Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 155 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 26 желтоқсан N 1695

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. "2001 жылғы егiннiң астығын мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 155 P010155_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 4-5, 47-құжат) мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:
      1-тармақта:
      1) тармақшада:
      бiрiншi абзацтағы "5 276 553 656 (бес миллиард екi жүз жетпiс алты миллион бес жүз елу үш мың алты жүз елу алты) теңгеге дейiн сомаға 448 970 (төрт жүз қырық сегiз мың тоғыз жүз жетпiс) тоннаға" деген сөздер "5 365 353 656 (бес миллиард үш жүз алпыс бес миллион үш жүз елу үш мың алты жүз елу алты) теңгеге дейiн сомаға 456 970 (төрт жүз елу алты мың тоғыз жүз жетпiс) тоннаға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi абзацтағы "2 589 812 793 (екi миллиард бес жүз сексен тоғыз миллион сегiз жүз он екi мың жетi жүз тоқсан үш) теңгеге дейiн сомаға 219 000 (екi жүз он тоғыз мың) тоннаға" деген сөздер "2 678 612 793 (екi миллиард алты жүз жетпiс сегiз миллион алты жүз он екi мың жетi жүз тоқсан үш) теңгеге дейiн сомаға 227 000 (екi жүз жиырма жетi мың) тоннаға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшада:

   бiрiншi абзацтағы "136 846 344 (бiр жүз отыз алты миллион сегiз жүз 
қырық алты мың үш жүз қырық төрт) теңгеге дейiн сомаға 9 289 (тоғыз мың 
екi жүз сексен тоғыз) тоннаға" деген сөздер "48 046 344 (қырық сегiз 
миллион қырық алты мың үш жүз қырық төрт) теңгеге дейiн сомаға 3 289 (үш 
мың екi жүз сексен тоғыз) тоннаға" деген сөздермен ауыстырылсын;
   үшiншi абзац алынып тасталсын.
   2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және 
жариялануға тиіс.
   
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі
   
   
Мамандар:
   Багарова Ж.А.,
   Қасымбеков Б.А.
   
   


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2001 года N 155

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2001 года N 1695.

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2001 года N 155 P010155_ "О государственном закупе зерна урожая 2001 года" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 4-5, ст.47) следующие изменения:
      в пункте 1:
      в подпункте 1):
      в абзаце первом слова "448 970 (четыреста сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят) тонн на сумму до 5 276 553 656 (пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят шесть)" заменить словами "456 970 (четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят) тонн на сумму до 5 365 353 656 (пять миллиардов триста шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят шесть)";
      в абзаце третьем слова "219 000 (двести девятнадцать тысяч) тонн на сумму до 2 589 812 793 (два миллиарда пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот двенадцать тысяч семьсот девяносто три)" заменить словами "227 000 (двести двадцать семь тысяч) тонн на сумму до 2 678 612 793 (два миллиарда шестьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот двенадцать тысяч семьсот девяносто три)";
      в подпункте 2):
      в абзаце первом слова "9 289 (девять тысяч двести восемьдесят девять) тонн на сумму до 136 846 344 (сто тридцать шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч триста сорок четыре)" заменить словами "3 289 (три тысячи двести восемьдесят девять) тонн на сумму до 48 046 344 (сорок восемь миллионов сорок шесть тысяч триста сорок четыре)";
      абзац третий исключить.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
   Премьер-Министр
   Республики Казахстан


(Специалисты: Склярова И.В.,
       Мартина Н.А.)