Әйтеке би аудандық мәслихатының 2022 жылғы 29 наурыздағы № 162 "Әйтеке би ауданы бойынша 2022-2023 жылдары жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық мәслихатының 2022 жылғы 16 қарашадағы № 262 шешімі

      Әйтеке би аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Әйтеке би аудандық мәслихатының "Әйтеке би ауданы бойынша 2022-2023 жылдары жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспарын бекіту туралы" 2022 жылғы 29 наурыздағы № 162 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      Ақкөл, Ақтасты, Аралтоғай, Тұмабұлақ, Әйке, Жабасақ, Жамбыл, Темірбек Жүргенов, Қайрақты, Қарабұтақ, Құмкұдық, Қызылжұлдыз, Сарат, Сұлукөл, Үшқатты ауылдық округтері бойынша жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі жоспардың 4 - қосымшасындағы "Бір ауыл шаруашылығы жануарына су тұтынудың орташа тәуліктік нормасы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 173 бұйрығымен бекітілген жайылымдарды ұтымды пайдалану қағидаларының 9-тармағына сәйкес айқындалады" абзацтағы сөздер "Бір ауыл шаруашылығы жануарына су тұтынудың орташа тәуліктік нормасы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 545 бұйрығымен бекітілген "Су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын әзірлеу жөніндегі әдістемеге" сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14827 болып тіркелген) анықталады" сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Әйтеке би аудандық мәслихатының аппараты" ММ-сі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жариялауды қамтамасыз етсін;

      2) осы шешімді Әйтеке би ауданы мәслихатының ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Әйтеке би аудандық
мәслихатының хатшысы:
Е. Таңсықбаев

О внесении изменений в решение Айтекебийского районного маслихата от 29 марта 2022 года № 162 "Об утверждении Плана по управлению пастбищами и их использованию по Айтекебийскому району на 2022-2023 годы"

Решение Айтекебийского районного маслихата Актюбинской области от 16 ноября 2022 года № 262

      Айтекебийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айтекебийского районного маслихата "Об утверждении Плана по управлению пастбищами и их использованию по Айтекебийскому району на 2022-2023 годы" от 29 марта 2022 года № 162 следующие изменения:

      Приложение 4 к Плану по управлению пастбищами и их использованию по Аккольскому, Актастинскому, Аралтогайскому, Тумабулакскому, Айкенскому, Жабасакскому, Жамбылскому, Темирбека Жургенова, Кайрактинскому, Карабутакскому, Кумкудукскому, Кызылжулдузскому, Саратскому, Сулукольскому, Ушкатинскому сельским округам в абзаце слова "Среднесуточная норма потребления воды на одно сельскохозяйственное животное определяется в соответствии с пунктом 9 Правил рационального использования пастбищ, утвержденных приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 173" заменить словами "Среднесуточная норма потребления воды на одно сельскохозяйственное животное определяется в соответствии с Методикой по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения, утвержденной приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 545 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14827)".

      2. ГУ "Аппарат Айтекебийского райнного маслихата" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) опубликование настоящего решения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего решения на официальном интернет-ресурсе маслихата Айтекебийского района.

      3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Секретарь Айтекебийского
районного маслихата:
Е. Тансыкбаев