"Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы" акционерлік қоғамын құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 4 желтоқсандағы № 1531 Қаулысы

      «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 5) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Жарғылық капиталына мемлекеттің жүз пайыз қатысуымен «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) құрылсын.
      2. Қоғам қызметінің негізгі бағыттары:
      1) «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының (бұдан әрі - «ИТП» АЭА) жұмыс істеуі мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау;
      2) қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлғаларға жер учаскелерін қосалқы жер пайдалануға (қосалқы жалға) беру және инфрақұрылым объектілерін жалға (қосалқы жалға) беру;
      3) қызметті жүзеге асыру туралы шарттарды жасасу және бұзу;
      4)  «ИТП» АЭА-ға қатысушылардың жыл сайынғы есептерінің негізінде уәкілетті орган белгілеген тәртіппен «ИТП» АЭА қызметінің нәтижелері туралы есепті уәкілетті органға ұсыну;
      5) арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларын тарту;
      6) арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылым объектілерін салу және өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін инвестициялар тарту;
      7) арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына берілмеген жер учаскелерінде бекітілген техникалық-экономикалық негіздемеге сәйкес инфрақұрылым объектілерін салуды жүзеге асыру;
      8) халыққа қызмет көрсету орталығының «жалғыз терезе» қағидаты бойынша жұмыс істеуі үшін қабылдау орнын ұйымдастыру;
      9) «ИТП» АЭА-ны құру мақсаттарына жауап беретін қызметті жүзеге асыру кезінде әкелінген тауарлардың іс жүзінде тұтынылуын растау;
      10) қызметті жүзеге асыру туралы шарттар талаптарының орындалуына мониторинг жүргізу болып айқындалсын.
      3. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен 2012 жылға арналған республикалық бюджетте кезделген қаражат есебінен 80 900 000 (сексен миллион тоғыз жүз мың) теңге мөлшерінде Қоғамның жарғылық капиталын қалыптастыруды қамтамасыз етсін.
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті:
      1) Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар
министрлігімен бірлесіп, жарғыны бекітуді және оны Қазақстан
Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;
      2) Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне берсін;
      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      5. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар бекітілсін.
      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                        С. Ахметова

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің        
2012 жылғы 4 желтоқсандағы
№ 1531 қаулысымен   
бекітілген       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар

      1. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж.,№ 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларыньщ мемлекетгік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      «Алматы қаласы» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 123-144-жолмен толықтырылсын:
      «123-144. «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы».
      2. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      көрсетілген қаулыға қосымшада:
      «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 237-49-жолмен толықтырылсын:
      «237-49. «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамы».
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен.

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.

О создании акционерного общества "Управляющая компания специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года № 1531

      В соответствии с подпунктом 5) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2011 года «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Создать акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» (далее - общество) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.
      2. Определить основными направлениями деятельности общества:
      1) взаимодействие с государственными органами по вопросам функционирования специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» (далее - СЭЗ «ПИТ»);
      2) предоставление во вторичное землепользование (субаренду) земельных участков и предоставление в аренду (субаренду) объектов инфраструктуры лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности;
      3) заключение и расторжение договоров об осуществлении деятельности;
      4) представление уполномоченному органу отчетности о результатах деятельности СЭЗ «ПИТ» в порядке, установленном уполномоченным органом, на основании ежегодных отчетов участников СЭЗ «ПИТ»;
      5) привлечение участников специальной экономической зоны;
      6) привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры и для осуществления иных видов деятельности специальных экономических зон;
      7) осуществление строительства объектов инфраструктуры согласно утвержденному технико-экономическому обоснованию на земельных участках, не переданных участникам специальной экономической зоны;
      8) организация места приема для функционирования центра обслуживания населения по принципу «одного окна»;
      9) подтверждение фактического потребления ввезенных товаров при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания СЭЗ «ПИТ»;
      10) мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности.
      3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить формирование уставного капитала общества в размере 80900000 (восемьдесят миллионов девятьсот тысяч) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2012 год.
      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан:
      1) совместно с Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан обеспечить утверждение устава и его государственную регистрацию в органах юстиции Республики Казахстан;
      2) передать Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан права владения и пользования государственным пакетом акций общества;
      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
      5. Утвердить прилагаемые дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

        Премьер-Mинистр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 4 декабря 2012 года № 1531

Дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 «О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      раздел «г. Алматы» дополнить строкой, порядковый номер 123-144, следующего содержания:
      «123-144. Акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий».
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»:
      в приложении к указанному постановлению:
      раздел «Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан» дополнить строкой, порядковый номер 237-49, следующего содержания:
      «237-49. Акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий».
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 995.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.