Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 26 қарашадағы N 1237 және 2005 жылғы 24 қаңтардағы N 47 қаулыларына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 маусымдағы N 509 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 995 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :
      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай толықтырулар мен өзгерiстер енгiзiлсiн:

      1) "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 26 қарашадағы N 1237  қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 47, 586-құжат):

      3-тармақтың 2) тармақшасы "комитетi" деген сөзден кейiн "және оның аумақтық бөлiмшелерi" деген сөздермен толықтырылсын;

      6-тармақ мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "9-1) Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi Бәсекелестiктi қорғау комитетiнiң аумақтық бөлiмшелерiнiң тiзбесi;";
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң Бәсекелестiктi қорғау комитетi туралы ережеде:

      19-тармақта:
      3) тармақша "құрылымдық" деген сөзден кейiн "және аумақтық" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақша "қызметкерлерiн" деген сөзден кейiн ", аумақтық бөлiмшелер бастығын және бастығының орынбасарларын" деген сөздермен толықтырылсын;
      7) тармақша "құрылымдық" деген сөзден кейiн "және аумақтық" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi Бәсекелестiктi қорғау комитетiнiң құрылымында:
      екiншi және үшiншi абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "Тауар нарықтарын талдау басқармасы
      Бағалық реттеу басқармасы";
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi комитетiнiң аумақтық бөлiмшелерiнiң тiзбесiнен кейiн осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi Бәсекелестiктi қорғау комитетiнiң аумақтық бөлiмшелерiнiң тiзбесiмен толықтырылсын;

      2)  (күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15  N 339 Қаулысымен)

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Yкiметiнiң      
2006 жылғы 6 маусымдағы 
N 509 қаулысына    
қосымша     

Қазақстан Республикасы 
Yкiметiнiң     
2004 жылғы 26 қарашадағы 
N 1237 қаулысымен   
бекiтiлген   

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi Бәсекелестiктi қорғау комитетiнiң аумақтық бөлiмшелерiнiң тiзбесi

      1. Ақмола облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      2. Ақтөбе облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      3. Алматы облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      4. Атырау облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      5. Шығыс Қазақстан облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      6. Жамбыл облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      7. Батыс Қазақстан облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      8. Қарағанды облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      9. Қостанай облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      10. Қызылорда облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      11. Маңғыстау облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      12. Павлодар облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      13. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      14. Оңтүстiк Қазақстан облысы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      15. Алматы қаласы бойынша Монополияға қарсы басқарма
      16. Астана қаласы бойынша Монополияға қарсы басқарма

О внесении дополнений и изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года N 1237 и от 24 января 2005 года N 47

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2006 года N 509. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 995.

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнения и изменения:

      1) в  постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года N 1237 "Некоторые вопросы Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 47, ст. 586):
      подпункт 2) пункта 3 дополнить словами "и его территориальные подразделения";

      пункт 6 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
      "9-1) перечень территориальных подразделений Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;";

      в Положении о Комитете по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в пункте 19:
      подпункт 3) после слова "структурных" дополнить словами "и территориальных";
      подпункт 4) дополнить словами ", начальника и заместителей начальника территориальных подразделений";
      подпункт 7) после слова "структурных" дополнить словами "и территориальных";

      в Структуре Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, утвержденной указанным постановлением:
      абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
      "Управление анализа товарных рынков
      Управление ценового регулирования";

      после Перечня территориальных подразделений Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, утвержденным указанным постановлением, дополнить Перечнем территориальных подразделений Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению;

      2)  (утратил силу - постановлением Правительства РК от 15.04.2008  N 339 ).
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15.04.2008  N 339 .

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Приложение            
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан       
от 6 июня 2006 года N 509    

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 26 ноября 2004 года N 1237   

Перечень территориальных подразделений
Комитета по защите конкуренции
Министерства индустрии и торговли
Республики Казахстан

      1. Антимонопольное Управление по Акмолинской области
      2. Антимонопольное Управление по Актюбинской области
      3. Антимонопольное Управление по Алматинской области
      4. Антимонопольное Управление по Атырауской области
      5. Антимонопольное Управление по Восточно-Казахстанской области
      6. Антимонопольное Управление по Жамбылской области
      7. Антимонопольное Управление по Западно-Казахстанской области
      8. Антимонопольное Управление по Карагандинской области
      9. Антимонопольное Управление по Костанайской области
      10. Антимонопольное Управление по Кызылординской области
      11. Антимонопольное Управление по Мангистауской области
      12. Антимонопольное Управление по Павлодарской области
      13. Антимонопольное Управление по Северо-Казахстанской области
      14. Антимонопольное Управление по Южно-Казахстанской области
      15. Антимонопольное Управление по городу Алматы
      16. Антимонопольное Управление по городу Астане