Әкімшілік реформа жөнінде жұмыс тобын құру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 18 сәуірдегі N 46а Өкімі. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2007.01.13. N 273 өкімімен.

      1. Әкімшілік реформа жүргізу жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау мақсатында мынадай құрамда жұмыс тобы құрылсын:

Мәсімов                   - Қазақстан Республикасы Премьер-
Кәрім Қажымқанұлы           Министрінің орынбасары, жетекші

Орынбаев                  - Қазақстан Республикасы Президентінің
Ербол Тұрмаханұлы           Әкімшілігі Басшысының орынбасары,
                            жетекшінің орынбасары

Құсайынов                 - Қазақстан Республикасының Экономика
Марат Әпсеметұлы            және бюджеттік жоспарлау вице-министрі,
                            хатшы

Алтынбаев                 - Қазақстан Республикасының Қорғаныс
Мұхтар Қапашұлы             министрі

Балиева                   - Қазақстан Республикасының Әділет
Зағипа Яхияқызы             министрі

Дауылбаев                 - Қазақстан Республикасы Бас
Асхат Қайзоллаұлы           прокурорының орынбасары

Жұмағалиев                - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру
Асқар Қуанышұлы             және байланыс агенттігінің төрағасы

Имашев                    - Қазақстан Республикасы Президентінің
Берік Мәжитұлы              Әкімшілігі Басшысының орынбасары

Коржова                   - Қазақстан Республикасының Қаржы
Наталья Артемовна           министрі

Мұхамеджанов              - Қазақстан Республикасының Ішкі істер
Бауыржан Әлімұлы            министрі

Нығматулин                - Қарағанды облысының әкімі
Нұрлан Зайроллаұлы

Тұрысбеков                - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
Зауытбек Қауысбекұлы        қызмет істері агенттігінің төрағасы

Әйтімова Бірғаным         - Қазақстан Республикасы
Сарықызы                    Білім және ғылым министрі

Дерновой Анатолий         - Қазақстан Республикасы
Григорьевич                 Денсаулық сақтау министрі

Мамин Асқар Ұзақбайұлы    - Астана қаласының әкімі
       Ескерту. Құрамға өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2006.10.10.  N 72  өкімімен.

      2. Жұмыс тобы үш ай мерзімде әкімшілік реформа жүргізу жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдасын және Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне енгізсін.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О создании рабочей группы по административной реформе

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 18 апреля 2006 года N 46а. Утратило силу Указом Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года N 273

       Сноска. Распоряжение Президента РК от 18 апреля 2006 года N 46а утратило силу Указом Президента РК от 13 января 2007 года N  273 .

      1. В целях выработки предложений по проведению административной реформы создать рабочую группу в следующем составе:

Масимов                    - Заместитель Премьер-Министра
Карим Кажымканович           Республики Казахстан, руководитель

Орынбаев                   - заместитель Руководителя
Ербол Турмаханович           Администрации Президента Республики
                             Казахстан, заместитель руководителя

Кусаинов                   - вице-министр экономики и
Марат Апсеметович            бюджетного планирования
                             Республики Казахстан, секретарь

Алтынбаев Мухтар           - Министр обороны
Капашевич                    Республики Казахстан

Балиева                    - Министр юстиции
Загипа Яхяновна              Республики Казахстан

Даулбаев                   - заместитель Генерального 
Асхат Кайзуллаевич           прокурора Республики Казахстан

Жумагалиев                 - Председатель Агентства
Аскар Куанышевич             Республики Казахстан по 
                             информатизации и связи

Имашев                     - заместитель Руководителя
Берик Мажитович              Администрации Президента
                             Республики Казахстан

Коржова                    - Министр финансов
Наталья Артемовна            Республики Казахстан

Мухамеджанов               - Министр внутренних дел
Бауржан Алимович             Республики Казахстан

Нигматулин                 - аким Карагандинской области
Нурлан Зайруллаевич

Турисбеков                 - Председатель Агентства 
Заутбек Каусбекович          Республики Казахстан по делам
                             государственной службы

Айтимова                   - Министр образования и
Бырганым Сариевна            науки Республики Казахстан
 
Дерновой                   - Министр здравоохранения
Анатолий Григорьевич         Республики Казахстан
 
Мамин                      - аким города Астаны
Аскар Узакпаевич 

<*> 
     Сноска. В состав внесены изменения распоряжением Президента РК от 10 октября 2006 года N  72 .
      

      2. Рабочей группе в трехмесячный срок выработать предложения по проведению административной реформы и внести в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      Президент
      Республики Казахстан