О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об Ассамблее народа Казахстана"

Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года № 361-V ЗРК

      Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 20 октября 2008 года «Об Ассамблее народа Казахстана» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 17-18, ст. 70; 2010 г., № 11, ст. 59; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 16, ст. 90) следующие изменения и дополнения:
      1) преамбулу изложить в следующей редакции:
      «Настоящий Закон определяет статус, порядок формирования и организацию работы Ассамблеи народа Казахстана, направленной на реализацию государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства, общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел», обеспечение общественно-политической стабильности и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.»;
      2) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Ассамблея народа Казахстана (далее – Ассамблея) – учреждение без образования юридического лица, образуемое Президентом Республики Казахстан, способствующее разработке и реализации государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства.»;
      3) статью 3 изложить в следующей редакции:
      «Статья 3. Цель Ассамблеи
      Целью Ассамблеи является обеспечение межэтнического согласия в Республике Казахстан в процессе формирования казахстанской гражданской идентичности и конкурентоспособной нации, объединенной общенациональной патриотической идеей «Мәңгілік Ел», на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности народа Казахстана при консолидирующей роли казахского народа.»;
      4) подпункты 2) и 4) статьи 4 изложить в следующей редакции:
      «2) укрепление единства народа Казахстана на основе общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел»;»;
      «4) участие в формировании политико-правовой культуры граждан;»;
      5) подпункты 1) и 9) статьи 6 изложить в следующей редакции:
      «1) содействие в разработке и реализации государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства;»;
      «9) участие в общественно-политической экспертизе законопроектов по вопросам государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства;»;
      6) пункт 7 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «7. Решение Сессии утверждается Председателем Ассамблеи. Содержащиеся в решениях Сессии Ассамблеи рекомендации и предложения по государственной политике в сфере общественного согласия и общенационального единства, направленные государственным органам и должностным лицам, подлежат обязательному рассмотрению.
      Работа Сессии регулируется регламентом, утверждаемым решением Сессии.»;
      7) пункт 4 статьи 11 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      «1-1) подготовка ежегодных отчетов о работе Ассамблеи, в том числе по реализации общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел»;»;
      8) пункт 2 статьи 12 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      «1-1) заслушивает и утверждает ежегодные отчеты о работе Ассамблеи, в том числе по реализации общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел»;»;
      9) в подпункте 1) пункта 2 статьи 16 слова «национальной политики» заменить словами «политики в сфере общественного согласия и общенационального единства».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ

"Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 27 қазандағы № 361-V ҚРЗ

      1-бап. «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» 2008 жылғы 20 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 17-18, 70-құжат; 2010 ж., № 11, 59-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 16, 90-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Заң қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік саласындағы мемлекеттік саясатты, «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясын іске асыруға, қоғамдық-саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету мен мемлекеттік және қоғамның азаматтық институттарының этносаралық қатынастар саласындағы өзара іс-қимылының тиімділігін арттыруға бағытталған Қазақстан халқы Ассамблеясының мәртебесін, оны қалыптастыру және жұмысын ұйымдастыру тәртібін айқындайды.»;
      2) 1-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қазақстан халқы Ассамблеясы (бұдан әрі – Ассамблея) – заңды тұлға түрінде құрылмайтын, Қазақстан Республикасының Президенті құратын, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға ықпал ететін мекеме.»;
      3) 3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «3-бап. Ассамблеяның мақсаты

      Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтастырушы рөлін арқау ете отырып, қазақстандық патриотизм, Қазақстан халқының азаматтық және рухани-мәдени ортақтығы негізінде «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясымен біріктірілген қазақстандық азаматтық біртектілікті және бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыру процесінде Қазақстан Республикасында этносаралық келісімді қамтамасыз ету болып табылады.»;
      4) 4-баптың 2) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының негізінде Қазақстан халқы бірлігін нығайту;»;
      «4) азаматтардың саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыруға қатысу;»;
      5) 6-баптың 1) және 9) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға жәрдемдесу;»;
      «9) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік саласындағы мемлекеттік саясат мәселелері жөніндегі заң жобаларына қоғамдық-саяси сараптамаға қатысу;»;
      6) 9-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Сессияның шешімін Ассамблеяның Төрағасы бекітеді. Ассамблея Сессиясының шешімдеріндегі мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарға жіберілген қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік саласындағы мемлекеттік саясат жөніндегі ұсынымдар және ұсыныстар міндетті түрде қарауға жатады.
      Сессияның жұмысы Сессия шешімімен бекітілетін регламентпен реттеледі.»;
      7) 11-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) Ассамблеяның жұмысы туралы, оның ішінде «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясын іске асыру жөніндегі жыл сайынғы есептерді дайындау;»;
      8) 12-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) Ассамблеяның жұмысы туралы, оның ішінде «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясын іске асыру жөніндегі жыл сайынғы есептерді тыңдайды және бекітеді;»;
      9) 16-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы «мемлекеттік ұлттық» деген сөздер «қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлік саласындағы мемлекеттік» деген сөздермен ауыстырылсын.
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев