"Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы логистикалық жүйені дамыту жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 мамырдағы № 599 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қазандағы № 1342 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы № 367 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 15.06.2017 № 367 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы логистикалық жүйені дамыту жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 мамырдағы № 599 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) көрсетілген қаулыға қосымшада:

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы логистикалық жүйені дамыту жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамына мыналар енгізілсін:

      Есенбаев - Қазақстан Республикасы Қаржы

      Мәжит Төлеубекүлы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің

       төрағасы

      Стамбеков - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік

      Тұрғанбек Мұхаметқалиұлы комитетінің Шекара қызметі директорының

       бірінші орынбасары (келісім бойынша)

      Бәшімов - Қазақстан Республикасы Көлік және

      Серік Аралтайұлы коммуникация министрлігінің транзиттік

       саясат және логистика басқармасының

       бастығы, хатшы

      Есқалиев - "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы"

      Ерхат Серікұлы акционерлік қоғамының логистика жөніндегі

       вице-президенті, "Қорғас" шекара маңы

       ынтымақтастығының халықаралық орталығы"

       акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің

       төрағасы (келісім бойынша)

      Жанәлинов - "Ұлттық көліктік логистиканы дамыту

      Рустан Жанатұлы орталығы" акционерлік қоғамының президенті

       (келісім бойынша)

      Лавриненко - "KAZLOGISTICS" көлік-логистикалық

      Юрий Иванович қауымдастығының төрағасы (келісім бойынша)

      Мәмбетәлин - "Атамекен" Қазақстанның ұлттық

      Әлихан Есенғосұлы экономикалық палатасы" заңды тұлғалар

       бірлестігінің басқарма төрағасының

       орынбасары (келісім бойынша);

      көрсетілген құрамнан Несіпкүл Берікханқызы Есембаева, Серік Нұртайұлы Баймағанбетов, Арман Қайратұлы Евниев, Нұржан Кершайызұлы Мырзалиев шығарылсын.

      2) көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы логистикалық жүйені дамыту жөніндегі ведомствоаралық комиссия туралы ережеде 9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Жұмыс органы Комиссия мүшелерін шақыруды, Комиссия отырысына шығарылатын мәселелерді жинақтауды және пысықтауды, Комиссия отырысының күн тәртібін төраға және/немесе төрағаның орынбасарымен келісуді, Комиссия мүшелеріне материалдарды таратуды, сондай-ақ Комиссияның Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, ұлттық компанияларымен және Қазақстан Республикасының қоғамдық бірлестіктерімен өзара іс-қимыл жасасуын қамтамасыз ету бөлігінде Комиссия жұмысының ұйымдастырушылық қамтамасыз етілуін жүзеге асырады.".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С. Ахметов


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2011 года № 599 "О создании Межведомственной комиссии по развитию логистической системы при Правительстве Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2012 года № 1342. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 367

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.06.2017 № 367.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2011 года № 599 "О создании Межведомственной комиссии по развитию логистической системы при Правительстве Республики Казахстан" следующие изменения:

      1) в приложении к указанному постановлению:

      ввести в состав Межведомственной комиссии по развитию логистической системы при Правительстве Республики Казахстан:

      Есенбаева - председателя Комитета таможенного

      Мажита Тулеубековича контроля Министерства финансов

       Республики Казахстан

      Стамбекова - первого заместителя директора

      Турганбека Мухаметкалиевича Пограничной службы Комитета

       национальной безопасности Республики

       Казахстан (по согласованию)

      Башимова - начальника управления транзитной

      Серика Аралтаевича политики и логистики Министерства

       транспорта и коммуникаций Республики

       Казахстан, секретарем

      Искалиева - вице-президента по логистике

      Ерхата Сериковича акционерного общества "Национальная

       компания "Қазақстан темір жолы",

       председателя совета директоров

       акционерного общества "Международный

       центр приграничного сотрудничества

       "Хоргос" (по согласованию)

      Дженалинова - президента акционерного общества

      Рустана Жанатовича "Национальный центр развития

       транспортной логистики" (по

       согласованию)

      Лавриненко - председателя транспортно-логистической

      Юрия Ивановича ассоциации "KAZLOGISTICS" (по

       согласованию)

      Мамбеталина - заместителя председателя правления

      Алихана Есенгосовича объединения юридических лиц

       "Национальная экономическая палата

       Казахстана "Атамекен" (по согласованию)

      вывести из указанного состава: Есембаеву Несипкуль Бериккановну, Баймагамбетова Серика Нуртаевича, Евниева Армана Кайратовича, Мырзалиева Нуржана Кершаизовича;

      2) в Положении о Межведомственной комиссии по развитию логистической системы при Правительстве Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением, пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Рабочий орган осуществляет организационное обеспечение работы Комиссии в части обеспечения созыва членов Комиссии, сбора и обработки выносимых вопросов на заседание Комиссии, согласования повестки дня заседания Комиссии с председателем и/или заместителем председателя, рассылки материалов членам Комиссии, а также взаимодействия Комиссии с государственными органами, национальными компаниями Республики Казахстан и общественными объединениями Республики Казахстан.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

С. Ахметов