Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 147 "2024-2026 жылдарға арналған Аралқұм ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 сәуірдегі № 194 шешімі

      Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы №147 "2024-2026 жылдарға арналған Аралқұм ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Аралқұм ауылдық округінің бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 75 146 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 697 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 180 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 500 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 68 769 мың теңге;

      2) шығындар – 76 600 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 454,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 454,0 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 454,0 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Арал аудандық мәслихатының төрағасы Б. Турахметов

  Арал аудандық мәслихатының
2024 жылғы "11" сәуірдегі
№ 194 шешіміне қосымша
Арал аудандық мәслихатының
2023 жылғы "26" желтоқсандағы
№147 шешіміне 1-қосымша

Аралқұм ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

2024 жыл сомасы
(мың теңге)


СыныбыІшкі сыныбы
Атауы

1

2

3

4

5
1. Кірістер

75146

1Салықтық түсімдер

5697


01


Табыс салығы

1 7422

Жеке табыс салығы

1 742


04


Меншiкке салынатын салықтар

28901

Мүлiкке салынатын салықтар

1333

Жер салығы

5264

Көлік құралдарына салынатын салық

21625

Бірыңғай жер салығы

69


05


Тауарларға, жұмыстарғажәнеқызметтергесалынатынішкісалықтар

1 0653

Табиғижәнебасқадаресурстардыпайдаланғаныүшінтүсетінтүсімдер

1 0504

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

15

2Салықтық емес түсімдер

180


01


Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер

1805

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

180

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

5001

Жерді сату

500

4Трансферттердің түсімдері

68769


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

687693

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

68769

Функционалдық топ

2024 жыл сомасы


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіБағдарлама
Атауы
2. Шығындар

76 600

01Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

40075


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40075001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39775022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 059


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 059008

Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру

502009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

1 103011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

454

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

18 466


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 466006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 466
Басқалар

16 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 000
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

16 000
3. Таза бюджеттік кредит беру

0
Бюджеттік кредиттер

0

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

0
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0
Қаржы активтерін сатып алу

0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 454,0
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 454,0
қарыздар түсімі

0
қарыздарды өтеу

0

8Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары

1 454,0
Бюджет қаражаты қалдықтары

1 454,0


1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 454,201

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 454,2


2


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,201

Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,2


О внесении изменений в решение Аральского районного маслихата Кызылординской области от 26 декабря 2023 года № 147 "О бюджете сельского округа Аралкум на 2024-2026 годы"

Решение Аральского районного маслихата Кызылординской области от 11 апреля 2024 года № 194

      Аральский районный маслихат Кызылординской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Аральского районного маслихата Кызылординской области от 26 декабря 2023 года № 147 "О бюджете сельского округа Аралкум 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Аралкум на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 75146 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 697 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 180 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 500 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 68769 тысяч тенге;

      2) затраты – 76600 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов– 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 454,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 1 454,2 тысяч тенге;

      поступление займов– 0;

      погашение займов– 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 454,2 тысяч тенге.".

      Приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель Аральского
районного маслихата
Б. Турахметов

  Приложение к решению
Аральского районного
маслихата
№ 194 от "11" апреля 2024 года


  Приложение 1 к решению
Аральского районного
маслихата
№ 147 от "26" декабря 2023 года

Бюджет сельского округа Аралкум на 2024 год

Категория

Сумма на
2024 год
тысяч тенге


КлассПодкласс
Наименование

1

2

3

4

5
1. Доходы

75146

1Налоговые поступления

5697


01


Подоходный налог

1 7422

Индивидуальный подоходный налог

1 742


04


Hалоги на собственность

28901

Hалоги на имущество

1333

Земельный налог

5264

Налог на транспортные средства

21625

Единый земельный налог

69


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 0653

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 0504

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

15

2Неналоговые поступления

180


01


Доходы от государственной собственности

1805

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

180

3Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

5001

Продажа земли

500

4Поступления трансфертов

68769


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

687693

Трансферты из бюджета района (города областного значения)

68769

Функциональная группа

Сумма на
2024 год


Администратор бюджетных программПрограмма
Наименование
2. Расходы

76 600

01Государственные услуги общего характера

40075


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40075001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39775022

Капитальные расходы государственного органа

300

07Жилищно-коммунальное хозяйство

2 059


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 059008

Освещение улиц населенных пунктов

 502009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 103011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

454
3.Чистое бюджетное кредитование

0

08Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18466


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18466006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 466


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 000040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года.

16 000
Бюджетные кредиты

0

5Погашение бюджетных кредитов

0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0
Приобретение финансовых активов

0
5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 454,0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 454,0
Поступление займов

0
Погашение займов

0

8Используемые остатки бюджетных средств

1 454,0
Остаток бюджетных средств

1 454,0


1


Свободные остатки бюджетных средств

1 454,201

Свободные остатки бюджетных средств

1 454,2


2


Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,201

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,2