"Алматы" санаторийі" және "Оқжетпес" санаторийі" акционерлік қоғамдарының кейбір мәселелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 23 маусымдағы N 975 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) "Алматы" санаторийі" және "Оқжетпес" санаторийі" акционерлік қоғамдары акцияларының мемлекеттік пакетін иелену мен пайдалану құқықтарын Қазақстан Республикасының Президенті Іс басқармасының Медициналық орталығына берсін;
      2) осы қаулының 1-тармағынан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
      2. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2009 жылғы 23 маусымдағы
N 975 қаулысымен    
бекітілген       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасының мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 29 қарашадағы N 1455 қаулысында :
      көрсетілген қаулыға 2-қосымшадағы "Алматы" санаторийі" ААҚ", "Оқжетпес" санаторийі" АҚ" деген жолдар алынып тасталсын.
      2. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659 қаулысында :
      көрсетілген қаулыға қосымшада:
      "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасына" деген бөлімде:
      реттік нөмірлері 238-4 және 238-9-жолдар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы бөліммен және реттік нөмірлері 307 және 308-жолдармен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының Медициналық орталығына
      307 АЛА - 005281       "Алматы" санаторийі" АҚ
      308                    "Оқжетпес" санаторийі" АҚ.

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Некоторые вопросы акционерных обществ «Санаторий «Алматы» и «Санаторий «Ок-Жетпес»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2009 года № 975

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) передать права владения и пользования государственным пакетом акций акционерных обществ «Санаторий «Алматы» и «Санаторий «Ок-Жетпес» Медицинскому центру Управления делами Президента Республики Казахстан;
      2) принять необходимые меры, вытекающие из пункта 1 настоящего постановления.
      2. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 23 июня 2009 года № 975

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 1996 года № 1455 «Вопросы Управления делами Президента Республики Казахстан»:
      в приложении 2 к указанному постановлению, строки «ОАО «Санаторий «Алматы», «АО «Санаторий «Ок-Жетпес» исключить.
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»:
      в приложении к указанному постановлению:
      в разделе «Управлению делами Президента Республики Казахстан»:
      строки, порядковые номера 238-4 и 238-9, исключить;
      дополнить разделом и строками, порядковые номера 307 и 308 следующего содержания:
      «Медицинский центр Управления делами Президента Республики Казахстан
      307 АЛА-005281 АО «Санаторий «Алматы»
      308 АО «Санаторий «Ок-Жетпес».
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.03.2012 № 340 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).