"Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан Кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 мамырдағы № 415 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1740 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан Кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 мамырдағы № 415 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулыға қосымшада:
      Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамына мыналар енгізілсін:

Шаяхметов              - Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
Саят Болатұлы            вице-министрі, төрағаның орынбасары

Ахметов                - Қазақстан Республикасының Еңбек және
Серік Әбжалиұлы          халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі

Громов                 - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің
Сергей Николаевич        орынбасары

Қырықбаев              - Қазақстан Республикасының Мәдениет және
Арман Оразбайұлы         ақпарат вице-министрі

Лепеха                 - Қазақстан Республикасы Ішкі істер
Игорь Владимирович       министрлігі Әкімшілік полиция комитетінің
                         төрағасы

Дәуренбек              - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер
Ырысқали Рақымұлы        министрлігі Консулдық қызмет
                         департаментінің директоры

Құрманов               - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
Рүстем Жомартұлы         министрлігі Инвестициялық саясат
                         департаментінің директоры

Омаров                 - Қазақстан Республикасы Спорт және дене
Мұрат Ескелдіұлы         шынықтыру істері агенттігі төрағасының
                         орынбасары;

      көрсетілген құрамнан: Махметғали Нұрғалиұлы Сарыбеков, Марат Бақытжанұлы Бекетаев, Әсел Бекқызы Нүсіпова, Қайрат Тұрсынайұлы Мыңжанов, Ғазиз Тұрысбекұлы Телебаев, Мұрат Талапұлы Қабденов, Самат Қуанышбекұлы Жаңабай, Санат Тұңғышбекұлы Тұңғышбеков,Қайырбек Айтбайұлы Өскенбаев шығарылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                             С. Ахметов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2007 года № 415 "О создании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1740

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2007 года № 415 «О создании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Казахстан» следующие изменения:
      в приложении к указанному постановлению:
      ввести в состав Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Казахстан:

Шаяхметова
Саята Болатовича

-

вице-министра образования и науки Республики Казахстан, заместителем председателя

Ахметова
Серика Абжалиевича

-

вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Громова
Сергея Николаевича

-

заместителя Министра обороны Республики Казахстан

Кырыкбаева
Армана Оразбаевича

-

вице-министра культуры и информации Республики Казахстан

Лепеху
Игоря Владимировича

-

председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Дауренбека
Ырыскали Рахимовича

-

директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан

Курманова
Рустема Жомартовича

-

директора Департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Омарова
Мурата Ескельдиевича

-

заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры;

      вывести из указанного состава: Сарыбекова Махметгали Нургалиевича, Бекетаева Марата Бакытжановича, Нусупову Асель Бековну, Мынжанова Кайрата Турсынаевича, Телебаева Газиза Турысбековича, Кабденова Мурата Талаповича, Жанабая Самата Куанышбековича, Тунгышбекова Саната Тунгышбековича, Ускенбаева Каирбека Айтбаевича.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов