Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы № 2136 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 15 желтоқсандағы № 1363 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 16 қазандағы № 672 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 16.10.2020 № 672 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы № 2136 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 59, 529-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесінде:

      5-тармақта:

      2) тармақшадағы "томографияны," деген сөзден кейін "позитрондық-эмиссиялық томографияны, бір фотондық эмиссиялық компьютерлік томографияны," деген сөздермен толықтырылсын;

      3) тармақшада "хирургиялық," деген сөзден кейін "экстракорпоралдық ұрықтандыруды қоса алғанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      5) тармақшада ", сондай-ақ тіс-жақ аномалияларын жою үшін аппаратты пайдалана отырып, туа біткен жақ-бет мүшелерінің патологиясы бар балаларға ортодонттық көмек (ортодонттық пластинка)" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 11), 12) және 13) тармақшалармен толықтырылсын:

      "11) анамнезінде операциялық араласулары, қан мен оның компоненттерін құю бар қан ауруларымен, қатерлі ісіктермен ауыратын гемодиализдегі балаларды "В" және "С" вирусты гепатиттеріне диагностикалауға скринингтік зерттеулер (иммундық ферменттік талдау, полимераздық тізбектік реакция) жүргізу;

      12) анамнезінде операциялық араласулары, қан мен оның компоненттерін құю бар қан ауруларымен, қатерлі ісіктермен ауыратын гемодиализдегі ересектерді, сондай-ақ "В" және "С" вирусты гепатиттерін жұқтырудың жоғары қаупі бар медицина қызметкерлерін "В" және "С" вирусты гепатиттеріне диагностикалауға скринингтік зерттеулер (иммундық ферменттік талдау, полимераздық тізбектік реакция) жүргізу;

      13) әлеуметтік-психологиялық консультация беру.";

      6-тармақта:

      бірінші абзацтағы "стационарлық көмек" деген сөздердің алдынан "уәкілетті орган бекіткен түрлер мен көлемдерге сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;

      5) тармақша "тамақтануды" деген сөзден кейін ", оның ішінде бір жасқа дейінгі баланы емізетін ананы балаға күтім жасау бойынша медициналық ұйымда болуының барлық кезеңінде" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы 1-тармақтың 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін алтыншы және сегізінші абзацтарын және 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін тоғызыншы абзацты қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2010 года № 1363. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.10.2020 № 672 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 "Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 59, ст. 529) следующие дополнения:

      в перечне гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденном указанным постановлением:

      пункте 5:

      в подпункте 2) после слов "томографии" дополнить словами ", позитронно-эмиссионной томографии, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии";

      в подпункте 3) после слова "гинекологические" дополнить словами ", включая экстракорпоральное оплодотворение";

      подпункт 5) дополнить словами ", а также ортодонтическая помощь детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий (ортодонтическая пластинка)";

      дополнить подпунктами 11), 12) и 13) следующего содержания:

      "11) проведение скрининговых исследований (иммуноферментный анализ, полимеразная цепная реакция) на диагностику вирусных гепатитов "В" и "С" детей с заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями, находящихся на гемодиализе, имеющих в анамнезе оперативные вмешательства, переливание крови и ее компонентов;

      12) проведение скрининговых исследований (иммуноферментный анализ, полимеразная цепная реакция) на диагностику вирусных гепатитов "В" и "С" взрослых с заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями, находящихся на гемодиализе, имеющих в анамнезе оперативные вмешательства, переливание крови и ее компонентов, а также медицинских работников с повышенным риском инфицирования вирусными гепатитами "В" и "С";

      13) социально-психологическое консультирование.";

      в пункте 6:

      в абзаце первом после слов "стационарной помощи" дополнить словами "согласно видам и объемам, утверждаемым уполномоченным органом";

      подпункт 5) дополнить словами ", в том числе кормящую мать ребенка до одного года жизни, на весь период пребывания в медицинской организации по уходу за ребенком".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования, за исключением абзацев шестого и восьмого пункта 1, которые вводятся в действие с 1 января 2011 года, и абзаца девятого, который вводится в действие с 1 января 2012 года.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов