батпағы

30

Жітіқара

      "

      деген жол алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, жолдарымен толықтырылсын:

      "

953

Шортанқарағай көлі

200,5

Әулиекөл

954

№1 Дүзбай жайылмалары

300

Әулиекөл

955

Мырзакөл көлі

35

Әулиекөл

956

Кiшкенкөл көлі

153

Әулиекөл

957

Рачье ескі арнасы

2,3

Қостанай

958

Огородное көлі

15,1

Қостанай

959

Үлкен тоған

6

Меңдіқара

960

Милославская балкасы

96

Денисов

961

Аты жоқ көл

5,0

Федоров

      ".

      2. "Қостанай облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы қаулының аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қостанай облысы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қостанай облысы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қостанай облысының әкімі А. Мұхамбетов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      "Қазақстан Республикасы Ауыл

      шаруашылығы министрлігі Орман

      шаруашылығы және жануарлар

      дүниесі комитеті "Қостанай

      облыстық орман шаруашылығы

      және жануарлар дүниесі аумақтық

      инспекциясы" республикалық

      мемлекеттік мекемесінің басшысы

      ________________ Д. Жұмабаев