Мұнайлы ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 12 наурыздағы № 77-қ "Мұнайлы ауданының жергілікті бюджетінен қаржыландырылатын аудандық атқарушы органдарының "Б" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 8 тамыздағы № 183-қ қаулысы

      Мұнайлы ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мұнайлы ауданының жергілікті бюджетінен қаржыландырылатын аудандық атқарушы органдарының "Б" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту туралы" Мұнайлы ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 12 наурыздағы № 77-қ қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3544 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      "Б" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың үлгілік әдістемесінде көрсетілген қаулымен бекітілген:

      5 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "Бағалауды өткізу үшін "Б" корпусы қызметшісін мемлекеттік лауазымға тағайындауға және мемлекеттік лауазымнан босатуға құқығы бар лауазымды тұлғамен (бұдан әрі – уәкілетті тұлға) персоналды басқару қызметі немесе ол болмаған жағдайда персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) (бұдан әрі – персоналды басқару қызметі) міндеттерін атқару жүктелген өзге құрылымдық бөлімше (тұлға) жұмыс органы болып табылатын Бағалау жөніндегі комиссия (бұдан әрі – Комиссия) құрылады.

      Комиссия құрамы уәкілетті тұлғамен анықталады, комиссия мүшелерінің саны 5 адамнан кем болмауы тиіс.";

      41 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "Б" корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен таныстыру жазбаша түрде жүргізіледі. Қызметші танысудан бас тартқан жағдайда, еркін түрде акт құрылып, персоналды басқару қызметімен және мемлекеттік органның басқа екі қызметшісімен қол қойылған акт толтырылады.

      Бұл ретте танысудан бас тартқан қызметшілерге бағалау нәтижелері мемлекеттік органдардың интранет-порталы және/немесе мемлекеттік қызмет персоналы бойынша автоматтандырылған бірыңғай дерекқор (ақпараттық жүйенің) не электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы осы Әдістеменің 40-тармағында көрсетілген мерзімде жолданады.";

      42-тармақ алынып тасталсын.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Мұнайлы ауданы әкімі аппаратының басшысы Е. Оспанға жүктелсін.

      4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Мұнайлы ауданының әкімі Е. Күмісқалиев

О внесении изменений в постановление акимата Мунайлинского района от 12 марта 2018 года № 77-қ "Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" районных исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета Мунайлинского района"

Постановление акимата Мунайлинского района Мангистауской области от 8 августа 2022 года № 183-қ

      Акимат Мунайлинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата Мунайлинского района от 12 марта 2018 года № 77-қ "Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" районных исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета Мунайлинского района" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3544) следующие изменения:

      в Типовой методике оценки деятельности админинстративных государтвенных служащих корпуса "Б", утвержденной указанным постановлением:

      пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "5. Для проведения оценки должностным лицом, имеющим право назначения на государственную должность и освобождения от государственной должности служащего корпуса "Б" (далее – уполномоченное лицо), создается Комиссия по оценке (далее – Комиссия), рабочим органом которой является служба управления персоналом либо в случае ее отсутствия – иное структурное подразделение (лицо), на которое возложено исполнение обязанностей службы управления персоналом (кадровой службой) (далее – служба управления персоналом).

      Состав Комиссии определяется уполномоченным лицом. Количество членов Комиссии составляет не менее 5 человек.";

      пункт 41 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "44. Ознакомление служащего корпуса "Б" с результатами оценки осуществляется в письменной форме. В случае отказа служащего от ознакомления, составляется акт в произвольной форме, который подписывается службой управления персоналом и двумя другими служащими государственного органа.

      При этом служащим, отказавшимся от ознакомления, результаты оценки направляются посредством интранет - портала государственных органов и/или единой автоматизированной базы данных (информационной системы) по персоналу государственной службы либо системы электронного документооборота в сроки, указанные в пункте 40 настоящей Методики.";

      пункт 42 исключить.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата акима Мунайлинского района Оспан Е.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Аким Мунайлинского района Е. Күмискалиев