"2016 – 2018 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 972 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 920 қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "2016 – 2018 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 972 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулыға 42-қосымшада:
      реттік нөмірі 6-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "
 

6
 

Мемлекеттік қаржы саласындағы ақпарат
тық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сүйемелдеу, әкімшілендіру, пайдалану және оларға техникалық қолдау көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметтер
 

Қазақстан Респуб
ликасының
Қаржы министрлігі
 

"Электрондық коммерция орталығы" ЖШС
 

001 "Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы
іс-қимыл жөніндегі қызметтер",
104 "Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету"
 

584708
 

            ".
 

      2. Осы қаулы 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
 

      Қазақстан Республикасының


      Премьер-Министрі

Б. Сағынтаев

   

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 972 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2016 - 2018 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 920.

      Примечание РЦПИ!
      Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2016 года.

       Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 972 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2016 – 2018 годы" следующее изменение:

      в приложении 42 к указанному постановлению:

      строку, порядковый номер 6, изложить в следующей редакции:

      "

6

Обеспечение функционирования информационных систем в сфере государственных финансов

Услуги по сопровождению, администрированию, эксплуатации и технической поддержке основных средств и нематериальных активов

Министерство финансов Республики Казахстан

ТОО "Центр электронной коммерции"

001 "Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям",

104 "Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа"

584 708


       ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2016 года.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

Б. Сагинтаев