"Нұра өзенiн тазарту" жобасын қаржыландыру үшін Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiнiң қарызын тарту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 желтоқсандағы N 1254 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Нұра өзенiн тазарту" жобасын қаржыландыру үшiн 40 390 000 (қырық миллион үш жүз тоқсан мың) АҚШ долларынан аспайтын сомаға Қарыз туралы келiсiм жасасу нысанында Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiнiң қарызын тарту жолымен заңнамада белгiленген тәртiппен мемлекеттiк қарыз алу жүзеге асырылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Америка Құрама Штаттарындағы Төтенше және Өкілеттi Елшiсi Қанат Бекмырзаұлы Саудабаевқа Қазақстан Республикасының атынан Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы "Нұра өзенiн тазарту" жобасы бойынша қарыз туралы келiсiмдi жасасуға өкілеттік берілсiн.

      3. Республикалық бюджеттен жобаны бiрлесiп қаржыландыру қосылған құн салығын төлеудi қоса алғанда, 22 850 000 (жиырма екi миллион сегiз жүз елу мың) АҚШ долларынан аспайды деп белгіленсiн.

      4. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi заңнамада белгіленген тәртiппен тиiсті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген қаражат есебiнен тартылатын қарызға қызмет көрсетудi және оны өтеудi қамтамасыз етсiн.

      5. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң Су ресурстары жөнiндегi комитетi тартылатын қарыз қаражатының мақсатты және тиiмдi пайдаланылуын қамтамасыз етсiн.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Pecпубликасы
      Премьер-Министрінің
      мiндетiн атқарушы

Қазақстан Республикасы
мен
Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі
арасындағы
Қарыз туралы келiсiм
(Нұра өзенiн тазарту жобасы)

2003 ж._____

Қарыз нөмірі_____KZ

Қарыз туралы келісім

      Қазақстан Республикасы (Қарыз алушы) мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі (Банк) арасындағы 2003 ж. ________ Келісім.
      Қарыз алушы осы Келiсiмге 2-Қосымшада айтылған Жобаның орындалуы мен басымдығына көзiн жеткiзiп, Банктен осы Жобаны қаржыландыруға жәрдемдесудi сұрады;
      Банк, атап айтқанда, жоғарыда айтылғандардың негiзiнде осы Келiсiмде көзделген шарттар мен мерзiмнiң негiзiнде Қарыз алушы қарыз беруге келiсiм бергендiгiн Назарға ала отырып;
      Жоғарыда айтылғандарға негіздей отырып, тараптар осы Келiсiмде мыналар туралы уағдаласты:

І бап
Жалпы ережелер
Анықтамалар

      1.01-бөлiм. Банктің 1995 жылғы 30 мамырдағы "Бір валюталы қарыздар мен кепілдiктер туралы келiсімдерге қолданылатын жалпы ережелер" (1999 жылғы 6 қазанды қоса алғандағы түзетулермен) (Жалпы epежелер) осы Келiсімнiң ажыратылмас бөлiгi болып табылады.
      1.02-бөлім. Түпнұсқадан өзгелей туындамаса, осы Келiсімге Жалпы ережелерде және Кiрiспеде анықталатын терминдеp осы анықтауларда бекітілгендерге сәйкес келетін мағыналарға ие, ал келесі қосымша терминдер мынадай мағыналарға ие.
      (a) "CPK" - Қарыз алушының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары жөнiндегі комитеті.
      (b) "ҚОҚЖ" - Қарыз алушы 2002 жылғы 22 ақпанда дайындаған және қабылдаған Банкті қанағаттандыратын Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жоспар, онда Жобаның шеңберiнде қоршаған ортаға, мониторингке әсер етуді жеңiлдету жөніндегi шаралар және институционалдық іс-шаралар сипатталды.
      (c) "Қаржы мониторингі туралы есеп" - осы Келiсімнiң 4.02-бөлiмiне сәйкес дайындалған әрбір есеп.
      (d) "ХСК" - Осы Келiсімге 1-қосымшаның 3(c) тармағына сәйкес Қарыз алушы құратын және ұстайтын сынап токсикологиясы мен тазартуының тиістi салаларындағы кем дегенде үш халықаралық мамандарынан тұратын Халықарлық сарапшылар комиссиясы.
      (e) "Iске асыру жөнiндегі нұсқаулық" - ЖБТ дайындаған және 2003 жылғы 13 қаңтарға дейiн Банккe берiлген нұсқаулық, онда Жобаның шеңберiнде әкімшілік жүргізу, ақы төлеу, сатып алу, есептiлік пен мониторинг рәсімдері көрсетіледі.
      (f) "ЖIЖ" - Жобаны іске асыру жобасы.
      (g) "ЖБT" - Жобаның шеңберiндегі іc-шараларды дайындауға, іске асыру мен үйлестіруге толығымен жауапты Су pесурстары жөніндегі комитетінің Жобаны басқару жөнiндегi тобы.
      (h) "Арнайы шот" - осы Келісімнiң 2.02.(a) бөлімiне сәйкес ашылған шот.
      1.03-бөлiм. Жалпы ережелердегі жобаны іске асыру органына сiлтемелер Су pecурстары жөніндегі комитетке сілтемелер ретінде қарастырылады.

ІІ бап
Қарыз

      2.01-бөлiм. Банк Қарыз алушыға Қарыз туралы келiсiмде айтылған немесе көрсетiлген мерзiмде немесе ережелерде қырық миллион үш жүз тоқсан мың АҚШ долларына (40 390 000 АҚШ доллары) тең соманы беруге келiстi.
      2.02-бөлiм. (а) Осы Келiсiмге 1-қосымшаға сәйкес Қарыз сомасы Жоба үшiн қажеттi және Қарыз қаражатынан қаржыландыруға және осы Келiсiмнiң 2.04-бөлiмiнде көрсетiлген қызметтер үшiн ақы төлеуге қатысты көзделген тауарлар мен қызметтердi бастапқы бағамен сатып алу үшiн Қарыз алушы төлеген (немесе, егер Банк төлеуге жататынмен келiссе) сомаға Қарыз шотынан алынуы мүмкiн.
      (b) Жобаның мақсаты үшiн Қарыз алушы қаражатты қарсы талаптардан, тәркiлеуден немесе тыйым салудан тиiстi қорғауды қоса алғанда, Банк үшiн қолайлы жағдайларда арнайы долларлық депозиттiк шот ашады және жүргiзе алады. Арнайы шотқа салымдар және осы шоттан төлемдер осы Келiсiмге 6-қосымшаның ережелерiне сәйкес жүзеге асырылады.
      2.03-бөлiм. Жабылу күнi 2009 жылғы 30 қыркүйек немесе Банк белгiлейтiн неғұрлым кейiнiрек күн болып табылады. Банк мұндай неғұрлым кеш күн туралы Қарыз алушыны кешiктiрмей хабардар етедi.
      2.04-бөлiм. Қарыз алушы Банкке Қарыз сомасының бiр процентi (1%) сомасында қарызды ұйымдастырғаны үшiн бip жолғы комиссиялық сыйақы төлейдi. Күшiне енген күнге немесе одан кейiн бiрден Банк Қарыз алушының атынан мұндай комиссияны Қарыз шотынан алады және өз пайдасына төлейдi.
      2.05-бөлiм. Қарыз алушы Банкке жылдық бiр проценттiң төрттен үшi (1%-тiң 3/4) ставкасы бойынша кезiнде Шоттан алынбаған Қарыздың негiзгi сомасы бойынша кредит мiндеттемесi үшiн комиссия төлейдi.
      2.06-бөлiм. (а) Қарыз алушы әрбiр проценттi есептеу кезеңiне Либор жиынтық спрэдiн қосқанда Либор базалық ставкасына тең алынған және кезiнде өтелмеген Қарыздың негiзгi сомасы бойынша процент төлейдi.
      (b) Осы бөлiмнiң мақсаттары үшiн:
      (i) "Процент есептеу кезеңi" - осы Келiсiм күшiне енген күннен бастап, осы күндi қоса алғанда, бiрақ одан кейiнгi келетiн бiрiншi проценттiк төлемнiң күнiн қоспағанда, және бастапқы кезеңнен кейiнгi проценттiк төлемнiң күнiнен бастап, және қоса алғандағы әрбiр кезеңнiң, бiрақ одан кейiнгi келетiн проценттiк төлемнiң күнiн қоспағанда, проценттер есептелу кезеңiнiң басталуы.
      (іі) "Проценттi төлеу күнi" - осы Келiсiмнiң 2.07-бөлiмiнде көрсетiлген күн.
      (ііі) "Либор базалық ставкасы" - Лондон банкаралық рыногында доллармен алты айлық депозиттер бойынша ұсынылған, Банк негіздi түрде анықтайтын және жылдық процент ретiнде көрсетiлетiн проценттердi есептеудiң әрбiр кезеңi үшiн Проценттердi есептеу кезеңiнiң бiрiншi күнiне бағаланатын (немесе бастапқы Есептеу кезеңi жағдайында - Процентті төлеу күнiне немесе мұндай Проценттерді есептеудiң бағаланатын күнi немесе проценттік есептеулердің біpiншi күнінен кейiнгі келесі күнi) ставка.
      (iv) "Либор жиынтық спрэді" - әрбiр Проценттердi ecептеу кезеңiне: (A) бiр проценттiң төрттен үші (1%-тің 3/4); (В) Банктің өтелмеген қарыз қаражатын және Банк нeгіздi анықтайтын және жылдық процент ретiнде көрсетілетін бiр валюталы қарыздар мен қарыздардың бөлiктерiн қаржыландыру үшiн Банк бөлген қарыз қаражатының бөліктерінe қатысты алты айлық депозиттер бойынша ұсыныстардың Лондондық банкаралық ставкасы мен өзге бағдарлы ставкалардан төмен (немесе жоғары) әрбiр Процентті есептеу кезеңі үшiн орта өлшемді маржа.
      (с) Банк проценттердi есептеудің әрбiр кезеңіне анықталатын Либор-дың базалық ставкасы мен Либор-дың жиынтық спрэдi туралы Қарыз алушыны дереу хабардар етедi.
      (d) Егер 2.06-бөлiмде көрсетілген проценттік ставкалардың анықтауына ecep ететiн рыноктік конъюнктураның өзгеруіне байланысты Банк оның қарыз алушыларының, тұтастай алғанда Банктің де мүддесінде, атап айтқанда жоғарыда ескерілген бөлімде көрсетілгеннен ерекшеленетін Қарыз бойынша проценттік ставкаларды анықтау үшін өзге базаны қолдану қажет деп белгілесе, онда Банк Қарыз алушыны мұндай жаңа база туралы кемінде 6 (алты) айдан кешіктірмей хабардар ете отырып, Қарыз бойынша проценттік ставкаларды анықтау үшін базаны өзгерте алады. Базалық ставка Қарыз алушы көрсетілген кезең iшінде мұндай базаға қарсылығы туралы Банкті хабардар ететін жағдайды қоспағанда, хабардаp ету үшiн көзделген уақыт кезеңі өткеннен кейін әрекет ететін болады және бұл жағдайда көрсетілген өзгерістер Қарызға қолданылмайды.
      2.07-бөлiм. Процент пен өзге де алымдар әрбiр жapты жыл сайын әрбір жылдың 15 сәуiрімен 15 қазанына кешіктіріліп төлеуге жатады.
      2.08-бөлiм. Қарыз алушы осы Келісімге 3-қосымшадағы өтeу кестесіне сәйкес Қарыздың негiзгі сомасын өтейдi.
      2.09-бөлiм. CPK осы Келісiмнiң 2.02-бөлiмі мен Жалпы ережелердің V бабымен талап етілетін және шешiлген кез келген қажетті шараларды қабылдау мақсатында Қарыз алушы тағайындайды.

ІІІ БАП
Жобаны орындау

      3.01-бөлiм.(а) Қарыз алушы Жобаның мақсаттарына өзiнiң қуаттайтыны туралы мәлiмдейдi және осы мақсатта Жобаны CPK арқылы тиiсiнше адал және тиiмдiлiкпен және тиiсiнше әкiмшiлiк, қаржылық, инженерлiк, экологиялық және техникалық практикаға сәйкес жүзеге асырады және қажет болған кезде Жоба үшiн талап етiлетiн қаражатты, үй-жайларды, қызметтер мен басқа да ресурстарды кешiктiрмей бередi.
      (b) Осы бөлiмнiң (а) тармағының ережелерiне қатысты шектеулерсiз және Банк пен Қарыз алушы өзге туралы уағдаласқан жағдайларды қоспағанда, Қарыз алушы осы Келiсiмге 5-қосымшада көрсетiлген Iске асыру жөнiндегi нұсқаулыққа, iске асыру бағдарламасы мен жоспарына сәйкес Жобаны CPK арқылы орындайды;
      3.02-бөлiм. Банкпен өзгелей келiсiлмесе: (а) Жоба үшiн қажет және Қарыз қаражаты есебiнен қаржыландыруға көзделген тауарлар мен жұмыстарды сатып алу; (b) Жоба үшiн консультанттардың қызметтерiн сатып алу осы Келiсiмге 4-қосымшаның ережелерiмен реттеледi.
      3.03-бөлiм. Жалпы ережелердiң, 9.07-бөлiмiнiң мақсаттары үшiн және оның ережелерiн шектеусiз Қарыз алушы:
      (а) Банк үшiн қолайлы нұсқаулықтың негiзiнде Жоба мақсаттарының орындалу үздiксiздiгiн қамтамасыз етудi көздейтiн жоспарды дайындайды және ол Қорытынды күннен кейiн алты (6) айдан кешiктiрмей немесе Банк пен Қарыз алушы арасында келiсiлуi мүмкiн неғұрлым кештеу күнi Банкке ұсынады; және
      (b) Қарыз алушымен жоғарыда көрсетiлген жоспар бойынша пiкiр алмасудың негізгі мүмкiндiгiн бередi.

IV-бап
Қаржы ережелерi

      4.01-бөлiм. (а) Қарыз алушы қаржы қызметiн басқару жүйесiн, соның iшiнде есеп құжаттарын және есептердi КВР арқылы жүргiзедi немесе қамтамасыз етедi, сондай-ақ Банкке қолайлы бухгалтерлiк есептi жүргiзу стандарттарына сәйкес қаржы есептерiн, дәйектi түрде қолданылатын және балама көрсетiлетiн оның операцияларын және қаржы шарттарын, сондай-ақ Жобаны iске асыруға байланысты бөлек ескерiлетiн операцияларды, ресурстар мен шығыстарды даярлайды.
      (б) Қарыз алушы КВР арқылы:
      (i) есеп құжаттарына, шоттарды және тәуелсiз аудиторлар дәйектi түрде қолданатын, Банкке қолайлы аудиттiң тиiстi принциптерiне сәйкес әрбiр қаржы жылы үшiн қаржы есептерiне (теңгерме есеп, пайда мен зияндардың есебi және оларға байланысты есептер) аудиторлық тексеру жүргiзудi қамтамасыз етедi;
      (іі) Банкке дайындық жағдайына қарай, бiрақ кез-келген жағдайда өткен аудиторлық тексеру жылына осы Бөлiмнiң (а) тармағында көрсетiлген қаржы есептерiнiң расталған көшiрмелерiн (A) әрбiр осындай жыл аяқталғаннан кейін алты айдан кешіктірмей осы есептep бойынша (B) қорытындыны және аталған аудиторлар жүргізген сондай көлемде және Банк негіздемелi түрде сұрата алатын осындай егжей-тегжейлi тәптіштеулермен осындай аудиторлық тексеру туралы есепті бередi; және
      (iii) Банкке көрсетілген еceп құжаттарына, шоттарға және қажры есептеріне қатысты басқа ақпаратты, сондай-ақ оларға аудиторлық тексеруді, сондай-ақ Банк мерзiмді сұрауға негiзделуі мүмкiн аталған аудиторларға қатысты ақпаратты бередi
      (c) Қарыз шотынан шығыстар туралы eceптep негізінде қаражат алынуына қатысты барлық шығыстар бойынша, Қарыз алушы:
      (i) осындай шығыстарды көрсететін бухгалтерлiк есепті, eceп құжаттарын және жеке шоттарды жүргізудiң жалпы қабылданған практикасына сәйкес жүргізеді немесе қамтамасыз етеді;
      (ii) Банк Қарыз шотынан қаражат алғандағы соңғы қаржы жылына аудиторлық есепті алғаннан кейiн кeм дегенде бip жыл ішінде осындай құжаттарды растайтын барлық есеп құжаттамасын (келісім-шарттаp, төлем тапсырмалары, шот-фактуралар, шоттар, түбiртектер және басқа да құжаттар) сақтайды;
      (ііі) Банктің өкілдерiне ocындай құжаттамаларды тексеруге мүмкiндiк бередi;
      (d) Қарыз беруші:
      (iv) осы Бөлiмнің (с)(і) тармағында көрсетілген есеп құжаттарын және есептерді және тәуелсiз аудиторлар дәйекті түрде қолданатын, Банкке қолайлы аудиттің тиісті принциптеріне сәйкес аудиторлық тексеру жүргізiлген әрбiр қаржы жылына Арнайы шоттың құжаттарын жүргізедi;
      (v) Банк дайындық жағдайына қарай, бiрақ әрбiр жыл aяқталғаннан кейiн алты айдан кешіктірмей оларды дайындау кезiнде қолданылатын iшкi бақылау рәсімдерi мен әдістерін есепке ала отырып көрсетілген қаражаттарды есептен алу үшін негіз бола алатын туралы аталған аудиторлардың жеке қорытындысын қоса алғанда, аталған аудиторлар жүргізген coндай көлемде және Банк негіздемелі түрде сұрата алатын осындай егжей-тегжейлi тәптіштеулермен аудиторлық тексеру туралы есепті береді;
      (vi) көрсетілген құжаттаpға және шоттарға, сондай-ақ әлсін-әлсін Банк негіздемелi түрде сұрататын оларға аудиторлық тексеруге қатысты өзгедей ақпаратты Банкке бередi.
      4.02-бөлім. (a) Осы Келісімнiң 5-қосымшасының 1-тармағында көрсетiлген орындалған жұмыс туралы есептердi беру туралы Қарыз берушiнiң мiндеттемелерiне сәйкес ешбiр шектеусіз Қарыз алушы KBP арқылы Банктің:
      (i) Қарыз сомасынан алынған қаражаттар көрсетiлген және осындай қаражаттарды нақты және жоспарлаған пайдалану арасындағы айырмашылықтар түсiндірiле отырып, жиынтықта болсын және де ecепте көрсетілген кезеңде болсын Жоба бойынша қаражаттарды пайдаланудың көздері мен мақсаттары көрсетілетін;
      (ii) Жобаны іске асыру барысы, жиынтықта болсын және де есепте көрсетілген кезеңде болсын сипатталатын, сондай-ақ нақты және жоспарлаған іске асыру кестесі арасындағы айырмашылықтар түсіндірілетін;
      (iii) есепте көрсетілген кезең соңына Жоба бойынша сатып алуды жүзеге асыру epeжесі көрсетілетін талаптарын қанағаттандыратын нысан мен мазмұн бойынша қаржы мониторингi жөніндегі есептi жасайды және Банкке ұсынады.
      (b) Қаржы мониторингi туралы бiрiншi есеп күшiне енген Күннен кейiнгi бiрiншi күнтiзбелiк тоқсанның аяқталуы бойынша 45 күннен кешiктiрмей Банкке берiледi, есеп Жоба бойынша бiрiншi шығыстар күнiнен бастап осындай бiрiншi күнтiзбелiк тоқсанның соңына дейiнгі кезеңдi қамтиды; бұдан әрi әрбiр Қаржы мониторингi туралы есеп әрбiр өткен күнтiзбелiк тоқсан iшiнде 45 күннен кешiктiрмей Банкке берiледi және осындай күнтiзбелiк тоқсанның кезеңiн қамтуы қажет.

V бап
Банктiң санкциялары

      5.01-бөлiм. Жалпы ережелердiң 6.02-бөлiмiне сәйкес мынадай қосымша жағдайлар айтылады:
      (a) Жобаны іске асыру жоспарына өзгерiстер енгізілді немесе оның қолданылуы тоқтатылады, күші жойылды немесе одан Банктің алдына ала келісімінсіз-ақ бас тартылды.
      (b) Іске асыру жөніндегі нұсқаулыққа өзгерiстер енгізілдi немесе оның қолданылуы тоқтатылды, күші жойылды немесе одан Банктің алдына ала келісiмiнсiз-ақ бас тартылды.
      (c) Заңдарғa қаулыларға, CPK жарғысына нeмесе өзге де құрылтай құжаттарына, оның iшiнде мұндай құралдардың негізiнде жатқан кез келген заң актілерiне өзгерістер енгізілді немесе олардың қолданылуы тоқтатылды, күші жойылды немесе олардан бас тартылды, бұл CPK осы Келісімнiң шеңберiнде өз мiндеттемелерiн орындау қабілеттілігіне елеулi және теріс әсер етедi.
      5.02-бөлім. Жалпы epeжелердің 7.01 (k) бөлiмiне сәйкес мынадай қосымша оқиға келісіледі, атап айтқанда, осы Келiсімнiң 5-бөлімнің (а)(b) және (c) тармағында көрсетілген оқиға орын алады.

VI бап
Қолданылуын тоқтату

      6.01-бөлiм. Осымен Жалпы ережелердiң 12.04-бөлiмiнiң мақсаттары үшiн осы келісімге қол қойылған күннен бастап тоқсан (90) күн мерзiм белгiленедi.

VII бап
Қарыз алушының өкiлдерi; мекен-жайлар

      7.01-бөлiм. Қарыз алушының Қаржы министрi Жалпы ережелердiң 11.03-бөлiмiнiң мақсаттары үшiн Қарыз алушының өкiлi ретiнде анықталады.
      7.02-бөлiм. Жалпы ережелердiң 11.01-бөлiмiнiң мақсаттары үшiн мынадай мекен-жайлар анықталады:
      Қарыз алушы үшiн: Қаржы министрлiгi 473000 Қазақстан Республикасы, Астана, Жеңiс даңғылы, 33, Телекс: 264126 (FILIN), факс: (3172) 71 71 66
      Банк үшiн: International Ваnk fог Reconstruction and Development 1818 Н street, NW. Washington, D.С. 20433 United States of America
      Телеграф:      Телекс:                факс
      INВАҒRАD       248423 (МСI)           (202) 477-6391
      Washington.D.C 64145 (МСI)
      Осыны куәландыра отырып, Тараптар өздерiнiң уәкiлеттi өкiлдерi тиiстi түрде әрекет етiп, жоғарыда көрсетiлген күнi және жылы Америка Құрама Штаттарының Колумбия округiнде осы Келiсiмге қол қойды.

      Қазақстан Республикасы үшін
      Уәкiлеттi орган
      Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі үшін
      Уәкiлеттi өкiл

1-Қосымша
Қарыз қаражатын шоттан алу

      1. Төмендегi кестеде Қарыз қаражатынан қаржыландыруға жататын шығыстардың санаты, әрбiр Санат бойынша Қарыздың бөлiнген сомасы және әрбiр Санат бойынша Қарыз қаражатынан қаржыландыруға жататын шығыстардың процентi үлесi анықталады:
      Санаты       Қарыздың бөлiнген       Қаржыландыруға жататын
                   сомасы (долларлық       шығыстардың үлесi (%-
                   баламада)               пен)
(1) Жұмыстар                               70%
    (а) Жобаның В  10 420 000
    бөлiмi үшiн
    (b) басқалар   25634 000
    үшiн
(2) Тауарлар       794 000                 Шығыстардың 100%-i
                                           шетел валютасымен, 100%-
                                           i жергiлiктi валютамен
                                           (экс-үстеме шығыстар)
                                           және жергiлiктi жерде
                                           сатып алынған басқа
                                           тауарларға шығыстардың
                                           84%-i жергiлiктi
                                           валютамен.
(3) бiр жолғы      403 900                 Сомасы осы Келiсiмнiң
    комиссиялық                            2.04-бөлiмiне сәйкес
    сыйақы                                 анықталады
(4) Бөлiнбеген     3 138 100
    сома     Жиыны 40 390 000
      2. Осы Қосымшаның мақсаттары үшiн:
      (а) "шетел валютасындағы шығыстар" терминi Қарыз алушының елiнен басқа кез келген елдiң аумағынан әкелiнетiн тауарларға немесе қызметтерге Қарыз алушының елiн қоспағанда, кез келген елдiң валютасындағы шығыстарды бiлдiредi;
      (b) "жергiлiктi валютадағы шығыстар" терминi Қарыз алушының валютасындағы немесе Қарыз алушының аумағынан әкелiнетiн тауарларға немесе қызметтерге жұмсалатын шығыстарды бiлдiредi;
      3. Жоғарыдағы 1-тармақтың ережелерiне қарамастан, қаражат:
      (а) осы Келiсiмге қол қою күнiне дейiн жасалған шығыстар бойынша төлемдер есебiнен;
      (b) ХСК құрылғанға және олар ұсынып отырған Ынтымақ су қоймасындағы шөгiндiлердi тазалау және зиянсыздандыру жөнiндегi бағдарлама бекiтiлгенге дейiн Жобаның В бөлiгi бойынша (1)(а) Санатына сәйкес төлемдер есебiнен алынбайды.
      4. Банк Қарыз шотынан қаражат әрбiр келiсiм-шарт үшiн (а) долларлық баламасы 250 000 сомасына дейiн келiсiм-шарт бойынша тауарларға, (b) әрбiр келiсiм-шарт үшiн долларлық баламасы 500 000 сомасына дейiн келiсiм-шарттар бойынша жұмыстарға шығыстарды төлеуге арналған шығыстар туралы есептердiң негiзiнде, осындай жағдайларға сәйкес Банк олар туралы Қарыз алушыға нақты хабарлай отырып алынуын сұрата алады.

2-Қосымша
Жобаны сипаттау

      Жобаның мақсаты: (а) Нұраға жапсарлас жатқан аумақты сынаптан ластануды тазалай отырып, Нұра өзенiнiң алабында тұратын халықтың әл-ауқатын жақсарту; (b) жергілікті су пайдаланушыларының өскелең мұқтажын қанағаттандыру үшiн сумен жабдықтаудың сенiмдi, қауiпсiз және тиiмдi баламалы көзiн қамтамасыз ету; (с) экологияны оңалту және су тасуларын реттеу мақсатында өзендегi су ағынын реттеудi қалпына келтiру болып табылады.
      Мына мақсаттарға қол жеткiзу үшiн Қарыз алушы мен Банк олар туралы мезгiл-мезгiл уағдаласу арқылы мүмкiн болатын оған енгiзiлетiн өзгерiстер ескере отырып мынадай бөлiктерден тұратын Жоба:
      А Бөлігі: Нұра өзенiнiң алабын сынаптан тазарту

      Темiртаудағы бұрынғы Карбид АҚ зауытының аумағында және айналасында, сондай-ақ Нұра өзенi жағалауының бойына және жайылысына сынап жиналатын қатерлi аудандарындағы уланған участкелердi ойып алу.
      (а) Қауiпсiз, модульдық көму орнын салу және оны пайдалану, ол үшін ұзақ мерзiмдi мониторинг және ұстау бағдарламасын ұйымдастыру.
      (b) Темiртаудағы уланған топырақты ойып алу және құрылыс қоқыстарынан арылу және оларды көму орнына апарып тастау.
      (с) Жауыр батпағынан уланған материалдарды көму орнына апарып тастау.
      (d) Нұра өзенiнiң түбiнен, жағалауынан және су тасқыны болған участкелерiнен уланған топырақты бөлiп алу және арылту.
      (е) ҚарГРЭС тұндырғышынан уланған материалдарды көму орнына алып кету.

      В Бөлігі: Ынтымақ су қоймасын қалпына келтiру

      Ынтымақ су қоймасындағы дамбаны қалпына келтiру, реттелетiн қақпалар мен суағарды орнатуды аяқтау.

      С Бөлігі: Нұра - Сарысу өзендерi алыбы әкiмшiлiгi үшiн мүмкiндiк жасау

      Мониторинг шеңберiнде судың ластануын бақылау жүйесiн және реттеу негiздерiн СРК жанындағы Нұра-Сарысу өзендерi алабы әкiмшiлiгiнiң институционалдық мүмкiндiктерiн жасау.

      D Бөлігі: Жобаны басқару

      Техникалық көмектi, оның iшiнде аудиторлық қызметтердi, жобаны басқару үшiн ЖБТ-ны қамтамасыз ету.
      Жоба 2009 жылғы 31 наурызда аяқталады деп ұйғарылып отыр.

3-қосымша
Қарызды өтеу кестесi

Өтеу күні                                       Негізгі борышты төлеу                                                 (доллармен)*

2008 жылғы 15 қазан                            1 835 000
2009 жылғы 15 сәуiр                            1 855 000
2009 жылғы 15 қазан                            1 875 000
2010 жылғы 15 сәуір                            1 890 000
2010 жылғы 15 қазан                            1 910 000
2011 жылғы 15 сәуір                            1 930 000
2011 жылғы 15 қазан                            1 950 000
2012 жылғы 15 сәуір                            1 965 000
2012 жылғы 15 қазан                            1 985 000
2013 жылғы 15 сәуір                            2 005 000
2013 жылғы 15 қазан                            2 025 000
2014 жылғы 15 сәуір                            2 045 000
2014 жылғы 15 қазан                            2 065 000
2015 жылғы 15 сәуір                            2 085 000
2015 жылғы 15 қазан                            2 105 000
2016 жылғы 15 сәуір                            2 130 000
2016 жылғы 15 қазан                            2 150 000
2017 жылғы 15 сәуiр                            2 170 000
2017 жылғы 15 қазан                            2 190 000
2018 жылғы 15 сәуір                            2 225 000
___________________
* Осы бағандағы мағыналар {валютада енгізуге} көрсетілген және Жалпы шарттардың 4.04 (d) бөлімінде айтылған жағдайларды қоспағанда төленуге жатады

4-Қосымша
Сатып алулар

      І Бөлiм. Тауарлар мен жұмыстарды сатып алу
      А Бөлiгi: Жалпы ереже
      Тауарлар мен жұмыстарды сатып алу Банк 1995 жылғы қаңтарда жарияланған және 1996 жылғы қаңтарда және тамызда, 1997 жылғы қыркүйекте және 1999 жылғы қаңтарда қайта қаралған "ҚҚДБ қарыздары және ХДА кредиттерi бойынша сатып алулар. Нұсқауының" (Нұсқау) 1-бөлiмiнiң ережелерiне сәйкес, сондай-ақ осы Қосымшаның 1-бөлiмiнiң мына ережелерiне сәйкес жүзеге асырылады.

      В Бөлiгi: Халықаралық конкурстық caудаластықтар

      1. Егер осы Қосымшаның С Бөлiгiнде өзгеше көзделмесе тауарлар мен жұмыстарды сатып алу "Нұсқаудың" II Бөлiмiнiң ережелерiне және осы Келiсiмге 1-қосымшаның 5-тармағының ережелерiне сәйкес жасалған келiсiм-шарттар бойынша жүзеге асырылады.
      2. Мына ережелер осы В бөлiгiнiң 1-тармағының ережелерiне сәйкес берiлетiн келiсiм-шарттар бойынша тауарлар мен жұмыстарды сатып алу үшiн қолданылады.
      (а) Алдын ала іріктеу

      Саудаластықтың қатысушылары әрбiр келiсiм-шарт бойынша 10 000 000 долларға бара-бар және одан жоғары сомаға "Нұсқаудың" 2.9 және 2.10-тармақтарының ережелерiне сәйкес алдын ала iрiктеу жүргiзуi қажет.
      (b) Отандық өндiрiстiң тауарларына арналған жеңiлдіктер

      Қарыз алушының аумағында дайындалған тауарларға Нұсқаудың 2.54 және 2.55-тармақтарының ережелерi және оған 2-қосымша қолданылады.

      (с) Хабарлама және жарнама

      Алдын ала iрiктеуге немесе әрбiр келiсiм-шарт бойынша 10 000 000 доллар бара бар сомаға саудаластыққа шақыру туралы "Нұсқаудың" 2.8-тармағына сәйкес iрi келiсiм-шарттарға қолданылатын рәсiмдерге сәйкес жарияланатын болады.

      С Бөлiгi: Басқа да сатып алу рәсімдері
      Халықаралық caудаластықтар

      Әрбiр келiсiм-шарт бойынша 100 000 долларға кем сомаға тауарлар "Нұсқаудың" 3.5 және 3.6-тармақтарының ережелерiне сәйкес халықаралық саудаластықтар рәсiмдерiнiң негiзiнде берiлетiн келiсiм-шарттар бойынша сатып алынуы мүмкiн.

      D Бөлiгi: Банктің сатып алулар бойынша шешімдерді қарауы

      1. Сатып алуларды жоспарлау

      Жоба бойынша ұсынылып отырған сатып алу жоспары саудаластықтарға қатысу үшін алдын ала iрiктеуге шақырулар жiбергенге дейiн немесе Нұсқауға Қосымшаның 1-тармағының ережелерiне сәйкес конкурстық ұсыныстар берiлуiне қарай Банктiң қарауына және мақұлдауына ұсынылады. Барлық тауарлар мен жұмыстарды сатып алу Банк мақұлдаған сатып алу жоспарына сай және көрсетiлген 1-тармақтың ережелерiне сәйкес жүргізіледі.

      2. Алдын ала қарау

      (а) Әрбiр келiсiм-шартқа қатысты: (i) 500 000 AҚШ доллары сомасына және жоғары құрылыс жұмыстарына және бiрiншi келiсiм-шартқа; (іі) ол бойынша осы Қосымшаның В Бөлiгi шеңберінде сатып алулар жүргiзiлген 250 000 АҚШ доллары сомасына және жоғары тауарларға және бiрiншi келiсiм-шартқа Нұсқауға 1-қосымшаның 2 және 3-тармақтарында көрсетiлген рәсiмдер қолданылады.
      (b) Осы Қосымшаның С Бөлiгi шеңберiнде алғашқы екi келiсiм-шартқа қатысты мынадай рәсiмдер қолданылады:
      (i) сатып алу рәсiмдерiне сәйкес берушiнi iрiктегенге дейiн Қарыз алушы Банкке алынған ұсыныстарды салыстыру және бағалы есебiн ұсынады;
      (іі) сатып алу рәсiмдерiне сәйкес жасалған кез келген келiсiм-шартты атқарғанға дейiн Қарыз алушы Банкке техникалық сипаттамалар мен келiсiм-шарт жобасының көшiрмесiн ұсынады; және
      (іii) "Нұсқауға" 1-қосымшаның 2 (f), 2 (g) тармақтарында көрсетiлген рәсiмдер қолданылады.

      3. Кейіннен қарау

      Жасасу осы Бөлiктiң 2-тармағына сәйкес жүргiзiлмеген әрбiр келiсiм-шартқа қатысты Нұсқауға 1-қосымшаның 4-тармағында айтылған рәсiмдер қолданылады.

      ІІ Бөлім. Консультанттарды жалдау

      А Бөлігі: Жалпы ереже

      Консультациялық қызметтердi сатып алу "Дүниежүзiлiк банк Қарыз алушыларының консультанттарды iрiктеуi және жалға алуы" Нұсқауының I және IY Бөлiмдерiнiң ережелерiне сәйкес жүзеге асырылады, оны Банк 1997 жылы қаңтарда жариялаған және 1997 жылғы қыркүйекте, 1999 жылғы қаңтарда және 2002 жылғы мамырда, оған 1-қосымшаның, оған 2-қосымшаның 1-тармағымен және осы Қосымшаның ІІ Бөлімнің мына ережелерімен қайта қаралған.

      В бөлігі. Сапасы және құны негізінде іріктеу

      1. Eгер оcы Бөлімнің С бөлігінде өзгеше көзделмесе, консультациялық қызметтерді сатып алу Консультанттар туралы Нұсқаудың ІІ Бөлімнің ережелеріне және сапасы мен құны ескеріле отырып, бағалау негізінде консультанттарды іріктеуді қоса алғанда қолданылатын 3.13-тен 3.18-тармақтардың ережелеріне сәйкес берілген келісім-шарттардың шеңберінде жүзеге асырылады.
      2. Алдағы тармақтың ережелеріне сәйкес берілген келісім-шарттар бойынша консультациялық қызметтерді сатып алуға келесі ережелері қолданылады. Бір келісім-шарт үшін сметалық құны 100 000 долларына (АҚШ) баламалы консультациялық қызметтерді қамтамасыз ету үшін консультанттардың қысқаша тізбесі Консультанттар туралы нұсқаудың 2.7-тармағына және 8-сілтемесіне сәйкес толығымен ұлттық консультанттардан тұруы мүмкін.
      С бөлігі. Консультанттарды іріктеудің басқа тәртібі

      1. Ең аз құны негізінде іріктеу

      Бір келісім-шарт үшін сметалық құны 200 000 долларына (АҚШ) бара бар техникалық және қаржы аудитін жүргізуге арналған қызметтерді сатып алу Консультанттар туралы нұсқаудың 3.1 және 3.6-тармағының ережелеріне сәйкес берілген келісім-шарттар бойынша жүзеге асырыла алады.

      2. Жеке консультанттар

      Консультанттар туралы нұсқаудың 5.1-тармағында санамаланған талаптарға жауап беретін консультанттардың қызметтері Консультанттар туралы нұсқауға қосымша 5.1-ден бастап 5.3-ке дейінгі тармақтардың ережелеріне сәйкес және консультанттарға берілген келісім-шарттар бойынша беріледі.

      D бөлігі: Банктің консультанттарды іріктеуді қарауы

      1. Іріктеуді жоспарлау

      Консультанттарға ұсыныстар дайындауға сұратулар жібергенге дейін Банктің қарауына және мақұлдауына жобаның шығынын бағалауды, келісім-шарт бойынша пакетті, қолданылатын өлшемдерді және іріктеу рәсімдерін қамтитын Жоба үшін консультанттарды іріктеу жоспары беріледі. Консультанттардың барлық қызметтерін іріктеу Банк мақұлдаған іріктеу жоспарына сәйкес (әлсін-әлсін жаңартылып отыратын) жүргізілуі тиіс.

      2. Алдын ала қарау

      (а) Консультациялық фирмалардың сметалық құны 100, 000 АҚШ долларына баламалы және жоғары соманы құрайтын әрбiр жалдау туралы келiсiм-шартқа қатысты Консультанттар туралы нұсқаудың 2, 3 және 5-тармақтарында айтылған тәртiп қолданылады.
      (b) Жеке консультанттардың сметалық құны 500 000 АҚШ долларына баламалы және жоғары соманы құрайтын әрбiр жалдау туралы келiсiм-шартқа қатысты Банкке алдын ала қарауына және мақұлдауына консультанттардың бiлiктiлiгiн, тәжiрибесiн, техникалық тапсырмасы мен жалдау шарттарын сипаттау берiледi. Келiсiм-шарт көрсетілген мақұлдау алынғаннан кейiн ғана берiледi. Осындай келiсiм-шарттарға Консультанттар туралы нұсқауға 1-қосымшаның 3-тармағының ережелерi қолданылады.
      (с) Консультациялық фирмалардың немесе жеке консультанттардың әрбiр жалдау туралы келiсiм-шартына қатысты, келiсiм-шарттың құнына қарамастан, Банкке алдын ала қарауына және мақұлдауына техникалық тапсырма берiледi. Келiсiм-шарт тек көрсетiлген мақұлдау алынғаннан кейiн ғана берiледi.

      3. Кейiннен қaрастыру

      Жасалуы осы Бөлiктiң 2-тармағымен реттелмеген әрбiр келiсiм-шартқа қатысты Консультанттар туралы нұсқауға 1-қосымшаның 4-тармағында айтылған тәртiп қолданылады.

5-Қосымша
Iске асыру бағдарламасы

      I. Қарыз алушы:
      (а) өзiне тұрақты негiзде Жобаның орындалуын тұрақты негiзде бақылап отыруға және бағалауға және Банк үшiн қолайлы көрсеткiштерге сәйкес оның мақсаттарына қол жеткiзуге мүмкiндiк беретiн тиiстi саясат пен тәртiптi қамтамасыз етеді;
      (b) Техникалық тапсырмаға сәйкес Банк үшiн қанағаттандырарлық есептi дайындайды және Банкке шамамен 2006 жылдың 30 маусымында бередi, онда көрсетiлген есеп күнiнiң алдындағы кезең үшiн жобаның мониторингi және жобаны iске асыру барысын бағалау жөнiндегi осы Бөлiмнiң (а) тармақшасына сәйкес орындалған қызметтiң нәтижелерi қорытындыланады және Жобаның тиiмдi орындалуы мен осындай күннен кейiнгi кезеңде оның мақсаттарына қол жеткiзудi қамтамасыз ету жөнiндегi ұсынылатын шаралар санамаланады; және
      (с) Банкпен бiрлесiп осы тармақтың (b) тармақшасында көрсетiлген есептi 2006 жылғы 30 қыркүйекке немесе Банктiң сұратуы бойынша неғұрлым кештеу күнге дейiн қарайды және содан кейiн Жобаның тиiмдi аяқталуын және көрсетiлген есептiң қорытындылары мен ұсынымдарының және ол бойынша Банктiң пiкiрi негiзiнде оның мақсаттарына қол жеткiзiлуiн қамтамасыз ету жөніндегi барлық қажеттi шараларды қабылдайды.
      2. Қарыз алушы ҚОБЖ уақытында орындау үшiн қажеттi шаралардың қабылдануын қамтамасыз етедi.

6-Қосымша
Арнайы шот

      I. Осы Қосымшаның мақсаттары үшiн
      (а) "заңды санаттар" терминi осы Келiсiмге 1-қосымшаның 1-тармағының Кестесiнде көрсетілген (1) және (2) санаттарды бiлдiредi;
      (b) "заңды шығыстар" терминi осы Келiсiмге 1-қосымшаның шарттарына сәйкес заңды Санаттарға мерзiмдi бөлiнiп отыратын Қарыз қаражатынан қаржыландыру үшiн көзделген Жобаны жүзеге асыру үшiн қажеттi тауарлар мен қызметтердi ақылға сыйымды құны бойынша сатып алуға арналған шығыстарды бiлдiредi;
      (с) "Бекітілген қаржы бөлу" терминi, егер Банк, Жалпы шарттардың 5.02-бөлiмiне сәйкес Банк қабылдаған барлық өтелмеген арнайы мiндеттемелердiң жиынтық сомасы долларлық баламы 5 000 000 тең болғанша немесе одан аспайынша Бекiтiлген қаржы бөлу 250 АҚШ доллары сомасымен шектелетiн болған жағдайдан өзгеге келiспесе, осы Қосымшаның 3 (а) тармағына сәйкес Қарыз шотынан алынатын және Арнайы шотқа есептелетiн 500 000 АҚШ доллары сомасын бiлдiредi.
      2. Арнайы шоттан қаражатты төлеу осы Қосымшаның ережелерiне сәйкес заңды шығыстар үшiн ғана жүргiзiледi.
      3. Банкке ол үшiн қолайлы Арнайы шот белгiленген тәртiппен ашылғандығын айғақтайтын мәлiметтер берiлгеннен кейiн Бекiтiлген қаржы бөлудi алу және Арнайы шотты толықтыру мақсатында қаражатты кейiннен алу мынадай тәртiппен жүргiзiледi:
      (а) Бекiтілген қаржы бөлудiң қаражатын алу үшiн Қарыз алушы Банкке Бекiтiлген қаржы бөлудiң жиынтық сомасынан аспайтын сомаға немесе сомаларға Арнайы шоттың депозитіне сұратуды немесе сұратуларды бередi. Осындай сұратудың немесе сұратулардың негiзiнде Банк Қарыз алушының атынан Қарыз шотынан қаражат алуды жүргізедi және оларды Қарыз алушы сұратқан сомада немесе сомаларда Арнайы шоттың депозитіне аударады.
      (b)(i) Арнайы шотты толықтыру үшiн Қарыз алушы Банк анықтайтын кезеңдiлiкпен Арнайы шотқа қаражат аудару үшiн Банкке сұратуларды ұсынады.
      (іі) Қарыз алушы әрбiр осындай сұратуды алғанға дейiн немесе алғаннан кейiн төлем немесе төлемдердi жүзеге асыру үшiн осыған/осыларға сәйкес Арнайы шотта қаражатты толықтыру сұратылатын осы Қосымшаның 4-тармағымен көзделген құжаттаманы және өзге де куәлiктердi Банкке ұсынады. Әрбiр осындай сұратудың негiзiнде Банк Қарыз алушының атынан Қарыз шотынан қаражат алуды және Арнайы шотқа Қарыз алушы сұратқан мөлшерде оларды аударуды жүргiзедi, олардың негiздiлiгi заңды шығыстарын төлеу үшiн Арнайы шоттан осы соманы алу туралы айғақтайтын аталған қаржылық және басқа да құжаттармен расталады. Банктің Қарыз алу шотынан көрсетiлген депозиттердi алуы заңды санатының шеңберiнде және тиiстi балама сомалармен жүргiзiледi, ол ұсынылған қаржылық және басқа да құжаттармен расталады.
      4. Банктiң көрсетiлген сұрату кезеңiнiң iшiнде Қарыз алушы Арнайы шоттан қарыз алушы жүргізген әрбiр төлем бойынша Банкке мұндай төлеу тек қана заңды шығыстары үшiн жүзеге асырылғаны жөнiнде құжаттаманы және басқа куәлiктердi ұсынады.
      5. Осы Қосымшаның 3-тармағының ережелерiне қарамастан, Банк Арнайы шотқа одан арғы депозиттерге қатысты:
      (а) егер Банк қандай да бiр сәтте қаражатты барлық одан әрi алуларды Жалпы ережелердiң V бабында және осы Келiсiмнiң 2.02-бөлiмiнiң (а) тармағында көзделгенiндей тiкелей Қарыз алу шотынан Қарыз алушының жүзеге асырады деп белгiлесе;
      (б) егер Банкке Қарыз алушы осы Қосымшаның 4.01 (б)(іі) бөлiмiнде аталған кезеңнiң iшiнде Арнайы шот бойынша шоттар мен есептiлiк аудитiне қатысты көрсетiлген Бөлiмге сәйкес Банкке ұсынылуы тиiс аудит туралы қандай да бiр есептердi ұсынбаса;
      (с) егер қандай да бiр сәтте Жалпы ережелердiң 6.02-бөлiмiнiң қосымшаларына сәйкес Банк өзiнiң Қарыз алу шотынан Қарыз алушының қаражат алу құқығын iшiнара немесе толығымен тоқтату ниетi туралы Қарыз алушыны хабардар етсе;
      (д) Жоба үшiн Жалпы ережелердiң 5.02-бөлiмiнiң қосымшаларына сәйкес Банк ұсынған барлық өтелмеген арнайы мiндеттемелердiң жалпы сомасын шегерiп заңды санаттарын қаржыландыруға арналған Қарыз қаражатының жалпы алынбаған сомасы Бекiтiлген қаражат бөлу сомасынан екi есе арттырып түссе сұрату қабылданбайды.
      Заңды санаттарын қаржыландыруға арналған Қарыздың алынбаған сомаларының қалдығын Қарыз шотынан осы алғаннан кейiн Қарыз алушыға арнайы хабар беруде Банкпен келiсiлген тәртiпке сәйкес жүзеге асырылады. Мұндай қаражатты одан әрi алу аталған хабарлама күнiне Арнайы шоттың депозитiнде қалған барлық сомаларды заңды шығыстары бойынша төлемдердi жүзеге асыру үшiн пайдаланылатынын Банк куәландырғаннан кейiн Банк үшiн қолайлы көлемде жүргiзiлетiн болады.
      6. (а) Егер Банк қандай да бiр сәтте Арнайы шоттан (i) алынатын кез келген төлемдер шығыстарды жабу үшiн немесе осы Қосымшаның 2-тармағының талаптарына сәйкес келмейтiн сомада жасалатынын, немесе Банкке ұсынылған құжаттамамен негiзделмейтiнiн (іі) анықтаса, Қарыз алушы Банктiң (А) хабарламасын алысымен Банк сұрататын осындай қосымша растауды тез ұсынады; немесе (В) Арнайы шотқа осындай төлемнiң сомасына тең немесе жеткiлiктi расталған болып табылмайтын оның бөлiгiндегi немесе заңды төлемдерiнiң санатына енбейтiн соманы (немесе Банктiң сұрау салуы бойынша Банкке төлейдi) енгiзедi. Егер Банк өзгеге келіспесе, әрбiр нақты жағдайда осындай растауды Қарыз алушы ұсынбайынша немесе аталған жарнаны Арнайы шотқа өткiзбейiнше немесе қаражатты өтемейiнше, Банк Арнайы шотқа ешқандай қаражатты енгiзбейдi.
      (б) Егер Банк қандай да бiр сәтте Арнайы шоттағы кез келген өтелмеген сома заңды шығыстары бойынша одан әрi төлемдердi өтеу үшiн талап етiлмейтiнiн анықтаса, Қарыз алушы Банктің хабарламасын алғаннан кейiн iлешала осындай өтелмеген соманы Банкке төлейдi.
      (с) Қарыз алушы Банктiң хабарламасын алысымен Арнайы шоттағы депозитте бар қаражатты толығымен немесе iшiнара төлей алады.
      Осы Қосымшаның 6(a), (б) және (с) тармағына сәйкес Банкке төленетiн қаражат Жалпы ережелердi қоса алғанда осы Келiсiмнiң ережелерiне сәйкес кейiннен алу немесе күшiн жою үшiн Қарыз алу шотына есептеледi.

О привлечении займа Международного Банка Реконструкции и Развития для финансирования проекта "Очистка реки Нура"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2003 года N 1254

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Осуществить в установленном законодательством порядке государственное заимствование путем привлечения займа Международного Банка Реконструкции и Развития в форме заключения Соглашения о займе на сумму не более 40 390 000 (сорок миллионов триста девяноста тысяч) долларов США для финансирования проекта "Очистка реки Нура".

      2. Уполномочить Саудабаева Каната Бекмурзаевича - Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки заключить от имени Республики Казахстан Соглашение о займе по проекту "Очистка реки Нура" между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития.

      3. Установить, что софинансирование проекта из республиканского бюджета не превысит 22 850 000 (двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) долларов США, включая оплату налога на добавленную стоимость.

      4. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить обслуживание и погашение привлекаемого займа за счет средств, предусмотренных в Законе Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

      5. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить целевое и эффективное использование средств привлекаемого займа.

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Исполняющий обязанности
      Премьер-Министра
      Республики Казахстан

Соглашение о займе
(Проект очистки реки Нура)
между Республикой Казахстан и
Международным Банком Реконструкции и Развития

                                       Дата     , 2003г.

Номер займа ____ KZ 

Соглашение о займе

      СОГЛАШЕНИЕ от ____________, 2003 г. между Республикой Казахстан (Заемщик) и МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (Банк).
      ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заемщик, убедившись в выполнимости и приоритетности Проекта, описанного в Приложении 2 к настоящему Соглашению (Проекту), запросил у Банка содействовать в финансировании этого Проекта;
      ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Банк согласился, на основании, в частности, вышеизложенного, предоставить Заемщику Заем на условиях и на срок, предусмотренных в настоящем Соглашении;
      НАСТОЯЩИМ стороны договариваются о следующем:

Статья I Общие условия;
Определения.

      Раздел 1.01. "Общие условия, применимые к соглашениям об одновалютных займах и гарантиях" Банка от 30 мая 1995 года с поправками до 6 октября 1999 г. (Общие условия) являются неотъемлемой частью Соглашения о займе.
      Раздел 1.02. Если из контекста не следует иного, некоторые термины, определяемые в Общих условиях имеют те значения, которые соответствуют закрепленным в этих определениях, а дополнительные термины имеют следующие значения:
      (а) "КВР" - Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Заемщика.
      (б) "ПУОС" - План управления окружающей средой, удовлетворяющий Банк, подготовленный и принятый Заемщиком 22 февраля 2002 года, в котором описаны меры по смягчению воздействия на окружающую среду, мониторингу и институциональные мероприятия в рамках Проекта.
      (в) "Отчет о финансовом мониторинге" - каждый отчет, подготовленный в соответствии с Разделом 4.02 настоящего Соглашения.
      (г) "МСЭ" - Международный совет экспертов, состоящий из не менее трех международных специалистов в соответствующих областях ртутной токсикологии и очистки, учреждаемый и содержащийся Заемщиком в соответствии с параграфом 3 (б) Приложения 1 к настоящему Соглашению.
      (д) "Руководство по реализации" - руководство, подготовленное ГУП и предоставленное в Банк 13 января 2003 года, где указываются процедуры администрирования, освоения, закупок, отчетности и мониторинга в рамках Проекта.
      (е) "ПРП" - План реализации Проекта.
      (ж) "ГУП" - Группа по управлению Проектом Комитета по водным ресурсам, полностью ответственного за подготовку, реализацию и координацию мероприятий в рамках Проекта.
      (з) "Специальный счет" - счет, открытый в соответствии с Разделом 2.02 (б) настоящего Соглашения.

      Раздел 1.03. Все ссылки в Общих условиях на орган реализации проекта рассматриваются как ссылки на Комитет по водным ресурсам.

Статья II Заем

      Раздел 2.01. Банк согласен предоставить Заемщику сумму, равную сорока миллионам тремстам девяносто тысячам долларов США (40 390 000 долларов США) на срок и условиях, изложенных или указанных в настоящем Соглашении.
      Раздел 2.02. (а) В соответствии с положениями Приложения 1 к настоящему Соглашению сумма Займа может быть снята со Счета займа на сумму, уплаченную (или, если Банк согласится на то, подлежащую уплате) Заемщиком для приобретения по сходным ценам товаров и услуг, необходимых для Проекта и предусмотренных к финансированию из средств Займа и в отношении платежа, указанного в Разделе 2.04 настоящего Соглашения.
      (б) Для целей Проекта Заемщик может открыть и вести специальный долларовый депозитный счет в банке, приемлемом для Банка, и на приемлемых для Банка условиях, включая адекватную защиту средств от контр претензий, конфискации или их ареста. Вклады на Специальный счет и выплаты с этого счета осуществляются в соответствии с положениями Приложения 6 к настоящему Соглашению.
      Раздел 2.03. Датой Закрытия Проекта является 30 сентября 2009 года или такая более поздняя дата, которую устанавливает Банк. Банк незамедлительно уведомляет Заемщика о такой более поздней дате.
      Раздел 2.04. Заемщик уплачивает Банку комиссию за организацию займа в сумме один процент (1 %) от суммы Займа. К или сразу вслед за Датой вступления настоящего Соглашения в силу Банк от имени Заемщика снимает со Счета займа и выплачивает в свою пользу сумму комиссии.
      Раздел 2.05. Заемщик уплачивает Банку комиссию за обязательство по основной сумме Займа, время от время не снятой со Счета Займа, по ставке три четвертых одного процента (3/4 от 1 %) годовых.
      Раздел 2.06. (а) Заемщик уплачивает процент по снятой и время от времени непогашенной основной сумме Займа по ставке, равной Базовой ставке ЛИБОР плюс суммарный спрэд ЛИБОР на каждый период начисления процента,
      (б) Для целей настоящего раздела:
      (i) "Период начисления процента" - начало периода начисления процентов с даты заключения настоящего Соглашения, включая эту дату, но исключая первую, следующую за ней дату процентного платежа, и после начального периода, каждый период, начиная с Даты процентного платежа и включая ее, но исключая следующую за ней Дату процентного платежа.
      (ii) "Дата процентного платежа" - дата, указанная в Разделе 2.07 настоящего Соглашения.
      (iii) "Базовая ставка ЛИБОР" - ставка предложения на лондонском межбанковском рынке по шестимесячным депозитам в долларах, оцениваемая на первый день Периода начисления процентов для каждого периода начисления процентов (или в случае начального Периода начисления - оцениваемая на Дату процентного платежа либо в день такого Периода начисления процентов, либо на следующий день, предшествующий первому дню процентных начислений), которая обоснованно определяется Банком и выражается как процент годовых.
      (iv) "Суммарный спрэд ЛИБОР" - на каждый Период начисления процентов: (а) три четверти одного процента (3/4 от 1%); (б) минус (или плюс) средневзвешенная маржа для каждого Периода начисления процентов, ниже (или выше) Лондонской межбанковской ставки предложения или прочих ориентировочных ставок по шестимесячным депозитам в отношении непогашенных заемных средств Банка или частей заемных средств, выделенных Банком для финансирования одновалютных займов или частей займов, которые обоснованно определяются Банком и выражаются как процент годовых.
      (в) Банк незамедлительно уведомляет Заемщика о базовой ставке ЛИБОР и суммарном спрэде ЛИБОР, которые определяются на каждый период начисления процентов.
      (г) Если, ввиду изменения рыночной конъюнктуры, которая влияет на определение процентных ставок, указанных в Разделе 2.06, Банк установит, что в интересах его заемщиков в целом и Банка, в частности, необходимо применять иную, отличную от указанной в вышеупомянутом разделе, базу для определения процентных ставок по Займу, то Банк может изменить базу для определения процентных ставок по Займу, при уведомлении Заемщика не менее чем за шесть (6) месяцев о такой новой базе. Базовая ставка становится действующей по истечении периода уведомления, за исключением тех случаев, когда Заемщик уведомляет Банк в течение указанного периода о своем возражении, и в этом случае указанные изменения не должны применяться к Займу.
      Раздел 2.07. Процент и иные сборы подлежат уплате каждые полгода с задержкой на 15 апреля и 15 октября каждого года.
      Раздел 2.08. Заемщик погашает основную сумму Займа в соответствии с графиком погашения в Приложении 3 к настоящему Соглашению.
      Раздел 2.09. КВР назначается представителем Заемщика с целью принятия любых необходимых мер, не противоречащих положениям Раздела 2.02 настоящего Соглашения и Статьи V Общих условий.

Статья III Исполнение Проекта

      Раздел 3.01. (а) Заемщик заявляет о своей приверженности целям Проекта и с этой целью осуществляет Проект через КВР с должной добросовестностью и эффективностью и в соответствии с надлежащей административной, финансовой, инженерной, экологической и технической практикой, и при необходимости незамедлительно предоставляет средства, помещения, услуги и другие ресурсы, требуемые для Проекта.
      (б) Без ограничений в отношении положений пункта (а) настоящего Раздела, и за исключением случаев, когда Банк и Заемщик договариваются об ином, Заемщик выполняет Проект через КВР в соответствии с Программой реализации, указанным в Приложении 5 к настоящему Соглашению;
      Раздел 3.02. Если иное не согласовано с Банком: (а) закупка товаров и работ, необходимых для Проекта и предусмотренных к финансированию из средств Займа; (б) закупка услуг консультантов для Проекта, регулируется положениями Приложения 4 к настоящему Соглашению.
      Раздел 3.03. Для целей раздела 9.07 Общих условий и без ограничения его положений Заемщик:
      (а) подготовит на основе руководства, приемлемого для Банка, и представит Банку не позднее шести (6) месяцев после Даты Закрытия или такой более поздней даты, которая может быть согласована между Банком и Заемщиком, план, предусматривающий обеспечение непрерывности выполнения целей Проекта; и
      (б) предоставит Банку обоснованную возможность обменяться мнениями по вышеуказанному плану с Заемщиком.

Статья IV Финансовые положения

      Раздел 4.01. (а) Заемщик через КВР ведет или обеспечивает ведение системы управления финансовой деятельностью, в том числе учетных документов и счетов, а также готовит финансовые отчеты в соответствии со стандартами ведения бухгалтерского учета, приемлемых для Банка, последовательно применяемых и адекватно отражающих его операции и финансовые условия, а также учитывающих операции, ресурсы и расходы по Проекту.
      (б) Заемщик через КВР:
      (i) обеспечивает проведение аудиторских проверок учетных документов, счетов и финансовых отчетов (баланс, отчет о прибыли и расходах и соответствующие отчеты) за каждый финансовый год в соответствии с надлежащими принципами аудита, последовательно применяемыми независимыми аудиторами, приемлемыми для Банка;
      (ii) представляет в Банк по мере готовности, но не позднее шести месяцев после окончания финансового года (а) заверенные копии финансовых отчетов, указанных в пункте (а) данного Раздела за каждый год, прошедший аудиторскую проверку, (б) заключение по этим отчетам и отчет о такой аудиторской проверке, проведенной упомянутыми аудиторами, в таком объеме и с такими деталями, которые может обоснованно запросить Банк; и
      (iii) представляет Банку другую информацию, касающуюся указанных учетных документов, счетов и финансовых отчетов, а также аудиторских проверок и упомянутых аудиторов, которые время от времени может обоснованно запрашивать Банк.
      (в) По всем расходам, в отношении которых со Счета займа снимались средства на основании расходных ведомостей, Заемщик:
      (i) ведет или обеспечивает ведение, в соответствии с общепринятой практикой ведения бухгалтерского учета, учетных документов и счетов, отражающих такие расходы;
      (ii) сохраняет в течение не менее одного года после того, как Банк получил аудиторский отчет за последний финансовый год, когда средства снимались со счета Займа или осуществлялись платежи со Специального счета, всю учетную документацию (контракты, платежные поручения, счета-фактуры, счета, квитанции и другие документы), подтверждающую такие расходы;
      (iii) предоставляет возможность представителям Банка проверять такую документацию;
      (г) Заемщик:
      (i) ведет учет документов и счетов, указанных в пункте (в)(i) настоящего Раздела, и документов Специального счета за каждый финансовый год, когда проводилась аудиторская проверка, в соответствии с надлежащими принципами аудита, последовательно применяемыми независимыми аудиторами, приемлемыми для Банка;
      (ii) представляет в Банк по мере готовности, но не позднее шести месяцев после окончания финансового года отчет об аудиторской проверке, проведенной упомянутыми аудиторами, в таком объеме и с такими деталями, которые может обоснованно запросить Банк, включая отдельное заключение упомянутых аудиторов о том, могут ли представленные в течение такого финансового года расходные ведомости служить основанием для указанных снятий средств с учетом процедур и методов внутреннего контроля, применявшихся при их подготовке;
      (iii) представляет в Банк иную информацию, касающуюся указанных документов и счетов, а также аудиторской проверке, которую время от времени может обоснованно запрашивать Банк.
      Раздел 4.02. (а) Согласно обязательствам Заемщика о предоставлении отчетов о проделанной работе, указанным в пункте 1 Приложения 5 к настоящему Соглашению, без каких-либо ограничений Заемщик через КВР составляет и предоставляет Банку отчет по финансовому мониторингу по форме и содержанию, удовлетворяющим требования Банка, в котором:
      (i) указываются источники и цели использования средств по Проекту как в совокупности, так и за период, указанный в отчете, с отражением средств, полученным из суммы Займа и пояснением различий между действительным и планируемым использованием таких средств;
      (ii) описывается ход реализации Проекта как в совокупности, так и за период, указанный в отчете, а также поясняются различия между действительным и планируемым графиком реализации;
      (iii) указывается статус закупок по Проекту на конец периода, указанного в отчете.
      (б) Первый отчет о финансовом мониторинге предоставляется Банку не позднее 45 дней по окончанию первого календарного квартала после Даты вступления в силу настоящего Соглашения; Отчет охватывает период со дня первых расходов по Проекту до конца такого первого календарного квартала; далее каждый Отчет о финансовом мониторинге предоставляется Банку не позднее 45 дней по истечению каждого последующего календарного квартала и должен охватывать период такого календарного квартала.

Статья V Санкции Банка

      Раздел 5.01. В соответствии с разделом 6.02 (р) Общих условий, оговариваются следующие дополнительные события:
      (а) В План реализации проекта были внесены изменения, или же его действие было приостановлено, аннулировано или от него отказались без предварительного согласия Банка.
      (б) В Руководство по реализации были внесены изменения, или же его действие было приостановлено, аннулировано или от него отказались без предварительного согласия Банка.
      (в) В законы, постановления, устав или иные учредительные документы КВР, в том числе законодательные акты, лежащие в основе таких инструментов, были внесены изменения, или же их действие было приостановлено, аннулировано, отменено или от них отказались, что материально неблагоприятно сказывается на способности КВР выполнять свои обязательства в рамках настоящего Соглашения.
      Раздел 5.02. В соответствии с разделом 7.01 (л) Общих условий оговаривается следующее дополнительное событие, а именно, произойдет событие, предусмотренное в пункте (а) (б) и (в) Раздела 5.01 настоящего Соглашения.

Статья VI Прекращение действия

      Раздел 6.01. Настоящим устанавливается срок в девяносто (90) дней с даты подписания настоящего Соглашения для целей раздела 12.04 Общих условий.

Статья VII Представители Заемщика; адреса

      Раздел 7.01. Министр финансов Заемщика определяется в качестве представителя Заемщика для целей раздела 11.03 Общих условий.
      Раздел 7.02. Для целей раздела 11.01 Общих условий определяются следующие адреса:
      Для Заемщика: Министерство финансов 473000 Республика Казахстан, Астана, проспект Победы, 33, Телекс: 264126 (FILIN), факс: (3172) 117166
      Для Банка: International Bank for Reconsttuction and Development 1818 H Street, N,W. Washington, D.C. 20433 United States of America

      Телеграф:            Телекс:              факс
      INBAFRAD             248423 (MCI)         (202)477-6391
      Washington, D.C.     64145 (MCI)

      В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Стороны, действуя через своих должным образом уполномоченных представителей, подписали настоящее Соглашение в округе Колумбия, Соединенные Штаты Америки, в день и год, указанные выше.

      ЗА РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН

      Уполномоченный представитель

      ЗА МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

      Уполномоченный представитель

Приложение 1 Снятие средств Займа со счета

      1. В таблице ниже определяются категории расходов, подлежащие финансированию из средств Займа, выделенные суммы Займа по каждой Категории и процентная доля расходов, подлежащая финансированию из средств Займа по каждой Категории:

        КАТЕГОРИЯ         Выделенная сумма      Доля расходов,
                          займа (в долларовом   подлежащая
                          эквиваленте)          финансированию
                                                (в %)

(1) Работы                                      70%

    (а) для части Б             10420000
        Проекта
    (б) для других              25634000

(2) Товары                        794000        100% иностранных
                                                расходов, 100%
                                                местных расходов
                                                (экс-накладные
                                                расходы) и 84%
                                                местных расходов на
                                                другие товары,
                                                приобретенные на
                                                месте.

(3) Комиссия за                   403900        Сумма определяется
    организацию займа                           согласно Раздела
                                                2.04 настоящего
                                                Соглашения

(4) Нераспределенная              3138100
    сумма
___________________________________________________________________
    Итого                        40390000
___________________________________________________________________

      2. Для целей настоящего Приложения:
      (а) термин "иностранные расходы" означает расходы в валюте любой страны, за исключением страны Заемщика, на товары или услуги, поставляемые с территории любой страны, кроме страны Заемщика;
      (б) термин "местные расходы" означает расходы в валюте Заемщика или на товары или услуги, поставляемые с территории Заемщика;
      3. Независимо от положений пункта 1 выше средства не снимаются:
      (а) в счет платежей по расходам, совершенным до даты подписания настоящего Соглашения;
      (б) в счет платежей по расходам Категории (1)(а) для части Б Проекта до основания МСЭ и утверждению им предлагаемой рабочей программы по удалению и обезвреживанию отложений с Интумакского водохранилища.
      4. Банк может запросить, чтобы средства со Счета займа снимались на основании расчетных ведомостей для оплаты расходов за (а) товары по контрактам на сумму до 250 000 в долларовом эквиваленте за каждый контракт, (б) работы по контрактам на сумму до 500 000 в долларовом эквиваленте за каждый контракт, в соответствии с такими условиями, о которых Банк конкретно уведомит Заемщика

Приложение 2 Описание Проекта

      Цель Проекта состоит в том, чтобы: (а) улучшить благосостояние населения, проживающего в бассейне реки Нура, очищая прилегающие к Нуре территории от ртутного загрязнения; (б) обеспечить надежный, безопасный и эффективный альтернативный источник водоснабжения для удовлетворения растущих потребностей местных водопользователей; (в) восстановить регулирование стока в реке с целью реабилитации экологии и регулирования паводков.
      Проект, состоящий из следующих частей с учетом вносимых в него изменений, о которых могут время от времени договариваться Заемщик и Банк, предусматривает следующие цели:

      ЧАСТЬ А: Очистка от ртути бассейна реки Нура

      Выемка зараженных участков на территории и вокруг бывшего завода АО Карбид в Темиртау, а также в критических районах скопления ртути вдоль берегов и в поймах реки Нура.
      (а) Строительство безопасного, модульного места захоронения и его использование, организация для него долгосрочной программы мониторинга и содержания.
      (б) Выемка зараженной почвы и строительного мусора в Темиртау и их удаление на место захоронения.
      (в) Удаление зараженных материалов с Жаурского болота на место захоронения.
      (г) Удаление зараженных материалов с отстойника КарГрес на место захоронения.

      ЧАСТЬ Б. Восстановление Интумакского водохранилища

      Восстановление дамбы на Интумакском водохранилище, завершение установки регулируемых ворот и водослива.

      ЧАСТЬ В. Институциональное развитие Нура-Сарысуского
               бассейнового управления

      Создание институциональных возможностей Нура-Сарысуского бассейнового управления при КВР в рамках мониторинга, системы контроля загрязнения воды и регулирования.

      ЧАСТЬ Г: Управление проектом

      Обеспечение технической помощи, в том числе и аудиторских услуг, ГУП для управления проектом.

***

      Предполагается, что Проект будет завершен к 31 марта 2009 г.

Приложение 3 График погашения займа

      Дата погашения                        Выплата основного долга
                                                     (в долларах)*

      15 октября 2008 г.                               1835000
      15 апреля 2009 г.                                1855000
      15 октября 2009 г.                               1875000
      15 апреля 2010 г.                                1890000
      15 октября 2010 г.                               1910000
      15 апреля 2011 г.                                1930000
      15 октября 2011 г.                               1950000
      15 апреля 2012 г.                                1965000
      15 октября 2012 г.                               1985000
      15 апреля 2013 г.                                2005000
      15 октября 2013 г.                               2025000
      15 апреля 2014 г.                                2045000
      15 октября 2014 г.                               2065000
      15 апреля 2015 г.                                2085000
      15 октября 2015 г.                               2105000
      15 апреля 2016 г.                                2130000
      15 октября 2016 г.                               2150000
      15 апреля 2017 г.                                2170000
      15 октября 2017 г.                               2190000
      15 апреля 2018 г.                                2225000

      _______________________
      * Значения в данной колонке выражены [ввести валюту] и подлежат  выплате, за исключением случаев, оговоренных разделом 4.04 (d) Общих условий

Приложение 4 Закупки

      Раздел 1. Закупки товаров и работ

      Часть А: Общее положение

      Закупка товаров и работ осуществляется в соответствии с положениями Раздела I "Руководство. Закупки по займам МБРР и кредитам MAP", опубликованного Банком в январе 1995 г. и пересмотренного в январе и августе 1996 г., сентябре 1997 г. и январе 1999 года (Руководство), а также согласно следующим положениям Раздела 1 настоящего Приложения.

      Часть Б: Международные конкурсные торги

      1. Если иное не предусмотрено в Части В настоящего Приложения, закупка товаров и робот осуществляется по контрактам, заключенным в соответствии с положениями Раздела II Руководства и положениями пункта 5 Приложения I к нему.
      2. Следующие положения применяются для закупки товаров и работ по контрактам, присуждаемым в соответствии с положениями пункта 1 Части Б.

      (а) Предварительный отбор

      Участникам торгов по каждому контракту на сумму эквивалентной 10.000.000 долларов и выше необходимо пройти предварительный отбор в соответствии с положениями пунктов 2.9 и 2.10 Руководства.

      (б) Льготы для товаров отечественного производства

      К товарам, изготовленным на территории Заемщика, применяются положения пунктов 2.54 и 2.55 Руководства и Приложения 2 к нему.

      (в) Уведомление и объявление

      О приглашении на предварительный отбор или торги по каждому контракту на сумму эквивалентную 10.000.000 долларов и выше будет объявлено в соответствии с процедурами, применяемыми к крупным контрактам согласно пункту 2.8 Руководства.

      Часть В: Прочие процедуры закупок

      Международные торги

      Товары на сумму менее 100.000 долларов по каждому контракту могут быть закуплены по контрактам, присуждаемым на основе процедур международных торгов в соответствии с положениями пунктов 3.5 и 3.6 "Руководства".

      Часть Г: Рассмотрение Банком решений по закупкам

      1. Планирование закупок

      Предлагаемый план закупок по Проекту представляется на рассмотрение и одобрение Банка до рассылки приглашений на предварительный отбор для участия в торгах или к подаче конкурсных предложений согласно положениям пункта 1 Приложения к Руководству. Закупка всех товаров и работ проводится согласно одобренному Банком плану закупок и в соответствии с положениями указанного пункта 1.

      2. Предварительное рассмотрение

      (а) В отношении каждого контракта: (i) на строительные работы на сумму 500.000 долларов и выше и первый контракт; (ii) на товары на сумму 250.000 долларов и выше и первый контракт, по которому проводились закупки в рамках Части Б настоящего Приложения, применяются процедуры, указанные в пунктах 2 и 3 Приложения 1 к Руководству.
      (б) В отношении первых двух контрактов в рамках Части В настоящего Приложения применяются следующие процедуры:
      (i) до выбора поставщика на торгах Заемщик предоставит Банку отчет сравнения и оценки полученных предложений;
      (ii) до исполнения любого контракта, заключенного на торгах, Заемщик предоставит Банку копию технических характеристик и проект контракта;
      (iii) применяются процедуры, указанные в пунктах 2 (е), 2(ж) Приложения 1 к Руководству.

      3. Последующее рассмотрение

      В отношении каждого контракта, заключение которого не проводилось в соответствии с пунктом 2 настоящей Части, применяются процедуры, изложенные в пункте 4 Приложения 1 к Руководству.

      Раздел II. Наем консультантов

      Часть А: Общее положение

      Закупка консультационных услуг осуществляется в соответствии с положениями Разделов I и IV Руководства "Отбор и наем консультантов Заемщиками Всемирного банка", опубликованного Банком в январе 1997 г. и пересмотренного в сентябре 1997 г., январе 1999 г. и мае 2002 г. (Руководство о консультантах), пунктом 1 Приложения 1, Приложения 2 и следующими положениями Раздела II настоящего Приложения.

      Часть Б. Отбор на основе качества и стоимости

      1. Если в Части В настоящего Раздела не предусмотрено иное, закупка консультационных услуг осуществляется в рамках контрактов, присужденных в соответствии с положениями Раздела II Руководства о консультантах, и положений пунктов 3.13 - 3.18, применимых к отбору консультантов на основе оценки с учетом качества и стоимости.
      2. Следующие положения применяются к закупке консультационных услуг по контрактам, присужденным в соответствии с положениями предшествующего пункта. Краткий перечень консультантов для обеспечения консультационных услуг со сметной стоимостью до 100 000 в эквиваленте долларов США за один контракт может полностью состоять из национальных консультантов в соответствии с пунктом 2.7 и сноской 8 Руководства о консультантах.

      Часть В: Другой порядок отбора консультантов

      1. Отбор на основе наименьшей стоимости

      Закупка услуг на проведение технического и финансового аудита со сметной стоимостью до 200.000 в эквиваленте долларов США за один контракт может осуществляться по контрактам, присужденным в соответствии с положениями пунктов 3.1 и 3.6 Руководства о консультантах.

      2. Индивидуальные консультанты

      Услуги консультантов, отвечающих требованиям, перечисленным в пункте 5.1 Руководства о консультантах, приобретаются по контрактам, присужденным индивидуальным консультантам в соответствии с положениями пунктов 5.1-5.3 Руководства о консультантах.

      Часть Г: Рассмотрение Банком отбора консультантов

      1. Планирование отбора

      До рассылки консультантам запросов на подготовку предложений Банку на рассмотрение и одобрение представляется план отбора консультантов для Проекта, включающий в себя оценку издержек проекта, пакет по контракту, применяемые критерии и процедуры отбора, в соответствии с положениями пункта 1 Приложения 1 к Руководству о консультантах. Отбор всех услуг консультантов должен проводиться согласно плану отбора (обновляемого время от времени), одобренному Банком.

      2. Предварительное рассмотрение

      (а) В отношении каждого контракта с консультационной фирмой, сметной стоимостью эквивалентной 100.000 долл. США и выше, применяется порядок, изложенный в пунктах 2,3 и 5 Приложения 1 к Руководству о консультантах.
      (б) В отношении каждого контракта с индивидуальным консультантом, сметной стоимостью эквивалентной 50.000 долл. США и выше, в Банк на предварительное рассмотрение и одобрение представляется описание квалификации, опыта, техническое задание и условия найма консультантов. Контракт присуждается только после получения указанного одобрения. К таким контрактам применяются положения пункта 3 Приложения 1 к Руководству о консультантах.
      (в) В отношении каждого контракта с консультационной фирмой или консультантами, независимо от стоимости контракта, в Банк на предварительное рассмотрение и одобрение представляется техническое задание. Контракт присуждается только после получения указанного одобрения.

      3. Последующее рассмотрение

      В отношении каждого контракта, заключение которого не регулировалось пунктом 2 настоящей Части, применяется порядок, изложенный в пункте 4 Приложения 1 к Руководству о консультантах.

Приложение 5 Программа реализации

      1 Заемщик:
      (а) обеспечит надлежащую политику и порядок, позволяющие ему на постоянной основе отслеживать и оценивать выполнение Проекта и достижение целей и задач, в соответствии с показателями, приемлемыми для Банка;
      (б) подготовит согласно техническому заданию, удовлетворительному для Банка, и представит в Банк примерно 30 июня 2006 года отчет, в котором обобщаются результаты деятельности, выполненной согласно пункта (а) настоящего Раздела, по мониторингу и оценке хода реализации проекта за период, предшествующий дате указанного отчета, и перечисляются рекомендуемые меры по обеспечению эффективного выполнения Проекта и достижения его целей в период после такой даты;
      (с) рассмотрит совместно с Банком до 30 сентября 2006 года, или более поздней даты по запросу Банка, отчет, указанный в подпункте (б) настоящего пункта, и затем примет все необходимые меры по обеспечению эффективного завершения проекта и достижения его целей на основе выводов и рекомендаций указанного отчета и мнения Банка по этому.
      2. Заемщик принимает или обеспечивает принятие мер, необходимых для своевременного выполнения ПУОС.

Приложение 6 Специальный счет

      1. Для целей настоящего Приложения
      (а) термин "правомочные категории" означает категории (1)-(5), указанные в Таблице пункта 1 Приложения 1 к настоящему Соглашению;
      (б) термин "правомочные расходы" означает расходы на приобретаемые по разумной стоимости товары и услуги, необходимые для осуществления Проекта, предусмотренные для финансирования из средств Займа, которые периодически выделяются на правомочные Категории согласно условиям Приложения 1 к настоящему Соглашению;
      (в) термин "Утвержденное ассигнование" означает сумму, эквивалентную 500.000 долл. США, которая снимается со счета Займа и зачисляется на Специальный счет в соответствии с пунктом 3(а) настоящего Приложения при условии, что, если Банк не согласится на иное, Утвержденное ассигнование будет ограничиваться суммой эквивалентной 250.000 долл. США до тех пор пока, совокупная сумма всех непогашенных специальных обязательств, принятых Банком согласно Разделу 5.02 Общих условий, не будет равна или не превысит 5.000.000 в долларовом эквиваленте.
      2. Выплаты средств со Специального счета производятся исключительно для правомочных расходов согласно условиям настоящего Приложения.
      3. После предоставления Банку приемлемых для него свидетельств того, что Специальный счет открыт в установленном порядке, снятие Утвержденного ассигнования и последующее снятие средств в целях пополнения Специального счета будут производиться в следующем порядке:
      (а) для снятия средств Утвержденного ассигнования Заемщик представляет Банку запрос или запросы на депозит на Специальный счет на сумму или суммы, не превышающих совокупной суммы Утвержденного ассигнования. На основании такого запроса или запросов Банк от имени Заемщика производит снятие средств со счета Займа и зачисляет их на депозит на Специальном счете в сумме или суммах, запрошенных Заемщиком.
      (б) (i) для пополнения Специального счета Заемщик представляет в Банк запросы для перевода средств на Специальный счет с периодичностью, определяемой Банком.
      (ii) до или по получении каждого такого запроса Заемщик представляет в Банк документацию и иные свидетельства, предусмотренные пунктом 4 настоящего Приложения, для осуществления платежа или платежей, в соответствии с которым/которыми запрашивается пополнение средств на Специальном счете. На основании каждого такого запроса Банк от имени Заемщика производит снятие средств со счета Займа и их начисление на Специальный счет в запрошенном Заемщиком размере, обоснованность которого подтверждается упомянутыми финансовыми и другими документами, свидетельствующими о снятии этой суммы со Специального счета для оплаты правомерных расходов. Снятие Банком указанных депозитов со Счета займа производится в рамках правомерных категорий и в соответствующих эквивалентных суммах, что подтверждается представленными финансовыми и другими документами.
      4. По каждому платежу, произведенному Заемщиком со Специального счета, Заемщик в течение периода, указанного в запросе Банка, представляет в Банк документацию и другие свидетельства того, что такая оплата осуществлена исключительно для правомерных расходов.
      5. Независимо от положений пункта 3 настоящего Приложения, Банк не принимает запросов относительно дальнейших депозитов на Специальный счет:
      (а) если в какой-то момент Банк определил, что все дальнейшие снятия средств осуществляются Заемщиком непосредственно со счета Займа, как это предусмотрено в Статье V Общих условий и пункте (а) раздела 2.02 настоящего Соглашения;
      (б) если Заемщиком не представлены Банку в течение периода, оговоренного в Разделе 4.01 (б) (ii) настоящего Приложения какие-либо отчеты об аудите, которые должны быть представлены Банку согласно указанному Разделу в отношении аудита счетов и отчетности по Специальному счету;
      (в) если в какой-то момент Банк уведомил Заемщика о своем намерении приостановить частично или полностью право Заемщика снимать средства со Счета займа согласно положениям Раздела 6.02 Общих условий;
      (г) как только общая не снятая сумма средств Займа, предназначенная для финансирования правомерных категорий, за вычетом общей суммы всех непогашенных специальных обязательств, предоставленных Банком в соответствии с положениями раздела 5.02 Общих условий для Проекта, в два раза превышает сумму Утвержденных ассигнований.
      После этого снятие со счета Займа остатка не снятых сумм Займа, предназначенных для финансирования правомерных категорий, осуществляется в соответствии с порядком, оговоренным Банком в специальном уведомлении Заемщику. Такое дальнейшее снятие средств будет производиться в приемлемых для Банка объемах только после того, как Банк удостоверится, что все суммы, остающиеся на депозите Специального счета на дату упомянутого уведомления, будут использованы для осуществления платежей по правомерным расходам.
      6. (а) Если Банк устанавливает в какой-то момент, что любые платежи со Специального счета (i) были сделаны для покрытия расходов или в суммах, не соответствующих условиям пункта 2 настоящего Приложения, или (ii) не обоснованы документацией, представленной Банку, Заемщик незамедлительно по получении уведомления Банка (А) предоставляет такое дополнительное подтверждение, которое может запросить Банк; или (Б) вносит на Специальный счет (или по запросу Банка возмещает Банку) сумму, равную сумме такого платежа или ее части, которая не является достаточно подтвержденной или не входит в категорию правомерных платежей. Если Банк не согласится на иное, на Специальный счет Банком не будут вноситься никакие средства, пока Заемщик в каждом конкретном случае не представит такого подтверждения или не произведет упомянутого взноса на Специальный счет или не возместит средств.
      (б) Если Банк в какой-то момент устанавливает, что любая невостребованная сумма на Специальном счете не потребуется для покрытия дальнейших платежей по правомочным расходам, Заемщик незамедлительно по получению уведомления от Банка возместит Банку такую невостребованную сумму.
      (в) Заемщик может по получению уведомления Банка возместить Банку полностью или частично средства, находящиеся на депозите на Специальном счете.
      (г) Средства, возмещаемые Банку, в соответствии с пунктом 6 (а), (б) и (в) настоящего Приложения, зачисляются на счет Займа для последующего снятия или аннулирования в соответствии с положениями настоящего Соглашения, включая Общие условия.

            Примечание РЦПИ: далее прилагается текст на английском языке (см. бумажный вариант)