"Қылмыстық істер бойынша сот ісін жүргізу жариялылығы қағидатын соттардың сақтауы туралы" Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының 2002 жылғы 6 желтоқсандағы № 25 нормативтік қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы N 8 Нормативтік қаулысы.

      Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы

      қаулы етеді:

      1. "Қылмыстық істер бойынша сот ісін жүргізу жариялылығы қағидатын соттардың сақтауы туралы" Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының 2002 жылғы 6 желтоқсандағы № 25 нормативтік қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 12-тармақтағы "403" деген сандар "396-1, 446-1" деген сандармен ауыстырылсын, "апелляциялық" деген сөзден кейін "және кассациялық" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 13-тармақ "апелляциялық" деген сөзден кейін ", кассациялық" деген сөзбен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес, осы нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, сондай-ақ жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының Төрағасы

М. Әлімбеков

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының судьясы,


жалпы отырыс хатшысы

Ж. Бәйішев


О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 25 от 06 декабря 2002 года "О соблюдении принципа гласности судопроизводства по уголовным делам"

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2010 года № 8.

      В связи с изменением законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан

      постановляет:

      1. Внести в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 25 от 06 декабря 2002 года "О соблюдении принципа гласности судопроизводства по уголовным делам" следующие изменения и дополнения:

      1) в пункте 12 цифры "403" заменить цифрами "396-1, 446-1", после слов "в апелляционных" дополнить словами "и кассационных";

      2) в пункте 13 после слова "апелляционной" дополнить словом ", кассационной".

      2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования.

Председатель


Верховного Суда


Республики Казахстан

М. Алимбеков

Судья Верховного Суда


Республики Казахстан,


секретарь пленарного заседания

Ж. Баишев