Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің "Мемлекеттік техникалық қызмет" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 1 қазандағы № 630 қаулысы.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің "Мемлекеттік техникалық қызмет" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Мемлекеттік техникалық қызмет" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – қоғам) етіп қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.

      2. Қоғам қызметінің негізгі нысанасы ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қызмет болып анықталсын.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетімен (келісу бойынша) бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) қоғамның жарғысын бекітуді;

      2) қоғамды "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамында мемлекеттік тіркеуді;

      3) қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне беруді;

      4) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.

      4. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2020 жылғы 1 қазандағы
№ 630 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен қатысу үлестері республикалық меншікте қалатын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:

      "Нұр-Сұлтан қаласы" деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 21-196-жолмен толықтырылсын:

      "21-196. "Мемлекеттік техникалық қызмет" акционерлік қоғамы".

      2. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне" деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 242-3-жолмен толықтырылсын:

      "242-3 "Мемлекеттік техникалық қызмет" АҚ".

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 17.05.2022 № 311 қаулысымен.

      4. "Ақпараттық қауіпсіздік оқыс оқиғаларына ден қоюдың дағдарысқа қарсы ұлттық жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 9 тамыздағы № 488 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018 ж., № 49, 249-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Ақпараттық қауіпсіздік оқыс оқиғаларына ден қоюдың дағдарысқа қарсы ұлттық жоспарында:

      3-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) ақпараттық қауіпсіздіктің ұлттық үйлестіру орталығы (бұдан әрі – АҚҰҮО) – "Мемлекеттік техникалық қызмет" акционерлік қоғамының құрылымдық бөлімшесі";".

О реорганизации республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2020 года № 630.

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан путем преобразования в акционерное общество "Государственная техническая служба" (далее – общество) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

      2. Определить основным предметом деятельности общества деятельность в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности.

      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) утверждение устава общества;

      2) государственную регистрацию общества в некоммерческом акционерном обществе "Государственная корпорация "Правительство для граждан";

      3) передачу Комитету национальной безопасности Республики Казахстан прав владения и пользования государственным пакетом акций общества;

      4) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

      4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 1 октября 2020 года № 630

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "г. Нур-Султан" дополнить строкой, порядковый номер 21-196, следующего содержания:

      "21-196. Акционерное общество "Государственная техническая служба".".

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "Комитету национальной безопасности Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 242-3, следующего содержания:

      "242-3 АО "Государственная техническая служба".

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 17.05.2022 № 311.

      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2018 года № 488 "Об утверждении Национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности" (САПП Республики Казахстан, 2018 г., № 49, ст. 249):

      в Национальном антикризисном плане реагирования на инциденты информационной безопасности, утвержденном указанным постановлением:

      подпункт 6) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "6) национальный координационный центр информационной безопасности (далее – НКЦИБ) – структурное подразделение акционерного общества "Государственная техническая служба";".