"Бәсекелестік саясатты дамыту және қорғау орталығы" акционерлік қоғамын құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 2 желтоқсандағы N 1127 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Бәсекелестік саясатты дамыту және қорғау орталығы" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) құрылсын.
      2. Қоғам қызметінің негізгі бағыттары:
      1) бәсекелестік саясат саласында талдамалық және ғылыми-қолданбалы зерттеулерді жүргізу;
      2) бәсекелестік саясаттағы әлемдік үрдістерді және олардың
Қазақстанның тауар нарықтарына әсерін зерделеу;
      3) өңірлердегі және экономика салаларындағы бәсекелестік деңгейінің оңтайлы моделін айқындау;
      4) тауар нарықтарын монополияландырудан және экономикалық шоғырландырудан, сондай-ақ экономиканы мемлекеттік реттеуден туындайтын экономикалық салдарларды болжау болып белгіленсін.
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігімен (Монополияға қарсы агенттік) бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) 2008 жылға арналған республикалық бюджет қаражаты есебінен 90 000 000 (тоқсан миллион) теңге мөлшерінде Қоғамның жарғылық капиталын қалыптастыруды;
      2) Қоғамның жарғысын бекітуді және оның Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін;
      3) Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтарын Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігіне (Монополияға қарсы агенттік) беруді;
      4) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.
      4. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар бекітілсін.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің        
2008 жылғы 2 желтоқсандағы
N 1127 қаулысымен    
бекітілген        

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі N 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген мемлекеттік үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      "Астана қаласы" деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 21-111-жолмен толықтырылсын:
      "21-111. "Бәсекелестік саясатты дамыту және қорғау орталығы" АҚ.
      2. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659 қаулысында :
      көрсетілген қаулыға қосымшада:
      мынадай мазмұндағы бөліммен және реттік нөмірі 305-жолмен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігіне (Монополияға қарсы агенттік)
      305. "Бәсекелестік саясатты дамыту және қорғау орталығы" АҚ.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.09.2014 № 1011 қаулысымен.

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің        
2008 жылғы 2 желтоқсандағы
N 1127 қаулысына    
қосымша         

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің       
2008 жылғы 15 ақпандағы
N 141 қаулысымен   
бекітілген      

"Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің (Монополияға қарсы агенттік) қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      "Бәсекелестік саясатты дамыту және қорғау орталығы" акционерлік қоғамы 100%".

О создании акционерного общества "Центр развития и защиты конкурентной политики"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2008 года № 1127

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Создать акционерное общество "Центр развития и защиты конкурентной политики" (далее - Общество) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.
      2. Определить основными направлениями деятельности Общества:
      1) проведение аналитических и научно-прикладных исследований в области конкурентной политики;
      2) изучение мировых тенденций в конкурентной политике и их влияние на товарные рынки Казахстана;
      3) определение оптимальной модели уровня конкуренции в регионах и отраслях экономики;
      4) прогноз экономических последствий, наступающих от монополизации и экономической концентрации товарных рынков, а также государственного регулирования экономики.
      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Агентством Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) формирование уставного капитала Общества в размере 90 000 000 (девяносто миллионов) тенге за счет средств республиканского бюджета на 2008 год;
      2) утверждение устава Общества и его государственную регистрацию в органах юстиции Республики Казахстан;
      3) передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций Общества Агентству Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство);
      4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.
      4. Утвердить прилагаемые дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 2 декабря 2008 года № 1127

Дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "г. Астана" дополнить строкой, порядковый номер 21-111, следующего содержания:
      "21-111. АО "Центр развития и защиты конкурентной политики".
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в приложении к указанному постановлению:
      дополнить разделом и строкой, порядковый номер 305, следующего содержания:
      "Агентству Республики Казахстан по защите конкуренции Республики Казахстан (Антимонопольное агентство)
      305. АО "Центр развития и защиты конкурентной политики".
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1011 (порядок введения в действие см. п. 8).
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 2 декабря 2008 года № 1127

      Сноска. Приложение утратило силу постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1011 (порядок введения в действие см. п. 8).