Статистикалық жұмыстардың 2003 жылға арналған жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 17 ақпан N 165 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы № 37 Қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.01.29 № 37 Қаулысымен.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған Статистикалық жұмыстардың 2003 жылға арналған жоспары бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2003 жылғы 17 ақпандағы      
N 165 қаулысымен         
бекітілген            

Статистикалық жұмыстардың 2003 жылға
арналған жоспары

------------------------------------------------------------------
р/с!Статистикалық!Кезең.!Әзір.!Топтастыру!     Ұсыну      ! Ұсыну
N ! жұмыстардың !ділігі!леме.!түрлері   !   мерзімдері   ! нысаны
   !   атауы     !      !нің  !(жіктеуіш.!----------------!
   !             !      !дең. !тер бойын.!пайдала.!кәсіпо.!
   !             !      !гейі !ша, басқа !нушылар !рындар !
   !             !      !(рес.!да)       ! үшін   ! үшін  !
   !             !      !пуб. !          !        !       !
   !             !      !лика.!          !        !       !
   !             !      !лық- !          !        !       !
   !             !      !01,  !          !        !       !
   !             !      !об.  !          !        !       !
   !             !      !лыс. !          !        !       !
   !             !      !тық- !          !        !       !
   !             !      !02,  !          !        !       !
   !             !      !ау.  !          !        !       !
   !             !      !дан. !          !        !       !
   !             !      !дық- !          !        !       !
   !             !      !03)  !          !        !       !
------------------------------------------------------------------
1 !      2      !   3  !  4  !     5    !    6   !   7   !   8
------------------------------------------------------------------
               Ұлттық есеп жүргізу статистикасы

1   Жедел дерек.  тоқ.     01     ЭҚЖЖ    12 мамыр    -    экспресс
    тер бойынша   сандық                  13 тамыз         ақпарат
    ағымдағы және                         12 қараша
    тұрақты баға.
    лардағы 2003
    жылғы жалпы
    iшкi өнiм

2   Есеп дерек.            01
    терi бойынша
    ағымдағы және
    тұрақты баға.
    лардағы 2003
    жылғы жалпы
    iшкi өнiм:
    а) өндiрiстiк тоқ.     01     ЭҚЖЖ    2 шілде     -   экспресс-
    әдiспен       сандық                  1 қазан         ақпарат
                                          29 желтоқсан
 
                                              б) түпкiлiктi тоқ.     01  экономика  9 шілде     -   экспресс-
    пайдалану     сандық       секторлары 8 қазан         ақпарат
    әдiсiмен                   бойынша    29 желтоқсан

3   Жедел дерек.
    тер бойынша
    ағымдағы және
    тұрақты баға.
    лардағы 2002
    жылғы жалпы
    iшкi өнiм
    а) өндiрiстiк жылдық   01  ЭҚЖЖ, ӘАОЖ 12 ақпан     -   экспресс-
    әдiспен                                                ақпарат

    б) түпкiлiктi жылдық   01  экономика  9 сәуір      -   экспресс-
    пайдалану                  секторлары                  ақпарат
    әдiсiмен                   бойынша

4   Есеп дерек.
    терi бойынша
    ағымдағы және
    тұрақты баға.
    лардағы 2002
    жылғы жалпы
    iшкi өнiм
    а) өндiрiстiк жылдық   01  ЭҚЖЖ       26 қыркүйек  -  экспресс-
    әдiспен                    МНЖ        23 қазан        ақпарат
                               ЭҚЖЖ, ӘАОЖ 21 қараша          -//-
                                                          статбюл.
                                                          летень
    б) табыс      жылдық   01  экономика  24 қазан     -  экспресс-
    әдiсiмен                   секторлары                 ақпарат
                               бойынша
    в) түпкiлiкті жылдық   01  экономика  7 қараша     -  экспресс-
    пайдалану                  секторлары                 ақпарат
    әдiсiмен                   бойынша
 
 
                                                              5   Iшкi эконо.   жылдық   01  ЭҚЖЖ,      22 желтоқсан -  статбюл.
    миканың 2000               экономика                  летень
    жылғы (түп.                секторлары
    кiлiкті есеп),             бойынша
    2001 жылғы
    (нақтыланған
    есеп) және
    2002 жылғы
    (есеп дерек.
    терi бойынша)
    ұлттық шот.
    тары

6   Қазақстан     жылдық   01  экономика  26 қараша    -  экспресс-
    Республика.                секторлары                 ақпарат
    сының ұлттық               бойынша
    байлығы

7   2002 жылғы    жылдық   01  ЭҚЖЖ       25 желтоқсан -  статбюл.
    өнiм (жұмыс.                                          летень
    тар, қызмет
    көрсетулер)
    өндiру мен
    пайдаланудың
    қысқа схема
    бойынша са.
    лааралық
    теңгерiмi

8   2000 жылғы    жылдық   01  ЭҚЖЖ,      30 шілде     -  статбюл.
    негізгi баға.              ЭҚТӨЖ                      летень
    лардағы
    "Ресурстар -
    Пайдалану"
    кестесi

           Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы

1   Кәсiпорын.    айлық    01, ӘАОЖ, ЭҚЖЖ, 36-күнге 15-күнге стат.
    дардың        2002 ж.  02  КМЖ, МНЖ,                     бюлле.
    (ұйымдардың)  4-тоқсаны    ҰҚНЖ                          тень
    өндiрiстiк-   тоқсан.                  74-күнге 25-күнге стат.
    қаржы қыз.    дық                                        бюлле.
    метінiң       2003 ж.                                    тень
    негiзгі       жылдық                   74-күнге 25-күнге стат.
    көрсеткiштерi 2002 ж.                                    бюлле.
                                                             тень
                                           27 мамыр 7 сәуір  стат.
                                                             бюлле.
                                                             тень

2   Монополист    2002 ж.   01, ӘАОЖ,     79-күнге           стат.
    кәсiпорын.    4-тоқсаны 02  ЭҚЖЖ,                        бюлле.
    дардың өнді.  тоқсан.       КМЖ, МНЖ, 79-күнге           тень
    picтiк-қаржы  дық           КҰЖЖ,                        стат.
    қызметінiң    2003 ж.       ҰҚНЖ      10 маусым          бюлле.
    негiзгi       жылдық                                     тень
    көрсеткiш.                                               стат.
    терi*                                                    бюлле.
                                                             тень

3   Сенiмгерлiк   2002 ж.   01, ӘАОЖ,    77-күнге         статбюл.
    басқаруға     4-тоқсаны 02  ЭҚЖЖ,                     летень
    берiлген кә.  тоқсандық     КМЖ,     77-күнге         статбюл.
    сiпорындардың 2003 ж.       МНЖ,                      летень
    (ұйымдардың)  жылдық        ҰҚНЖ     5 маусым         статбюл.
    өндiрiстiк-   2002 ж.                                 летень
    қаржы қызме.
    тiнiң негізгі
    көрсеткiштерi*

4   Өнеркәсiптiң  2002 ж.   01, ӘАОЖ,    74-күнге         статбюл.
    аса iрi кәсi. 4-тоқсаны 02  ЭҚЖЖ,                     летеньнің
    порындарының  тоқсандық     КҰЖЖ,    74-күнге         бөлімі
    мониторингi*  2003 ж.       КМЖ, МНЖ,                 статбюл.
                                ҰҚНЖ                      летеньнің
                                                          бөлімі

5   Бағалы қағаз. 2002 ж.   01, ӘАОЖ,    60-күнге 21-күнге статбюл.
    дар шығару,   4-тоқсаны 02  ЭҚЖЖ,                      летень
    орналастыру   тоқсандық     КҰЖЖ,    50-күнге 21-күнге статбюл.
    және айналысы 2003 ж.       ЭСЖ                        летень
                  жылдық                 21 сәуір 1 сәуір  статбюл.
                  2002 ж.                                  летень

6   Залалды кә.   жарты     01  ӘАОЖ,  9 қыркүйек         статбюл.
    сiпорындар    жылдық,       ЭҚЖЖ,                     летень
    тiзбесi                     МНЖ,    28 мамыр          статбюл.
                                КҰЖЖ,                     летень
                                ҰҚНЖ
                  жылдық

7   Кәсiпорын.    жылдық    01  ӘАОЖ,   29 маусым         статбюл.
    дардың (ұйым.               ЭҚЖЖ,                     летень
    дардың) өн.                 МНЖ,
    дiрiстiк-                   КМЖ,
    қаржы қызме.                ҰҚНЖ
    тiнiң негізгі
    жиынтық көр.
    сеткiштерi

8   Шағын кәсi.   2002 ж.   01, ӘАОЖ,    6 наурыз   25     статбюл.
    порындар қыз. 4-тоқсаны 02  ЭҚЖЖ,               қаңтар летень
    метiнiң не.                 МНЖ,
    гізгi көрсет.               КМЖ,
    кiштерi                     ҰҚНЖ,
                                ЭСЖ,
                                ауылдық
                                жерлер
                                бойынша
                  тоқсандық      -//-    72-күнге  есепті статбюл.
                                 -//-    5 маусым  кезең. летень
                                                   нен
                  жылдық         негізгі           кейінгі
                                құралдар.          25 күні статбюл.
                                дың түр.                   летень
                                лері               31
                                бойынша            наурыз

9   Өнеркәсiп,    жылдық  01,02 ӘАОЖ,    5  тамыз 3 маусым статбюл.
    құрылыс және                ЭҚЖЖ,                      летень
    қызмет көр.                 МНЖ,
    сету кәсi.                  ШҰҚНЖ,
    порындарының                ЭСЖ,
    өнiмдердi                   ЭҚТӨН
    (тауарларды,
    қызметтердi)
    пайдалануы
    және тауарлық-
    материалдық
    запастарының
    қозғалысы
    туралы есеп

10  Негізгі құ.   жылдық  01,02 ӘАОЖ,    10     5 сәуір   статбюл.
    ралдар мен                  ЭҚЖЖ,    шілде            летень
    материалдық                 МНЖ,
    емес актив.                 КМЖ,
    тердiң болуы                ШҰҚНЖ,
    және қозға.                 ЭСЖ,
    лысы (шағын                 актив.
    коммерциялық                тердің
    кәсiпорындар.               түрлері
    сыз)                        бойынша,
                                ауылдық
                                жер

11  Iрi, орта     жылдық  01,02 ӘАОЖ,    15               статбюл.
    және шағын                  ЭҚЖЖ,    тамыз            летень
    кәсiпорын.                  МНЖ,
    дардың негiз.               КМЖ,
    гі құралдары                ШҰҚНЖ,
    мен материал.               ЭСЖ,
    дық емес                    актив.
    активтерiнің                тердің
    болуы және                  түрлері
    қозғалысы                   бойынша,
    туралы                      ауылдық
    жиынтық есеп                жер

12  Негiзгi құ.   жылдық   01   ӘАОЖ,    29 тамыз         статбюл.
    ралдардың                   ЭҚЖЖ,                     летень
    (қорлардың)                 МНЖ,
    теңгерiмi                   негізгі
                                құрал-
                                жабдық.
                                тардың
                                түрлері
                                бойынша

13  Шағын кә.     жылдық  01,02 ӘАОЖ,    25 шілде 31 наурыз статбюл.
    сiпорындар.                 ЭҚЖЖ,                       летень
    дың тауарлар                МНЖ,
    мен қызмет.                 ШҰҚНЖ,
    тердi пай.                  ЭСЖ,
    далануы және                ЭҚТӨН
    тауарлық-
    материалдық
    запастарының
    болуы туралы
    есеп

14  Кәсiпкерлiк   жылдық  01,02 ӘАОЖ,   1 тамыз  5 маусым статбюл.
    қызметте                    ЭҚЖЖ,                     летень
    пайдаланы.                  МНЖ,
    латын негізгі               КМЖ,
    құрал-жаб.                  ҰҚНЖ,
    дықтар                      негізгі
                                құрал.
                                дардың
                                түрлері
                                бойынша

15  Ауыл шаруа.   жылдық  01,02 ӘАОЖ,    3 маусым 4 мамыр статбюл.
    шылығы кәсi.                ЭҚЖЖ,                     летень
    порындарының                ҰҚНЖ,
    өнiмдердi                   ЭСЖ,
    (тауарларды,                ЭҚТӨН,
    қызмет көрсе.               МНЖ
    тулердi)
    пайдалануы
    және тауар-
    материалдық
    запастарының
    қозғалысы
    туралы есеп

16  Өнiмдердi     жылдық   01   ӘАОЖ,           10 қазан  дерекқор
    (тауарлар,                  ЭҚЖЖ                      базасы
    қызмет көрсе.
    тулердi)
    пайдалану
    және тауар-
    материалдық
    запастардың
    қозғалысы
    туралы
    жиынтық есеп

17  Yй шаруашы.   жылдық  01,02 ӘАОЖ,  25 тамыз  7 сәуір  статбюл.
    лықтарына                   ЭҚЖЖ,                     летень
    қызмет көрсе.               МНЖ,
    тетін коммер.               ҰҚНЖ
    циялық емес
    ұйымдарды бiр
    жолғы зерттеу
*) қызмет бабында пайдалану үшiн

              Ауыл, орман және балық шаруашылығы статистикасы

1   Шаруашылықтың айлық 01, 02, ӘАОЖ, ҰҚНЖ, 10-күнге 2-күні статбюл.
    барлық санат.          03   МНЖ, КМЖ                    летень
    тарындағы мал
    шаруашылығының
    жай-күйі
    туралы

2   Ауыл (село)    тоқ. 01, 02, ӘАОЖ, ҰҚНЖ, 20-күнге 2-күні статбюл.
    дамуының       сан.   03    МНЖ, КМЖ                    летень
    мониторингі    дық

3   Аулаларды      жылдық          ӘАОЖ              15     статбюл.
    бақылау мақса.                                   қаңтар летень
    тымен аралау
    қорытындылары
    (мал саны)

4   Шаруашылықтың  жылдық 01, 02   ӘАОЖ    5 мамыр 1 наурыз статбюл.
    барлық санат.           03                              летень
    тарындағы мал
    шаруашылығы
    өнiмдерiн
    түпкiлiктi
    есептеу

5   Ауыл шаруа.           01, 02  ӘАОЖ,
    шылығы кәсi.            03    ҰҚНЖ,
    порындарының                  МНЖ,
    2002 жылғы                    ЭҚЖЖ,
    қызметі                       КМЖ
    туралы
    а) ауыл ша.   жылдық                16 маусым 1 наурыз статбюл.
    руашылығы                                              летень
    өнiмдерiн
    өндiру және
    өткiзу
    б) өндiрiске  жылдық                30 маусым 1 наурыз статбюл.
    жұмсалған                                              летень
    шығындар және
    қаржы-шаруа.
    шылық қызмет

6   Балық өсiру,  жылдық  01, 02  ӘАОЖ, 12 наурыз 10 ақпан статбюл.
    балық және                    ҰҚНЖ,                    летень
    басқа да теңiз                МНЖ,
    өнiмдерiн                     КМЖ
    аулау туралы
 
  7   Ағаш дайындау жылдық  01, 02  ӘАОЖ, 10 сәуір  10 ақпан статбюл.
    (жұмыс пен                    ҰҚНЖ,                    летень
    көрсетiлген                   МНЖ,
    қызметтiң                     КМЖ
    көлемi) мен
    ағаш егу және
    орман шаруа.
    шылығы жұмыс.
    тарын жүргізу
    туралы

8   Аңшылық ша.   жылдық  01, 02  ӘАОЖ, 30 сәуір  14 ақпан статбюл.
    руашылықтары                  ҰҚНЖ,                    летень
    туралы                        МНЖ,
                                  КМЖ

9   Ауыл шаруа.   жылдық  01, 02  ӘАОЖ, 8  мамыр 15 наурыз экспресс-
    шылығы қыз.                   ҰҚНЖ,                    ақпарат
    меттерiн көр.                 МНЖ,
    сететiн кәсi.                 КМЖ
    порындардың
    (ұйымдардың)
    негізгi көр.
    сеткiштерi

10  Мал азығының  жылдық  01, 02  ӘАОЖ, 31 наурыз 1 наурыз статбюл.
    шығысы туралы                 ҰҚНЖ,                    летень
                                  МНЖ,
                                  КМЖ

11  Ауыл шаруа.   жылдық  01, 02  ӘАОЖ, 15 мамыр 15 наурыз статбюл.
    шылығы техни.           03    ҰҚНЖ,                    летень
    касы мен                      МНЖ,
    энергетикалық                 КМЖ
    қуаттардың
    бар-жоғы

12  Ауыл шаруашы. жылдық  01, 02  ӘАОЖ, 21 сәуір 10 ақпан  статбюл.
    лығындағы               03    ҰҚНЖ,                    летень
    құрылыстар                    МНЖ,
    мен ғимарат.                  КМЖ
    тардың болуы
    туралы

13  Мыналардың            01, 02  ӘАОЖ  жеке кесте    -    статбюл.
    ауыл шаруа.             03           бойынша           летень
    шылығы тiрке.
    лiмiн жүргiзу
    және жандан.
    дыру:
    а) ауыл шаруа.
    шылығы кәсiпо.
    рындарының
    ауыл шаруашы. тоқсан.  -//-
    лығы кәсiпо.  дық
    рындарының
    бар-жоғы
    туралы
    мал мен       жылдық   -//-
    құстың бар-
    жоғы туралы,
    1 қаңтарға    жылдық   -//-
    жердiң бар-   жылдық   -//-
    жоғы туралы,
    1 шiлдеге
    құрылыстардың
    бар-жоғы
    туралы, 1
    қазанға
    б) шаруа қо.  тоқсан.  -//-  ӘАОЖ              -      статбюл.
    жалықтарының  дық                                     летень
    шаруа (фермер)
    қожалықтары.  жылдық   -//-
    ның бар-жоғы
    туралы
    мал мен құс.  жылдық   -//-
    тың бар-жоғы
    туралы, 1
    қаңтарға
    жердiң бар-   жылдық   -//-
    жоғы туралы,
    1 шiлдеге
    құрылыстардың                ӘАОЖ              -      статбюл.
    бар-жоғы                                              летень
    туралы, 1
    қазанға
    в) халықтың   тоқсан.  -//-
    жеке қосалқы  дық
    шаруашылығының
    халықтың елдi
    мекендерде
    шаруашылығының
    бар-жоғы
    туралы
    мал мен құс.  жылдық   -//-
    тың бар-жоғы
    туралы, 1
    қаңтарға
    жердiң бар-   жылдық   -//-
    жоғы туралы,
    1 шiлдеге
    жердің бар-   жылдық   -//-
    жоғы туралы,
    1 шілдеге
    құрылыстардың жылдық   -//-
    бар-жоғы
    туралы, 1
    қазанға

14  2003 жылғы    жылына   01, 02  ӘАОЖ       Егін егу
    егiндi себу   1 рет                       аяқталған.
    қорытындысы   (егіс                       нан кейін
    туралы:       аяқтал.                     5 күннен
    а) алдын ала  ғаннан                 14   кешіктір.   экспресс-
    есептеу       кейін)                шілде мей         ақпарат

    б) түпкiлiк.           01, 02      1  тамыз           статбюл.
    ті есептеу               03                           летень

15  Аулаларды     жылына     -     ӘАОЖ       15 шілде
    бақылау       1 рет
    мақсатымен
    аралау қоры.  1 шіл.
    тындылары     деге
    (егіс алаң.
    дары)

16  2003 жылғы    жылына  01, 02   ӘАОЖ       2 қараша   экспресс-
    жердiң барлық 1 рет     03                           ақпарат
    санаттарынан
    ауыл шаруа.
    шылығы дақыл.
    дарын жинау
    туралы (1
    қарашаға)
    а) алдын ала                       26 жел.           статбюл.
    есептеу                            тоқсан            летень
    б) түпкiлiк.                       3
    тi есептеу                         наурыз

17  2002 жылғы
    ауыл, орман
    және балық
    шаруашылық.
    тарының жалпы
    өнiмiн есептеу
    (салыстырмалы
    және ағымдағы
    бағаларда):
    а) алдын ала  жылдық     01  рес.   31 қаңтар    -    экспресс-
    есептеу                     публика                   ақпарат

    б) түпкiлiктi жылдық  01, 02 респуб. 1 шілде     -    статбюл.
    есептеу                      лика                     летень
                                 ӘАОЖ

18  2002 жылғы    жылдық    01   респуб. 27 тамыз    -    статбюл.
    өсiмдiк шаруа.               лика                     летень
    шылығы мен
    мал шаруашы.
    лығының заттай
    түрдегi өнiм.
    дерiнiң тең.
    герiмi

                      Біржолғы зерттеулер

19  Шаруа (фер.   жылына 01, 02  ӘАОЖ  21 мамыр  15 қаңтар статбюл.
    мерлік) қожа. 1 рет                                    летень
    лықтарының
    қызметі
    туралы

20  Қалалық жер.  жылына 01, 02  ӘАОЖ  21 сәуір  15 қаңтар кестелік
    лердегі мал   1 рет                                    материал
    мен құс
    иелеріне
    сауалдама**

21  Бақ және      жылына 01, 02  ӘАОЖ  1 тамыз  5 маусым  кестелік
    саяжай учас.  1 рет                                   материал
    келерiндегі
    ауыл шаруа.
    шылығы дақыл.
    дарының егіс
    алаңы*

22  Шаруа (фер.   жылына 01, 02  ӘАОЖ  26 жел.  қыркүйек- кестелік
    мер) қожалық. 1 рет                тоқсан   қазан     материал
    тарындағы
    ауыл шаруа.
    шылығы да.
    қылдарының
    жалпы түсім*

23  Жұртшылықтың  жылына 01, 02  ӘАОЖ  26 жел.  қыркүйек- кестелік
    жеке қосалқы  1 рет                тоқсан   қазан     материал
    шаруашылығы
    жерлерiнен,
    бақшаларынан
    алынған ауыл
    шаруашылығы
    өнiмдерiнiң
    жалпы түсiмi*

24  Бақ және      жылына 01, 02  ӘАОЖ  26 жел.  қыркүйек  кестелік
    саяжай учас.  1 рет                тоқсан             материал
    келерiндегі
    ауыл шаруашы.
    лығы дақылда.
    рының жалпы
    түсімi*

25  Жұртшылықтың  жарты  01, 02  ӘАОЖ  тамыз    шілде    кестелік
    жеке қосалқы  жылдық               қаңтар   қаңтар   материал
    шаруашылықта.
    рындағы мал
    шаруашылығы.
    ның жай-күйi**

      *) зерттеулердің деректері N 4 аш және N 29 аш нысандары бойынша статбюллетеньдер әзірлеу үшін, сондай-ақ статтіркелімді жандандыру үшін пайдаланылады;
      **) ауыл шаруашылығы тіркелімдерін жандандыру және мал шаруашылығы өнімдерін өндіруді түпкілікті есептеу үшін.

                  Өнеркәсіптік өндіріс статистикасы

1   Өнеркәсiп     айлық  01, 02  ӘАОЖ, 10-күнге           статбюл.
    жұмысының              03    ЭҚЖЖ,                    летень
    негізгі көр.                 ӨӨСЖ
    сеткiштерi
    а) өнеркәсiп  айлық    01    ӘАОЖ, 8-күнге            талдау
    жұмысының                    ЭҚЖЖ,                    материалы
    қорытынды.                   ӨӨСЖ
    лары*
    б) кәсiпорын. тоқсандық  01  ӨӨСЖ,                    кестелік
    дар бойынша                  кәсі.                    материал
    өнеркәсiп                    порын.
    өнiмдерiнiң                  дар
    аса маңызды                  бойынша
    түрлерiн
    өндiру*

2   Қазақстан     айлық  01, 02  ӘАОЖ, 15-күнге  1-күні   статбюл.
    Республика.            03    ЭҚЖЖ                     летень
    сының тұтыну
    тауарларын
    өндiру

3   Қазақстан     айлық  01, 02  ӘАОЖ, 11-күнге  1 күні   статбюл.
    Республика.                  ЭҚЖЖ,                    летень
    сындағы жөнел.               ӨӨСЖ
    тiлген өнiм
    көлемi

4   Этил спирті   айлық  01, 02  ӘАОЖ, 20-күнге  10 күні  статбюл.
    мен алкоголь.                ӨӨСЖ                     летень
    дi өнiмдердi
    өндiру және
    сату:
    а) кәсiпорын. тоқ.      01   ӨӨСЖ  22-күнге           статбюл.
    дар бойынша   сандық                                  летень*
    этил спирті
    мен алкогольдi
    өнiмдердi
    өндiру және
    сату*

5   Қазақстан                    ӘАОЖ,
    Республика.                  ЭҚЖЖ,
    сының аса iрi                ӨӨСЖ,
    кәсiпорындар.                кәсі.
    ының монито.                 порындар
    рингі:*
    а) өнеркәсiп  тоқ.      01   тізімі
    өндiрiсiнiң   сандық         бойынша 25-күнге         статбюл.
    көрсеткiштерi                                         летень*
    бойынша
    б) инвести.   тоқ.                   80-күнге         статбюл.
    циялық, қар.  сандық                                  летень*
    жылық қызмет
    және еңбек
    көрсеткiштерi
    бойынша

6   Қазақстан     тоқ.   01, 02  ӘАОЖ,   20-күнге         статбюл.
    Республикасы  сандық         ЭҚЖЖ,                    летень
    кәсiпорындары                КМЖ,
    жұмысының                    МНЖ
    меншiк нысан.
    дары бойынша
    негізгі көр.
    сеткiштерi

7   Өнеркәсiптегі тоқ.   01, 02  ӘАОЖ, 50-күнге  10 күні  кестелік
    шағын кәсiпо. сандық   03    ЭҚЖЖ,                    материал
    рындар жұмы.                 МНЖ,
    сының негiзгі                КМЖ,
    көрсеткiштерi                ӨӨСЖ,
    (адам саны                   ҰҚНЖ
    50-ге дейiн)

8   Қазақстан     тоқ.   01, 02  ӘАОЖ,   25-күнге  1 күні статбюл.
    Республика.   сандық         әскери-                  летень*
    сының әскери-                өнеркәсіп
    өнеркәсіп                    өнімдерін
    өнімдері*                    шығаратын
                                 кәсіпо.
                                 рындар
                                 бойынша

9   Өнеркәсiптiк  тоқ.   01, 02, ӘАОЖ,      -             кестелік
    емес кәсiпо.  сандық   03    ЭҚЖЖ,                    материал
    рындар тең.                  МНЖ,
    герiмiнде                    ӨӨСЖ
    тұрған өнер.
    кәсiп кәсiпо.
    рындары жұмы.
    сының негiзгі
    көрсеткiштерi

10  Қызметтiң     тоқ.   01, 02  ӘАОЖ,           1 күні   кестелік
    қайталама     сандық         ЭҚЖЖ                     материал
    (негізгі емес)
    түрлерi

11  Қазақстан     жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 21 шілде           кестелік
    Республикасы           03    ЭҚЖЖ,                    материал
    өнеркәсiбi                   МНЖ,
    жұмысының                    КМЖ,
    негізгi көр.                 ӨӨСЖ
    сеткiштерi

12  Қазақстан     жылдық 01, 02  ӘАОЖ,     -     1 наурыз кестелік
    Республикасы                 ЭҚЖЖ,                    материал
    өнеркәсiп                    МНЖ,
    бiрлестiктерi                КМЖ,
    жұмысының                    ӨӨСЖ
    негiзгi көр.
    сеткiштерi

13  2001 жылғы    жылдық 01, 02  ӘАОЖ,                    кестелік
    өнеркәсiп                    ЭҚЖЖ,                    материал
    кәсiпорындары                МНЖ,
    жұмысының                    КМЖ,
    негізгі көр.                 ӨӨСЖ
    сеткiштерi
    (айларға
    бөлiнген)

14  Өнеркәсiптегi жылдық 01, 02, ӘАОЖ,     -              кестелік
    шағын кәсiпо.          03    ЭҚЖЖ,                    материал
    рындар жұмы.                 МНЖ,
    сының негiзгi                КМЖ,
    көрсеткiштерi                ӨӨСЖ,
    (адам саны                   ҰҚНЖ
    50-гe дейiн)

15  Өнеркәсiп     жылдық   01    ӘАОЖ,     -              кестелік
    өнiмiнiң                     ӨӨСЖ                     материал
    орташа көтер.
    ме бағалары

16  Өндiрiстiк    жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 30 мамыр  31 қаңтар статбюл.
    қуаттардың             03    ӨӨСЖ                      летень
    теңгерiмi

17  Электр энер.  жылдық 01, 02  ӘАОЖ, 15 шілде  3 наурыз статбюл.
    гиясын өндiру,               ЭҚЖЖ                     летень
    бөлу және
    тұтыну тура.
    лы. Энерге.
    тикалық жаб.
    дықтардың
    құрамы

18  Су құбырының  жылдық 01, 02  ӘАОЖ  15  мамыр 21 қаңтар статбюл.
    (жеке су                                               летень
    құбыры желi.
    сiнiң) жұмысы
    туралы

19  Жылу электр   жылдық 01, 02  ӘАОЖ  23 маусым 11 ақпан статбюл.
    станциялары,                                          летень
    су электр
    станциялары
    және қазан.
    дықтар жұмы.
    сының техни.
    калық-эконо.
    микалық көр.
    сеткiштөрi.
    Отын теңгерiмi.

20  Желiлiк       жылдық 01, 02  ӘАОЖ  15 сәуір  31 қаңтар статбюл.
    (сұйытылған)                                           летень
    газ босататын
    кәсiпорындар.
    дың жұмысы
    туралы

21  Жылу энергия. жылдық 01, 02  ӘАОЖ  3 маусым  24 қаңтар статбюл.
    сын босататын                                          летень
    кәсiпорындар.
    дың жұмысы
    туралы

22  Жедел дерек.  қаңтар  01, 02 ӘАОЖ, 27 қаңтар          кестелік
    тер бойынша   -ақпан.        ӨӨСЖ                     материал
    өнеркәсiп     дағы
    өнiмiнiң ор.
    таша жылдық
    көтерме
    бағалары**

23  Аграрлық-     тоқ.   01, 02, ӘАОЖ,                    статбюл.
    өнеркәсiптік  сандық   03    ЭҚЖЖ,                    летеньнің
    кешен кәсiпо.                ӨӨСЖ                     бөлімі
    рындарының
    мониторингі

                      Біржолғы зерттеулер

24  Дербес энер.  жылына 01, 02  ӘАОЖ  қыркүйек  7 шілде  анықтама.
    гия көздерi   1 рет                                   лық мате.
    бар кәсiпо.                                           риал
    рындардың
    (ұйымдардың)
    жұмысы тура.
    лы**

25  Өнеркәсiп     жылына 01, 02  ӘАОЖ  қазан     1 шілде  анықтама.
    өнiмдерiн     1 рет                                   лық
    өндiрумен                                             материал
    шұғылданатын
    жеке кәсiп.
    керлер қыз.
    метi туралы**

      *) қызмет бабында пайдалану үшiн;
      **) нақты көлемнiң индексiн есептеу үшiн.

            Инвестиция және құрылыс статистикасы

1   Инвестиция.   айлық  01, 02, ЭҚЖЖ, 12-күнге  есепті  статбюл.
    лар туралы             03    МНЖ,            айдан   летень
    мәлiметтер                   КМЖ,            кейінгі
                                 ҰҚНЖ,           2-күн
                                 ӘАОЖ

2   Yйлер мен
    ғимараттарды
    iске қосу
    туралы мәлi.
    меттер:
    а) ағымдағы   айлық  01, 02, қуат.  10-күнге есепті   статбюл.
    жылы және              03    тардың,         айдан    летень
    алдағы жыл.                  құры.           кейінгі
    дары iске                    лыстар.         2-күн
    қосу көздел.                 дың
    ген                          және
                                 объекті.
                                 лердің
                                 тізбесі
                                 бойынша

    б) шет ел     тоқ.   01, 02   -//-  13-күнге есепті   статбюл.
    инвестиция.   сандық                         тоқсан.  летень
    ларының есе.                                 нан
    бiнен қар.                                   кейінгі
    жыландыры.                                   2-күн
    латын

    в) қуаттарды  жылдық 01, 02,  -//-  30 мамыр есепті   статбюл.
    iске қосу              03                    жылдан   летень
    туралы мәлi.                                 кейінгі
    меттер                                       1 ақпан

    г) объектiлер жылдық 01, 02,  -//-  20 мамыр есепті   статбюл.
    құрылысы және          03                    жылдан   летеннің
    оларды iске                                  кейінгі  бөлімі
    қосу туралы                                  1 ақпан
    мәлiметтер

3   Қазақстан     тоқ.   01, 02  объек. 16-күнге есепті   статбюл.
    Республикасы. сандық         тілер           тоқсан.  летень
    ның республи.                тізімі          нан
    калық инвес.                 бойынша         кейінгі
    тициялық жо.                                 7-күн
    балары тiзбе.
    сiне енгізiл.
    ген объектілер
    құрылысы және
    оларды iске
    қосу туралы
    мәлiметтер*

4   Өнеркәсiптiң  тоқ.   01, 02, ЭҚЖЖ, 80-күнге  есепті   статбюл.
    аса iрi кәсi. сандық   03    МНЖ,            тоқсан.  летеннің
    порындарының                 КМЖ,            нан      бөлімі
    мониторингi                  ҰҚНЖ,           кейінгі
                                 ӘАОЖ            35-күн

5   Агроөнеркәсiп тоқ.   01, 02, ЭҚЖЖ, 80-күнге  есепті   статбюл.
    кешенiн да.   сандық   03    МНЖ,            тоқсан.  летеннің
    мыту монито.                 КМЖ,            нан      бөлімдері
    рингі                        ҰҚНЖ,           кейінгі
                                 ӘАОЖ            35-күн

6   Мердігерлік   айлық  01, 02, КМЖ,  15-күнге  есепті   статбюл.
    құрылыс                03    МНЖ,            айдан    летень
    жұмыстарының                 ӘАОЖ,           кейінгі
    орындалуы                    ЭҚӨЖ            4-күні
    туралы:
    а) iрi құры.  жылдық 01, 02  КМЖ,  16 мамыр  есепті   статбюл.
    лыс ұйымдары                 МНЖ,            жылдан   летень
    бойынша*                     ӘАОЖ,           кейінгі
                                 ЭҚТӨЖ           31 наурыз
    б) шағын      тоқ.   01, 02  МНЖ,  55-күнге  есепті   статбюл.
    құрылыс       сандық         КМЖ,            тоқсан.  летень
    ұйымдары                     ӘАОЖ,           нан
    бойынша (адам тоқ.   01, 02, ЭҚТӨЖ           кейінгі
    саны 50-ге    сандық   03                    40-күн
    дейiн)                             15-күнге  есепті   статбюл.
                                                 тоқсан.  летеннің
                                                 нан      бөлімдері
                                                 кейінгі
                                                 4-күні
                  жылдық 01, 02, КМЖ,  16 мамыр  есепті   статбюл.
                           03    МНЖ,            жылдан   летеннің
                                 ӘАОЖ,           кейінгі  бөлімдері
                                 ЭҚТӨЖ           31 наурыз

7   Инвестициялар тоқ.   01, 02, ЭҚЖЖ, 70-күнге  есепті   статбюл.
    туралы        сандық   03    МНЖ,            тоқсан.  летень
    мәлiметтер                   КМЖ,            нан
                                 ҰҚНЖ,           кейінгі
                                 ӘАОЖ            35-күн

    а) жер қойна. тоқ.   01, 02, ЭҚЖЖ, 75-күнге  есепті   статбюл.
    уын пайдала.  сандық   03    МНЖ,            тоқсан.  летень
    нушы кәсiпо.                 КМЖ,            нан
    рындар мен                   ӘАОЖ,           кейінгі
    ұйымдар ин.                  ҰҚНЖ            35-күн
    вестициялар.                 ЭҚЖЖ,
    ының көлемi                  МНЖ,
    бойынша       жылдық         КМЖ,  21 шілде  есепті   статбюл.
                                 ӘАОЖ,           жылдан   летень
                                 ҰҚНЖ            кейінгі
                                                 15 сәуір
    б) экономика. тоқ.   01, 02, ЭҚЖЖ, 75-күнге  есепті   статбюл.
    ның басым     сандық   03    МНЖ,            тоқсан.  летень
    секторларында                КМЖ,            нан
    инвестициялар                ӘАОЖ,           кейінгі
    бойынша уәкi.                ҰҚНЖ            35-күн
    леттi мемле.  жылдық         ЭҚЖЖ,  18 шілде есепті   статбюл.
    кеттік орган.                МНЖ,            жылдан   летень
    мен келiсiм-                 КМЖ,            кейінгі
    шарт жасасқан                ӘАОЖ,           15 сәуір
    кәсiпорындар                 ҰҚНЖ
    мен ұйымдар
    инвестицияла.
    рының көлем.
    дерi бойынша
    в) iрi, орта  тоқ.   01, 02, ЭҚЖЖ,  70-күнге есепті   статжи.
    және шағын    сандық   03    МНЖ,            тоқсан.  нақтар
    кәсiпорындар                 КМЖ,            нан
    мен ұйымдар                  ӘАОЖ,           кейінгі
    бойынша                      ҰҚНЖ            35-күн
                  жылдық         ЭҚЖЖ,  15 шілде есепті   статжи.
                                 МНЖ,            жылдан   нақтар
                                 КМЖ,            кейінгі
                                 ӘАОЖ,           15 сәуір
                                 ҰҚНЖ

8   Құрылысқа     жылдық 01, 02, МНЖ,  29 мамыр  есепті   статжи.
    салынған               03    ЭҚЖЖ,           жылдан   нақтар
    инвестиция.                  ҰҚНЖ,           кейінгі
    ларды игеру                  КМЖ,            1 наурыз
    және негізгі                 ӘАОЖ
    құралдарды
    iске қосу
    туралы мәлi.
    меттер

9   Қоршаған      жылдық 01, 02  МНЖ,   1 сәуір  есепті   статжи.
    ортаны қор.                  КМЖ,            жылдан   нақтар
    ғауға арнал.                 ҰҚНЖ,           кейінгі
    ған инвести.                 ЭҚЖЖ,           5 ақпан
    циялар және                  ӘАОЖ
    табиғи ре.
    сурстарды
    ұтымды пай.
    далану туралы
    мәлiметтер

10  Есеп берушi   жылдық 01, 02  МНЖ,  18 наурыз есепті   статбюл.
    ұйымдардың                   КМЖ,            жылдан   летень
    теңгерiмiнде                 ҰҚНЖ,           кейінгі
    тұрған қолда                 ЭҚЖЖ,           20 қаңтар
    бар құрылыс                  ӘАОЖ
    машиналарының
    бар-жоғы және
    оларды пайда.
    лану туралы
    мәлiметтер

11  Құрылысқа     жылына 01, 02  МНЖ,  2003      2003     статбюл.
    рұқсат беру   2 рет          КМЖ,  жылғы     жылғы    летень
                                 ҰҚНЖ, наурыз,   ақпан,
                                 ЭҚЖЖ, қыркүйек  тамыз
                                 ӘАОЖ

12  Құрылыс       жылына 01, 02  МНЖ,  2003       2003    статбюл.
    салуға өткi.  2 рет          КМЖ,  жылғы      жылғы   летень
    зiлген мердi.                ҰҚНЖ, 11 наурыз, қаңтар
    герлiк тен.                  ЭҚЖЖ, 28 тамыз   шілде
    дерлердi                     ӘАОЖ
    зерттеу

13  Аяқталмаған   жылдық 01, 02  МНЖ,    сәуір    наурыз  статбюл.
    құрылысты                    КМЖ,                     летень
    зерттеу                      ҰҚНЖ,
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ӘАОЖ

                 Қызмет көрсету статистикасы

1   Отынның       айлық  01, 02, ӘАОЖ,  10-күнге 1-күні   статбюл.
    запастары     (қаңтар  03    ЭҚЖЖ,                    летень
    туралы        -сәуір;        ЭҚТӨЖ
                  қазан-
                  желтоқсан)

2  Жанар-жағармай айлық   01, 02, ӘАОЖ, 12-күнге 3-не     статбюл.
   материалдары.  (наурыз   03    ЭҚЖЖ,          дейін    летень
   ның запастары  -қазан)         ЭҚТӨЖ
   туралы

3  Қызмет көрсету тоқ.      01   ӘАОЖ, 78-күнге    -      статбюл.
   секторы кәсi.  сандық         ЭҚЖЖ,                    летень
   порындарының                  ЭҚТӨЖ
   мониторингі*

4  Қызмет көрсету 2002 ж.   01   ӘАОЖ, 71-күнге    -      статбюл.
   құрылымы       4-тоқсан       МНЖ,                     летень
                                 КМЖ,
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ
                  тоқ.      01   ӘАОЖ  71-күнге    -      статбюл.
                  сандық         МНЖ,                     летень
                                 КМЖ,
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ
                  жылдық    01   ӘАОЖ  19 маусым   -      статбюл.
                                 МНЖ,                     летень
                                 КМЖ,
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ

5  Шағын кәсi.    2002 ж.   01   ӘАОЖ, 71-күнге    -      статбюл.
   порындар       4-тоқсан       МНЖ,                     летеннің
   бойынша қызмет                КМЖ,                     бөлімі
   көрсету құры.                 ЭҚЖЖ,
   лымы                          ЭҚТӨЖ
                  тоқ.      01   ӘАОЖ  71-күнге    -      статбюл.
                  сандық         МНЖ,                     летеннің
                                 КМЖ,                     бөлімі
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ
                  жылдық    01   ӘАОЖ  19 маусым   -      статбюл.
                                 МНЖ,                     летеннің
                                 КМЖ,                     бөлімі
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ

6  Көрсетiлген   2002 ж. 01, 02, ӘАОЖ, 80-күнге  10-на    статбюл.
   компьютерлiк  4-тоқ.    03    МНЖ,            дейін    летень
   қызметтер,    сан             КМЖ,
   соған байла.                  ЭҚЖЖ,
   нысты қызмет.                 ЭҚТӨЖ,
   тер, сондай-ақ                ҰҚНЖ
   зерттеулер мен
   әзiрлемелер   2002 ж. 01, 02, ӘАОЖ, 80-күнге  10-на    статбюл.
   саласында     4-тоқ.    03    МНЖ,            дейін    летеннің
   көрсетілген   саны            КМЖ,                     бөлімі
   қызметтер ту.                 ЭҚЖЖ,
   ралы шағын                    ЭҚТӨЖ,
   кәсiпорындар                  ҰҚНЖ
   бойынша

7  Демалыс,      2002 ж. 01, 02, ӘАОЖ, 80-күнге  10-на    статбюл.
   мәдени және   4-тоқсан  03    МНЖ,            дейін    летень
   спорт iс-ша.                  КМЖ,
   раларын                       ЭҚЖЖ,
   ұйымдастыру                   ЭҚТӨЖ,
   бойынша                       ҰҚНЖ
   қызмет
   көрсету
   көлемi туралы
   шағын кәсiпо.  2002 ж. 01, 02, ӘАОЖ, 80-күнге 10-на    статбюл.
   рындар бойынша 4-тоқ.    03    МНЖ,           дейін    летеннің
                  сан             КМЖ                     бөлімі

8  Жылжымайтын    2002 ж.  01, 02, ӘАОЖ, 80-күнге 10-на   статбюл.
   мүлiк сатуға,  4-тоқсан   03    МНЖ,           дейін   летень
   сатып алуға                     КМЖ,
   және жалға                      ЭҚЖЖ,
   беруге, маши.                   ЭҚТӨЖ,
   налар мен                       ҰҚНЖ
   жабдықтарды
   жалға беру
   және жеке
   пайдалану зат.
   тарын жалға
   беруге байла.
   нысты көрсе.
   тiлген қызмет.
   тердiң көлемi
   туралы
   шағын кәсiпо.  2002 ж.  01, 02, ӘАОЖ, 80-күнге 10-на   статбюл.
   рындар бойынша 4-тоқсан   03    МНЖ,           дейін   летеннің
                                   КМЖ,                   бөлімі
                                   ЭҚЖЖ,
                                   ЭҚТӨЖ,
                                   ҰҚНЖ

9  Өзге де ком.   2002 ж.  01, 02, ӘАОЖ, 80-күнге 10-на   статбюл.
   мерциялық қыз. 4-тоқсан   03    МНЖ,           дейін   летень
   мет салаларын.                  КМЖ,
   да, кәрiздер,                   ЭҚЖЖ,
   қалдықтарды                     ЭҚТӨЖ,
   жою, санитар.                   ҰҚНЖ
   лық өңдеу
   бойынша және
   соған ұқсас
   көрсетілген
   қызметтер,
   өзге де көр.
   сетiлген қыз.
   меттер көлемi
   туралы
   шағын кәсiпо.  2002 ж.  01, 02, ӘАОЖ  80-күнге 10-на   статбюл.
   рындар бойынша 4-тоқсан   03    МНЖ,           дейін   летеннің
                                   КМЖ,                   бөлімі
                                   ЭҚЖЖ,
                                   ЭҚТӨЖ,
                                   ҰҚНЖ

10 Кәсiпорындар.  тоқ.   01, 02, ӘАОЖ, 67-күнге  10-на    статбюл.
   дың көрсетiл.  сандық   03    МНЖ,            дейін    летень
   ген қызмет                    КМЖ,
   көлемi туралы                 ЭҚЖЖ,
   есебi                         ЭҚТӨЖ,
                                 ҰҚНЖ
                  жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 14 маусым 30 нау.  статбюл.
                           03    МНЖ,            рызға    летень
                                 КМЖ,            дейін
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ,
                                 ҰҚНЖ
   шағын кәсiпо.  тоқ.   01, 02, ӘАОЖ, 67-күнге  10-на    статбюл.
   рындар бойынша сандық   03    МНЖ,            дейін    летеннің
                                 КМЖ,                     бөлімі
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ,
                                 ҰҚНЖ
                  жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 14 маусым 30 нау.  статбюл.
                           03    МНЖ,            рызға    летеньнің
                                 КМЖ,            дейін    бөлімі
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ,
                                 ҰҚНЖ

11 Туристiк     2002 ж.  01, 02, ӘАОЖ  75-күнге  25-не    статбюл.
   қызмет       4-тоқсаны  03    МНЖ,            дейін    летень
   туралы                        КМЖ,
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ,
                                 ҰҚНЖ
                тоқ.     01, 02, ӘАОЖ, 75-күнге  25-не    статбюл.
                сандық     03    МНЖ,            дейін    летень
                                 КМЖ,
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ,
                                 ҰҚНЖ

  шағын кәсіпо. 2002 ж.  01, 02, ӘАОЖ  75-күнге  25-не    статбюл.
  рындар бойын. 4-тоқсаны  03    МНЖ,            дейін    летеннің
  ша                             КМЖ,                     бөлімі
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ,
                                 ҰҚНЖ
                тоқ.     01, 02, ӘАОЖ, 75-күнге  25-не    статбюл.
                сандық     03    МНЖ,            дейін    летеннің
                                 КМЖ,                     бөлімі
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ,
                                 ҰҚНЖ

12 Кәрiз (бөлек   жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 29 наурыз 10       статбюл.
   кәрiз желi.             03    МНЖ,            ақпанға  летень
   сiнiң) жұмысы                 КМЖ,            дейін
   туралы                        ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ,
                                 ҰҚНЖ

13 Мемлекеттiк    жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 31 мамыр  30 нау.  статбюл.
   басқару ме.             03    МНЖ,            рызға    летень
   кемелерi көр.                 КМЖ,            дейін
   сеткен қызмет.                ЭҚЖЖ,
   тер көлемi                    ЭҚТӨЖ,
                                 ҰҚНЖ

14 Табиғи қорық.  жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 1 сәуір   25-не    статбюл.
   тың, мемлекет.          03    МНЖ,            дейін    летень
   тiк ұлттық                    КМЖ,
   табиғи парктің                ЭҚЖЖ
   қызметi туралы

15 Хайуанаттар    жылдық 01, 02  ӘАОЖ, 4 наурыз  10 қаң.  статбюл.
   паркiнiң жұ.                  МНЖ,            тарға    летень
   мысы туралы                   КМЖ,            дейін
                                 ЭҚЖЖ

16 Театр қызметi  жылдық 01, 02  ӘАОЖ, 4 наурыз  10 қаң.  статбюл.
   туралы                        МНЖ,            тарға    летень
                                 КМЖ,            дейін
                                 ЭҚЖЖ

17 Луна-парк пен  жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 4 наурыз  10 қаң.  статбюл.
   демалыс пар.                  МНЖ,            тарға    летень
   кiнiң жұмысы                  КМЖ,            дейін
   туралы                        ЭҚЖЖ

18 Мұражай қыз.   жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 4 наурыз  10 қаң.  статбюл.
   метi туралы             03    МНЖ,            тарға    летень
                                 КМЖ,            дейін
                                 ЭҚЖЖ

19 Клуб түрiндегi жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 4 наурыз  10 қаң.  статбюл.
   мәдениет                03    МНЖ,            тарға    летень
   мекемелерi                    КМЖ,            дейін
   туралы                        ЭҚЖЖ

20 Кітапхана қыз. жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 4 наурыз  10 қаң.  статбюл.
   метi туралы             03    МНЖ,            тарға    летень
                                 КМЖ,            дейін
                                 ЭҚЖЖ

21 Кино көрсетуді жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 4 наурыз  10 қаң.  статбюл.
   жүзеге асыра.           03    МНЖ,            тарға    летень
   тын кәсіпорын.                КМЖ,            дейін
   дар қызметі                   ЭҚЖЖ
   туралы есеп

22 Концерттік     жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 4 наурыз  10 қаң.  статбюл.
   қызметтің есебі         03    МНЖ,            тарға    летень
                                 КМЖ,            дейін
                                 ЭҚЖЖ

23 Отын-энергети. жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 20 шілде  25 нау.  статбюл.
   калық теңгерiм          03    ЭҚЖЖ,           рызға    летень
                                 ЭҚТӨЖ           дейін

                       Біржолғы зерттеулер

24 Туристiк қыз.  тоқ.   01, 02, ӘАОЖ, 75-күнге  25-не    статбюл.
   метпен шұғыл.  сандық   03    ЭҚТӨЖ           дейін    летеннің
   данатын жеке                                           бөлімі
   кәсiпкерлердiң
   сауалнамасы

25 Қонақ үйлер.   жылдық 01, 02  ӘАОЖ, желтоқсан 30       экспресс-
   дегi туристер.                ЭҚТӨЖ           қазанға  ақпарат
   дi зерттеу                                    дейін
   сауалнамасы

26 Жылжымайтын    жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 29 шілде  30       статбюл.
   мүлiкпен мә.            03    ЭҚТӨЖ           мамырға  летень
   мiле жасасуда                                 дейін
   кәсiпкерлердiң
   делдалдық
   қызмет көр.
   сетуi туралы
   сауалнама

27 Заңды және     жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 30 мамыр  15 қаң.  статбюл.
   жеке тұлға.             03    ЭҚТӨЖ           тарға    летень
   ларға тиесiлi                                 дейін
   АЖҚС және
   АГҚС-тардың
   қызметiн
   зерттеу туралы

   *) қызмет бабында пайдалану үшiн

                        Сауда статистикасы

1  Бөлшек, көтер. айлық  01, 02, ӘАОЖ, 9-күнге   3-іне    статбюл.
   ме сауда тауар          03    МНЖ,            дейін    летень
   айналымының,                  КМЖ,
   мейрамханалар                 ЭҚЖЖ,
   көрсеткен қыз.                ҰҚНЖ
   меттің, авто.
   мобильдерді,
   жеке пайдалану
   заттары мен
   тұрмыстық тау.
   арларды техни.
   калық күту және
   жөндеу бойынша
   қызметтердің
   көлемі
   шағын кәсіпо.  айлық  01, 02, ӘАОЖ, 9-күнге   3-не     статбюл.
   рындар бойынша          03    МНЖ,            дейін    летеннің
                                 КМЖ,                     бөлімі
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ҰҚНЖ

2  Жүк кеден дек. айлық  01, 02  тауар. 29-күнге          статбюл.
   ларациясы не.                 лар                      летень
   гiзiндө Қазақ.                номен.
   стан Республи.                клату.
   касы сыртқы                   расы,
   саудасының                    әлем
   көрсеткiштерi                 елдері
                                 негізгі
                                 кедендік
                                 режимдер,
                                 мәміле
                                 сипаттары,
                                 көлік
                                 түрлері
                                 бойынша
                                 облыстар.
                                 дың анық.
                                 тамалық.
                                 тарына

3  Қазақстан      айлық    01    жекелеген 36-күнге       экспресс-
   Республика.                   тауарлар,                ақпарат
   сының негiзгі                 негізгі
   елдер - сауда                 елдер
   әрiптестерi                   бойынша
   бойынша                       облыстар.
   жекелеген                     дың анық.
   тауарлар                      тамалық.
   экспорты                      тарына

4  Қазақстан      айлық    01    жекелеген 36-күнге       экспресс-
   Республика.                   тауарлар,                ақпарат
   сының негiзгі                 негізгі
   елдер - сауда                 елдер
   әрiптестерi                   бойынша
   бойынша                       облыстар.
   жекелеген                     дың анық.
   тауарлар                      тамалық.
   импорты                       тарына

5  Қазақстан      айлық  01, 02  жекелеген 29-күнге       статбюл.
   Республикасы.                 тауарлар,                летень
   ның iзгiлiк                   әлем ел.
   көмек туралы                  дері бой.
   есебi                         ынша об.
                                 лыстық
                                 анықтама

6  Валюталардың   айлық    01    республика 6-күнге    -  статбюл.
   өлшенген                      бойынша                  летень
   орташа бағамы  тоқсан.                   6-күнге       статбюл.
                  дық                                     летень
                                                          деректер
                                                          базасы

7  Өнiмдер (тау.  айлық    01    ЭҚЖЖ,  45-күнге          статбюл.
   арлар) мен                    ЭҚТӨЖ                    летень
   шикiзаттардың
   аса маңызды
   түрлерiнiң
   ресурстары     тоқ.                  45-күнге          статбюл.
   және оларды    сандық                                  летень
   пайдалану                                              деректер
                                                          базасы

8  Бөлшек сауда   2002 ж. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 15-күнге статбюл.
   тауар айналы.  4-тоқ.    03    МНЖ,           дейін    летень
   мының көлемi   саны            КМЖ,
   мен құрылымы                   ЭҚЖЖ,
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
                  тоқсан. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 15-күнге статбюл.
                  дық       03    МНЖ,           дейін    летень
                                  КМЖ,
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
                  жылдық  01, 02, ӘАОЖ, 26 мамыр 25 нау.  статбюл.
                            03    МНЖ,           рызға    летень
                                  КМЖ,           дейін
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
   шағын кәсiпо.  2002 ж. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 15-күнге статбюл.
   рындар бойынша 4-тоқ.    03    МНЖ,           дейін    летеннің
                  саны            КМЖ,                    бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
                  тоқсан. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 15-күнге статбюл.
                  дық       03    МНЖ,           дейін    летеннің
                                  КМЖ,                    бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
                  жылдық  01, 02, ӘАОЖ, 25 мамыр 25 нау.  статбюл.
                            03    МНЖ,           рызға    летеннің
                                  КМЖ,           дейін    бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ

9  Көтерме сауда  2002 ж. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 15-күнге статбюл.
   тауар айналы.  4-тоқ.    03    МНЖ,           дейін    летень
   мының көлемi   саны            КМЖ,           12-күнге
   мен құрылымы                   ЭҚЖЖ,          дейін
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
                  тоқсан. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 15-күнге статбюл.
                  дық       03    МНЖ,           дейін    летень
                                  КМЖ,           12-күнге
                                  ЭҚЖЖ,          дейін
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
                  жылдық  01, 02, ӘАОЖ, 25 мамыр 25 нау.  статбюл.
                            03    МНЖ,           рызға    летень
                                  КМЖ,           дейін
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
   шағын кәсіпо.  2002 ж. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 15-күнге статбюл.
   рындар бойынша 4-тоқ.    03    МНЖ,           дейін    летеннің
                  саны            КМЖ,           12-күнге бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,          дейін
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
                  тоқсан. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 15-күнге статбюл.
                  дық       03    МНЖ,           дейін    летеннің
                                  КМЖ,           12-күнге бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,          дейін
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
                  жылдық  01, 02, ӘАОЖ, 25 мамыр 25 нау.  статбюл.
                            03    МНЖ,           рызға    летеннің
                                  КМЖ,           дейін    бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ

10 Мейрамханалар  2002 ж. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 12-күнге статбюл.
   көрсеткен қыз. 4-тоқ.    03    МНЖ,           дейін    летень
   мет көрсетуле. саны            КМЖ,           10-күнге
   рiнiң, автомо.                 ЭҚЖЖ,          дейін
   бильдерге,                     ҰҚНЖ,
   жеке пайдалану                 ЭҚТӨЖ
   заттары мен
   тұрмыстық тау.
   арларға, тех.
   никалық қызмет
   көрсету және
   оларды жөндеу
   бойынша қызмет.
   тердiң көлемi
   мен құрылымы
                  тоқсан. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 12-күнге статбюл.
                  дық       03    МНЖ,           дейін    летень
                                  КМЖ,           10-күнге
                                  ЭҚЖЖ,          дейін
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
                  жылдық  01, 02, ӘАОЖ, 25 мамыр 25 нау.  статбюл.
                            03    МНЖ,           рызға    летень
                                  КМЖ,           дейін
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
   шағын кәсіпо.  2002 ж. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 12-күнге статбюл.
   рындар бойынша 4-тоқ.    03    МНЖ,           дейін    летеннің
                  саны            КМЖ,           10-күнге бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,          дейін
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
                  тоқсан. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 12-күнге статбюл.
                  дық       03    МНЖ,           дейін    летеннің
                                  КМЖ,           10-күнге бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,          дейін
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
                  жылдық  01, 02, ӘАОЖ, 25 мамыр 25 нау.  статбюл.
                            03    МНЖ,           рызға    летеннің
                                  КМЖ,           дейін    бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ҰҚНЖ,
                                  ЭҚТӨЖ

11 Сауда кәсiпо.  тоқсан.   01    ӘАОЖ, 94-күнге    -     статбюл.
   рындарының     дық             ЭҚЖЖ,                   летень
   мониторингі*                   ЭҚТӨЖ

12 Валюта қаража. тоқсан. 01, 02  ӘАОЖ, 32-күнге 10-күнге статбюл.
   тының қозғалы. дық             МНЖ                     летень
   сы туралы есеп жылдық  01, 02  ӘАОЖ, 15 ақпан          статбюл.
                                  МНЖ                     летень

13 Шетел капита.  жарты   01, 02  ӘАОЖ, 61-күнге 30-күнге статбюл.
   лының қатысуы. жылдық          МНЖ,                    летень
   мен кәсiпорын.                 ЭҚЖЖ,
   дар қызметi                    тауар.
   туралы есеп                    лар
                                  тобы,
                                  әріптес
                                  елдер
                                  бойынша
                  жылдық  01, 02  ӘАОЖ,  6 наурыз 30-күнге статбюл.
                  2002 ж.         МНЖ,                     летень
                                  ЭҚЖЖ,
                                  тауарлар
                                  тобы,
                                  әріптес
                                  елдер
                                  бойынша

14 Тауар биржа.   жарты  01, 02,  ӘАОЖ, 25-күнге 10-күнге статбюл.
   ларының қыз.   жылдық   03     МНЖ,           дейін    летень
   метi туралы                    ЭҚТӨЖ

15 Азық-түлiк,    жылдық 01, 02,  ӘАОЖ, 29 сәуір 30 нау.  экспресс-
   азық-түлiк              03     МНЖ,           рызға    ақпарат
   емес және                      ЭҚЖЖ           дейін
   аралас базар.
   лардың қызметі
   туралы

16 Өнiмдер (тау.  жылдық   01     ЭҚЖЖ, 30          -     статанық.
   арлар) мен                     ЭҚТӨЖ қараша            тама де.
   шикiзаттардың                                          ректер
   аса маңызды                                            базасы
   түрлерiнiң
   ресурстары
   және оларды
   пайдалану

                    Біржолғы зерттеулер

17 Заңды тұлға    тоқсан. 01, 02, ӘАОЖ, 76-күнге 5-күнге     -
   құрмай-ақ      дық       03    ЭҚТӨЖ
   сауда қызметiн
   жүзеге асыра.
   тын базарлар
   мен сауда
   кәсiпорында.
   рының бөлшек
   сауда тауар
   айналымының
   көлемi мен
   құрылымы

18 Заңды тұлғалар жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 28 мамыр  15       статбюл.
   мен жеке кә.            03    МНЖ,            ақпанға  летень
   сiпкерлердiң                  КМЖ,            дейін
   этил спиртi                   ЭҚЖЖ,
   мен алкогольдi                ҰҚНЖ,
   өнiмдердi                     ЭҚТӨЖ
   сатуы туралы

   *) қызмет бабында пайдалану үшiн

               Көлік және байланыс статистикасы

1  Көлiк өнiмдерi айлық  01, 02, ӘАОЖ, 10-күнге  2-күнге  статбюл.
   мен қызмет              03    МНЖ,                     летень
   көрсетулерi                   КМЖ,
   туралы                        ЭҚЖЖ
   шағын кәсiпо.  айлық  01, 02, ӘАОЖ, 10-күнге  2-күнге  статбюл.
   рындар бойынша          03    МНЖ,                     летеннің
                                 КМЖ,                     бөлімі
                                 ЭҚЖЖ

2  Почта және     айлық  01, 02, ӘАОЖ, 40-күнге  20-күнге статбюл.
   электр байла.           03    МНЖ,                     летень
   нысының қызмет                КМЖ,
   көрсетулерi                   ЭҚЖЖ,
   туралы                        ЭҚТӨЖ
   шағын кәсiпо.  айлық  01, 02, ӘАОЖ, 40-күнге  20-күнге статбюл.
   рындар бойынша          03    МНЖ,                     летеннің
                                 КМЖ,                     бөлімі
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ

3  Байланыс       айлық  01, 02, ӘАОЖ, 40-күнге  20-күнге статбюл.
   кiрiсi туралы           03    МНЖ,                     летень
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ

4  Қала және жол  тоқсан. 01, 02, ӘАОЖ, 10-күнге  2-күнге статбюл.
   көлiгiнiң      дық       03    МНЖ,                    летень
   жұмысы туралы                  КМЖ,
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
   шағын кәсiпо.  тоқсан. 01, 02, ӘАОЖ, 10-күнге  2-күнге статбюл.
   рындар бойынша дық       03    МНЖ,                    летеннің
                                  КМЖ,                    бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ЭҚТӨЖ

5  Темiр жол      тоқсан. 01, 02  ӘАОЖ, 10-күнге  2-күнге статбюл.
   көлiгінiң      дық             МНЖ,                    летень
   жұмысы туралы                  КМЖ,
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ЭҚТӨЖ

6  Құбыр          тоқсан. 01, 02  ӘАОЖ, 10-күнге  2-күнге статбюл.
   көлiгінiң      дық             МНЖ,                    летень
   жұмысы туралы                  КМЖ,
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
   шағын кәсiпо.  тоқсан. 01, 02  ӘАОЖ, 10-күнге  2-күнге статбюл.
   рындар бойынша дық             МНЖ,                    летеннің
                                  КМЖ,                    бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ЭҚТӨЖ

7  Әуе            тоқсан. 01, 02  ӘАОЖ, 10-күнге  2-күнге статбюл.
   көлiгінiң      дық             МНЖ,                    летень
   жұмысы туралы                  КМЖ,
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
   шағын кәсiпо.  тоқсан. 01, 02  ӘАОЖ, 10-күнге  2-күнге статбюл.
   рындар бойынша дық             МНЖ,                    летеннің
                                  КМЖ,                    бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ЭҚТӨЖ

8  Өзен           тоқсан. 01, 02, ӘАОЖ, 10-күнге  2-күнге статбюл.
   көлiгінiң      дық       03    МНЖ,                    летень
   жұмысы туралы                  КМЖ,
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ЭҚТӨЖ
   шағын кәсiпо.  тоқсан. 01, 02, ӘАОЖ, 10-күнге  2-күнге статбюл.
   рындар бойынша дық       03    МНЖ,                    летеннің
                                  КМЖ,                    бөлімі
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ЭҚТӨЖ

9  Теңіз          тоқсан. 01, 02  ӘАОЖ, 10-күнге  2-күнге статбюл.
   көлiгінiң      дық             МНЖ,                    летень
   жұмысы туралы                  КМЖ,
                                  ЭҚЖЖ,
                                  ЭҚТӨЖ

10 Байланыс       тоқ.   01, 02, ӘАОЖ, 40-күнге  20-күнге статбюл.
   қызмет көрсе.  сандық   03    МНЖ,                     летень
   тулерi туралы                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ

11 Көлiк секторы  тоқ.     01    ӘАОЖ, 50-күнге           статбюл.
   кәсiпорында.   сандық         ЭҚЖЖ,                    летень
   рының монито.                 КМЖ
   рингі*

12 Телекоммуника. тоқ.   01, 02, ӘАОЖ, 40-күнге  20-күнге статбюл.
   циялардың      сандық   03    МНЖ,                     летень
   кiрiсi, жұмыс                 ЭҚЖЖ,
   сапасы және                   ЭҚТӨЖ
   құралдары
   туралы

13 Қатынас түр.   тоқ.   01, 02, ӘАОЖ, 55-күнге  30-күнге статбюл.
   лерi бойынша   сандық   03    МНЖ,                     летень
   көлiк өнiмдерi                КМЖ,
   мен қызметтер                 ЭҚЖЖ,
   көрсетулерi    жылдық         ЭҚТӨЖ 29 сәуір  25 наурыз статбюл.
   туралы                                                  летень
   шағын кәсiпо.  тоқ.   01, 02, ӘАОЖ, 55-күнге  30-күнге  статбюл.
   рындар бойынша сандық   03    МНЖ,                      летеннің
                                 КМЖ,                      бөлімі
                                 ЭҚЖЖ,
                  жылдық         ЭҚТӨЖ 29 сәуір  25 наурыз статбюл.
                                                           летеннің
                                                           бөлімі

14 Теңiз портта.  жарты  01, 02  ӘАОЖ, 26 тамыз  10-күнге  статбюл.
   рындағы тиеу-  жылдық         МНЖ,                      летень
   түсiру жұмыс.                 КМЖ,
   тары туралы                   ЭҚЖЖ,
                  жылдық         ЭҚТӨЖ 25 ақпан    -//-    статбюл.
                                                           летень

15 Қатынастың     жарты  01, 02  ӘАОЖ, 2 қыр.    25-күнге  статбюл.
   барлық түрле.  жылдық         ЭҚЖЖ, күйек               летень
   рiнде белгі.
   ленген автобус жылдық               1 наурыз    -//-    статбюл.
   маршруттары                                             летень
   бойынша жолау.
   шылар тасымал.
   дау туралы

16 Почта байланы. жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 6 мамыр   25 наурыз статбюл.
   сының қызмет            03    МНЖ,                      летень
   көрсетулерi                   КМЖ,
   туралы                        ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ
   шағын кәсiпо.  жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 6 мамыр   25 наурыз статбюл.
   рындар бойынша          03    МНЖ,                      летеннің
                                 КМЖ,                      бөлімі
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ

17 Электр байла.  жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 6 мамыр   25 наурыз статбюл.
   нысының қызмет          03    МНЖ,                      летень
   көрсетулерi                   КМЖ,
   туралы                        ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ
   шағын кәсiпо.  жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 6 мамыр   25 наурыз статбюл.
   рындар бойынша          03    МНЖ,                      летеннің
                                 КМЖ,                      бөлімі
                                 ЭҚЖЖ,
                                 ЭҚТӨЖ

18 Жалпы пайдала. жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 19 наурыз 25 қаңтар статбюл.
   нудағы автомо.          03    МНЖ,                      летень
   биль жолдары                  КМЖ,
   туралы                        ЭҚЖЖ,
                                 жолдың
                                 маңызы

19 Автокөлiктiң   жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 28 маусым 10 ақпан статбюл.
   бар-жоғы және           03    МНЖ,                     летень
   оның жұмысы                   КМЖ,
   туралы                        ЭҚЖЖ
   шағын кәсiпо.  жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 28 маусым 10 ақпан статбюл.
   рындар бойынша          03    МНЖ,                     летеннің
                                 КМЖ,                     бөлімі
                                 ЭҚЖЖ

20 Автокөлiктің   жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 28 маусым 10 ақпан статбюл.
   бар-жоғы                03    МНЖ,                     летеннің
   туралы                        ЭҚЖЖ                     бөлімі

21 Ішкi кеме жол. жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 29 наурыз 1 наурыз статбюл.
   дарының бар-            03    МНЖ,                     летень
   жоғы және                     ЭҚЖЖ,
   жалпы пайдала.                ЭҚТӨЖ
   нудағы су
   көлiгінiң
   жұмысы туралы

22 Темiр жол      жылдық   01    ӘАОЖ,  16 сәуір 25 наурыз статбюл.
   көлiгінiң қыз.                ЭҚЖЖ,                     летень
   метi туралы                   ЭҚТӨЖ

23 Жалпы пайдала. жылдық 01, 02, ӘАОЖ, 18 ақпан  9 қаңтар статбюл.
   нылмайтын               03    МНЖ,                     летень
   темiр жол                     КМЖ,
   көлiгi туралы                 ЭҚЖЖ

   *) қызмет бабында пайдалану үшiн

                       Баға статистикасы

1  Сауда және     айлық  02, 03  облыстық    -      -       -
   халыққа ақылы                 орталық,
   қызмет көрсе.                 облыстық
   тудің базалық                 бағыныс.
   объектілерінде                тағы қа.
   тауарлаp мен                  лалар
   өкiлдер қызмет                және
   көрсетулерінің                аудан
   іріктелген                    орталық.
   тiзбесi бойынша               тары
   бағалар мен
   тарифтерді
   тіркеу*

2  Тұтыну бағала.
   рының индексi:
   а) тауарлар    апта   01, 02  ӘАОЖ, айдың әр     -     экспресс-
   мен қызмет     сайын          МЖТЖ  сәрсенбісі         ақпарат
   көрсетулердiң
   шектеулi тобы
   бағаларының
   мониторингi
   материалдары
   бойынша
   б) "барлық     айлық,  01, 02 ӘАОЖ, 2-күні       -     статбюл.
   халық" санаты  2002 ж.        МЖТЖ                     летень
   бойынша        желтоқ.
                  санына,
                  2002 ж.
                  тиісті
                  айына,
   в) жан басына  тоқсан.   01   ӘАОЖ, 7-күні       -     статбюл.
   шаққанда орта. дық,           МЖТЖ                     летень
   ша ақшалай     жарты
   кiрiсiнiң      жылдық,
   деңгейi әртүр. 9 айлық
   лi халық са.
   наттары бойын. жылдық,
   ша             жыл ба.
                  сынан
                  бастап
                  үдемелі
                  қорытын.
                  дымен

3  Халыққа ақылы  айлық, 01, 02  ӘАОЖ, 5-күні        -    статбюл.
   қызмет көрсету 2002 ж.        МЖТЖ                     летень
   бағаларының    желтоқ.
   индексi        санына,
                  2002 ж.
                  тиісті
                  айына,
                  тоқсан.
                  дық,
                  жарты
                  жылдық,
                  9 айлық,
                  жылдық,
                  жыл
                  басынан
                  бастап
                  үдемелі
                  қорытын.
                  дымен

4  Бөлшек сауда   айлық,   01    ӘАОЖ  5-күні        -    статбюл.
   бағаларының    2002 ж.                                 летень
   индексi        желтоқ.
                  санына,
                  2002 ж.
                  тиісті
                  айына,
                  тоқсан.
                  дық,
                  жарты
                  жылдық,
                  9 айлық,
                  жылдық,
                  жыл
                  басынан
                  бастап
                  үдемелі
                  қорытын.
                  дымен

5  Негізгi азық-  айлық  01, 02, ӘАОЖ, есепті        -    статбюл.
   түлiк тауар.            03    МЖТЖ  айдың              летень
   ларының баға.                       20-күні
   лары           айлық    01    Астана    -                 -
                                 қаласы

                  тоқ.   01, 02, ӘАОЖ, 21 қаңтар,         статбюл.
                  сандық   03    МЖТЖ  21 наурыз,         летень
                                       21 маусым,
                                       21 қыркүйек,
                                       21 желтоқсан

6  Азық-түлiкке   айлық  01, 02  ӘАОЖ, есепті        -    статбюл.
   жатпайтын                     МЖТЖ  айдың              летень
   негізгi тауар.                      28-күні
   лардың баға.
   лары           айлық    01   Астана     -                 -
                                қаласы

                  тоқ.   01, 02, ӘАОЖ, 21 қаңтар,
                  сандық   03    МЖТЖ  тоқсанның          статбюл.
                                       соңғы         -    летень
                                       айының
                                       21-күні

7  Мұнай және     айлық  01, 02  ӘАОЖ, 5-күні        -    статбюл.
   мұнайды қайта                 МЖТЖ                     летень
   өңдеу өнiм.
   дерiнiң баға.
   лары

8  Ақылы қызмет   айлық  01, 02  ӘАОЖ, есепті        -    статбюл.
   көрсетулердiң                 МЖТЖ  айдың              летень
   жекелеген                           25-күні
   әлеуметтiк
   маңызды түр.
   лерiнiң баға.
   лары мен
   тарифтерi      тоқ.   01, 02, ӘАОЖ, 21 қаңтар,    -    статбюл.
                  сандық   03    МЖТЖ  тоқсанның          летень
                                       соңғы
                                       айының

9  Ең төменгi     айлық  01, 02, ӘАОЖ  есепті        -    статбюл.
   күнкөрiс дең.           03          айдың              летень
   гейiнiң шама.                       25-күні
   сы:
   а) халықтың
   орташа жан
   басына шаққанда
   б) халықтың
   жыныс-жас
   топтары бойынша

10 мыналарға
   бағалар:**)
   а) отандық
   және импорттық
   өндiрiлген
   тұтыну тауар.
   лары мен қызмет
   көрсетулер:
   азық-түлiк     айлық  01, 02  ӘАОЖ  есепті        -    статбюл.
   тауарлары және                      тоқсаннан          летень
   дәрi-дәрмектер, тоқ.  01, 02  ӘАОЖ  кейінгі        -
   азық-түлiктiк   сандық              25-күні
   емес тауарлар
   мен қызмет
   көрсетулер.
   б) инвестиция. тоқ.   01, 02  ӘАОЖ                -
   лық тауар.     сандық
   лардың баға.
   лары
 
11 Қазақстанмен   айлық  01, 02  аста.  8-күні       -    экспресс-
   шектесетiн                    налар,                   ақпарат
   мемлекеттердiң                облыс.
   астаналары мен                тық
   өңiрлерiндегi                 орта.
   негiзгi азық-                 лықтар,
   түлiк өнiмде.                 қала.
   рiнiң бағалары айлық    01    лар    28-күні      -    экспресс-
                                 МЖТЖ                     ақпарат
 
12 Қазақстан      айлық    01      -    есепті       -    экспресс-
   Республикасы                         айдың             ақпарат
   мен Достастық.                       5-күні
   тың шектес
   мемлекеттерiн.  тоқсан. 01      -    есепті       -    статбюл.
   дегі экономика. дық                  тоқсаннан         летень
   ның нақты және                       кейінгі
   тұтыну сектор.                       42-күні
   ларындағы
   бағалар мен
   баға индекстерi
 
13 Өнеркәсiп       айлық,  01, 02 ӘАОЖ, 2, 3      есепті  статбюл.
   өнiмiн шығара.  2002 ж.        ЭҚЖЖ, және      айдың   летендер
   тын кәсiпорын.  желтоқ.        ЭҚТӨЖ 5-күндері 20-күні
   дардың бағалары санына,
   мен бағалар     2002 ж.
   индексi         тиісті
                   айына,
                   тоқсан.
                   дық,
                   жарты
                   жылдық,
                   9 айлық,
                   жылдық,
                   жыл
                   басынан
                   бастап
                   үдемелі
                   қорытын.
                   дымен
 
14 Энергия         айлық   01, 02 ӘАОЖ, 27-күні  есепті   статбюл.
   ресурстарына                   ЭҚТӨЖ          айдың    летень
   өндіруші кәсiп.                               20-күні
   орындардың
   бағалары
 
15 Өндiрiстiк-     айлық,  01, 02 ӘАОЖ, 26 және  есепті   статбюл.
   техникалық      2002 ж.        ЭҚЖЖ, 27-күн.  айдың    летеньдер
   мақсатта сатып  желтоқ.        ЭҚТӨЖ дері     15-күні
   алынған өнiм.   санына,
   нiң бағалары    2002 ж.
   мен бағалар     тиісті
   индексi         айына,
                   тоқсан.
                   дық,
                   жарты
                   жылдық,
                   9 айлық,
                   жылдық,
                   жыл
                   басынан
                   бастап
                   үдемелі
                   қорытын.
                   дымен
 
16 Экспорттық      айлық,     01  ТМД   35-күнге 29-күні  статбюл.
   өнiм бағалары.  2002 ж.        СЭҚТН                   летень
   ның индексi     желтоқ.
                   санына,
                   2002 ж.
                   тиісті
                   айына,
                   тоқсан.
                   дық,
                   жарты
                   жылдық,
                   9 айлық,
                   жылдық,
                   жыл
                   басынан
                   бастап
                   үдемелі
                   қорытын.
                   дымен
 
17 Импортқа шыға.  айлық,     01  ТМД   35-күнге 29-күні  статбюл.
   рылатын өнiм    2002 ж.        СЭҚТН                   летень
   бағаларының     желтоқ.
   индексi         санына,
                   2002 ж.
                   тиісті
                   айына,
                   тоқсан.
                   дық,
                   жарты
                   жылдық,
                   9 айлық,
                   жылдық,
                   жыл
                   басынан
                   бастап
                   үдемелі
                   қорытын.
                   дымен
 
18 Заңды тұлға.    айлық,     01  ЭҚТӨЖ тоқсан.  есепті   статбюл.
   лар үшін байла. 2002 ж.              ның      айдың    летень
   ныс қызмет      желтоқ.              соңғы    21-күні
   көрсетулеріне   санына,              айының
   бағалар индексі 2002 ж.              30-күні
                   тиісті
                   айына,
                   тоқсан.
                   дық,
                   жарты
                   жылдық,
                   9 айлық,
                   жылдық,
                   жыл
                   басынан
                   бастап
                   үдемелі
                   қорытын.
                   дымен
 
19 Жүк тасымал.    айлық,  01, 02 ӘАОЖ, есепті  есепті    статбюл.
   дау тарифтерi.  2002 ж.        ЭҚТӨЖ айдың   айдың     летень
   нiң индексi     желтоқ.              25-күні 15-күні
                   санына,
                   2002 ж.
                   тиісті
                   айына,
                   тоқсан.
                   дық,
                   жарты
                   жылдық,
                   9 айлық,
                   жылдық,
                   жыл
                   басынан
                   бастап
                   үдемелі
                   қорытын.
                   дымен
 
  20 Құрылыстағы     айлық,  01, 02 ӘАОЖ  5-күні  есепті    статбюл.
   бағалар         2002 ж.                      айдың     летень
   индексi:        желтоқ.                      20-күні
   құрылыс-        санына,
   монтаж жұмыс.   2002 ж.
   тарына техно.   тиісті
   логиялық жаб.   айына,
   дықтарға өзге   тоқсан.
   де жұмыстар     дық,
   мен шығындарға  жарты
                   жылдық,
                   9 айлық,
                   жылдық,
                   жыл
                   басынан
                   бастап
                   үдемелі
                   қорытын.
                   дымен
                   1991 ж.
                   базаға
 
  21 Жекелеген       айлық,  01, 02 ӘАОЖ, 6-күні есепті     статбюл.
   құрылыс мате.   2002 ж.        ЭҚТӨЖ        айдың      летеньдер
   риалдарына,     желтоқ.                     20-күні
   детальдар мен   санына,
   құрастырмаларға 2002 ж.
   арналған баға.  тиісті
   лар мен баға    айына,
   индекстерi      1991 ж.
                   базаға
 
  22 Ауыл шаруа.     айлық,  01, 02 ӘАОЖ, 4-күні есепті     статбюл.
   шылығының       2002 ж.        ЭҚТӨЖ        айдың      летень
   өткiзiлген      желтоқ.                     16-күні
   өнiмдерi        санына,
   бағаларының     2002 ж.
   индексi         тиісті
                   айына,
                   тоқсан.
                   дық,
                   жарты
                   жылдық,
                   9 айлық,
                   жылдық,
                   жыл
                   басынан
                   бастап
                   үдемелі
                   қорытын.
                   дымен
 
  23 Ауыл шаруа.     айлық,  01, 02 ӘАОЖ, 5-күні есепті     статбюл.
   шылығы өнiм.    2002 ж.        ЭҚТӨЖ        айдың      летень
   дерi негізгi    желтоқ.                     16-күні
   түрлерiнiң      санына,
   бағалары және   2002 ж.
   баға индекс.    тиісті
   терi            айына,
                   жыл
                   басынан
                   бастап
                   үдемелі
                   қорытын.
                   дымен
 
  24 Базардағы       айлық,  01, 02, ӘАОЖ, 7-күні    -      статбюл.
   ауыл шаруашы.   2002 ж.   03    ЭҚТӨЖ                  летень
   лығы өнiмде.    тиісті
   рiнiң бағалары  айына
 
  25 Көтере сатудың  айлық   01, 02  ӘАОЖ, 12-күні  7-күні  статбюл.
   бағалар индексi                 МЖТЖ                   летень
 
  26 Құрылыс өндi.   тоқ.      01    ӘАОЖ,  8-күні  есепті  статбюл.
   рiсi үшiн       сандық          ЭҚТӨЖ          айдың   летень
   сатып алынатын                                 20-күні
   материалдардың,
   детальдар мен
   құрастырмалар.
   дың жекелеген
   түрлерiнiң
   орташа баға.
   лары
 
  27 Ауыл шаруа.     тоқ.      01   ӘАОЖ,   9-күні  есепті  статбюл.
   шылығы өнiмде.  сандық         ЭҚТӨЖ           айдың   летень
   рiнiң жекелеген                                16-күні
   түрлерiнiң
   орташа бағалары
 
  28 Өнеркәсiп       тоқ.      01   ЭҚТӨЖ   10-күні есепті  статбюл.
   өнiмiн шығару.  сандық                         айдың   летень
   шылардың баға.                                 20-күні
   лары және олар.
   дың жекелеген
   түрлерiн
   Қазақстан
   Республикасы
   кәсiпорындары.
   ның iшкі рыно.
   гынан сатып
   алу бағалары
 
  29 "Компоненттердi
   құрайтын" әдiс.
   пен салынатын
   құрылыстағы
   бағалардың
   индексi:
   а) құрылыс      тоқ.   01, 02  ӘАОЖ,  тоқсанның есепті статбюл. 
   жұмыстарының    сандық         ЭҚТӨЖ  үшінші    тоқ.   летень
   негiзгi түрле.                        айының    саннан
   рiне                                  8-күні    кейінгі
                                                   екінші
                                                   айдың
                                                   20-күні
   б) тұрғын үй,   тоқ.      01  ғима.   тоқсанның        статбюл.
   өндiрістiк      сандық        раттар. үшінші           летень
   және автожол                  дың     айының
   мақсатындағы                  техно.  10-күні
   ғимараттардың                 логия.
   жекелеген                     лық
   үлгілерi                      модель.
   бойынша                       дері
 
  30 Ауыл шаруа.     жылдық 01, 02 ӘАОЖ,   28 ақпан  есепті статбюл.
   шылығы кәсiп.                 ЭҚТӨЖ             кезең. летень
   орындары сатып                                  нен
   алған өнеркәсiп                                 кейінгі
   өнiмдерi мен                                    10-күні
   оларға көрсе.                         28 тамыз         статбюл.
   тiлген қызмет                                          летень
   бағаларының
   индексi
 
  31 Өнеркәсiп       жарты    01   ӘАОЖ    28 ақпан  есепті статбюл.
   өнiмi, село.    жылдық                          кезең. летень
   ларға қызмет                                    нен
   көрсету және    жарты                 28 тамыз  кейінгі
   өткiзiлген ауыл жылдық                          10-күні
   шаруашылығы
   өнiмдерiнiң әр
   түрлi арналары
   бойынша бағала.
   рының тепе-
   теңдiк ара
   қатынасы

Біржолғы зерттеулер

32 Отандық және   жылына 01, 02  ӘАОЖ, 25 маусым    -     статбюл.
   импорттық      2 рет          МЖТЖ                     летень
   тауарлардың                         25 жел.
   бағалары және                       тоқсан
   халықтың инфля.
   циялық болжамы
 
  33 Тұрғын үй      жылына 01, 02  ӘАОЖ,   2          -     статбюл.
   рыногындағы    2 рет          тұрғын  наурыз           летень
   бағалар                       үй
                                 түрлері 2 қыр.
                                 және    күйек
                                 мате.
                                 риалдар
                                 бойынша
 
        *)  тұтыну бағаларының индексiн есептеу үшiн
      **) Халықаралық салыстыру бағдарламасы шеңберінде

Еңбек және халықты жұмыспен қамту статистикасы

1 Қызметкерлер.  айлық  01, 02  ӘАОЖ, 38-күнге  есепті   статбюл.
   дiң саны және                 ЭҚЖЖ            айдан    летень
   жалақысы                                      кейінгі
                                                 7-күні
 
   2 Қызметкерлер.  тоқ.   01, 02, ӘАОЖ, 40-күнге  есепті   статбюл.
   дiң саны және  сандық   03    ЭҚЖЖ            тоқсан.  летень
   жалақысы:                                     нан
                                                 кейінгі
                                                 7-күні
 
     экономикалық    -//-    -//-  ЭҚЖЖ    -//-
   қызмет түрлерi               
   бойынша кәсiп.  -//-    -//-  ЭҚЖЖ,   -//-
   орындардың                    КМЖ
   үлгiлерi бойынша
   өнеркәсiп сала. -//-    -//-  ЭҚЖЖ    -//-
   лары бойынша
   шартпен және    -//-    -//-  ЭҚЖЖ    -//-
   толық емес
   жұмыс уақытымен
   жұмыс істейтін
   сырттан алынған
   қызметтi қоса
   атқарушылар
   саны
 
   3 Жұмыс күшiнiң  тоқ.   01, 02  ӘАОЖ, 41-күнге  есепті   статбюл.
   бар-жоғы және  сандық         ЭҚЖЖ            тоқ.     летень
   оның қозғалысы                                саннан
                                                 кейінгі
                                                 7-күні
4 Өнеркәсiптiң   тоқ.     01    ӘАОЖ, 40-күнге     -     кесте
   аса iрi кәсiп. сандық         КҰЖЖ                     материалы
   орындарының
   мониторингi
 
   5 Қызметкерлер.  тоқ.     01    ӘАОЖ, 90-күнге     -     кесте
   дiң саны және  сандық         ЭҚЖЖ                     материалы
   жалақысы (шағын
   кәсiпорындарды
   қоса алғанда)
 
   6 Мемлекеттiк    тоқ.     01    ӘАОЖ  50-күнге     -     кесте
   қызметшiлер    сандық                                  материалы
   саны
 
   7 2002 жылғы     жылдық 01, 02  ӘАОЖ, 25 маусым    -     статбюл.
   еңбекке қабi.                 ЭҚЖЖ,                    летень
   леттi жастағы                 қала.
   халықтың эконо.               лық
   микалық сипаты                және
                                 ауылдық
                                 жерлер
                                 бойынша
 
   8 Еңбек бойынша  жылдық 01, 02, ӘАОЖ,  31 мамыр 12 ақпан статбюл.
   негiзгi көрсет.         03    ЭҚЖЖ,                    летень
   кiштер:                       Кәсіптер
                                 жіктеуіші
 
     саны, жалақы     -//-  -//-             -//-     -//-
   қоры және
   орташа айлық
   еңбек ақы
   еңбектің негiз.               ӘАОЖ,     -//-     -//-
   гi топтары                    ЭҚЖЖ,
   бойынша;                      Кәсіптер
   қызметкерлердiң               жіктеуіші
   санаттары
   бойынша;
   гендерлiк бөлi.
   нiсте
 
     экономикалық                  ЭҚЖЖ      -//-    -//-
   қызмет түрлерi
   бойынша қалалық               ӘАОЖ,     -//-    -//-
   және ауылдық                  ЭҚЖЖ
   жерлер бойынша
   қызметкерлердің  -//-  -//-   ЭҚЖЖ      -//-    -//-
   жыл аяғындағы
   саны, соның
   iшiнде жасы
   бойынша
 
     шартпен және     -//-  -//-   ЭҚЖЖ      -//-    -//-
   толық емес
   жұмыс уақытымен
   жұмыс iстейтiн
   сырттан алынған
   қызметті қоса
   атқарушылар
   саны
   жалақы қорының   -//-  -//-   ЭҚЖЖ      -//-   -//-
   құрамы
 
     кәсiпорындар.    -//-  -//-   КМЖ,      -//-   -//-
   дың үлгілерi                  ЭҚЖЖ,
   бойынша                       Кәсіптер
                                 жіктеуіші
 
   9 Жұмыс күшiн     жылдық 01, 02 ӘАОЖ,   4 маусым 12 ақпан статбюл.
   ұстауға жұмсал.               ЭҚЖЖ                      летень
   ған шығындар
   құны
 
  10 Өнеркәсiптегі   жылдық 01, 02 ӘАОЖ,   9 маусым 12 ақпан статбюл.
   еңбек бойынша                 ЭҚЖЖ                      летень
   негізгі көрсет.
   кiштер
 
  11 Жұмыс күшiнiң   жылдық 01, 02 ӘАОЖ,  12 маусым 12 ақпан статбюл.
   қозғалысы және                ЭҚЖЖ                      летень
   қызметкерлер.
   дiң күнтiзбелiк
   уақыт қорын
   пайдалануы
 
  12 Меншiк нысаны   жылдық 01, 02 ӘАОЖ,  16 маусым 12 ақпан статбюл.
   және өнеркәсiп                ЭҚЖЖ,                     летень
   салалары бойын.               МНЖ
   ша қызметкер.
   лердiң саны
   және жалақысы
 
  13 Еңбектiң        жылдық 01, 02 ӘАОЖ,  24 сәуір 31 қаңтар статбюл.
   зиянды және                   ЭҚЖЖ                      летень
   басқа да қолай.
   сыз жағдайла.
   рында жұмыс
   iстейтiн қыз.
   меткерлердiң
   саны
 
  14 Толық ай жұмыс  жылына 01, 02 ӘАОЖ,  15 қыр. 20 шілде  статбюл.
   iстеген қызмет. 1 рет         ЭҚЖЖ,  күйек             летень
   керлер санын                  Кәсіп.
   есептелген                    тер
   жалақы мөлшерi                жіктеуіші
   бойынша бөлу
 
  15 Қызметкерлер.   жылына 01, 02 ӘАОЖ,  8 желтоқ. 20 қазан статбюл.
   дiң жеке лауа.   1 рет        ЭҚЖЖ,   сан               летень
   зымдары мен                   Кәсіп.
   кәсiптерi                     тер
   бойынша жала.                 жіктеу.
   қыларының мөл.                іші
   шерi
 
  16 Жұмыссыздар    айлық     01   ӘАОЖ   7-күнге     -     статбюл.
   саны және                                              летень
   жұмыссыздық
   деңгейi
 
  17 Еңбек рыногы   тоқ.      01   ӘАОЖ  35-күнге     -     статбюл.
   және жұмыссыз. сандық                                  летень
   дарды әлеумет.
   тiк қолдау

18 Жақын және     тоқ.      01   ӘАОЖ, 35-күнге     -     кесте
   алыс шетелдер. сандық         ЭҚЖЖ                     материалы
   ден Қазақстан
   Республикасына
   шетелдiк маман.
   дарды тарту
   туралы мәлiмет.
   тер

                        Біржолғы зерттеулер
19 Халықты жұмыс. тоқ.   01, 02  ӘАОЖ,  2004 ж.     -    анықтамалық
   пен қамту және сандық         ЭҚЖЖ,  12 мамыр.
   жұмыссыздық                   Кә.    да,
   мәселелерi                    сіптер тамызда,
   бойынша iрiктеп               жік.   қараша.
   зерттеу                       теуіші да,
                                        ақпанда
                  жылдық 01, 02  ӘАОЖ,  2004 ж.     -    анықтамалық
                                 ЭҚЖЖ,  30 нау.
                                 Кәсіп. рызда
                                 тер
                                 жіктеу.
                                 іші

    Yй шаруашылықтары және халықтың тұрмыс деңгейі статистикасы

1  Yй шаруашылық. жылдық 01, 02  ӘАОЖ, 30 сәуір  20 наурыз статбюл.
   тарының негiз.                қала,                     летень
   гi әлеуметтiк-                ауыл
   демографиялық
   сиаттамасы
 
   2 Yй шаруашылық. тоқ.   01, 02  ӘАОЖ, 65-күнге  42-күнге статбюл.
   тарының шығысы сандық         қала,                    летень
   мен кiрiсi                    ауыл
                  жылдық               10 сәуір           статбюл.
                                                          летень
 
   3 Халықтың тамақ тоқ.   01, 02  ӘАОЖ, 65-күнге  42-күнге статбюл.
   өнiмдерiн      сандық         қала,                    летень
   тұтынуы                       ауыл
                  жылдық               10 сәуір           статбюл.
                                                          летень
 
   4 Зерттелетiн    тоқ.     01    ӘАОЖ  70-күнге     -     статбюл.
   үй шаруашылық. сандық                                  летень
   тарында кiрiс.
   терiн саралау.
   дың негізгi
   көрсеткiштерi  жылдық   -//-   -//- 16 сәуір     -     статбюл.
                                                          летень
 
   5 Yй шаруашылық. тоқ.     01    ӘАОЖ  70-күнге     -     статбюл.
   тарын дециль.  сандық                                  летеньдер
   дiк топтар     жылдық
   бойынша бөлу:
   а) халықтың                         16 наурыз    -
   кiрiстерi
   б) тұтыну
   шығыстары
   в) тамақ
   өнiмдерiн
   тұтынуы
 
   6 Yй шаруашылық. тоқ.   01, 02  ӘАОЖ, 67-күнге  42-күнге статбюл.
   тарында ауыл   сандық         қала,                    летень
   шаруашылығы                   ауыл
   өнiмдерiн
   өндiру
 
   7 Yй шаруашылық. тоқ.   01, 02  ӘАОЖ, 68-күнге  42-күнге статбюл.
   тарында тауар  сандық         қала,                    летень
   өндiру және                   ауыл
   қызмет көрсету
 
   8 Yй шаруашылық. жылына   01    ӘАОЖ, 10 шілде  20 мамыр статбюл.
   тарының бiлiм  1 рет          қала,                    летень
   беру қызмет                   ауыл
   көрсетулерiн
   алуы
 
   9 Yй шаруашылық. жылына   01    ӘАОЖ, 25 қыр.  20 тамыз статбюл.
   тарының ден.   1 рет          қала, күйек             летень
   саулық сақтау                 ауыл
   көрсетулерiн
   алуы
 
                          Біржолғы зерттеулер
 
  10 Кедейлiктiң    жылына   01    ӘАОЖ, 20 қараша 20 тамыз статбюл.
   себептерi мен  1 рет          қала,                    летень
   жағдайы                       ауыл

11 МАҚКМ-нiң      жылына         ӘАОЖ,                    кестелік
   бағдарламасы   2 рет          қала,                    материал*
   бойынша                       ауыл, қыркүйек
   әлеуметтiк                    облыс.
   сауалдама                     тық
                                 орта.
                                 лық,
                                 шағын
                                 қала,
                                 аудан
 
  12 Зерттелетiн    жылына 01, 02  ӘАОЖ, тамыз   қыркүйек   статбюл.
   үй шаруашылық. 1 рет          қала,                    летень
   тарында уақыт                 ауыл
   бюджетiн
   пайдалану
 
        *) қызмет бабында пайдалану үшiн
 
                        Әлеуметтік статистика

1 Тiркелген қыл. айлық    01    ӘАОЖ  20-күні   14-күні  экспресс-
   мыстар мен                                             ақпарат
   қылмыстық
   қудалау орган.
   дары қызметi.
   нiң нәтижелерi                      29-күні            статбюл.
   туралы                                                 летень
 
   2 Зейнетақы мен  тоқ.     01    ӘАОЖ  80-күнге  65-күнге статбюл.
   жәрдемақы      сандық                                  летень
   тағайындау
   және төлеу
   туралы**
 
   3 Бiлiм беру     тоқ.   01, 02  ӘАОЖ, 60-күнге  есепті   статбюл.
   ұйымдары көр.  сандық         МНЖ,            кезеңнен летень
   сеткен қызмет.                КМЖ,            кейін
   тердiң көлемi                 ЭҚЖЖ,           10-күні
   туралы                        ЭҚТӨЖ
 
   4 Денсаулық      тоқ.   01, 02  ӘАОЖ, 60-күнге  есепті   статбюл.
   сақтау ұйым.   сандық         МНЖ,            кезеңнен летень
   дары көрсеткен                КМЖ,            кейін
   қызметтердiң                  ЭҚЖЖ,           10-күні
   көлемi туралы                 ЭҚТӨЖ
 
   5 Экологиялық    жарты  01, 02  ӘАОЖ  17 ақпан 15 қаңтар статбюл.
   апаттар, тоқ.  жылдық               30 шілде  9 шілде  летень
   татылған объек.
   тiлер және
   табиғат қорғау
   заңнамаларының
   бұзылуы туралы
 
   6 Атмосфералық   жарты  01, 02  ӘАОЖ, 28 сәуір 10 қаңтар статбюл.
   ауаны қорғау   жылдық         ЭҚЖЖ  28 қазан 10 шілде  летень
   туралы
 
   7 Табиғат қор.   жарты  01, 02  ӘАОЖ, 22 мамыр 25 ақпан  статбюл.
   ғауға жұмсал.  жылдық         МНЖ,  25 қыр.  25 шілде  летень
   ған ағымдағы                  ЭҚЖЖ  күйек
   шығындар,
   экологиялық
   төлемдер және
   табиғи ресур.
   стар үшiн тө.
   лемдер туралы
 
   8 Улы қалдықтар. жарты  01, 02 ӘАОЖ,  28 мамыр  1 ақпан  статбюл.
   дың пайда      жылдық        МНЖ,   30 тамыз  15 шілде летень
   болуы және                   ЭҚЖЖ
   оларды аласта.
   туы туралы
 
   9 Зейнетақы мен  жарты    01   ӘАОЖ   28 наурыз 5 наурыз статбюл.
   жәрдемақы алу. жылдық               30 қыр.   5 қыр.   летень
   шылардың саны                       күйек     күйек
   және оларға
   тағайындалған
   айлық зейнет.
   ақы мен жәрдем.
   ақы сомасы
   туралы**
 
  10 2002/2003 оқу  жылдық                                 статбюл.
   жылының басын.                                        летень
   дағы күндiзгі
   жалпы бiлiм
   беретiн мектеп.
   тер туралы:
   а) 2002/2003   жылдық   01   ӘАОЖ,  17 қаңтар 7 қыр.   статбюл.
   оқу жылының                  МБОБЖ,           күйек    летень
   басында оқитын               МНЖ
   тiлi бойынша
   мектеп пен
   оқушыларды бөлу
   туралы
   б) 2002/2003   жылдық   01   ӘАОЖ,   7 ақпан  7 қыр.   статбюл.
   оқу жылының                  МБОБЖ,           күйек    летень
   басында шетел                МНЖ
   тiлдерiн оқыту
   және әртүрлi
   пәндердi терең.
   детiп оқыту
   туралы
   в) 2002/2003   жылдық   01   ӘАОЖ,  26 ақпан  7 қыр.   статбюл.
   оқу жылының                  МБОБЖ,           күйек    летень
   басындағы күн.               МНЖ
   дiзгі жалпы
   бiлiм беретiн
   мектептердiң
   материалдық
   базасы туралы
 
  11 2003/2004 оқу  жылдық 01, 02 ӘАОЖ,  26 желтоқ. 7 қыр.  статбюл.
   жылының басын.               МБОБЖ, сан        күйек   летень
   дағы күндiзгi                МНЖ
   жалпы бiлiм
   беретін мектеп.
   тер туралы
 
  12 2002 жылғы     жылдық 01, 02 ӘАОЖ,  27 маусым  1 сәуір статбюл.
   бiлiм беру                   МНЖ,                      летень
   ұйымдарының                  КМЖ,
   қаржы-шаруа.                 ЭҚЖЖ,
   шылық қызметi                ЭҚТӨЖ
   туралы
 
  13 2002 жылғы     жылдық 01, 02 ӘАОЖ,  27 маусым  1 сәуір статбюл.
   денсаулық сақ.               МНЖ,                      летень
   тау ұйымдарының              КМЖ,
   қаржы-шаруа.                 ЭҚЖЖ,
   шылық қызметi                ЭҚТӨЖ
   туралы
 
  14 2003/2004 оқу  жылдық 01, 02 ӘАОЖ,  26 желтоқ. 5 қазан статбюл.
   жылының басын.               МНЖ    сан                летень
   дағы жоғары
   оқу орындарының
   қызметi туралы
 
  15 2003/2004 оқу  жылдық 01, 02 ӘАОЖ,  26 желтоқ. 5 қазан статбюл.
   жылының басын.               МНЖ    сан                летень
   дағы колледж.
   дердiң қызметi
   туралы
 
  16 2003/2004 оқу  жылдық 01, 02 ӘАОЖ,  26 желтоқ. 10 қазан статбюл.
   жылының басын.               МНЖ    сан                 летень
   дағы кәсiптік
   бастауыш бiлiм
   беру оқу орын.
   дарының қызметi
   туралы
 
  17 2002 жылғы     жылдық 01, 02 ӘАОЖ,  16 мамыр  5 қаңтар статбюл.
   мектепке                     МНЖ                       летень
   дейiнгi тұрақты
   ұйымдар туралы
 
  18 Кәсiпорындар.  жылдық 01, 02 ӘАОЖ,  24 сәуір 25 қаңтар статбюл.
   дың (ұйымдар.                МНЖ,                      летень
   дың) 2002 жылғы              ЭҚЖЖ
   ғылыми-техни.
   калық қызметi
   туралы
 
  19 Аспирантуралар. жылдық 01, 02 ӘАОЖ  17 наурыз 5 қаңтар статбюл.
   мен докторан.                                          летень
   туралардың 2002
   жылғы қызметі
   туралы
 
  20 Денсаулық      жылдық 01, 02  ӘАОЖ, 16 сәуір 25 қаңтар статбюл.
   сақтау мекеме.                МНЖ,                     летень
   лерiнiң 2002                  МБОБЖ
   жылғы қызметi                
   туралы
 
  21 Өндiрiстегі    жылдық 01, 02  ӘАОЖ, 28 сәуір 25 қаңтар статбюл.
   2002 жылғы                    МНЖ,                     летень
   жарақаттану                   ЭҚЖЖ
   және кәсiптiк
   аурулар туралы
 
  22 Мектеп бiтi.  біржолғы 01, 02 ӘАОЖ  2004      қараша   статбюл.
   рушiлердi                           жылдың             летень
   пилоттық зерттеу                    ақпаны
 
        *) ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқықтық статистика мен
ақпарат орталағының есебі.
      **) ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің
есебі.

                  Демографиялық статистика

1 Халықтың       айлық  01, 02  ӘАОЖ  30-күнге     -     кестелік
   табиғи                                                 материал
   қозғалысы
                  тоқ.   01, 02  ӘАОЖ  35-күнге           статбюл.
                  сандық                                  летень
 
     а) алдын ала   жылдық 01, 02  ӘАОЖ  5 ақпан            статбюл.
   деректер                                               летень
   б) түпкiлiкті                       8 шілде            статбюл.
   деректер                                               летень
 
   2 Халықтың       айлық  01, 02  ӘАОЖ,  30-күнге          кестелік
   көшi-қоны                     ұлты,                    материал
                                 білімі,
                                 отбасы.
                                 лық
                  тоқ.   01, 02  жағдайы, 35-күнге        статбюл.
                  сандық         жынысы,                  летень
                                 жасы,
                                 көші-
                                 қон
   а) алдын ала   жылдық 01, 02  мәрте.  5 ақпан          статбюл.
   деректер                      бесі                     летень
                                 бойынша,
                                 облыстық
   б) түпкiлiктi         01, 02  маңыз.   5 шілде         статбюл.
   деректер                      дағы                     летень
                                 қалалар
 
   3 Халық саны     айлық    01    ӘАОЖ    31-күнге         экспресс-
                                                          ақпарат
 
                    тоқ.     01    ӘАОЖ    40-күнге         статбюл.
                  сандық         облыстар,                летень
                                 облыстық
                                 бағыныс.
                                 тағы
                                 қалалар
                                 және
                                 аудандар
                                 бойынша
   а) алдын ала   жылдық   01    ӘАОЖ     7 ақпан         экспресс-
   деректер                                               ақпарат
                           01    ӘАОЖ     20 ақпан        статбюл.
                                 облыстар,                летень
                                 облыстық
                                 бағыныс.
                                 тағы
                                 қалалар
                                 және
                                 аудандар
                                 бойынша
   б) түпкiлiкті  жылдық   01    ӘАОЖ     8 шілде     -   экспресс-
   деректер                                               ақпарат
                           01    жынысы,  10 шілде        статбюл.
                                 жасы                     летень
                                 бойынша
                           01    ӘАОЖ     15 шілде        экспресс-
                                 жекелеген                ақпарат
                                 ұлттар
                                 бойынша
                         01, 02, ӘАОЖ     16 шілде        статбюл.
                           03    облыстар,                летень
                                 қалалар,
                                 аудандар,
                                 аудан
                                 орталығы
                                 мен по.
                                 селкелер
                                 бойынша
4 Әкiмшiлiк-     жарты  01, 02  ӘАОЖ     5 тамыз     -   статбюл.
   аумақтық       жылдық                                  летеньдер
   қайта құрулар
                  жылдық 01, 02           19 ақпан        статбюл.
                                                          летеньдер
 
   5 Өмiрдiң        жылдық   01    ӘАОЖ,    22 шілде    -   экспресс-
   ақырғы мерзiмi                жынысы,                  ақпарат
   мен ұзақтығы.                 жасы
   ның кестелерi                 бойынша
 
   6 Бала туу       жылдық   01    ӘАОЖ,    24 шілде    -   экспресс-
   кестелерi                     жасы                     ақпарат
                                 бойынша
 
   7 ӘАОЖ жiктеу.    үнемі   01    ӘАОЖ     5 ақпан     -   кестелік
   iшiн жандандыру                                        материал
 
8 Халықтың жыныс  бір.  01, 02, ӘАОЖ    1 наурыз     -   деректер
   және жас құра.  жолғы   03                             базасы
   мы туралы есеп
   (ауылдық елдi
   мекендердегі)
 
   9 ХТҚ мен ХКҚ     бір.  01, 02  ӘАОЖ    кестеге          кестелік
   бойынша ста.    жолғы                 сәйкес           материал
   тистикалық есеп.
   тілiктi берудi
   қамтудың толық.
   тығына және
   оны уақытылы.
   лығына арнал.
   ған зерттеу
 
  10 2003 жылғы     үнемі    01    ӘАОЖ        -         -       -
   ауыл шаруа.
   шылығы санағына
   дайындық жұмыс.
   тарын жүргiзу
 
  11 Халық санағы.  үнемі  01, 02, ӘАОЖ
   ның деректер            03
   базасын жандан.
   дыру (Халық
   тiркелiмiн
   құру үшін):
   келушiлердiң,                             -         -
   кетушiлердiң
   мекен-жай пара.
   ғын деректер
   базасымен сәй.
   кестендiру;
   туғандардың,   үнемі  01, 02,  ӘАОЖ       -         -
   өлгендердiң,            03
   некелер мен
   ажырасулардың
   актiлiк жазба.
   ларын деректер
   базасымен
   сәйкестендiру.
 
  12 Ауылдық және   үнемі  01, 02,    -        -         -  кестелік
   поселкелiк              03                             материал
   округтардағы
   бастапқы
   есепке алу
   құжаттарының
   толықтығы мен
   сенiмдiлiгін
   бақылап тексеру:
   азаматтық хал
   актiлерi;
   келудiң,
   кетудiң мекен-
   жай парағы.
 
  13 Ауылдық елдi   үнемі  01, 02,    -        -         -  кестелік
   мекендердiң             03                             материал
   негізгі әлеу.
   меттік-демогра.
   фиялық және
   экономикалық
   көрсеткiштерi.
   нен тұратын
   тіркелiмнiң
   деректер база.
   сын жандандыру
 
        *) статақпарат 32-күнi тиiстi облыстық статистика басқармаларына модем арқылы жіберіледі.

Конъюнктуралық зерттеулер

1 Баяндама       айлық    01    ЖӘАОЖ, 15-күні     -     1. Баян.
   "Қазақстан Рес.               ЭҚЖЖ,                    дама
   публикасының                  МНЖ                      2. Қысқа.
   әлеуметтiк-                                            ша стати.
   экономикалық                                           стикалық
   жай-күйi"                                              анықтама.
                                                          лық
 
   2 Қазақстан      айлық    01    ЖӘАОЖ, 25-күні     -     Талдау
   Республикасы.                 ЭҚЖЖ                     материал.
   ның әлеумет.                                           дары,
   тiк-экономика.                                         баспасөз
   лық даму үрдi.                                         хабарла.
   сiн:                                                   малары,
   республика                                             "Конъюнк.
   өңiрлерiнiң                                            туралық
   экономика сек.                                         зерттеу.
   торлары дең.                                           лер" га.
   гейiнде талдау.                                        зеті, ақ.
                                                          параттық-
                                                          талдау
                                                          журналдары
 
   3 Қазақстан      айлық  01, 02  ЖӘАОЖ, 15-күні     -     Талдау
   Республикасы                  МНЖ,                     материал.
   өнеркәсiптiк                  ЭҚЖЖ                     дары
   кәсiпорындары.
   ның қаржы-эко.
   номикалық жай-
   күйiн конъюнк.
   туралық зерт.
   теулер нәтиже.
   лерi бойынша
   талдау және
   болжау
 
   4 Қазақстан      тоқ.   01, 02  ЖӘАОЖ, 15-күні     -     Талдау
   Республикасы   сандық         МНЖ,                     материал.
   өнеркәсiптiк                  ЭҚЖЖ                     дары
   кәсiпорындары.
   ның қаржы-эко.
   номикалық жай-
   күйiн конъюнк.
   туралық зерт.
   теулер нәти.
   желерi бойынша
   талдау және
   болжау
 
   5 Қазақстан      тоқ.   01, 02  ЖӘАОЖ, 15-күні     -     Талдау
   Республикасы   сандық         МНЖ,                     материал.
   ауыл шаруа.                   ЭҚЖЖ                     дары
   шылығы кәсiп.
   орындарының
   қаржы-экономи.
   калық жай-күйiн
   конъюнктуралық
   зерттеулер
   нәтижелерi
   бойынша талдау
   және болжау
 
   6 Қазақстан      айлық  01, 02  ЖӘАОЖ, 15-күні     -     Талдау
   Республикасы                  МНЖ,                     материал.
   сауда кәсiп.                  ЭҚЖЖ                     дары
   орындарының
   қаржы-экономи.
   калық жай-күйiн
   коньюнктуралық
   зерттеулер
   нәтижелерi
   бойынша талдау
   және болжау
 
   7 Қазақстан      тоқ.   01, 02  ЖӘАОЖ, 15-күні     -     Талдау
   Республикасы   сандық         МНЖ,                     материал.
   сауда кәсiп.                  ЭҚЖЖ                     дары
   орындарының
   қаржы-экономи.
   калық жай-күйiн
   конъюнктуралық
   зерттеулер
   нәтижелерi
   бойынша талдау
   және болжау
 
   8 Қазақстан      тоқ.   01, 02  ЖӘАОЖ, 15-күні     -     Талдау
   Республикасы   сандық         МНЖ,                     материал.
   құрылыс ұйым.                 ЭҚЖЖ                     дары
   дарының қаржы-
   экономикалық
   жай-күйiн
   конъюнктуралық
   зерттеулер
   нәтижелерi
   бойынша талдау
   және болжау
 
   9 Қазақстан      тоқ.   01, 02  ЖӘАОЖ, 15-күні     -     Талдау
   Республикасы   сандық         МНЖ,                     материал.
   көлiк кәсiп.                  ЭҚЖЖ                     дары
   орындарының
   қаржы-экономи.
   калық жай-күйiн
   конъюнктуралық
   зерттеулер
   нәтижелерi
   бойынша талдау
   және болжау
 
  10 Қазақстан      тоқ.   01, 02  ЖӘАОЖ, 15-күні     -     Талдау
   Республикасы   сандық         МНЖ,                     материал.
   байланыс кәсiп.               ЭҚЖЖ                     дары
   орындарының
   қаржы-экономи.
   калық жай-күйiн
   конъюнктуралық
   зерттеулер нәти.
   желерi бойынша
   талдау және
   болжау
 
  11 Қазақстан      жылына 01, 02  ЖӘАОЖ, 15 мамыр     -    Талдау
   Республикасы   2 рет          МНЖ,   және 15           материал.
   өнеркәсiптiк                  ЭҚЖЖ   қараша            дары
   кәсiпорындары.
   ның бәсекеге
   қабiлетiн
   конъюнктуралық
   зерттеулер
   нәтижелерi
   бойынша талдау
 
  12 Тұтынушыларды  айлық   01, 02 ЖӘАОЖ, 15-күні     -     Талдау
   конъюнктуралық                МНЖ,                     материал.
   зерттеу                       ЭҚЖЖ                     дары
   ("Тұтынушылар.
   дың сезу
   индексi")
 
  13 Қазақстан мен  айлық     01   Көрсет. 15-күні    -     Талдау
   ТМД елдерiнiң                 кіштер.                  материал.
   әлеуметтік-                   дің                      дары,
   экономикалық                  жеке.                    журналдар,
   дамуын салыс.                 леген                    баспасөз
   тырмалы талдау                топтары                  хабарла.
                                 бойынша                  малары
 
  14 Кеден Одағы    айлық     01   Макро.  25-күні    -     Деректер
   туралы шартқа                 эконо.                   базасы,
   қатысушы мемле.               микалық                  экспресс-
   кеттер экономи.               көрсет.                  ақпарат
   касының даму                  кіштер
   мониторингі
 
  15 Жекелеген      айлық     01   ЕО-ның, 15-күні    -     Талдау
   өңiрлер мен                   Еуроай.                  материал.
   дүниежүзi елде.               мақтың,                  дары,
   рiнiң әлеумет.                әлемнің                  баспасөз
   тiк-экономика.                басқа                    хабарла.
   лық даму үрдiс.               аймақ.                   малары
   терi мен көкей.               тарын.
   тестi мәселе.                 дағы
   лерiн талдау                  елдер
 
  16 Жекелеген      айлық     01   Өнімнің 20-күні    -     Анықтама.
   тауарлардың                   жекеле.                  лық-ақ.
   дүние жүзiлiк                 ген түр.                 параттық
   рыногының                     лері                     материал
   конъюнктурасы                 бойынша

                   Статистикалық тіркелімдер

1 Әкiмшiлік тiр. айлық  01, 02  барлық 15-күнге          бюллетень
   келiмдi жүр.                  жіктеу.
   гізу                          іштер
 
   2 Жеке кәсiпкер.
   лердiң тiзiлi.
   мiн жүргiзу
   а) мемлекеттiк айлық  01, 02  ЭҚЖЖ,  15-күні           тіркелім
   тiркеу туралы                 ӘАОЖ
   куәлiк бойынша
   б) салық       тоқ.   01, 02  ЭҚЖЖ,  30-күнге          тіркелім
   органдарының   сандық         ӘАОЖ
   жиынтық eceбi
   бойынша
 
   3 Жергiлiкті     айлық  01, 02  барлық 20-күнге          тіркелім
   бiрлiктердiң                  жіктеу.
   базасын жүргізу               іштер
 
   4 Шағын бизнес
   мониторингi
   а) кәсiпорын.  айлық  01, 02  барлық  15-күнге       ай сайынғы
   дар, жеке                     жіктеу.                баяндаманың
   кәсiпкерлер                   іштер                  бөлімі
   және шаруа                                           бюллетень
   қожалықтары
   бойынша жедел
   деректердi
   сараптау
   б) шағын кәсiп тоқ.   01, 02  барлық  20-күнге
   керлiк субъек. сандық         жіктеу.
   тiлерi қызметi.               іштер
   нiң негізгі
   көрсеткiштерi
 
   5 Статистикалық  айлық  01, 02  барлық  30-күнге         тіркелім
   тiркелiмдi                    жіктеу.
   жүргiзу                       іштер
 
   6 Тұрғын үй-
   жайлардың тiр.
   келiмiн жүргiзу
   а) пайдалануға жарты  01, 02 үйлер.  20 сәуір, 20 ақпан, тіркелім
   берiлген және  жылдық        дің си. 10 қазан  1 тамыз
   шығып қалған                 патта.
   үйлерді зерт.                масы
   теу
   б) әрбiр ша.   жылдық 01, 02 үйлердің желтоқсан жеке   тіркелім
   руашылық кітап.              сипатта.           жоспар
   тарының дерек.               масы               бойынша
   терi бойынша
   жандандыру
   в) қалалардағы бір.   01, 02 үйлердің желтоқсан жеке   тіркелім
   тұрғын үйлердi жолғы         сипатта.           жоспар
   іріктеп зерттеу              масы               бойынша
 
   7 ӘТ мен СТ      тоқ.   01, 02 барлық  30-күнге      -   тіркелім
   жiктеуiштер    сандық        жіктеу.
   кодтарын жан.                іштер
   дандыру
 
   8 ӘТ-нiң басқа   үнемі    01      -    30-күнге      -   тіркелім
   да мемлекеттiк
   органдардың
   тіркелiмдерi.
   мен өзара iс-
   қимылы
 
   9 Жыл басында    жылына 01, 02    -   1 ақпан       -    тіркелім
   жiктеуiштер    1 рет
   кодтарын беру
 
  10 Тiркелiмдер    жылдық   01      -   1 ақпан       -    тіркелім
   сапасына баға
   беру
 
  11 Кәсiпорындар   жылдық 01, 02  барлық 5 қаңтар 1 қараша тіркелім
   мен коммерция.                жіктеу.
   лық емес ұйым.                іштер
   дарды (есептi,
   сауалнаманы
   өңдеу) жыл
   сайынғы
   зерттеу
 
  12 Мемлекеттiк    жылдық 01, 02  ЭҚЖЖ, жеке          -    тіркелім
   органдардан                   ӘАОЖ  жоспар
   (министрлiк.                        бойынша
   терден, ведом.
   стволардан,
   әкiмдiктерден)
   лицензиарлар.
   дың тiзiмiн
   алу
 
  13 Салалық бөлiм. жылдық 01, 02  барлық  жеке        -    тіркелім
   дердiң жылдық                 жіктеу. жоспар
   есептерiнiң                   іштер   бойынша
   деректерi
   бойынша Статис.
   тикалық тiрке.
   лiмдi жандан.
   дыру

                 Басқа да статистикалық жұмыстар

1 Кәсiпорындарды жылдық  01, 02 барлық  жеке    жеке    ҚР ЭБЖМ
   GINSIM моделiн                жіктеу. жоспар  жоспар  үшін есеп
   қолдану арқылы                іштер   бойынша бойынша
   эксперименттiк
   зерттеу

                   Статистикалық жарияланымдар

1 ҚР Статистика  жылдық 01, 02  барлық  жеке       х    Жылнамалық.
   жөнiндегi      тоқ.           жіктеу. жоспар          тар, жинақ.
   агенттiгiнiң   сандық         іштер   бойынша         тар, анық.
   статистикалық  айлық                                  тамалықтар,
   жарияланымдары                                        журналдар
                                                         және
                                                         баяндамалар
 
   2 "Өңiрдiң әлеу.  ай    02, 03  барлық  15-күні         Баяндама
   меттiк-экономи. сайын         жіктеу.
   калық дамуы"                  іштер
   туралы баяндама
   мемлекеттiк
   және орыс тiл.
   дерiнде
 
   3 "Өңiрдiң әлеу. ай    02, 03  барлық  15-күні           Анықта.
   меттiк-эконо.  сайын         жіктеу.                   малық
   микалық дамуы"               іштер
   мемлекеттiк
   және орыс тiл.
   дерiнде
 
   4 "Өңiр ауылы     тоқсан 02, 03 барлық  тоқса.           Анықтама.
   (селосы) дамуы. сайын         жіктеу. нына             лық
   ның мониторингi"              іштер   1 рет
   мемлекеттiк
   және орыс тiл.
   дерiнде
 
   5 "Өңiрдiң қыс.  жылына 02, 03  барлық  ІІ               Жинақ
   қаша статисти. 1 рет          жіктеу. тоқсан
   калық жылнама.                іштер
   лығы" мемлекет.
   тiк және орыс
   тiлдерiнде
 
   6 Талдау жазба.  ай     02, 03  барлық  15-күні          Жазбалар
   лары (өңiр     сайын          жіктеу.
   экономикасының                іштер
   салалары бойын.
   ша) мемлекет.
   тiк және орыс
   тiлдерiнде
 
   7 "Өңiрдiң ста.  жылына 02, 03  барлық  ІІІ              Жинақ
   тистикалық     1 рет          жіктеу. тоқсан
   жылнамалығы"                  іштер
   мемлекеттік
   және орыс тiл.
   дерiнде
------------------------------------------------------------------

Қысқартулар тізімі: ЭҚЖЖ - Барлық экономикалық қызмет түрлерiнiң                               жалпы жiктеуiшi
                    МНЖ  - Меншiк нысандары мен түрлерiнiң
                           жiктеуiшi
                    КМЖ  - Кәсiпорындар мөлшерлiлiгiнiң
                           жұмыспен қамтылу саны бойынша жiктеуiшi
                    ЭҚТӨЖ- Экономикалық қызмет түрлерi бойынша
                           өнiмдер жiктеуiшi
                    МБОБЖ- Мемлекеттiк және шаруашылық басқару                                 органдарын белгілеу жүйесi
                    ӘАОЖ - Әкiмшiлiк-аумақтық объектiлер жiктеуiшi
                    ЕҚ   - Еуропалық кауымдастық
                    МЖТЖ - Мақсаттар бойынша жеке тұтыну жiктеуiшi
                    ЭСЖ  - Экономика секторларының жiктеуiшi
                    КҰЖЖ - Кәсiпорындар мен ұйымдардың жалпы
                           жiктеуішi
                    ӨӨСЖ - Өнеркәсiп өнiмiнiң статистикалық
                           жiктеуiшi
                    ШҰҚНЖ- Шаруашылық жүргiзудiң ұйымдастыру-
                           құқықтық нысандарының жiктеуiшi

Об утверждении Плана статистических работ на 2003 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2003 года N 165. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2010 года N 37

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.01.2010 N 37.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике" Правительство Республики Казахстан:

      1. Утвердить прилагаемый План статистических работ на 2003 год.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 17 февраля 2003 года N 165  

План статистических работ
на 2003 год

____________________________________________________________________
N ! Наименование !Периоди-!Уро- !Виды   !     Срок      ! Форма 
п/п!статистических!чность  !вень !группи-! представления !представ-
   !    работ     !        !раз- !ровок  !---------------!ления
   !              !        !ра-  !(по    !для    !для    !
   !              !        !ботки!класси-!пользо-!пред-  !
   !              !        !(рес-!фикато-!вателей!приятий!
   !              !        !пуб- !рам,   !       !       !
   !              !        !лика-!другое)!       !       !
   !              !        !нский!       !       !       !
   !              !        ! 01, !       !       !       !
   !              !        !обла-!       !       !       !
   !              !        !стной!       !       !       !
   !              !        ! 02, !       !       !       !
   !              !        !рай- !       !       !       !
   !              !        !онный!       !       !       !
   !              !        ! 03) !       !       !       !
--------------------------------------------------------------------

              Статистика национального счетоводства

1  Валовой        квар-      01  ОКЭД    12 мая     -    экспресс-
    внутренний     тальная                  13            информация
    продукт за                            августа
    2003 год в                              12
    текущих и                             ноября
    постоянных
    ценах по
    оперативным
    данным
2  Валовой                   01
    внутренний
    продукт за
    2003 год в
    текущих и
    постоянных
    ценах по
    отчетным
    данным:
    а) производ-   квар-
    ственным       тальная    01  ОКЭД    2 июля     -    экспресс-
    методом                                  1            информация
                                          октября
                                            29
                                          декабря
    б) методом     квар-          по сек- 9 июля     -    экспресс-
    конечного      тальная    01  торам      8            информация
    использования                 эконо-  октября
                                  мики      29
                                          декабря
3  Валовой
    внутренний
    продукт за
    2002 год в
    текущих и
    постоянных
    ценах по
    оперативным
    данным
    а) производ-   годовая    01  ОКЭД,     12       -    экспресс
    ственным                      КАТО    февраля         информация
    методом
    б) методом     годовая    01  по сек-    9       -    экспресс
    конечного                     торам   апреля          информация
    использования                 эконо-
                                  мики  
4  Валовой   
    внутренний
    продукт за
    2002 год в
    текущих и
    постоянных
    ценах по
    отчетным
    данным:                                          -
    а) производ-   годовая    01  ОКЭД      26       -    экспресс
    ственным                              сентября        информация
    методом                                 23
                                          октября
                                  КФС       21
                                          ноября
                                  ОКЭД,                   стат-
                                  КАТО                    бюллетень
    б) методом     годовая    01  по сек-   24       -    экспресс-
    дохода                        торам   октября         информация
                                  эконо-
                                  мики
    в) методом     годовая    01  по сек-    7       -    экспресс-
    конечного                     торам   ноября          информация
    использования                 эконо-
                                  мики
5  Национальные   годовая    01  ОКЭД      22       -    стат-
    счета                         по сек- декабря         бюллетень
    внутренней                    торам
    экономики за                  эконо-
    2000 год                      мики
    (окончательный
    расчет),
    за 2001 год
    (уточненный
    расчет),
    за 2002 г.
    (по отчетным
    данным)
6  Национальное   годовая    01  по сек-   26       -    экспресс-
    богатство                     торам   ноября          информация
    Республики                    эконо-
    Казахстан                     мики
7  Межотраслевой  годовая    01  ОКЭД      25       -    стат-
    баланс произ-                         декабря         бюллетень
    водства и
    использования
    продукции
    (работ, услуг)
    за 2002 год
    по краткой
    схеме
8  Таблица        годовая    01  ОКЭД,     30       -    стат-
    "Ресурсы -                    КПВД     июля           бюллетень
    Использование"
    в основных
    ценах за
    2000 год

          Статистика финансов предприятий и организаций

1  Основные       месячная   01, КАТО,   на 36    на 15  стат-
    показатели                02  ОКЭД,   день     день   бюллетень
    производ-                     КРП,    на 74    на 25
    ственно-                      КФС,    день     день
    финансовой     за 4 квар-     КОПФ    на 74    на 25  стат-
    деятельности   тал 2002г.             день     день   бюллетень
    предприятий    кварталь-              27 мая   7      стат-
    (организаций)  ная 2003г.                      апреля бюллетень
                   годовая                                стат-
                   2002 г.                                бюллетень

2  Основные       за 4 квар- 01, КАТО,   на 79           стат-
    показатели     тал 2002г. 02  ОКЭД,   день            бюллетень
    производ-      кварталь-      КРП,    на 79           стат-
    ственно-       ная 2003г.     КФС,    день            бюллетень
    финансовой                    ОКПО,                   стат-
    деятельности                  КОПФ                    бюллетень
    предприятий-   годовая                10 июня
    монополистов*
3  Основные       за 4 квар- 01, КАТО,   на 77           стат-
    показатели     тал 2002г. 02  ОКЭД,   день            бюллетень
    производ-      кварталь-      КРП,    на 77           стат-
    ственно-       ная 2003г.     КФС,    день            бюллетень
    финансовой     годовая        КОПФ    5 июня          стат-
    деятельности   2002г.                                 бюллетень
    предприятий
    (организаций),
    переданных в
    доверительное
    управление*
4  Мониторинг     за 4 квар- 01, КАТО,   на 74           Раздел
    крупнейших     тал 2002г. 02  ОКЭД,   день            стат-
    предприятий    кварталь-      ОКПО,   на 74           бюллетеня
    промышлен-     ная 2003г.     КРП,    день            Раздел
    ности*                        КФС,                    стат-
                                  КОПФ                    бюллетеня
5  Выпуск,        за 4 квар- 01, КАТО,   на 60    на 21  стат-
    размещение и   тал 2002г. 02  ОКЭД,   день     день   бюллетень
    обращение цен- кварталь-      КОПФ,   на 50    на 21  стат-
    ных бумаг      ная 2003г.     КСЭ     день     день   бюллетень
                   годовая                21         1    стат-
                   2002г.                 апреля   апреля бюллетень
6  Перечень       Полу-      01  КАТО,   9               стат-
    убыточных      годовая        ОКЭД,   сентября        бюллетень
    предприятий                   КФС,
                                  ОКПО,
                                  КОПФ                    стат-
                   годовая                28 мая          бюллетень
7  Сводные        годовая    01  КАТО,   29 июня         стат-
    основные пока-                ОКЭД,                   бюллетень
    затели произ-                 КФС,
    водственно-                   КРП,
    финансовой                    КОПФ
    деятельности
    предприятий
    (организаций)
8  Основные       за 4       01, КАТО,   6 марта  25     стат-
    показатели     квартал    02  ОКЭД,            января бюллетень
    деятельности   2002г.         КФС,
    малых пред-                   КРП,
    приятий                       КОПФ,
                                  КСЭ,
                                  по сель-                стат-
                                  ской                    бюллетень
                                  мест-
                                  ности
                   кварталь-      -<<-    на 72    25     стат-
                   ная                    день     числа  бюллетень
                                  -<<-    5 июня   после
                   годовая        по видам         отчет-
                                  основных         ного 
                                  средств          периода
                                                   31
                                                   марта
9  Отчет об       годовая    01, КАТО,   5        3      стат-
    использовании             02  ОКЭД,   августа  июня   бюллетень
    продукции                     КФС,
    (товаров,                     КОПФ,
    услуг) и дви-                 КСЭ,
    жение товарно-                НПВЭД
    материальных
    запасов пред-
    приятий про-
    мышленности,
    строительства
    и услуг
10  Наличие и      годовая    01, КАТО,   10       5      стат-
    движение                  02  ОКЭД,   июля     апреля бюллетень
    основных сред-                КФС,
    ств и немате-                 КРП,
    риальных акти-                КОПФ,
    вов предприятий               КСЭ, по
    (без малых ком-               видам
    мерческих                     активов,
    предприятий)                  сельская
                                  мест-
                                  ность
11  Сводный отчет  годовая    01, КАТО,   15              стат-
    о наличии и               02  ОКЭД,   августа         бюллетень
    движении основ-               КФС,
    ных средств и                 КРП,
    нематериальных                КОПФ,
    активов круп-                 КСЭ, по
    ных, средних                  видам
    и малых пред-                 активов,
    приятий                       сельская
                                  мест-
                                  ность
12  Баланс основ-  годовая    01  КАТО,   29              стат-
    ных средств                   ОКЭД,   августа         бюллетень
    (фондов)                      КФС, по
                                  видам
                                  основных
                                  средств
13  Отчет об ис-   годовая    01, КАТО,   25       31     стат-
    пользовании               02  ОКЭД,   июля     марта  бюллетень
    товаров и услуг               КФС,
    и наличии то-                 КОПФ,
    варно-мате-                   КСЭ,
    риальных запа-                НПВЭД
    сов малых пред-
    приятий
14  Основные сред- годовая    01, КАТО,   1        5      стат-
    ства, исполь-             02  ОКЭД,   августа  июня   бюллетень
    зуемые в пред-                КФС,
    приниматель-                  КРП,
    ской деятель-                 КОПФ,
    ности                         виды
                                  основных
                                  средств
15  Отчет об ис-   годовая    01, КАТО,   3 июня   4 мая  стат-
    пользовании               02  ОКЭД,                   бюллетень
    продукции                     КОПФ,
    (товаров,                     КСЭ,
    услуг) и движе-               КПВЭД,
    нии товарно-                  КФС
    материальных
    запасов
    сельско-
    хозяйственных
    предприятий
16  Сводный отчет  годовая    01, КАТО,            10      базы
    об использо-                  ОКЭД             октября данных
    вании продук-
    ции (товаров,
    услуг) и дви-
    жении товарно-
    материальных
    запасов
17  Единовремен-   годовая    01, КАТО,   25       7      стат-
    ное обследо-              02  ОКЭД,   августа  апреля бюллетень
    вание неком-                  КФС,
    мерческих                     КОПФ
    организаций,
    обслуживающих
    домашние
    хозяйства
--------------------------------------------------------------------
      *) для служебного пользования
--------------------------------------------------------------------

       Статистика сельского, лесного и рыбного хозяйства

1  О состоянии    месячная   01, КАТО,   на 10    2      стат-
    животноводства            02, КОПФ,   день     числа  бюллетень
    во всех                   03  КФС,
    категориях                    КРП
    хозяйств
2  Мониторинг     квар-      01, КАТО,   на 20    2      стат-
    развития аула  тальная    02, КОПФ,   день     числа  бюллетень
    (села)                    03  КФС,
                                  КРП
3  Итоги          годовая        КАТО             15
    контрольного                                   января
    обхода дворов
    (численность
    скота)
4  Окончательный  годовая    01, КАТО    5 мая    1      стат-
    расчет про-               02,                  марта  бюллетень
    дукции живот-             03
    новодства во
    всех категориях
    хозяйств
5  О деятельности            01, КАТО,
    сельхозпред-              02, КОПФ,
    приятий за                03  КФС,
    2002 год                      ОКЭД,
    а) производство               КРП
    и реализация   годовая                16       1      стат-
    продукции                             июня     марта  бюллетень
    сельского
    хозяйства
    б) затраты на  годовая                30       1      стат-
    производство                          июня     марта  бюллетень
    и финансово-
    хозяйственная
    деятельность
6  О рыбоводстве, годовая    01, КАТО,   12       10     стат-
    улове рыбы и              02  КОПФ,   марта    фев-   бюллетень
    других море-                  КФС,             раля
    продуктов                     КРП
7  О заготовке    годовая    01, КАТО,   10       10     стат-
    леса (объем               02  КОПФ,   апреля   фев-   бюллетень
    работ и услуг)                КФС,             раля
    и проведении                  КРП
    лесокультурных
    и лесохозяй-
    ственных работ
8  Об охотничьих  годовая    01, КАТО,   30       14     стат-
    хозяйствах                02  КОПФ,   апреля   фев-   бюллетень
                                  КФС,             раля
                                  КРП
9  Основные       годовая    01, КАТО,   8 мая    15     экспресс-
    показатели                02  КОПФ,            марта  информация
    предприятий                   КФС,
    (организаций),                КРП
    оказывающих
    сельскохозяй-
    ственные
    услуги
10  О расходе      годовая    01, КАТО,   31       1      стат-
    кормов                    02  КОПФ,   марта    марта  бюллетень
                                  КФС,
                                  КРП
11  Наличие        годовая    01, КАТО,   15       15     стат-
    сельскохозяй-             02, КОПФ,   мая      марта  бюллетень
    ственной                  03  КФС,
    техники и                     КРП
    энергетических
    мощностей
12  О наличии      годовая    01, КАТО,   21       10     стат-
    построек и                02, КОПФ,   апреля   фев-   бюллетень
    сооружений                03  КФС,             раля
    в сельском                    КРП
    хозяйстве
13  Ведение и                 01,         по от-    -     стат-
    актуализация              02,         дельному        бюллетень
    сельско-                  03          графику
    хозяйственного
    регистра:
    а) сельхоз-                   КАТО
    предприятий
    о наличии      кварталь-  "-"
    сельхоз-       ная
    предприятий   
    о наличии
    скота и птицы,
    на 1 января    годовая    "-"
    о наличии
    земли, на
    1 июля         годовая    "-"
    о наличии
    построек, на  
    1 октября      годовая    "-"
    б) крестьян-                                          стат-
    ских хозяйств             "-" КАТО               -    бюллетень
    о наличии                                    
    крестьянских
    (фермерских)   кварталь-
    хозяйств       ная        "-"
    о наличии
    скота и птицы, 
    на 1 января    годовая    "-"
    о наличии
    земли, на
    1 июля         годовая    "-"
    о наличии
    построек, на
    1 октября      годовая    "-"
    в) личных
    подсобных
    хозяйств                                              стат-
    населения                 "-" КАТО               -    бюллетень
    о наличии
    хозяйств
    населения
    в населенных
    пунктах
    о наличии                 "-"
    скота и птицы,
    на 1 января    годовая    "-"
    о наличии
    земли, на
    1 июля         годовая    "-"
    о наличии
    построек, на
    1 октября      годовая    "-"
14  Об итогах      1 раз в    01, КАТО    14       не     экспресс-
    сева под уро-  год (по    02          июля     позд-  информация
    жай 2003 года: завершению                      нее 5  стат-
    а) предвари-   сева)                           дней   бюллетень
    тельный расчет                                 после
    б) окончатель-            01,         1        завер-
    ный расчет                02,         августа  шения
                              03                   сева
15  Итоги конт-    1 раз          КАТО             15
    рольного об-   в год                           июля
    хода дворов    на 1
    (посевные      июля
    площади)
16  О сборе урожая 1 раз      01, КАТО
    сельхозкультур в год      02,
    со всех кате-             03
    горий земель
    (на 1 ноября)
    за 2003 год
    а) предвари-                          26 де-   2      экспресс-
    тельный расчет                        кабря    ноября информация
    б) окончатель-                        3 марта         стат-
    ный расчет                                            бюллетень
17  Расчет вало-  
    вой продукции
    сельского,
    лесного и
    рыбного хозяй-
    ства за 2002
    год (в сопос-
    тавимых и те-
    кущих ценах):
    а) предвари-   годовая    01  рес-    31        -     экспресс-
    тельный расчет                публика января          информация
 
                                              б) окончатель- годовая    01, рес-    1 июля    -     стат-
    ный расчет                02  публика                 бюллетень
                                  КАТО
18  Балансы        годовая    01  рес-    27        -     стат-
    продуктов                     публика августа         бюллетень
    растениеводства
    и животноводства
    в натуральном
    выражении за
    2002 год

                  Единовременные обследования
 

19  О деятельности 1 раз      01, КАТО    21 мая   15     стат-
    крестьянских   в год      02                   января бюллетень
    (фермерских)
    хозяйств
20  Опрос владель- 1 раз      01, КАТО    21       15     табличный
    цев скота и    в год      02          апреля   января материал
    птицы в город-
    ской мест-
    ности**
21  Посевные пло-  1 раз      01, КАТО    1        5      табличный
    щади сельхоз-  в год      02          августа  июня   материал
    культур на
    садовых и дач-
    ных участках*
22  Валовой сбор   1 раз      01, КАТО    26       сен-   табличный
    сельхозпродук- в год      02          декабря  тябрь- материал
    ции в крестьян-                                октябрь
    ских (фермерских)
    хозяйствах*
23  Валовой сбор   1 раз      01, КАТО    26       сен-   табличный
    сельхозпродук- в год      02          декабря  тябрь- материал
    ции на землях                                  октябрь
    личного подсоб-
    ного хозяйства,
    огородах насе-
    ления*
24  Валовой сбор   1 раз      01, КАТО    26       сен-   табличный
    сельхозкультур в год      02          декабря  тябрь  материал
    на садовых и
    дачных
    участках*
25  Состояние      полу-      01, КАТО    август   июль   табличный
    животноводства годовая    02          январь   январь материал
    в личных под-
    собных хозяйст-
    вах населения**
--------------------------------------------------------------------
      *) данные обследования используются для подготовки статбюллетеней
по формам N 4 сх и 29 сх, а также для актуализации статрегистра
      **) для актуализации сельскохозяйственных регистров и
окончательных расчетов производства продукции животноводства
--------------------------------------------------------------------

             Статистика промышленного производства

1  Основные       месячная   01, КАТО,   на 10           стат-
    показатели                02, ОКЭД,   день            бюллетень
    работы про-               03  СКПП
    мышленности
    а) итоги       месячная   01  КАТО,   на 8            аналити-
    работы промыш-                ОКЭД,   день            ческий
    ленности*                     СКПП                    материал
    б) производ-   кварталь-  01  СКПП,                   табличный
    ство важнейших ная            по пред-                материал
    видов промыш-                 приятиям
    ленной продук-
    ции по пред-
    приятиям*
2  Производство   месячная   01, КАТО,   на 15    1      стат-
    потребитель-              02, ОКЭД    день     числа  бюллетень
    ских товаров              03
    Республики
    Казахстан
3  Объем отгру-   месячная   01, КАТО,   на 11    1      стат-
    женной продук-            02  ОКЭД,   день     числа  бюллетень
    ции в Респуб-                 СКПП
    лике Казахстан
4  Производство   месячная   01, КАТО,   на 20    10     стат-
    и реализация              02  СКПП    день     числа  бюллетень
    этилового
    спирта и алко-
    гольной продук-
    ции:
    а) производ-   кварталь-  01  СКПП    на 22           стат- 
    ство и реали-  ная                    день            бюллетень*
    зация этилового
    спирта и алко-
    гольной продук-
    ции по пред-
    приятиям*
5  Мониторинг
    крупнейших
    предприятий
    Республики
    Казахстан:*
    а) по показа-  кварталь-  01  КАТО,   на 25           стат-
    телям промыш-  ная            ОКЭД,   день            бюллетень*
    ленного произ-                СКПП,
    водства                       по
                                  списку
                                  пред-
                                  приятий
    б) по показа-  кварталь-              на 80           стат-
    телям инвес-   ная                    день            бюллетень*
    тиционной,
    финансовой
    деятельности
    и труду
6  Основные       кварталь-  01, КАТО,   на 20           стат- 
    показатели     ная        02  ОКЭД,   день            бюллетень
    работы пред-                  КРП,
    приятий                       КФС
    Республики
    Казахстан по
    формам собст-
    венности
7  Основные       кварталь-  01, КАТО,   на 50    10     табличный
    показатели     ная        02, ОКЭД,   день     числа  материал
    работы малых              03  КФС,   
    предприятий                   КРП,
    в промышлен-                  СКПП,
    ности (с чис-                 КОПФ
    ленностью до
    50 человек)
8  Военно-        кварталь-  01, КАТО,    на 25   1      стат-
    промышленная   ная        02  по пред- день    числа  бюллетень*
    продукция                     приятиям,
    Республики                    произво-
    Казахстан*                    дящим
                                  военно-
                                  промыш-
                                  ленную
                                  продукцию 
9  Основные        кварталь- 01, КАТО,      -            табличный
    показатели      ная       02, ОКЭД,                   материал
    работы промыш-            03  КФС,
    ленных пред-                  СКПП
    приятий, нахо-
    дящихся на
    балансе непро-
    мышленных
    предприятий
10  Вторичные      кварталь-  01, КАТО,            1      табличный
    (неосновные)   ная        02  ОКЭД             числа  материал
    виды деятель-
    ности
11  Основные       годовая    01, КАТО,   21              табличный
    показатели                02, ОКЭД,   июля            материал
    работы промыш-            03  КФС,
    ленности                      КРП,
    Республики                    СКПП
    Казахстан
12  Основные       годовая    01, КАТО,    -       1      табличный
    показатели                02  ОКЭД,            марта  материал
    работы                        КФС,
    промышленных                  КРП,
    объединений                   СКПП
    Республики
    Казахстан
13  Основные       годовая    01, КАТО,                   табличный
    показатели                02  ОКЭД,                   материал
    работы промыш-                КФС,
    ленных пред-                  КРП,
    приятий за                    СКПП
    2001 г.
    (с разбивкой
    по месяцам)
14  Основные       годовая    01, КАТО,   -               табличный
    показатели                02, ОКЭД,                   материал
    работы малых              03  КФС,
    предприятий в                 КРП,
    промышленности                СКПП,
    (с численностью               КОПФ
    до 50 чел.)
15  Средние        годовая    01, КАТО,   -               табличный
    оптовые цены                  СКПП                    материал
    продукции про-
    мышленности**
16  Баланс произ-  годовая    01, КАТО,   30       31     стат-
    водственных               02, СКПП    мая      ян-    бюллетень
    мощностей                 03                   варя
17  О производ-    годовая    01, КАТО    15       3      стат-
    стве, распре-             02  ОКЭД    июля     марта  бюллетень
    делении и пот-
    реблении элект-
    рической энергии.
    Состав энерге-
    тического обо-
    рудования
18  О работе       годовая    01, КАТО    15       21     стат-
    водопровода               02          мая      января бюллетень
    (отдельной
    водопроводной
    сети)
19  Технико-эконо- годовая    01, КАТО    23       11     стат-
    мические пока-            02          июня     фев-   бюллетень
    затели работы                                  раля
    теплоэлектро-
    станции, гидро-
    электростанции
    и котельной.
    Баланс топлива
20  О работе пред- годовая    01, КАТО    15       31     стат-
    приятий, от-              02          апреля   января бюллетень
    пускающих се-
    тевой (сжижен-
    ный) газ
21  О работе пред- годовая    01, КАТО    3        24     стат-
    приятий, от-              02          июня     января бюллетень
    пускающих теп-
    ловую энергию
22  Среднегодовые  за январь- 01, КАТО,   27              табличный
    оптовые цены   декабрь    02  СКПП    января          материал
    промышленной                                       
    продукции по
    оперативным
    данным**
23  Мониторинг     кварталь-  01, КАТО,                   раздел
    предприятий    ная        02, ОКЭД,                   стат-
    агропромышлен-            03  СКПП                    бюллетеня
    ного комплекса
 
                  Единовременные обследования
 
24  О работе       1 раз      01, КАТО    сентябрь 7      справочный
    предприятий    в год      02                   июля   материал
    (организаций),
    имеющих авто-
    номные энерго-
    источники**
25  О деятельности 1 раз      01, КАТО    октябрь  1      справочный
    индивидуальных в год      02                   июля   материал
    предпринима-
    телей, зани-
    мающихся произ-
    водством про-
    мышленной про-
    дукции**
--------------------------------------------------------------------
      *) для служебного пользования
     **) для расчета индекса физического объема
--------------------------------------------------------------------

            Статистика инвестиций и строительства

1  Сведения об    месячная   01, ОКЭД,   на 12    2      стат-
    инвестициях               02, КФС,    день     число  бюллетень
                              03  КРП,             после
                                  КОПФ,            отчет-
                                  КАТО             ного
                                                   месяца
2  Сведения о           
    вводе в экс-
    плуатацию
    зданий и со-
    оружений:
    а) предусмот-  месячная   01, по      на 10    2      стат-
    ренных к вводу            02, перечню день     число  бюллетень
    в текущем году            03  мощнос-          после
    и в последующие               тей,             отчет-
    годы                          строек           ного
                                  и объек-         месяца
                                  тов
    б) финансируе- кварталь-  01,  -"-    на 13    2      стат-
    мых за счет    ная        02          день     число  бюллетень
    иностранных                                    после
    инвестиций*                                    отчет-
                                                   ного
                                                   квартала
    в) сведения о  годовая    01,  -"-    30       1 фев- стат- 
    вводе мощнос-             02,         мая      раля   бюллетень
    тей                       03                   после
                                                   отчет-
                                                   ного
                                                   периода
    г) сведения    годовая    01,  -"-    20       1 фев- раздел
    о строитель-              02,         мая      раля   стат-
    стве и вводе              03                   после  бюллетеня
    в действие                                     отчет-
    объектов                                       ного
                                                   пери-
                                                   ода
3  Сведения о     квар-      01, по      на 16    7      стат-
    строительстве  тальная    02  списку  день     число  бюллетень
    и вводе в дей-                объек-           после
    ствие объектов,               тов              отчет-
    включенных в                                   ного
    перечень рес-                                  квартала
    публиканских
    инвестиционных
    проектов
    Республики
    Казахстан*
4  Мониторинг     квар-      01, ОКЭД,   на 80    35     раздел
    крупнейших     тальная    02, КФС,    день     день   стат-
    предприятий               03  КРП,             после  бюллетеня
    промышленности*               КОПФ,            отчет-
                                  КАТО             ного
                                                   квар-
                                                   тала
5  Мониторинг     квар-      01, ОКЭД,   на 80    35     раздел
    развития       тальная    02, КФС,    день     день   стат-
    агропромышлен-            03  КРП,             после  бюллетеня
    ного комплекса                КОПФ,            отчет-
                                  КАТО             ного
                                                   квар-
                                                   тала
6  О выполнении   месячная   01, КРП     на 15    4      стат-
    подрядных                 02, КФС,    день     число  бюллетень
    строительных              03  КАТО,            после
    работ:                        КПВЭД            отчет-
                                                   ного
                                                   месяца
                   годовая        КРП,    16       31     стат-
                                  КФС,    мая      марта  бюллетень
                                  КАТО,            после
                                  КПВЭД            отчет-
                                                   ного
                                                   года
    а) по крупным  квар-      01, КФС,    на 55    на 40  стат-
    строительным   тальная    02  КРП     день     день   бюллетень
    организациям*                 КАТО,            после
                                  КПВЭД            отчет-
                                                   ного
                                                   квар-
                                                   тала
    б) по малым    квар-      01, КФС,    на 15    4      разделы
    строительным   тальная    02, КРП,    день     число  стат-
    организациям              03  КАТО,            после  бюллетеня
    (с численностью               КПВЭД            отчет-
    до 50 чел.)                                    ного
                                                   квар-
                                                   тала
                   годовая    01, КРП,    16       31     разделы
                              02, КФС,    мая      марта  стат-
                              03  КАТО,            после  бюллетеня
                                  КПВЭД            отчет-
                                                   ного
                                                   года
 
                  7  Сведения об    квар-      01, ОКЭД,   на 70    35     стат-
    инвестициях    тальная    02, КФС,    день     день   бюллетень
                              03  КРП,             после
                                  КОПФ,            отчет-
                                  КАТО             ного
                                                   квар-
                                                   тала
    а) по объемам  квар-      01, ОКЭД,   на 75    35     стат-
    инвестиций     тальная    02, КФС,    день     день   бюллетень
    предприятий и             03  КРП,             после
    организаций -                 КАТО,            отчет-
    недропользо-                  КОПФ             ного
    вателей                                        квар-
                                                   тала
                   годовая        ОКЭД,   21       15     стат-
                                  КФС,    июля     апреля бюллетень
                                  КРП,             после
                                  КАТО,            отчет-
                                  КОПФ             ного
                                                   года
    б) по объемам  квар-      01, ОКЭД,   на 75    35     стат-
    инвестиций     тальная    02, КФС,    день     день   бюллетень
    предприятий и             03  КРП,             после
    организаций,                  КАТО,            отчет-
    заключивших                   КОПФ             ного
    контракты с                                    квар-
    уполномочен-                                   тала
    ным государ-   годовая        ОКЭД,   18       15     стат-
    ственным                      КФС,    июля     апреля бюллетень
    органом по                    КРП,             после
    инвестициям в                 КАТО,            отчет-
    приоритетных                  КОПФ             ного
    секторах                                       года
    экономики
    в) по крупным, квар-      01, ОКЭД,   на 70    35     стат-
    средним и      тальная    02, КФС,    день     день   сборники
    малым пред-               03  КРП,             после
    приятиям и                    КАТО,            отчет-
    организациям                  КОПФ             ного
                                                   квар-
                                                   тала
                   годовая        ОКЭД,   15       15     стат-
                                  КФС,    июля     апреля сборники
                                  КРП,             после
                                  КАТО,            отчет-
                                  КОПФ             ного
                                                   года
8  Сведения об    годовая    01, КФС,    29       1      стат-
    освоении ин-              02, ОКЭД,   мая      марта  сборники
    вестиций в                03  КОПФ,            после
    строительство                 КРП,             отчет-
    и вводе в                     КАТО             ного
    действие ос-                                   года
    новных средств
9  Сведения об    годовая    01, КФС,    1        5 фев- стат-
    инвестициях               02  КРП,    апреля   раля   сборники
    на охрану окру-               КОПФ,            после
    жающей среды и                ОКЭД,            отчет-
    рациональное                  КАТО             ного
    использование                                  года
    природных
    ресурсов
10  Сведения о     годовая    01, КФС,    18       20 ян- стат-
    наличии и ис-             02  КРП,    марта    варя   бюллетень
    пользовании                   КОПФ,            после
    строительных                  ОКЭД,            отчет-
    машин, числя-                 КАТО             ного
    щихся на балансе                               года
    отчитывающихся
    организаций
11  Разрешение на  2 раза     01, КФС,    март,    фев-   стат-
    строительство  в год      02  КРП,    сентябрь раль,  бюллетень
                                  КОПФ,   2003г.   август
                                  ОКЭД,            2003г.
                                  КАТО
12  Обследование   2 раза     01, КФС,    11 марта январь,стат-
    о проведенных  в год      02  КРП,    28 ав-   июль   бюллетень
    подрядных                     КОПФ,   густа    2003г.
    тендерах на                   ОКЭД,   2003г.
    строительство                 КАТО
13  Обследование   годовая    01, КФС,    апрель   март   стат-
    незавершенного            02  КРП,                    бюллетень
    строительства                 КОПФ,
                                  ОКЭД,
                                  КАТО
--------------------------------------------------------------------

                         Статистика услуг

-------------------------------------------------------------------
1  О запасах      месячная   01, КАТО,   на 10    1      стат-
    топлива        (январь-   02, ОКЭД,   день     числа  бюллетень
                   апрель;    03  КПВЭД
                   октябрь-
                   декабрь)
2  О запасах      месячная   01, КАТО,   на 12    до 3   стат-
    горюче-смазоч- (март-     02, ОКЭД,   день     числа  бюллетень
    ных материалов октябрь)   03  КПВЭД
3  Мониторинг     квар-      01  КАТО,   на 78      -    стат-
    предприятий    тальная        ОКЭД,   день            бюллетень
    сектора услуг*                КПВЭД
4  Структура      4 квартал  01  КАТО,   на 71      -    стат-
    услуг          2002 г.        КФС,    день            бюллетень
                                  КРП,
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД
                   квар-                  на 71          
                   тальная   -"-   -"-    день       -    стат-
                                                          бюллетень
                   годовая   -"-   -"-    19 июня    -   
                                                          стат-
                                                          бюллетень
5  Структура      4 квартал  01  КАТО,   на 71      -    раздел  
    услуг по малым 2002г.         КФС,    день            стат-
    предприятиям                  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД
                   квар-                  на 71           раздел
                   тальная   -"-   -"-    день       -    стат-
                                                          бюллетеня
                   годовая   -"-   -"-    19 июня    -    раздел
                                                          стат-
                                                          бюллетеня
6  Об оказанных   4 квартал  01, КАТО,   на 80    до 10  стат-
    компьютерных   2002 г.    02, КФС,    день     числа  бюллетень
    услугах, свя-             03  КРП,
    занных с ними                 ОКЭД,
    услугах,                      КПВЭД,
    а также услу-                 КОПФ
    гах в области
    исследований
    и разработок
 
        по малым       4 квартал  -"-  -"-    на 80    до 10  раздел
    предприятиям   2002 г.                день     числа  стат-
                                                          бюллетеня

7  Об объеме      4 квартал  01, КАТО,   на 80    до 10  стат-
    услуг по орга- 2002 г.    02, КФС,    день     числа  бюллетень
    низации отдыха,           03  КРП,
    культурных и                  ОКЭД,
    спортивных ме-                КПВЭД,
    роприятий                     КОПФ
 
      по малым       4 квартал  -"- КАТО,   на 80    до 10  раздел
    предприятиям   2002г.         КФС,    день     числа  стат-
                                  КРП                     бюллетеня

8  Об объеме      4 квартал  01, КАТО,   на 80    до 10  стат-
    услуг, связан- 2002г.     02, КФС,    день     числа  бюллетень
    ных с продажей,           03  КРП,
    покупкой и сда-               ОКЭД,
    чей в наем                    КПВЭД,
    недвижимого                   КОПФ
    имущества,
    арендой машин
    и оборудования
    и прокатом
    предметов лич-
    ного пользо-
    вания
 
      по малым       4 квартал  -"-  -"-    на 80    до 10  раздел
    предприятиям   2002г.                 день     числа  стат-
                                                          бюллетеня
9  Об объеме      4 квартал  01, КАТО,   на 80    до 10  стат-
    услуг в сфере  2002г.     02, КФС,    день     числа  бюллетень
    прочей коммер-            03  КРП,
    ческой деятель-               ОКЭД,
    ности, услуг                  КПВЭД,
    по канализации,               КОПФ
    удалению отхо-
    дов, санитарной
    обработке и
    аналогичных
    услуг, прочих
    услуг
 
      по малым       4 квартал  -"-  -"-    на 80    до 10  раздел
    предприятиям   2002г.                 день     числа  стат-
                                                          бюллетеня
10  Отчет          квар-      01, КАТО,   на 67    до 10  стат-
    предприятий    тальная    02, КФС,    день     числа  бюллетень
    об объемах                03  КРП,
    оказанных услуг               ОКЭД,
                                  КПВЭД,
                                  КОПФ
                   годовая   -"-  -"-     14 июня  до 30  стат-
                                                   марта  бюллетень
    по малым       квар-     -"-  КАТО,   на 67    до 10  раздел
    предприятиям   тальная        КФС,    день     числа  стат-
                                  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД,
                                  КОПФ
                   годовая   -"-  -"-     14 июня  до 30  раздел
                                                   марта  стат-
                                                          бюллетеня
11  О туристской   4 квартал  01, КАТО,   на 75    до 25  стат-
    деятельности   2002г.     02, КФС,    день     числа  бюллетень
                              03  КРП,
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД,
                                  КОПФ
                   квар-      01, КАТО,   на 75    до 25  стат-
                   тальная    02, КФС,    день     числа  бюллетень
                              03  КРП,
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД,
                                  КОПФ
    по малым       4 квартал  01, КАТО,   на 75    до 25  раздел
    предприятиям   2002г.     02, КФС,    день     числа  стат-
                              03  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД,
                                  КОПФ
                   квар-      -"-  -"-    на 75   до 25  раздел
                   тальная                день    числа  стат-
                                                         бюллетеня
 
                    12 О работе       годовая    01, -"-     29       до 10  стат-
    канализации               02,         марта    фев-   бюллетень
    (отдельной                03                   раля
    канализацион-
    ной сети)
13 Объем услуг,   годовая    01, КАТО,   31       до 30  стат-
    оказанных уч-             02, КФС,    мая      марта  бюллетень
    реждениями                03  КРП,
    государственного              ОКЭД,
    управления                    КПВЭД,
                                  КОПФ
14 О деятельности годовая    01, КАТО,   1        до 25  стат-
    природного                02, КФС,    апреля   числа  бюллетень
    заповедника,              03  КРП,
    государствен-                 ОКЭД
    ного националь-
    ного природного
    парка
15 О работе       годовая    01,  -"-    4 марта  до 10  стат-
    зоопарка                  02                   января бюллетень
16 О деятельности годовая    01,  -"-    4 марта  до 10  стат-
    театра                    02                   января бюллетень
17 О работе луна- годовая    01,  -"-    4 марта  до 10  стат-
    парка и парка             02,                  января бюллетень
    отдыха                    03        
18 О деятельности годовая    01,  -"-    4 марта  до 10  стат-
    музея                     02,                  января бюллетень
                              03
19 Об учреждениях годовая    01,  -"-    4 марта  до 10  стат-
    культуры                  02,                  января бюллетень
    клубного типа             03
20 О деятельности годовая    01,  -"-    4 марта  до 10  стат-
    библиотеки                02,                  января бюллетень
                              03
21 Отчет о дея-   годовая    01,  -"-    4 марта  до 10  стат-
    тельности                 02,                  января бюллетень
    предприятий,              03              
    осуществляющих
    кинопоказ
22 Отчет концерт- годовая    01,  -"-    4 марта  до 10  стат-
    ной деятель-              02,                  января бюллетень
    ности                     03
23 Топливно-      годовая    01, КАТО,   20 июля  до 25  стат-
    энергетический            02, ОКЭД,            марта  бюллетень
    баланс                    03  КПВЭД

                  Единовременные обследования
 

       24 Анкета инди-   квар-      01, КАТО,   на 75    до 25  раздел
    видуальных     тальная    02, КПВЭД   день     числа  стат-
    предпринимате-            03                          бюллетеня
    лей, занимаю-
    щихся турист-
    ской деятель-
    ностью
25 Анкета обсле-  годовая    01, КАТО,   декабрь  до 30  экспресс-
    дования турис-            02  КПВЭД            ок-    информация
    тов в гостини-                                 тября
    цах
26 Анкета о дея-  годовая    01, КАТО,   29       до 30  стат-
    тельности                 02, КПВЭД   июля     мая    бюллетень
    предпринимате-            03
    лей по оказанию
    посреднических
    услуг в сделках
    с недвижимостью
27 Об обследова-  годовая    01, КАТО,   30       до 15  стат-
    нии деятель-              02, КПВЭД   мая      января бюллетень
    ности АЗС и               03
    ГАЗС, принадле-
    жащих юридичес-
    ким и физичес-
    ким лицам
--------------------------------------------------------------------
      *) для служебного пользования
--------------------------------------------------------------------

                       Статистика торговли

--------------------------------------------------------------
1  Объем рознич- месячная   01, КАТО,   на 9     до 3   стат- 
    ного, оптового           02, КФС,    день     числа  бюллетень
    товарооборота,           03  КРП,
    услуг ресто-                 ОКЭД,
    ранов, услуг по              КОПФ
    техническому
    обслуживанию
    и ремонту
    автомобилей,
    предметов
    личного поль-
    зования и бы-
    товых товаров

    по малым       месячная  -"-  -"-     на 9     до 3   раздел
    предприятиям                          день     числа  стат-
                                                          бюллетеня

2  Показатели     месячная   01, спра-   на 29           стат-
    внешней                   02  вочнику день            бюллетень
    торговли                      облас-
    Республики                    тей, по
    Казахстан на                  номенк-
    основе грузо-                 латуре
    вых таможенных                товаров,
    деклараций                    странам
                                  мира,
                                  основным
                                  таможен-
                                  ным ре-
                                  жимам,
                                  харак-
                                  терам
                                  сделки,
                                  видам
                                  транс-
                                  порта
3  Экспорт        месячная   01  спра-   на 36           экспресс-
    Республикой                   вочнику день            информация
    Казахстан                     облас-
    отдельных                     тей, по
    товаров по                    отдель-
    основным стра-                ным то-
    нам-торговым                  варам,
    партнерам                     основным
                                  странам
4  Импорт         месячная   01  спра-   на 36           экспресс-
    Республикой                   вочнику день            информация
    Казахстан                     облас-
    отдельных                     тей, по
    товаров по                    отдель-
    основным стра-                ным то-
    нам - торговым                варам,
    партнерам                     основ-
                                  ным
                                  стра-
                                  нам
5  Отчет о гума-  месячная   01, спра-   на 29           стат-
    нитарной                  02  вочнику день            бюллетень
    помощи Респуб-                облас-
    лики Казахстан                тей, по
                                  отдель-
                                  ным
                                  товарам,
                                  странам
                                  мира
6  Средневзвешен- месячная   01  по рес- на 6      -     стат-
    ные курсы                     публике день            бюллетень
    валют          кварталь-              на 6            стат-
                   ная                    день            бюллетень
                                                          база
                                                          данных
7  Ресурсы и ис-  месячная   01  ОКЭД,   на 45     -     стат-
    пользование                   КПВЭД   день            бюллетень
    важнейших ви-
    дов продукции
    (товаров) и
    сырья          квар-                  на 45           стат-
                   тальная                день            бюллетень
                                                          база
                                                          данных 
8  Объем и        4 квартал  01, КАТО,   на 76    до 15  стат-
    структура      2002 г.    02, КФС,    день     числа  бюллетень
    розничного                03  КРП,
    товарооборота                 ОКЭД,
                                  КОПФ,
                                  КПВЭД
                   квар      -"-   -"-    на 76    до 15  стат-
                   тальная                день     числа  бюллетень
 
                                   годовая   -"-   -"-    25 мая   до 25  стат-
                                                   марта  бюллетень
    по малым       4 квартал  01, КАТО,   на 76    до 15  раздел
    предприятиям   2002г.     02, КФС,    день     числа  стат-
                              03  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД,
                                  КОПФ,
                                  КПВЭД
                   квар      -"-   -"-    на 76    до 15  раздел
                   тальная                день     числа  стат-
                                                          бюллетеня
 
                                   годовая   -"-   -"-    25 мая   до 25  раздел
                                                   марта  стат-
                                                          бюллетеня
9  Объем и        4 квартал  01, КАТО,   на 76    до 15  стат-
    структура      2002г.     02, КФС,    день     числа  бюллетень
    оптового                  03  КРП,             до 12       
    товаро-                       ОКЭД,            числа
    оборота                       КОПФ,
                                  КПВЭД
                   квар      -"-   -"-    на 76    до 15  стат-
                   тальная                день     числа  бюллетень
                                                   до 12
                                                   числа
                   годовая   -"-   -"-    25 мая   до 25  стат-
                                                   марта  бюллетень
    по малым       4 квартал  01, КАТО,   на 76    до 15  раздел
    предприятиям   2002г.     02, КФС,    день     числа  стат-
                              03  КРП,             до 12  бюллетеня
                                  ОКЭД,            числа
                                  КОПФ,
                                  КПВЭД
                   квар      -"-   -"-    на 76    до 15  раздел
                   тальная                день     числа  стат-
                                                   до 12  бюллетеня
                                                   числа
                   годовая   -"-   -"-    25 мая   до 25  раздел
                                                   марта  стат-
                                                          бюллетеня
10 Объем и струк- 4 квартал  01, КАТО,   на 76    до 12 
    тура услуг     2002г.     02, КФС,    день     числа  стат-
    ресторанов,               03  КРП,             до 10  бюллетень
    услуг по тех-                 ОКЭД,            числа
    ническому                     КОПФ,
    обслуживанию                  КПВЭД
    и ремонту авто-
    мобилей, пред-
    метов личного
    пользования
    и бытовых
    товаров
                   квар       -"-   -"-   на 76    до 12 
                   тальная                день     числа  стат-
                                                   до 10  бюллетень
                                                   числа
                   годовая    -"-   -"-   25 мая   до 25
                                                   марта  стат-
                                                          бюллетень
    по малым       4 квартал  01, КАТО,   на 76    до 12  раздел
    предприятиям   2002г.     02, КФС,    день     числа  стат-
                              03  КРП,             до 10  бюллетеня
                                  ОКЭД,            числа
                                  КОПФ,
                                  КПВЭД
                   квар       -"-   -"-   на 76    до 12  раздел
                   тальная                день     числа  стат-
                                                   до 10  бюллетеня
                                                   числа
                   годовая    -"-   -"-   25 мая   до 25  раздел
                                                   марта  стат-
                                                          бюллетеня
11  Мониторинг     квар-      01  КАТО,   на 94      -    стат-
    предприятий    тальная        ОКЭД,   день            бюллетень
    торговли*                     КПВЭД
 
   12  Отчет о        квар-      01, КАТО,   на 32    на 10  стат-
    движении       тальная    02  КФС     день     день   бюллетень
    валютных                 
    средств        годовая    01, КАТО,   15              стат-
                              02  КФС     февраля         бюллетень

13  Отчет о        полу-      01, КАТО,   на 61    на 30  стат-
    деятельности   годовая    02  КФС,    день     день   бюллетень
    предприятий                   ОКЭД,
    с участием                    по груп-
    иностранного                  пам то-
    капитала                      варов,
                                  странам-
                                  партнерам
                   годовая    01, КАТО,   6        на 30  стат-
                   за 2002г.  02  КФС,    марта    день   бюллетень
                                  ОКЭД,
                                  по груп-
                                  пам то-
                                  варов,
                                  странам-
                                  партнерам

14  О деятельности полу-      01, КАТО,   на 25    до 10  стат-
    товарных бирж  годовая    02, КФС,    день     числа  бюллетень
                              03  КПВЭД
 
                                  15  О деятель-     годовая    01, КАТО,   29       до 30  экспресс-
    ности продо-              02, КФС,    апреля   марта  информация
    вольственных,             03  ОКЭД
    непродовольст-
    венных и смешан-
    ных рынков

16  Ресурсы и      годовая    01  ОКЭД,   30         -    стат-
    использование                 КПВЭД   ноября          справочник
    важнейших видов
    продукции                                             база
    (товаров) и сырья                                     данных

                     Единовременные обследования

17  Объем и струк- квар-      01, КАТО,   на 76    на 5     -
    тура рознич-   тальная    02, КПВЭД   день     день
    ного товаро-              03
    оборота рынков
    и торговых
    предприятий,
    осуществляющих
    торговую деятель-
    ность без обра-
    зования юриди-
    ческого лица
18  О продаже эти- годовая    01, КАТО,   28 мая   до 15  стат-
    лового спирта             02, КФС,             фев-   бюллетень
    и алкогольной             03  КРП,             раля
    продукции юри-                ОКЭД,
    дическими лицами              КОПФ,
    и индивидуаль-                КПВЭД
    ными предприни-
    мателями
--------------------------------------------------------------------
      *) для служебного пользования
--------------------------------------------------------------------

                  Статистика транспорта и связи

1  О продукции и  месячная   01, КАТО,   на 10    на 2   стат-
    услугах транс-            02, КФС,    день     день   бюллетень
    порта                     03  КРП,
                                  ОКЭД
 
    по малым       месячная   01, КАТО,   на 10    на 2   раздел
    предприятиям              02, КФС,    день     день   стат-
                              03  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД
2  Об услугах     месячная   01, КАТО,   на 40    на 20  стат-
    почтовой и                02, КФС,    день     день   бюллетень
    электрической             03  КРП,
    связи                         ОКЭД
                                  КПВЭД
    по малым       месячная   01, КАТО,   на 40    на 20  раздел
    предприятиям              02, КФС,    день     день   стат-
                              03  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД
                                  КПВЭД
3  О доходах      месячная   01, КАТО,   на 40    на 20  стат-
    связи                     02, КФС,    день     день   бюллетень
                              03  ОКЭД,
                                  КПВЭД
4  О работе       квар-      01, КАТО,   на 10    на 2   стат-
    городского     тальная    02, КФС,    день     день   бюллетень
    и дорожного               03  КРП,
    транспорта                    ОКЭД,
                                  КПВЭД

    по малым       квар-      01, КАТО,   на 10    на 2   раздел
    предприятиям   тальная    02, КФС,    день     день   стат-
                              03  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД
                                  КПВЭД
5  О работе       квар-      01, КАТО,   на 10    на 2   стат-
    железно-       тальная    02  КФС,    день     день   бюллетень
    дорожного                     КРП,
    транспорта                    ОКЭД,
                                  КПВЭД

6  О работе       квар-      01, КАТО,   на 10    на 2   стат-
    рубопро-       тальная    02  КФС,    день     день   бюллетень
    водного                       КРП,
    транспорта                    ОКЭД,
                                  КПВЭД
 
    по малым       квар-      01, КАТО,   на 10    на 2   раздел
    предприятиям   тальная    02  КФС,    день     день   стат-
                                  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД

7  О работе       квар-      01, КАТО,   на 10    на 2   стат-
    воздушного     тальная    02  КФС,    день     день   бюллетень
    транспорта                    КРП,
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД

    по малым       квар-      01, КАТО,   на 10    на 2   раздел
    предприятиям   тальная    02  КФС,    день     день   стат-
                                  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД

8  О работе       квар-      01, КАТО,   на 10    на 2   стат-
    речного        тальная    02, КФС,    день     день   бюллетень
    транспорта                03  КРП,
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД

    по малым       квар-      01, КАТО,   на 10    на 2   раздел
    предприятиям   тальная    02, КФС,    день     день   стат-
                              03  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД

9  О работе       квар-      01, КАТО,   на 10    на 2   стат-
    морского       тальная    02  КФС,    день     день   бюллетень
    транспорта                    КРП,
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД
10  Об услугах     квар-      01, КАТО,   на 40    на 20  стат-
    связи          тальная    02, КФС,    день     день   бюллетень
                              03  ОКЭД,
                                  КПВЭД

11  Мониторинг     квар-      01  КАТО,   на 50           стат-
    предприятий    тальная        ОКЭД,   день            бюллетень
    сектора                       КРП
    транспорта*

12  О доходах,     квар-      01, КАТО,   на 40    на 20  стат-
    качестве       тальная    02, КФС,    день     день   бюллетень
    работы и                  03  ОКЭД,
    средствах                     КПВЭД
    телекоммуни-
    каций

13  О продукции    квар-      01, КАТО,   на 55    на 30  стат-
    и услугах      тальная    02, КФС,    день     день   бюллетень
    транспорта                03  КРП,   
    по видам                      ОКЭД,
    сообщений                     КПВЭД

                   годовая                29       25     стат-
                                          апреля   марта  бюллетень
    по малым       квар-      01, КАТО,   на 55    на 30  раздел
    предприятиям   тальная    02, КФС,    день     день   стат-
                              03  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД
                   годовая                29       25     раздел
                                          апреля   марта  стат-
                                                          бюллетеня
 
            14  О погрузочно-  полу-      01, КАТО,   26       на 10  стат-
    разгрузочных   годовая    02  КФС,    августа  день   бюллетень
    работах в                     КРП,   
    морских портах годовая        ОКЭД,   25        -"-   стат-
                                  КПВЭД   февраля         бюллетень

15  О перевозках   полу-      01, КАТО,   2 сен-   на 25  стат-
    пассажиров по  годовая    02  ОКЭД    тября    день   бюллетень
    установленным                                   
    автобусным     годовая                1 марта   -"-   стат-
    маршрутам во                                          бюллетень
    всех видах
    сообщения

16  Об услугах     годовая    01, КАТО    6 мая    25     стат-
    почтовой                  02, КФС,             марта  бюллетень
    связи                     03  КРП,
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД
    по малым       годовая    01, КАТО    6 мая    25     раздел
    предприятиям              02, КФС,             марта  стат-
                              03  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД

17  Об услугах     годовая    01, КАТО    6 мая    25     стат-
    электрической             02, КФС,             марта  бюллетень
    связи                     03  КРП,
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД

    по малым       годовая    01, КАТО    6 мая    25     раздел
    предприятиям              02, КФС,             марта  стат-
                              03  КРП,                    бюллетеня
                                  ОКЭД,
                                  КПВЭД

18  Об автомобиль- годовая    01, КАТО    19 марта 25 ян- стат-
    ных дорогах               02, КФС,             варя   бюллетень
    общего пользо-            03  КРП,
    вания                         ОКЭД,
                                  значению
                                  дорог
 
                                   19  О наличии и    годовая    01, КАТО    28 июня  10     стат-
    работе                    02, КФС,             фев-   бюллетень
    автотранспорта            03  КРП,             раля
                                  ОКЭД
 

                                      по малым       годовая    01, КАТО    28       10     раздел
    предприятиям              02, КФС,    июня     фев-   стат-
                              03  КРП,             раля   бюллетеня
                                  ОКЭД

20  О наличии      годовая    01, КАТО    28 июня  10     раздел
    автотранспорта            02, КФС,             фев-   стат-
                              03  ОКЭД             раля   бюллетеня
 
                                  21  О наличии      годовая    01, КАТО    29 марта 1      стат-
    внутренних                02, КФС,             марта  бюллетень
    судоходных                03  ОКЭД,
    путей и работе                КПВЭД
    водного транс-
    порта общего
    пользования

22  О деятель-     годовая    01  КАТО    16 ап-   25     стат-
    ности железно-                ОКЭД,   реля     марта  бюллетень
    дорожного                     КПВЭД
    транспорта

23  О железно-     годовая    01, КАТО    18 фев-  9 ян-  стат-
    дорожном                  02, КФС,    раля     варя   бюллетень
    транспорте                03  КРП,
    необщего                      ОКЭД
    пользования
--------------------------------------------------------------------
      *) для служебного пользования
--------------------------------------------------------------------

                           Статистика цен

1  Регистрация    месячная   02, област-   -        -        -
    цен и тарифов             03  ной
    по отобранному                центр,
    перечню товаров               города
    и услуг предс-                област-
    тавителей в                   ного
    базовых объек-                подчи-
    тах торговли и                нения
    платных услуг                 и рай-
    для населения*                центры

2  Индекс
    потребитель-
    ских цен:
    а) по материа- ежене-     01, КАТО,   каждую     -    экспресс-
    лам мониторин- дельная    02  КИПЦ    среду           информация
    га цен ограни-                        месяца
    ченного круга    
    товаров и
    услуг          месячная,
    б) по кате-    к декабрю  01, КАТО,   2 числа    -    стат-
    гории "все     2002 г.,   02  КИПЦ                    бюллетень
    население"     к соответ-
                   ствующему
                   месяцу
                   2002 г.,
    в) по кате-    кварталь-  01  КАТО,   7 числа    -    стат-
    гориям насе-   ная, полу-     КИПЦ                    бюллетень
    ления с раз-   годовая,
    личным уровнем 9-месячная,
    среднедушевого годовая,
    денежного      нарастающим
    дохода         итогом с
                   начала года
3  Индекс         месячная,
    цен на         к декабрю  01, КАТО,   5 числа    -    стат-
    платные        2002 г.,   02  КИПЦ                    бюллетень
    услуги         к соответ-
    населению      ствующему
                   месяцу
                   2002 г.,
                   кварталь-
                   ная, полу-
                   годовая,
                   9-месячная,
                   годовая,
                   нарастающим
                   итогом с
                   начала года
4  Индекс         месячная,
    розничных      к декабрю  01  КАТО    5 числа    -    стат-
    цен            2002 г.,                               бюллетень
                   к соответ-
                   ствующему
                   месяцу
                   2002 г.,
                   кварталь-
                   ная, полу-
                   годовая,
                   9-месячная,
                   годовая,
                   нарастаю-
                   щим итогом
                   с начала
                   года
5  Цены на        месячная   01, КАТО,   20         -    стат-
    основные                  02, КИПЦ    числа           бюллетень
    продоволь-                03          отчет-
    ственные                              ного
    товары                                месяца
                   месячная   01  г.        -        -       -
                                  Астана
                   квар-      01, КАТО,   21 января, -    стат-
                   тальная    02, КИПЦ    21 марта,       бюллетень
                              03          21 июня,
                                          21 сентября,
                                          21 декабря
6  Цены на        месячная   01, КАТО,   28         -    стат-
    основные                  02  КИПЦ    числа           бюллетень
    непродоволь-                          отчет-
    ственные                              ного
    товары                                месяца
                   месячная   01  г.        -               -
                                  Астана
                   квар-      01, КАТО,   21 января, -    стат-
                   тальная    02, КИПЦ    21 числа        бюллетень
                              03          последнего
                                          месяца
                                          квартала

7  Цены на нефть  месячная   01, КАТО,   5 числа    -    стат-
    и продукты                02  КИПЦ                    бюллетень
    нефтепере-
    работки
8  Цены и тарифы  месячная   01  КАТО,   25 числа   -    стат-
    на отдельные              02  КИПЦ    отчет-          бюллетень
    социально                             ного
    значимые виды                         месяца
    платных услуг 
                   квар-      01, КАТО,   21 января, -    стат-
                   тальная    02, КИПЦ    21 числа        бюллетень
                              03          послед-
                                          него
                                          месяца
                                          квартала

9  Величина       месячная   01, КАТО    25         -    стат-
    прожиточного              02,         числа           бюллетень
    минимума:                 03          отчет-
    а) в среднем                          ного
    на душу                               месяца
    населения
    б) по поло-
    возрастным
    группам
    населения
10  Цены на: **)
    а) потреби-
    тельские
    товары отечес-
    твенного и
    импортного
    производства
    и услуги:
    продовольст-   месячная   01, КАТО    25         -    стат-
    венные товары             02          числа           бюллетень
    и медикаменты,                        после
    непродоволь-   квар-      01, КАТО    отчет-     -
    ственные       тальная    02          ного
    товары и                              квартала
    услуги
    б) инвести-    квар-      01, КАТО               -       -
    ционные        тальная    02
    товары

11  Цены на        месячная   01, столицы, 8         -    экспресс-
    основные про-             02  област- числа           информация
    дукты питания                 ные
    в столицах                    центры,
    государств и                  города
    регионах,
    граничащих с
    Казахстаном    месячная   01  КИПЦ    28 числа    -   экспресс-
                                                          информация
12  Цены и индек-  месячная   01    -     5 числа     -   экспресс-
    сы цен в реа-                         отчетного       информация
    льном и потре-                        месяца
    бительском
    секторах эконо-
    мики Республики
    Казахстан и
    приграничных
    государствах
    Содружества
                   кварталь-  01    -     на 42       -   стат-
                   ная                    день            бюллетень
                                          после
                                          отчет-
                                          ного
                                          квартала

13  Цены и индекс  месячная,  01, КАТО,   2,3 и 5  20     стат-
    цен предприя-  к декабрю  02  ОКЭД,   числа    числа  бюллетени
    тий - произво- 2002г., к      КПВЭД            отчет-
    дителей про-   соответст-                      ного
    мышленной      вующему                         месяца
    продукции      месяцу
                   2002 г.,
                   кварталь-
                   ная, полу-
                   годовая,
                   9-месяч-
                   ная, годо-
                   вая, нарас-
                   тающим
                   итогом с
                   начала
                   года
14  Цены пред-     месячная   01, КАТО,   27       20     стат-
    приятий проз-             02  КПВЭД   числа    числа  бюллетень
    водителей на                                   отчет-
    энергоресурсы                                  ного
                                                   месяца
15  Цены и индекс  месячная   01, КАТО,   26 и     15     стат-
    цен на приоб-  к декабрю  02  ОКЭД,   27 числа числа  бюллетени
    ретенную про-  2002 г., к     КПВЭД            отчет-
    дукцию произ-  соответст-                      ного
    водственно-    вующему                         месяца
    технического   месяцу
    назначения     2002 г.,
                   кварталь-
                   ная, полу-
                   годовая,
                   9-месяч-
                   ная, годо-
                   вая, на-
                   растающим
                   итогом
                   с начала
                   года
 
  16  Индекс цен     месячная,  01  ТН ВЭД  на 35    29     стат-
    на экспортную  к декабрю        СНГ   день     числа  бюллетень
    продукцию      2002 г.,
                   к соответ-
                   ствующему
                   месяцу
                   2002 г.,
                   кварталь-
                   ная, полу-
                   годовая,
                   9-месяч-
                   ная, го-
                   довая,
                   нарастаю-
                   щим ито-
                   гом с
                   начала
                   года
17  Индекс цен     месячная,  01  ТН ВЭД  на 35    29     стат-
    на импортируе- к декабрю        СНГ   день     числа  бюллетень
    мую продукцию  2002 г.,
                   к соответ-
                   ствующему
                   месяцу
                   2002 г.,
                   кварталь-
                   ная, полу-
                   годовая,
                   9-месяч-
                   ная, го-
                   довая,
                   нарастаю-
                   щим ито-
                   гом с
                   начала
                   года
18  Индекс цен     месячная,  01  КПВЭД   30       21     стат-
    на услуги      к декабрю              числа    числа  бюллетень
    связи для      2002 г.,               послед-  отчет-
    юридических    к соответ-             него     ного
    лиц            ствующему              месяца   месяца
                   месяцу                 квар-
                   2002 г.,               тала
                   кварталь-
                   ная, полу-
                   годовая,
                   9-месяч-
                   ная, го-
                   довая,
                   нарастаю-
                   щим ито-
                   гом с
                   начала
                   года
19  Индекс тари-   месячная,  01, КАТО,  25        15     стат-
    фов на         к декабрю  02  КПВЭД  числа     числа  бюллетень
    перевозку      2002 г.,              отчет-    отчет-
    грузов         к соответ-            ного      ного
                   ствующему             месяца    месяца
                   месяцу
                   2002 г.,
                   кварталь-
                   ная, полу-
                   годовая,
                   9-месяч-
                   ная, го-
                   довая,
                   нарастаю-
                   щим ито-
                   гом с
                   начала
                   года
20  Индекс цен     месячная,  01  КАТО,   5        20     стат-
    в строитель-   к декабрю  02  техно-  числа    числа  бюллетень
    стве:          2002 г.,       логи-            отчет-
    на строитель-  к соответ-     ческие           месяца
    но-монтажные   ствующему      модели
    работы         месяцу
    на техно-      2002 г.,
    логическое     кварталь-
    оборудование   ная, полу-
    на прочие      годовая,
    работы и       9-месяч-
    затраты        ная, го-
                   довая,
                   нарастаю-
                   щим ито-
                   гом с
                   начала
                   года,
                   к базе
                   1991 г.
21  Цены и ин-     месячная,  01, КАТО,   6        20     стат-
    дексы цен на   к декабрю  02  КПВЭД   числа    числа  бюллетени
    отдельные      2002 г.,                        отчет-
    строительные   к соот-                         ного
    материалы,     ветствую-                       месяца
    детали и       щему
    конструкции    месяцу
                   2002 г.,
                   к базе
                   1991 года
22  Индекс цен     месячная,  01, КАТО,   4        16     стат-
    на реализо-    к декабрю  02  КПВЭД   числа    числа  бюллетени
    ваную продук-  2002 г.,                        отчет-
    цию сельского  к соот-                         ного
    хозяйства      ветствую-                       месяца
                   щему
                   месяцу
                   2002 г.,
                   кварталь-
                   ная, полу-
                   годовая,
                   9-месяч-
                   ная, го-
                   довая,
                   нарастаю-
                   щим ито-
                   гом с
                   начала
                   года
23  Цены и ин-     месячная,  01, КАТО,   5        16     стат-
    дексы цен на   к декабрю  02  КПВЭД   числа    числа  бюллетень
    основные виды  2002 г.,                        отчет-
    сельско-       к соот-                         ного
    хозяйственной  ветствую-                       месяца
    продукции      щему
                   месяцу
                   2002 г.,
                   нарастаю-
                   щим ито-
                   гом с
                   начала
                   года
24  Цены на        месячная,  01, КАТО,   7          -    стат-
    продукцию                 02, КПВЭД   числа           бюллетень
    сельского                 03
    хозяйства      к соот-
    на рынке       ветствую-
                   щему
                   месяцу
                   2002 г.
25  Индекс цен     месячная   01, КАТО,   12       7      стат-
    оптовых                   02  КИПЦ    числа    числа  бюллетени
    продаж
26  Средние цены   квар-      01  КАТО,   8        20     стат-
    на отдельные   тальная        КПВЭД   числа    числа  бюллетень
    виды материа-                                  отчет-
    лов, деталей                                   ного
    и конструкций,                                 месяца
    приобретаемых
    для строитель-
    ного производ-
    ства
27  Средние цены   квар-      01  КАТО,   9        16     стат-
    на отдельные   тальная        КПВЭД   числа    числа  бюллетень
    виды сельско-                                  отчет-
    хозяйственной                                  ного
    продукции                                      месяца
28  Цены произво-  квар-      01  КПВЭД   10       20     стат-
    дителей про-   тальная                числа    числа  бюллетень
    мышленной                                      отчет-
    продукции и                                    ного
    цены приобре-                                  месяца
    тения отдель-
    ных ее видов
    предприятиями
    Республики
    Казахстан на
    внутреннем
    рынке
29  Индекс цен в
    строительстве
    методом
    "составляющих
    компонентов":
    а) на основные квар-      01, КАТО,   8        20     стат-
    виды строи-    тальная    02  КПВЭД   числа    числа  бюллетень
    тельных работ                         третьего второго
                                          месяца   месяца
                                          квартала после
                                                   отчет-
                                                   ного
                                                   квар-
                                                   тала
    б) по отдель-  квар-      01  техно-  10              стат-
    ным типам со-  тальная        логи-   числа           бюллетень
    оружений                      ческие  третьего
    жилищного,                    модели  месяца
    производствен-                соору-  квар-
    ного и авто-                  жений   тала
    дорожного наз-
    начения
30  Индекс цен на  годовая    01, КАТО,   28       10     стат-
    приобретенную             02  КПВЭД   февраля  числа  бюллетень
    сельско-                                       после
    хозяйственными                                 отчет-
    предприятиями  полу-                  28       ного   стат-
    промышленную   годовая                августа  пери-  бюллетень
    продукцию и                                    ода
    оказанные им
    услуги
31  Паритетное     годовая    01  КАТО    28       10     стат-
    соотношение                           февраля  числа  бюллетень
    цен на промыш-                                 после
    ленную продук- полу-                  28       отчет-
    цию, услуги    годовая                августа  ного
    для села и                                     периода
    реализованную
    по разным ка-
    налам сельско-
    хозяйственную
    продукцию

                       Единовременные обследования

32  Цены на това-  2 раза     01, КАТО,   25         -    стат-
    ры отечествен- в год      02  КИПЦ    июня,           бюллетень
    ного и импорт-                        25
    ного производ-                        декабря
    ства и инфля-
    ционные ожидания
    населения
33  Цены на рынке  2 раза    01, КАТО,    2 марта    -    стат-
    жилья          в год     02  по видам                 бюллетень
                                 жилья и  2 сен-
                                 мате-    тября
                                 риалу
                                 стен
--------------------------------------------------------------------
      *)  для расчета индекса потребительских цен
      **) в рамках Программы международных сопоставлений
--------------------------------------------------------------------

                 Статистика труда и занятости населения
 

       1  Численность    месячная   01, КАТО,   на 38    7      стат-
    и заработная              02  ОКЭД    день     числа  бюллетень
    плата работ-                                   после
    ников                                          отчет-
                                                   ного
                                                   месяца

2. Численность    квар-      01, КАТО,   на 40    7      стат-
    и заработная   тальная    02, ОКЭД    день     числа  бюллетень
    плата работ-              03                   после
    ников:                                         отчет-
                                                   ного
                                                   квар-
                                                   тала
    по видам        -"-      -"-  ОКЭД     -"-
    экономической    
    деятельности                 
    по типам        -"-      -"-  ОКЭД,    -"-
    предприятий                   КРП
    по отраслям     -"-      -"-  ОКЭД     -"-
    промышленности
    численность     -"-      -"-  ОКЭД     -"-
    внешних сов-
    местителей,
    работающих по
    договорам и
    неполное
    рабочее время
 
   3. Наличие и      квар-      01, КАТО,   на 41    7      стат-
    движение рабо- тальная    02  ОКЭД    день     числа  бюллетень
    чей силы                                       после
                                                   отчет-
                                                   ного
                                                   квар-
                                                   тала
4. Мониторинг     квар-      01  КАТО,   на 40      -    табличный
    крупнейших     тальная        ОКПО    день            материал
    предприятий
    промышленности
5. Численность и  квар-      01  КАТО,   на 90      -    табличный
    оплата труда   тальная        ОКЭД    день            материал
    работников
    (включая малые
    предприятия)
6. Численность    квар-      01  КАТО    на 50      -    стат-
    государствен-  тальная                день            бюллетень
    ных служащих
7. Экономическая  годовая    01, КАТО,   25 июня    -    стат-
    характеристика            02  ОКЭД,                   бюллетень
    населения в                   по го-
    трудоспособном                родской
    возрасте за                   и сель-
    2002 год                      ской
                                  мест-
                                  ности
8. Основные       годовая    01, КАТО,   31 мая   12     стат-
    показатели                02, ОКЭД,            фев-   бюллетень
    по труду                  03  Класси-          раля
                                  фикатор
                                  занятий
    - численность,    -"-     -"-           -"-     -"-
    фонд заработной              
    платы и средне-
    месячная оплата
    труда:
 
      по основным                   КАТО,     -"-     -"-
    группам                       ОКЭД,
    занятий; по                   Класси-
    категориям                    фикатор
    персонала;                    занятий
    в гендерном                  
    разрезе
 
      по видам эко-                 ОКЭД      -"-     -"-
    номической
    деятельности
 
      по городской                  КАТО,     -"-     -"-
    и сельской                    ОКЭД,
    местности
 
      численность       -"-     -"- ОКЭД      -"-     -"-
    работников на
    конец года,
    в т. ч. по
    возрасту
 
      численность       -"-     -"- ОКЭД      -"-     -"-
    внешних сов-
    местителей,
    работающих по
    договорам и
    неполное рабо-
    чее время
    состав фонда      -"-     -"- ОКЭД      -"-     -"-
    заработной
    платы
 
        по типам          -"-     -"- КРП,      -"-     -"-
    предприятий                   ОКЭД,
                                  Класси-
                                  фикатор
                                  занятий

9.  Стоимость      годовая    01, КАТО,   4 июня   12     стат-
    затрат на                 02  ОКЭД             фев-   бюллетень
    содержание                                     раля
    рабочей силы
10. Основные       годовая    01, КАТО,   9 июня   12     стат-
    показатели по             02  ОКЭД             фев-   бюллетень
    труду в про-                                   раля
    мышленности
11. Движение       годовая    01, КАТО,   12 июня  12     стат-
    рабочей силы              02  ОКЭД             фев-   бюллетень
    и использо-                                    раля
    вание кален-
    дарного фонда
    времени работ-
    ников
12. Численность    годовая    01, КАТО,   16 июня  12     стат-
    работников и              02  ОКЭД,            фев-   бюллетень
    заработная плата              КФС              раля
    по формам соб-
    ственности и
    отраслям промыш-
    ленности
13. Численность    годовая    01, КАТО,   24 ап-   31     стат-
    работников,               02  ОКЭД    реля     января бюллетень
    занятых во
    вредных и
    других небла-
    гоприятных
    условиях труда
14. Распределение  1 раз      01, КАТО,   15 сен-  20     стат-
    численности    в год      02  ОКЭД,   тября    июля   бюллетень
    работников,                   Класси-         
    отработавших                  фикатор
    полностью месяц,              занятий
    по размерам
    начисленной
    заработной
    платы
15. Размеры зара-  1 раз      01,  КАТО,   8 де-    20    стат-  
    ботной платы   в год      02   ОКЭД,   кабря    ок-   бюллетень
    работников по                  Класси-          тября 
    отдельным долж-                фикатор
    ностям и про-                  занятий
    фессиям
16. Численность    месячная   01   КАТО    на 7      -    стат-
    безработных и                          день           бюллетень
    уровень
    безработицы
17. Рынок труда и  квар-      01   КАТО    на 35      -   стат-
    социальная     тальная                 день           бюллетень
    поддержка без-
    работных
18. Сведения о     квар-      01   КАТО,   на 35      -   табличный
    привлечении    тальная         ОКЭД    день           материал
    иностранных
    специалистов
    в Республику
    Казахстан из
    стран ближнего
    и дальнего
    зарубежья

                     Единовременные обследования

19. Выборочное     квар-      01, КАТО,   12 мая,    -    справочник
    обследование   тальная    02  ОКЭД,   августа,
    населения по                  Клас-   ноября,
    вопросам заня-                сифи-   февраля
    тости и безра-                катор   2004 г.
    ботицы                        занятий
                   годовая    01, КАТО,   30 марта   -    справочник
                              02  ОКЭД,   2004 г.
                                  Класси-
                                  фикатор
                                  занятий
--------------------------------------------------------------------

     Статистика домашних хозяйств и уровня жизни населения

1  Основные       годовая    01,  КАТО,   30      20     стат-
    социально-                02   город,  апреля  марта  бюллетень
    демографичес-                  село
    кие характе-
    ристики домаш-
    них хозяйств
2  Расходы и      квар-      01,  КАТО,   на 65   на 42  стат-
    доходы домаш-  тальная    02   город,  день    день   бюллетень
    них хозяйств                   село 
                   годовая                 10             стат-
                                           апреля         бюллетень
3  Потребление    квар-      01,  КАТО,   на 65   на 42  стат-
    продуктов      тальная    02   город,  день    день   бюллетень
    питания насе-                  село
    лением         годовая                 10 ап-         стат-
                                           реля           бюллетень
4  Основные       квар-      01   КАТО    на 70     -    стат-
    показатели     тальная                 день           бюллетень
    дифференциации
    доходов в об-
    следуемых
    домашних                               16        -    стат-
    хозяйствах     годовая                 марта          бюллетень
5  Распределение  квар-      01   КАТО    на 70     -    стат-
    домашних       тальная                 день           бюллетени
    хозяйств по   
    децильным                              16
    группам:       годовая                 марта     -
    а) доходов
    населения
    б) потреби-
    тельских
    расходов
    в) потребления
    продуктов
    питания
6  Производство   квар-      01,  КАТО,   на 67   на 42  стат-
    сельско-       тальная    02   город,  день    день   бюллетень
    хозяйственной                  село
    продукции в
    домашних
    хозяйствах
7  Производство   квар-      01,  КАТО,   на 68   на 42  стат-
    товаров и      тальная    02   город,  день    день   бюллетень
    услуг в домаш-                 село
    них хозяйствах
8  Получение      1 раз      01   КАТО,   10      20     стат-
    услуг образо-  в год           город,  июля    мая    бюллетень
    вания домашними                село
    хозяйствами
9  Получение      1 раз      01   КАТО,   25      20     стат-
    услуг здраво-  в год           город,  сен-    ав-    бюллетень
    охранения                      село    тября   густа
    домашними
    хозяйствами

                     Единовременные обследования

10  Причины и      1 раз      01   КАТО,   20      20     стат-
    условия        в год           город,  ноября  ав-    бюллетень
    бедности                       село            густа
11  Социологи-     2 раза          КАТО,   сен-           табличный
    ческий опрос   в год           город   тябрь          материал*
    по программе                   село,
    МКИОС                          област-
                                   ной
                                   центр,
                                   малый
                                   город,
                                   район
12  Использование  1 раз      01,  СОАТО, август   сен-   стат-
    бюджета вре-   в год      02   город,          тябрь  бюллетень
    мени в обсле-                  село
    дуемых домаш-
    них хозяйствах
--------------------------------------------------------------------
      *) Для служебного пользования
--------------------------------------------------------------------

                         Социальная статистика

1  О зарегист-    месячная   01  КАТО    20       14     экспресс-
    рированных                            числа    числа  информация
    преступлениях
    и результатах
    деятельности                          29              стат-
    органов                               числа           бюллетень
    уголовного
    преследования*
2  О назначении   квар-      01  КАТО    на 80    на 65  стат-
    и выплате      тальная                день     день   бюллетень
    пенсий и посо-
    бий**

3  Об объеме      квар-      01, КАТО,   на 60    10     стат-
    услуг, оказан- тальная    02  КФС,    день     числа  бюллетень
    ных организа-                 КРП,             после
    циями образо-                 ОКЭД,            отчет-
    вания                         КПВЭД            ного
                                                   пери-
                                                   ода
4  Об объеме      квар-      01, КАТО,   на 60    10     стат-
    услуг, оказан- тальная    02  КФС,    день     числа  бюллетень
    ных организа-                 КРП,             после
    циями здраво-                 ОКЭД,            отчет-
    охранения                     КПВЭД            ного
                                                   периода
5  Об экологических полу-    01, КАТО    17 фев-  15     стат-
    авариях, при-  годовая    02          раля     января бюллетень
    остановленных                         30       9 июля
    объектах и                            июля
    нарушениях
    природоохрани-
    тельного
    законодатель-
    ства
6  Об охране      полу-      01, КАТО,   28 ап-   10 ян- стат-
    атмосферного   годовая    02  ОКЭД    реля     варя   бюллетень
    воздуха                               28 ок-   10
                                          тября    июля
7  О текущих      полу-      01, КАТО,   22 мая   25     стат-
    затратах на    годовая    02  КФС,    25 сен-  фев-   бюллетень
    охрану природы,               ОКЭД    тября    раля
    экологические                                  25
    платежи и плата                                июля
    за природные
    ресурсы
8  Об образовании полу-      01, КАТО,   28 мая   1 фев- стат-
    и удалении     годовая    02  КФС,    30       раля   бюллетень
    токсичных                     ОКЭД    августа  15 июля
    отходов
9  О численности  полу-      01  КАТО    28       5      стат-
    получателей    годовая                марта    марта  бюллетень
    пенсий и посо-                        30 сен-  5 сен-
    бий и суммах                          тября    тября
    назначенных им
    месячных пенсий
    и пособий**
10  О дневных      годовая
    общеобразова-
    тельных школах
    на начало 2002/
    2003 учебного
    года:
    а) о распре-   годовая    01  КАТО,   17       7      стат-
    делении школ                  СООГУ,  января   сен-   бюллетень
    и учащихся по                 КФС              тября
    языку обучения
    на начало 2002/
    2003 учебного
    года
    б) о препода-  годовая    01  КАТО,   7        7 сен- стат-
    вании иностран-               СООГУ,  февраля  тября  бюллетень
    ных языков и                  КФС
    углубленном
    изучении раз-
    личных пред-
    метов на начало
    2002/2003
    учебного года
    в) о матери-   годовая    01  КАТО,   26       7 сен- стат-
    альной базе                   СООГУ,  фев-     тября  бюллетень
    дневных обще-                 КФС     раля
    образовательных
    школ на начало
    2002/2003
    учебного года
11  О дневных      годовая    01, КАТО,   26       7 сен- стат-
    общеобразова-             02  СООГУ,  декабря  тября  бюллетень
    тельных школах                КФС
    на начало 2003/
    2004 учебного
    года
12  О финансово-   годовая    01, КАТО,   27       1 ап-  стат-
    хозяйственной             02  КФС,    июня     реля   бюллетень
    деятельности                  КРП,
    организаций                   ОКЭД,
    образования                   КПВЭД
    за 2002 год
13  О финансово-   годовая    01, КАТО,   27       1 ап-  стат-
    хозяйственной             02  КФС,    июня     реля   бюллетень
    деятельности                  КРП,
    организаций                   ОКЭД,
    здравоохране-                 КПВЭД
    ния за 2002
    год
14  О деятель-     годовая    01, КАТО,   26       5 ок-  стат-
    ности высших              02  КФС     декабря  тября  бюллетень
    учебных заве-
    дений на начало
    2003/2004
    учебного года
15  О деятель-     годовая    01, КАТО,   26       5 ок-  стат-
    ности коллед-             02  КФС     декабря  тября  бюллетень
    жей на начало
    2003/2004
    учебного года
16  О деятель-     годовая    01, КАТО,   26       10 ок- стат-
    ности учебного            02  КФС     декабря  тября  бюллетень
    заведения
    начального
    профессиональ-
    ного образова-
    ния на начало
    2003/2004
    учебного года
17  О постоянной   годовая    01, КАТО,   16       5 ян-  стат-
    дошкольной                02  КФС     мая      варя   бюллетень
    организации
    за 2002 год
18  О научно-      годовая    01, КАТО,   24       25 ян- стат-
    технической               02  КФС,    апреля   варя   бюллетень
    деятельности                  ОКЭД  
    предприятий
    (организаций)
    за 2002 год
19  О деятель-     годовая    01, КАТО,   17       5 ян-  стат-
    ности аспиран-            02          марта    варя   бюллетень
    туры и докто-                 
    рантуры в 2002
    году
20  О деятель-     годовая    01, КАТО,   16       25     стат-
    ности учрежде-            02  КФС,    апреля   января бюллетень
    ний здраво-                   СООГУ
    охранения в
    2002 году
21  О травматизме  годовая    01, КАТО,   28       25     стат-
    на производ-              02  КФС,    апреля   января бюллетень
    стве и профес-                ОКЭД
    сиональных
    заболеваниях
    в 2002 году
22  Пилотное       едино-     01, КАТО,   февраль  ноябрь стат-
    обследование   временная  02          2004            бюллетень
    выпускников                           года
    школ
--------------------------------------------------------------------
      *) - отчет Центра правовой статистики и информации при
           Генеральной прокуратуре РК.
      **) - отчет Министерства труда и социальной защиты населения
            РК
-------------------------------------------------------------------

                    Демографическая статистика

1  Естественное   месячная   01, КАТО    на 30      -    табличный
    движение                  02          день            материал
    населения         
    а) предва-     квар-      01, КАТО    на 35           стат-
    рительные      тальная    02          день            бюллетень
    данные

    б) оконча-     годовая    01, КАТО    5 фев-          стат-
    тельные                   02          раля            бюллетень
    данные 

2  Миграция       месячная   01, КАТО,   на 30      -    табличный
    населения                 02  по      день            материал
                                  нацио-
                                  наль-
                   квар-      01, ностям, на 35           стат-
                   тальная    02  образо- день            бюллетень
                                  ванию,
                                  семей-
                                  ному
                                  положе-
                                  нию,
                                  полу,
                                  возрас-
                                  ту, ста-
                                  тусу
    а) предва-     годовая    01, мигран- 5               стат-
    рительные                 02  тов,    февраля         бюллетень
    данные                        по го-
                                  родам
                                  област-
    б) оконча-                01, ного                    стат-
    тельные                   02  значе-  5 июля          бюллетень
    данные                        ния

3  Численность    месячная   01  КАТО    на 31     -     экспресс-
    населения                             день            информация
                   квар-          КАТО    на 40           стат-
                   тальная    01  по об-  день            бюллетень
                                  ластям,
                                  городам
                                  област-
                                  ного
                                  подчине-
                                  ния и
                                  районам
    а) предвари-   годовая    01  КАТО    7 фев-          экспресс-
    тельные                               раля            информация
    данные                    01  КАТО по 20 фев-         стат- 
                                  областям, раля          бюллетень
    б) окончатель- годовая    01  городам
    ные данные                    област-
                                  ного
                                  подчине-
                                  ния и
                                  районам
                              01  КАТО    8 июля          экспресс-
                                                          информация
                                          10 июля         стат-
                                                          бюллетень
                              01  по полу,15 июля         экспресс-
                                  возрасту                информация

                              01, КАТО по 16 июля         стат-
                              02, отдель-                 бюллетень
                              03  ным на-
                                  циональ-
                                  ностям
                                  КАТО по
                                  областям,
                                  районам,
                                  райцент-
                                  рам и
                                  поселкам

4  Администра-    полу-      01, КАТО    5          -    стат-
    тивно-террито- годовая    02          августа         бюллетени
    риальные пре- 
    образования    годовая    01,         19              стат-
                              02          февраля         бюллетени
5  Таблицы        годовая    01  КАТО,   22 июля    -    экспресс-
    дожития и про-                по полу,                информация
    должительности                возрасту
    жизни
6  Таблицы рож-   годовая    01  КАТО,   24 июля    -    экспресс-
    даемости                      по воз-                 информация
                                  расту
7  Актуализация   постоянно  01  КАТО    5 февраля  -    табличный
    классификатора                                        материал
    КАТО
8  Отчет о        едино-     01, КАТО    1 марта    -    база
    половом и воз- временно   02,                         данных
    растном составе           03
    населения
    (сельских насе-
    ленных пунктов)
9  Обследование   едино-     01, КАТО     согласно       табличный
    на полноту     временно   02           графику        материал
    охвата и свое-
    временность
    предоставления
    статистической
    отчетности по
    ЕДН и МН
10  Проведение     постоянно  01  КАТО                        -
    подготовитель-
    ных работ к
    сельско-
    хозяйственной
    переписи в
    2003 году.
11  Актуализация   постоянно  01, КАТО       -        -       -
    базы данных               02,
    переписи насе-            03
    ления (для
    создания
    Регистра
    населения):
    - идентифи-
    кация с базой
    данных адрес-
    ных листков
    прибытий,
    убытий;
    - идентифи-    постоянно  01, КАТО       -        -       -
    кация с базой             02,
    данных актовых            03
    записей:
    родившихся,
    умерших, браков
    и разводов.
12  Контрольные    постоянно  01,   -        -        -   табличный
    проверки пол-             02,                         материал
    ноты и достовер-          03
    ности первичных
    учетных доку-
    ментов в сель-
    ских и посел-
    ковых округах:
    -акты граждан-
    ского состояния;
    - адресные
    листки прибытия,
    убытия.
13  Актуализация   постоянно  01, КАТО       -        -   табличный
    базы данных               02,                         материал
    Регистра сель-            03
    ских населенных
    пунктов, содер-
    жащих основные
    социально-
    демографические
    и экономические
    показатели.
--------------------------------------------------------------------
      *) на 32 день статинформация по модему направляется в
соответствующие областные управления статистики
--------------------------------------------------------------------

                    Конъюнктурные обследования

1. Доклад         месячная   01  СОАТО,  15        -     1. Доклад
    "Социально-                   ОКЭД,   числа           2. Краткий
    экономическое                 КФС                     статисти-
    положение                                             ческий
    Республики                                            справочник
    Казахстан"                                           
 
                                                           2. Анализ         месячная   01  СОАТО,  25        -     Аналити- 
    тенденций                     ОКЭД    числа           ческие
    социально-                                            материалы,
    экономического                                        пресс-
    развития                                              релизы,
    Республики                                            газета
    Казахстан                                             "Конъюнк-
    на уровне:                                            турные
    республики                                            обследо-
    регионов                                              вания",
    секторов                                              информа-
    экономики                                             ционно-
                                                          аналити-
                                                          ческие
                                                          журналы
3. Анализ и       месячная   01, СОАТО,  15        -     Аналити-
    прогноз                   02  КФС,    числа           ческие
    финансово-                    ОКЭД                    материалы
    экономического
    состояния
    промышленных
    предприятий
    Республики
    Казахстан по
    результатам
    конъюнктурных
    обследований
4. Анализ и       квар-     01   СОАТО,  15        -     Аналити-
    прогноз        тальная   02   КФС,    числа           ческие
    финансово-                    ОКЭД                    материалы
    экономического
    состояния
    промышленных
    предприятий
    Республики
    Казахстан по
    результатам
    конъюнктурных
    обследований
5. Анализ и       квар-      01  СОАТО,  15        -     Аналити-
    прогноз        тальная    02  КФС,    числа           ческие
    финансово-                    ОКЭД                    материалы
    экономического
    состояния
    сельскохозяйст-
    венных пред-
    приятий
    Республики
    Казахстан по
    результатам
    конъюнктурных
    обследований
6. Анализ и       месячная   01  СОАТО,  15        -     Аналити-
    прогноз финан-            02  КФС,    числа           ческие
    сово-экономи-                 ОКЭД,                   материалы
    ческого состо-
    яния предприя-
    тий торговли
    Республики
    Казахстан по
    результатам
    конъюнктурных
    обследований
7. Анализ и       квар-      01  СОАТО,  15        -     Аналити-
    прогноз финан- тальная    02  КФС,    числа           ческие
    сово-экономи-                 ОКЭД                    материалы
    ческого сос-
    тояния пред-
    приятий тор-
    говли Республики
    Казахстан по
    результатам
    конъюнктурных
    обследований
8. Анализ и       квар-      01  СОАТО,  15        -     Аналити-
    прогноз финан- тальная    02  КФС,    числа           ческие
    сово-экономи-                 ОКЭД                    материалы
    ческого сос-
    тояния строи-
    тельных орга-
    низаций Рес-
    публики
    Казахстан по
    результатам
    конъюнктурных
    обследований
9. Анализ и       квар-      01  СОАТО,  15        -     Аналити-
    прогноз финан- тальная    02  КФС,    числа           ческие
    сово-экономи-                 ОКЭД                    материалы
    ческого сос-
    тояния пред-
    приятий тран-
    спорта
    Республики
    Казахстан по
    результатам
    конъюнктурных
    обследований
10. Анализ и       квар-      01  СОАТО,  15        -     Аналити-
    прогноз финан- тальная    02  КФС,    числа           ческие
    сово-экономи-                 ОКЭД                    материалы
    ческого сос-
    тояния пред-
    приятий связи
    Республики
    Казахстан по
    результатам
    конъюнктурных
    обследований
11. Анализ конку-  2 раза    01   СОАТО,  15 мая    -     Аналити-
    рентоспособ-   в год     02   КФС,    и 15            ческие
    ности промыш-                 ОКЭД    ноября          материалы
    ленных пред-
    приятий
    Республики
    Казахстан по
    результатам
    конъюнктурных
    обследований
12. Конъюнктурные  месячная  01   СОАТО,  15        -     Аналити-
    обследования             02   КФС,    числа           ческие
    потребителей                  ОКЭД                    материалы
    ("Индекс
    ощущений
    потребителей")
13. Сравнительный  месячная  01   По от-   15       -     Аналити-
    анализ соци-                  дельным  числа          ческие
    ально-экономи-                группам                 материалы
    ческого                       показа-                 журналы,
    развития                      телей                   пресс-
    Казахстана и                                          релизы
    стран СНГ
14. Мониторинг     месячная  01   Макро-   25       -     База
    развития                      экономи- числа          данных,
    экономики                     ческие                  экспресс-
    государств-                   показа-                 информация
    участников                    тели
    Договора о
    Таможенном
    союзе
15. Анализ тенден- месячная   01  Страны   15        -    Аналити-
    ций и актуаль-                ЕС,      числа          ческие
    ных проблем                   Еврозоны,               материалы,
    социально-                    других                  пресс-
    экономического                регионов                релизы
    развития от-                  мира
    дельных реги-
    онов и стран
    мира
16. Конъюнктура    месячная   01  По от-  20         -    Справочно-
    мирового рынка                дельным числа           информа-
    отдельных                     видам                   ционный
    товаров                       продукции               материал
--------------------------------------------------------------------

                     Статистические регистры

1  Ведение Адми-  месячная   01, все     на 15      -    бюллетень
    нистративного             02  класси- день
    регистра                      фикато-
                                  ры
2  Ведение реест-
    ра индивиду-
    альных пред-
    принимателей
    а) по свиде-   месячная   01, ОКЭД,   15              регистр
    тельствам о               02  КАТО    числа
    государственной
    регистрации
    б) по сводным  квар-      01, ОКЭД,   на 30           регистр
    отчетам нало-  тальная    02  КАТО    день
    говых органов
3  Ведение базы   месячная   01, все     на 20      -    регистр
    местных единиц            02  класси- день
                                  фика-
                                  торы
4  Мониторинг        
    малого бизнеса
 
      а) экспертиза  месячная   01, все     на 15           раздел
    оперативных               02  класси- день            ежеме-
    данных по пред-               фика-                   сячного
    приятиям, инди-               торы                    доклада
    видуальным
    предпринима-
    телям и крес-
    тьянским
    хозяйствам
    б)основные     квар-      01, все     на 20           бюллетень
    показатели     тальная    02  класси- день
    деятельности                  фика-
    субъектов                     торы
    малого пред-
    приниматель-
    ства
5  Ведение Ста-   месячная   01, все     на 30           регистр
    тистического              02  класси- день
    регистра                      фика-
                                  торы
6  Ведение регист-
    ра жилых поме-
    щений
    а) обследо-    полу-      01, харак-  20 ап-  20 фев- регистр  
    вание введен-  годовая    02  терис-  реля,   раля,
    ных и выбывших                тики    10 ок-  1 ав-
    домов                         домов   тября   густа
    б) актуализа-  годовая    01, харак-  декабрь по от-  регистр
    ция по данным             02  терис-          дель-
    похозяйственных               тики            ному
    книг                          домов           плану
    в) выборочное  едино-     01, харак-  декабрь по от-  регистр
    обследование   временно   02  терис-          дель- 
    жилых домов в                 тики            ному
    городах                       домов           плану
7  Актуализация   квар-      01, все     на 30     -     регистр
    в АР и СР      тальная    02  класси- день
    кодов класси-                 фика-
    фикаторов                     торы
8  Взаимодействие постоянно  01    -     на 30     -     регистр
    АР с регист-                          день
    рами других
    государствен-
    ных органов
9  Присвоение     1 раз      01,   -     1 фев-    -     регистр
    кодов класси-  в год      02          раля
    фикаторов на
    начало года
10  Оценка         годовая    01    -     1 фев-    -     регистр
    качества                              раля
    регистров
11  Ежегодное      годовая    01  все     5 ян-    1      регистр
    обследование              02  класси- варя     ноября
    предприятий и                 фика-
    некоммерческих                торы
    организаций
    (обработка
    отчета, анкеты)
12  Получение      годовая    01, ОКЭД,   по        -     регистр
    списков лицен-            02  КАТО    отдель-
    зиаров от госу-                       ному
    дарственных                           плану
    органов (минис-
    терства, ведом-
    ства, акиматы)
13  Актуализация   годовая    01, все     по         -    регистр
    Статистического           02  класси- отдель-
    регистра по                   фика-   ному
    данным годовых                торы    плану
    отчетов отрас-
    левых отделов
-------------------------------------------------------------------

                  Другие статистические работы

1  Эксперимен-    годовая    01, все     по       по от- Отчет
    тальное обсле-            02  класси- отдель-  дель-  для
    дование пред-                 фика-   ному     ному   МЭБП РК
    приятий с ис-                 торы    плану    плану
    пользованием
    модели GINSIM

                    Статистические публикации

1  Статисти-      годовые    01, все     по         х    Ежегод-
    ческие публи-  квар-      02  класси- отдель-         ники,
    кации Агент-   тальные        фика-   ному            сборники,
    ства РК по     месячные       торы    плану           справоч-
    статистике                                            ники,
                                                          журналы
                                                          и доклады
2  Доклад         ежемесячно 02, все     15              Доклад
    "Социально-               03  класси- числа
    экономическое                 фика-
    развитие                      торы
    региона" на
    государствен-
    ном и русском
    языках
3  "Социально-    ежемесячно 02, все     15              Справоч-
    экономическое             03  класси- числа           ник
    развитие реги-                фика-
    она" на госу-                 торы
    дарственном и
    русском языках
4  "Мониторинг    ежеквар-   02, все     1 раз           Спра-
    развития аула  тально     03  класси- в квар-         вочник
    (села) региона"               фика-   тал
    на государст-                 торы
    венном и рус-
    ском языках
5  "Краткий ста-  1 раз      02, все     II              Сборник
    тистический    в год      03  класси- квартал
    ежегодник                     фика-
    региона" на                   торы
    государствен-
    ном и русском
    языках
6  Аналитические  Ежемесячно 02, все     15              Записки
    записки                   03  класси- числа
    (по отраслям                  фика-
    экономики                     торы
    региона) на
    государствен-
    ном и русском
    языках
7  "Статисти-     1 раз      02, все     III             Сборник
    ческий еже-    в год      03  класси- квартал
    годник региона"               фика-
    на государст-                 торы
    венном и рус-
    ском языках
--------------------------------------------------------------------
Список       ОКЭД - Общий классификатор всех видов экономической
сокращений:         деятельности
             КФС  - Классификатор форм собственности и видов
             КРП  - Классификатор размерности предприятий по
                    численности занятых
             КОПФ - Классификатор организационно-правовых форм
                    хозяйствования
             КПВЭД- Классификатор продукции по видам экономической
                    деятельности
             СООГУ- Система обозначений органов государственного и
                    хозяйственного управления
             КАТО - Классификатор административно-территориальных
                    объектов
             ЕС   - Европейское Сообщество
             КИПЦ - Классификатор индивидуального потребления
                    по целям
             КСЭ  - Классификатор секторов экономики
             ОКПО - Общий классификатор предприятий и организаций
             СКПП - Статистический классификатор промышленной
                    продукции