Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 14 желтоқсандағы N 1917 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 26 наурыз N 355. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы № 367 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 15.06.2017 № 367 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасында экспорттық бақылау жүйесін жетілдіру

      туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 14 желтоқсандағы N

      1917

      P991917_

       қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 54,

      541-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Экспорттық

      бақылау мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссиясының құрамына мыналар

      енгізілсін:

      Тасмағамбетов - Қазақстан Республикасының

      Иманғали Нұрғалиұлы Премьер-Министрі,

       Мемлекеттік комиссияның төрағасы;


      Тәжин - Қазақстан Республикасы Президентінің

      Марат Мұхамбетқазыұлы Ұлттық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі

       көмекшісі - Қазақстан Республикасы

       Қауіпсіздік кеңесінің Хатшысы,

       Мемлекеттік комиссия төрағасының

       Бірінші орынбасары (келісім бойынша);


      Есенбаев - Қазақстан Республикасының

      Мәжит Төлеубекұлы Экономика және сауда министрі,

       кіші комиссиялардың төрағасы;


       көрсетілген құрамнан Тоқаев Қасымжомарт Кемелұлы, Сәрсенбаев Алтынбек

      Сәрсенбайұлы, Құлекеев Жақсыбек Әбдірахметұлы шығарылсын;


       Экспорттық бақылауға жататын өнімдердің экспорты-импорты және

      транзиті мәселелері жөніндегі кіші комиссияның құрамына мыналар енгізілсін:


      Ким - Қазақстан Республикасының

      Георгий Владимирович Әділет министрі;


      Алтынбаев - Қазақстан Республикасының

      Мұхтар Қапашұлы Қорғаныс министрі;


      Қасымов - Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік

      Әлібек Хамитұлы кеңесі Хатшысының орынбасары

       (келісім бойынша);


      Божко - Қазақстан Республикасының Ұлттық

      Владимир Карпович қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші

       орынбасары (келісім бойынша);


      "Ыдырысов - Қазақстан Республикасының Сыртқы

      Ерлан Әбілфайызұлы істер министрі";


       деген жол мынадай редакцияда жазылсын:


      "Ыдырысов - Қазақстан Республикасының Сыртқы

      Ерлан Әбілфайызұлы істер бірінші вице-министрі";

      көрсетілген құрамнан Тоқпақбаев Сәт Бесімбайұлы, Рогов Игорь

      Иванович, Әмрин Ғұсман Кәрімұлы, Дүтбаев Нартай Нұртайұлы, Нүкенов

      Маратқали Ордабайұлы шығарылсын;

      Экспорттық бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі кіші комиссияның

      құрамына мыналар енгізілсін:

      Рахымбеков - Қазақстан Республикасының

      Боран Ғиззатұлы Әділет бірінші вице-министрі;


      Арынов - Қазақстан Республикасының

      Ерлан Асатайұлы Экономика және сауда министрлігі

       Сауда, халықаралық ынтымақтастық

       және экспорттық бақылау

       департаментінің директоры, кіші

       комиссиялардың хатшысы;

      көрсетілген құрамнан Донақов Талғат Советбекұлы, Мұхаметжан Сырым

      Төлеутайұлы шығарылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі

      Мамандар:

      Багарова Ж.А.,

      Қасымбеков Б.А.

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года N 1917

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2002 года N 355. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 367

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.06.2017 № 367.

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14

      декабря 1999 года N 1917

      P991917_

       "О совершенствовании системы экспортного

      контроля в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г.,

      N 54, ст. 541) следующие изменения:

      ввести в состав Государственной комиссии Республики Казахстан по

      вопросам экспортного контроля, утвержденный указанным постановлением:

      Тасмагамбетова - Премьер-Министра Республики Казахстан,

      Имангали Нургалиевича председателем Государственной комиссии;


      Тажина - помощника Президента Республики Казахстан

      Марата Мухамбетказиевича по вопросам национальной безопасности -

       Секретаря Совета Безопасности Республики

       Казахстан, первым заместителем председателя

       Государственной комиссии (по согласованию);


      Есенбаева - Министра экономики и торговли Республики

      Мажита Тулеубековича Казахстан, председателем подкомиссий;


       вывести из указанного состава Токаева Касымжомарта Кемелевича,

      Сарсенбаева Алтынбека Сарсенбаевича, Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича;

       ввести в состав Подкомиссии по вопросам экспорта-импорта и транзита

      продукции, подлежащей экспортному контролю:


      Кима - Министра юстиции Республики Казахстан;

      Георгия Владимировича


      Алтынбаева - Министра обороны Республики Казахстан;

      Мухтара Капашевича


      Касымова - заместителя Секретаря Совета Безопасности

      Алибека Хамидовича Республики Казахстан (по согласованию);


      Божко - первого заместителя Председателя Комитета

      Владимира Карповича национальной безопасности Республики

       Казахстан (по согласованию);


       строку:


      "Идрисов - Министр иностранных дел Республики Казахстан"

      Ерлан Абильфаизович


       изложить в следующей редакции:


      "Идрисов - первый вице-Министр иностранных дел

      Ерлан Абильфаизович Республики Казахстан";

      вывести из указанного состава Токпакбаева Сата Бисембаевича, Рогова

      Игоря Ивановича, Амрина Госмана Каримовича, Дутбаева Нартая Нуртаевича,

      Нукенова Мараткали Ордабаевича;

      ввести в состав Подкомиссии по совершенствованию системы экспортного

      контроля:

      Рахимбекова - первого вице-Министра юстиции Республики

      Бурана Гиззатовича Казахстан;


      Аринова Ерлана Асатаевича - директора Департамента торговли,

       международного сотрудничества и экспортного

       контроля Министерства экономики и торговли

       Республики Казахстан, секретарем

       подкомиссий;

      вывести из указанного состава Донакова Талгата Советбековича,

      Мухамеджана Сырыма Толеутаевича.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр

       Республики Казахстан

      (Специалисты: Склярова И.В.,

      Умбетова А.М.)