Мемлекеттік органдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастырудың кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № 590 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 40-бабының 2 және 3-тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі нұсқаулық;

      2) Мемлекеттік орган туралы үлгілік ереже;

      3) Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 1 қыркүйектегі
№ 590 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі (бұдан әрі – Кодекс) 40-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту кезінде мемлекеттік органдардың ішкі әкімшілік рәсімдерін жүзеге асыру саласындағы заңнаманың қолданылуын нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулық барлық мемлекеттік органдарға қолданылады.

      3. Осы Нұсқаулықта пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) мемлекеттік орган туралы ереже (бұдан әрі – ереже) – қандай да бір мемлекеттік органның мәртебесі мен өкілеттіктерін айқындайтын нормативтік құқықтық акт;

      2) мемлекеттік органның өкілеттіктері – мемлекеттік органның құқықтары мен міндеттері.

2-тарау. Ережені әзірлеу және бекіту

      4. Ережені әзірлеу, сондай-ақ оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін:

      1) мемлекеттік органның құрылуы;

      2) мемлекеттік органның қайта ұйымдастырылуы, атауының өзгеруі;

      3) мемлекеттік органдар арасында өкілеттіктер мен құзыреттердің қайта бөлінуі;

      4) мемлекеттік органға жаңа өкілеттіктердің берілуі, мемлекеттік орган өкілеттіктерінің кеңеюі (азаюы) және (немесе) алып тасталуы;

      5) мемлекеттік органның және (немесе) оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдар тізбесінің өзгеруі және (немесе) толықтырылуы негіз болып табылады.

      5. Осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көзделген негіздер болған кезде, егер нормативтік құқықтық актілер мен тапсырмаларда өзге мерзімдер белгіленбесе, мемлекеттік орган бір ай ішінде тиісті ереже не ережеге өзгерістер және (немесе) толықтырулар жобасын әзірлейді.

      6. Ереже Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Мемлекеттік орган туралы үлгілік ережеге сәйкес әзірленеді.

      7. Ережені әзірлеу немесе оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін осы Нұсқаулықтың 4-тармағында көзделген негіздер болған кезде ережені әзірлеуге немесе оған түзетулер енгізуге жауапты болып айқындалған құрылымдық бөлімше мемлекеттік орган басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның не мемлекеттік орган аппараты басшысының немесе белгіленген тәртіппен аппарат басшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды адамның тапсырмасы бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен ереженің тиісті жобасын заң қызметімен келісу бойынша әзірлейді.

      8. Ереженің жобасы мүдделі құрылымдық бөлімшелермен, мемлекеттік органның бірінші басшысының жетекшілік ететін орынбасарларымен не мемлекеттік орган аппаратының басшысымен немесе мемлекеттік органның аппаратын басқаруды жүзеге асыратын лауазымды адаммен келісіледі және мемлекеттік органның бірінші басшысына немесе оның алқалы органына (болған кезде) келісуге немесе қабылдауға енгізіледі.

      Ереженің жобасы осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес келісілгеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жоба мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберіледі.

      Мемлекеттік органдардың ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2021 жылғы 1 қыркүйектегі
№ 590 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік орган туралы үлгілік ереже 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. _________________________________________________________

      (мемлекеттік органның толық атауы (бұдан әрі – мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      __________________________________________________________
саласындағы (салаларындағы) басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

      2. _________________________________________________________
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      мынадай ведомстволары бар (бар болса):

      1) ______________________________;

      2) ______________________________;

      3) ______________________________.

      3.__________________________________________________________
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. ________________________________________________________
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның рәміздері мен айырым белгілері (бар болса), Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрлері және атауы қазақ және орыс тілдерінде жазылған мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.

      5.______________________________ азаматтық-құқықтық қатынастарды
(мемлекеттік органның қысқаша атауы) өз атынан жасайды.

      6. ______________________________ Қазақстан Республикасының
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      заңнамасына сәйкес уәкілеттік берілген жағдайда ол мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқылы.

      7. _____________________________________________________________
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен

      _______________________________________________________________
(мемлекеттік органның атауы)

      басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. ______________________________ құрылымы мен штат санының
(мемлекеттік органның атауы)

      лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

      9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: _________________________________.

      10. Осы ереже ___________________________________________________
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      құрылтай құжаты болып табылады.

      11. ______________________________________ қызметін қаржыландыру
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық және жергілікті бюджеттерден, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) жүзеге асырылады.

      12. ______________________________ кәсіпкерлік субъектілерімен
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      __________________________ өкілеттіктері болып табылатын міндеттерді
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      орындау тұрғысынан шарттық қарым-қатынас жасауға тыйым салынады.

      Егер _________________________________ заңнамалық актілермен кіріс
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда алынған кіріс, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджетке жіберіледі.

2-тарау. Мемлекеттік органның мақсаттары мен өкілеттіктері

      13. * Мақсаттары:

      ________________________________;

      ________________________________;

      14. Өкілеттіктері:

      1) * * құқықтары:

      ________________________________;

      ________________________________;

      2) * * * міндеттері:

      ________________________________;

      ________________________________.

      15. **** функциялары

      ________________________________;

      ________________________________.

      Ескертпе:

      * мемлекеттік органның мақсаттары деп мемлекеттік орган қызметінің негізгі бағыттары түсініледі;

      ** мемлекеттік органның құқықтары деп белгілі бір іс-қимылдар жасау, басқа тұлғадан (басқа тұлғалардан) белгілі бір мінез-құлықты (іс-қимылдарды немесе іс-қимылдар жасаудан тартынуды) талап ету мүмкіндігі түсініледі;

      *** мемлекеттік органның міндеттері деп мемлекеттік орган орындауға міндетті іс-қимылдар шеңбері түсініледі.

      Мақсаттар мен өкілеттіктерді іске асыру мемлекеттік органдар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреттер шегінде жүзеге асырылады;

      **** мемлекеттік органның функциялары деп мемлекеттік органның өз құзыреті шегінде қызметті жүзеге асыруы түсініледі.

3-тарау. Мемлекеттік органның, алқалы органдардың (бар болса) бірінші басшысының мәртебесі, өкілеттіктері

      16. _____________________________________________ басқаруды
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      бірінші басшы жүзеге асырады, ол ______________________________
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

      17. _______________________________________ бірінші басшысы
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалады және лауазымнан босатылады.

      18. ___________________________________ бірінші басшысының
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын орынбасарлары болады.

      19. _____________________________ бірінші басшысының өкілеттіктері:
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.

      ______________________________ бірінші басшысы болмаған кезеңде
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

      20. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес айқындайды.

      21. _______________________ аппаратын Қазақстан Республикасының
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      қолданыстағы заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын аппарат басшысы немесе лауазымды тұлға _________________________ басқарады. (лауазымды тұлғаның атауы)

      22. Мыналар____________________________ алқалы органдары (бар болса)
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      болып табылады:

      ______________________________________________________________
(алқалы органдардың қысқаша атауы)

      ___________________________________ өкілеттіктері:
(алқалы органдардың қысқаша атауы)

      _______________________________;

      _______________________________.

4-тарау. Мемлекеттік органның мүлкі

      23. ______________________________ заңнамада көзделген жағдайларда
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      ______________________________ мүлкі оған меншік иесі берген мүлік,
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өзіне бекітіліп берілген, өзінің балансында тұрған мүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету құқығын Қазақстан Республикасының атынан дербес жүзеге асырады.

      24. ______________________________ бекітілген мүлік
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      республикалық/коммуналдық меншікке жатады.

      25. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, _____________________________
(мемлекеттік органның атауы)

      өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

      26. ______________________________ қайта ұйымдастыру және
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      ______________________________ және оның ведомстволарының
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      ______________________________ ;

      ______________________________;

      ______________________________.

      ______________________________ және оның ведомстволарының
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      қарамағындағы аумақтық органдардың бөлiмшелерiнің тізбесі

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.

      ______________________________ және оның ведомстволарының
(мемлекеттік органның қысқаша атауы)

      қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 1 қыркүйектегі
№ 590 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 40-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді және мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту немесе оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу (бұдан әрі ереже, ережеге өзгерістер) тәртібін айқындайды.

      2. Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі (бұдан әрі – бөлімше) – мемлекеттік орган қызметінің нақты бағытын іске асыру мақсатында мемлекеттік органның белгілі бір міндеттері, функциялары және өкілеттіктері жүктелетін мемлекеттік органның құрамдас бөлігі.

2-тарау. Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту тәртібі

      3. Ережені әзірлеу немесе оған өзгерістер енгізу үшін:

      1) құрылымдық өзгерістер – бөлімшенің құрылуы, қайта құрылуы, атауының өзгеруі, бөлімшеге басқа бөлімшенің бір бөлігінің немесе толығымен қосылуы және (немесе) басқа бөлімшеге қосу үшін бөлімшенің бір бөлігінің бөліп шығарылуы;

      2) бөлімшеге жаңа өкілеттіктердің берілуі немесе өкілеттіктердің алып тасталуы, сондай-ақ бөлімшелер арасында міндеттердің, функциялар мен өкілеттіктердің берілуі, қайта бөлінуі;

      3) басқа бөлімшеге қосу үшін бөлімшенің бір бөлігінің бөліп шығарылуы;

      4) бөлімшеге жаңа өкілеттіктердің берілуі немесе өкілеттіктердің алып тасталуы, сондай-ақ өкілеттіктердің басқа бөлімшеге берілуі негіздер болып табылады.

      4. Осы Қағидалардың 3-тармағында көзделген ережені әзірлеу немесе ережеге өзгерістер енгізу үшін негіздер туындаған кезде ережені әзірлеуге немесе ережеге өзгерістер енгізуге жауапты болып айқындалған құрылымдық бөлімше мемлекеттік орган басшысының немесе мемлекеттік орган аппараты басшысының немесе мемлекеттік орган аппаратын басқаруды жүзеге асыратын лауазымды адамның тапсырмасы бойынша мүдделі бөлімшелермен бірлесіп мемлекеттік органның құқықтық актісінің (бұдан әрі – акт) тиісті жобасын әзірлейді.

      Ережені осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әзірлейтін мемлекеттік органның ведомстволары мен олардың аумақтық бөлімшелерін, сондай-ақ аумақтық органдарын қоспағанда, ереженің жобасы немесе ережеге енгізілетін өзгерістердің жобасы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әзірленеді.

      5. Ереженің жобасы немесе ережеге енгізілетін өзгерістердің жобасы мүдделі құрылымдық бөлімшелермен, заң бөлімшесімен және мемлекеттік органның бірінші басшысының жетекшілік ететін орынбасарларымен келісуге жіберілген күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде келісіледі және бекітуге енгізіледі.

      6. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес ережені немесе оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды уәкілетті тұлға бекітеді.

  Мемлекеттік органның
  құрылымдық бөлімшесі туралы
  ережені әзірлеу және бекіту
  қағидаларына
  1-қосымша

      Нысан

Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ереже 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. ___________________________________________________________
(мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің атауы)

      _____________________________________________________________
(мемлекеттік органның атауы) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

      2. Құрылымдық бөлімше өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

      3. Құрылымдық бөлімшенің құрылымын және штат санын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен штат санының лимиті шегінде мемлекеттік органның уәкілетті лауазымды адамы бекітеді.

      4. Құрылымдық бөлімше*:

      1)___________________________________________________;

      2)___________________________________________________;

      3)____________________________________________ тұрады.

2-тарау. Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің мақсаттары, құқықтары мен міндеттері

      5. Мақсаты:

      1) ______________________________________;

      2) ______________________________________;

      3) ______________________________________.

      6. Құқықтары мен міндеттері:

      1) ______________________________________;

      2) ______________________________________;

      3) ______________________________________.

      7. Функциялары:

      1) ______________________________________;

      2) ______________________________________;

      3) ______________________________________.

      Ескертпе:

      *осы тармақты мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің құрамына кіретін бөлімшелері бар құрылымдық бөлімшелер толтырады.

3-тарау. Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің қызметін ұйымдастыру

      8. Құрылымдық бөлімшенің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Президентінің актілеріне және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өз міндеттерін іске асыру үшін қажетті құқықтары мен міндеттері болады.

      9. Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын басшы басқарады.

      10. Заңнамада белгіленген жағдайларда мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі басшысының орынбасары (орынбасарлары) болады.

      11. Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы құрылымдық бөлімшенің қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады, оған жүктелген міндеттердің орындалуына және өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

      12. Құрылымдық бөлімшенің басшысы мемлекеттік органның басшылығына құрылымдық бөлімшенің құрылымы мен штат саны жөнінде ұсыныстар береді.

      13. Құрылымдық бөлімшенің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің атынан басқа құрылымдық бөлімшелерге жіберілетін құжаттарға құрылымдық бөлімшенің басшысы, ал ол болмаған жағдайда – оны алмастыратын адам қол қояды.

  Мемлекеттік органның
  құрылымдық бөлімшесі туралы
  ережені әзірлеу және бекіту
  қағидаларына
  2-қосымша

      Нысан

Мемлекеттік органның ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері, сондай-ақ аумақтық органдары туралы ереже 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. ________________________________________________________________

      (мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      ___________________________________________________________________

      саласында (салаларында) басшылықты жүзеге асырады.

      2.____________________________________________________________

      (мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      3. ______________________________________________________________

      (мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның өз атауы қазақ тілінде көрсетілген мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      4. ___________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      азаматтық-құқықтық қатынастарды өз атынан жасайды.

      5. ___________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      заңнамаға сәйкес уәкілеттік берілген болса, ол мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқылы.

      6. __________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен

      _________________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      7. _________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

      8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: _________________________________

      9. Мемлекеттік органның толық атауы – "__________________________

      ______________________________________________________________"
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      мемлекеттік мекемесі.

      10. Осы Ереже _________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      құрылтай құжаты болып табылады.

      11. _______________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      қызметін қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттерден, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бюджетінен (шығыстар сметасынан) жүзеге асырылады.

      12. ________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      кәсіпкерлік субъектілерімен __________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысынан шарттық қатынастар жасауға тыйым салынады.

      Егер _______________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      заңнамалық актілермен кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда мұндай қызметтен алынған кіріс мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Мемлекеттік орган ведомствосының немесе ведомствосы аумақтық бөлімшесінің немесе аумақтық органының мақсаттары, құқықтары мен міндеттері

      13. Мақсаттары:

      ________________________________;

      ________________________________;

      ________________________________.

      14. Құқықтары мен міндеттері:

      ________________________________;

      ________________________________;

      ________________________________;

      ________________________________.

      15. Функциялары:

      1) ______________________________________;

      2) ______________________________________;

      3) ______________________________________.

3-тарау. Мемлекеттік орган ведомствосының немесе ведомствосы аумақтық бөлімшесінің немесе аумақтық органының қызметін ұйымдастыру кезіндегі оның басшысының мәртебесі және өкілеттіктері

      16. ________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      басқаруды ________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өкілеттіктерін жүзеге асыруға дербес жауапты басшы жүзеге асырады.

      17. ___________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

      18. ___________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

      19. ________________________ басшысының өкілеттігі:

      (мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.

      ___________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      басшысы болмаған кезде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

      20. Басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

4-тарау. Мемлекеттік орган ведомствосының немесе ведомствосы аумақтық бөлімшесінің немесе аумақтық органының мүлкі

      21. ___________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      ______________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      22. _______________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      бекітілген мүлік республикалық/коммуналдық меншікке жатады.

      23. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, ___________________________,
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      өзіне бекітіліп берілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Мемлекеттік органның ведомствосын немесе ведомствосы аумақтық бөлімшесін немесе аумақтық органын қайта ұйымдастыру және тарату

      24. ___________________________________________________________
(мемлекеттік орган ведомствосының/ ведомствосының аумақтық бөлімшесінің/ аумақтық органының атауы)

      қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік орган ведомствосының немесе ведомствосы аумақтық бөлімшесінің немесе аумақтық органының қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      _______________________

      _______________________

      _______________________

      _______________________

      Ведомствоның қарамағындағы аумақтық бөлiмшелердің тізбесі

      _______________________

      _______________________

      _______________________

      _______________________

      _______________________

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 1 қыркүйектегі
№ 590 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі қағиданы бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 1125 қаулысы.

      2. "Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 1672 қаулысы.

      3. "Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі қағиданы бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 1125 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 5 қыркүйектегі № 932 қаулысы.

      4. "Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 28 желтоқсандағы № 886 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 1-тармағы.

      5. "Мемлекеттік орган туралы үлгі ережені бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі қағиданы бекіту туралы" 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 1125 және "Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" және 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 1672 қаулыларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 2 наурыздағы № 93 қаулысы.

      6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 18 наурыздағы № 145 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кейбір өкімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 16 және 18-тармақтары.

О некоторых вопросах организации деятельности государственных органов и их структурных подразделений

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № 590.

      В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 40 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Инструкцию по разработке и утверждению положения о государственном органе;

      2) Типовое положение о государственном органе;

      3) Правила по разработке и утверждению положения о структурном подразделении государственного органа.

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 1 сентября 2021 года № 590

Инструкция по разработке и утверждению положения о государственном органе

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящая Инструкция по разработке и утверждению положения о государственном органе (далее – Инструкция) разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и детализирует применение законодательства в сфере осуществления внутренних административных процедур государственных органов при разработке и утверждении положения о государственном органе.

      2. Действие настоящей Инструкции распространяется на все государственные органы.

      3. Основные понятия, используемые в настоящей Инструкции:

      1) положение о государственном органе (далее – положение) – нормативный правовой акт, определяющий статус и полномочия какого-либо государственного органа;

      2) полномочия государственного органа – права и обязанности государственного органа.

Глава 2. Разработка и утверждение положения

      4. Основаниями для разработки, а также внесения изменений и (или) дополнений в положение являются:

      1) образование государственного органа;

      2) реорганизация, переименование государственного органа;

      3) перераспределение полномочий и компетенции между государственными органами;

      4) наделение государственного органа новыми полномочиями, расширение (сужение) и (или) исключение полномочий государственного органа;

      5) изменение и (или) дополнение перечня организаций, находящихся в ведении государственного органа и (или) его ведомств.

      5. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 настоящей Инструкции, государственный орган в течение одного месяца разрабатывает соответствующий проект положения либо внесение изменений и (или) дополнений в положение, если иные сроки не уставлены в нормативных правовых актах и поручениях.

      6. Положение разрабатывается в соответствии с типовым положением о государственном органе, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

      7. При наличии оснований для разработки положения или внесения изменений и (или) дополнений в него, предусмотренных пунктом 4 настоящей Инструкции, структурное подразделение, определенное ответственным за разработку положения или внесение поправок в него, по поручению руководителя государственного органа или лица, исполняющего его обязанности, либо руководителя аппарата государственного органа или должностного лица, на которого в установленном порядке возложены полномочия руководителя аппарата, разрабатывает по согласованию с юридической службой соответствующий проект положения в установленном законодательством порядке.

      8. Проект положения согласовывается с заинтересованными структурными подразделениями, курирующими заместителями первого руководителя государственного органа либо руководителем аппарата государственного органа или должностным лицом, осуществляющим руководство аппаратом государственного органа, и вносится на согласование или принятие первому руководителю государственного органа или его коллегиальному органу (при наличии).

      После согласования проекта положения согласно части первой настоящего пункта в установленном законодательством Республики Казахстан порядке проект направляется на согласование заинтересованным государственным органам.

      Положения государственных органов утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 1 сентября 2021 года № 590

Типовое положение о государственном органе

Глава 1. Общие положения

      1. _______________________________________________________________________________
(полное наименование государственного органа (далее – краткое наименование государственного органа) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере (ах):
________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
имеет ведомства (в случае наличия):
1) __________________________________;
2) __________________________________;
3) __________________________________.
3. ______________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики
Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
4. ______________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного
учреждения, имеет символы и знаки отличия (при их наличии), печати с изображением
Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на
казахском и русском языках, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. ______________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
6. ______________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства,
если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7. _____________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает
решения, оформляемые приказами руководителя
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
8. Структура и лимит штатной численности
________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа) утверждаются в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
9. Местонахождение юридического лица:
_______________________________________________________________________________.
10. Настоящее положение является учредительным документом
_______________________________________________________________________________.
(краткое наименование государственного органа)
11. Финансирование деятельности
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа) осуществляется из республиканского и
местных бюджетов, бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
12. _____________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на
предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
Если
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы
деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не
установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия государственного органа

      13. *Задачи:
________________________________;
________________________________;
14. Полномочия:
1) ** права:
________________________________;
________________________________;
2) *** обязанности:
________________________________;
________________________________.
15. ****функции
________________________________;
________________________________.

      Примечание:

      * под задачами государственного органа понимаются основные направления деятельности государственного органа.

      ** под правами государственного органа понимается возможность совершать определенные действия, требовать определенного поведения (действий или воздержания от совершения действий) от другого лица (других лиц).

      *** под обязанностями государственного органа понимается круг действий, выполнение которых обязательно государственным органом.

      Реализация задач и полномочий осуществляется в пределах компетенции, установленной для государственных органов законодательством Республики Казахстан.

      **** под функциями государственного органа понимается осуществление государственным органом деятельности в пределах своей компетенции.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя государственного органа, коллегиальных органов (при наличии)

      16. Руководство
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
осуществляется первым руководителем, который несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
задач и осуществление им своих полномочий.
17. Первый руководитель _________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа) назначается на должность и освобождается
от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
18. Первый руководитель
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
19. Полномочия первого руководителя
_______________________________________________________________________________:
(краткое наименование государственного органа)
_______________________________;
_______________________________;
_______________________________.
Исполнение полномочий первого руководителя
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с
действующим законодательством.
20. Первый руководитель определяет полномочия своих заместителей в соответствии с
действующим законодательством.
21. Аппарат
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
возглавляется руководителем аппарата или должностным лицом
_______________________________________________________________________________,
(краткое наименование должностного лица)
назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
22. Коллегиальными органами (при наличии)
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
являются:_______________________________________________________________________
(наименование коллегиальных органов)
Полномочия ____________________________________________________________________:
(наименование коллегиальных органов)
_______________________________;
_______________________________.

Глава 4. Имущество государственного органа

      23. _____________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях,
предусмотренных законодательством.
Имущество
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества
(включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности, и
иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
Национальный Банк Республики Казахстан от имени Республики Казахстан самостоятельно
осуществляет права владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним
имуществом, находящимся на его балансе.
24. Имущество, закрепленное за
_______________________________________________________________________________,
(краткое наименование государственного органа)
относится к республиканской/коммунальной собственности.
25. _____________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану
финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение государственного органа

      26. Реорганизация и упразднение
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Перечень организаций, находящихся в ведении
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
и его ведомств
_______________________;
_______________________;
_______________________.
Перечень территориальных органов, находящихся в ведении
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
и территориальных подразделений его ведомств
_______________________;
_______________________;
_______________________.
Перечень государственных учреждений, находящихся в ведении
________________________________________________________________________________
(краткое наименование государственного органа)
и его ведомств
_______________________;
_______________________.

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 1 сентября 2021 года № 590

Правила по разработке и утверждению положения о структурном подразделении государственного органа

Глава 1. Общие положения

      1. Правила по разработке и утверждению положения о структурном подразделении государственного органа (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 40 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан и определяют порядок разработки и утверждения положения о структурном подразделении государственного органа или внесении изменений и (или) дополнений в него (далее - положение, изменения в положение).

      2. Структурное подразделение государственного органа (далее – подразделение) – составная часть государственного органа, на которую возлагаются определенные задачи, функции и полномочия государственного органа в целях реализации конкретного направления его деятельности.

Глава 2. Порядок разработки и утверждения положения о структурном подразделении государственного органа

      3. Основаниями для разработки положения или изменений в положение являются:

      1) структурные изменения – создание, преобразование, переименование подразделения, присоединение к подразделению части или полностью другого подразделения и (или) выделение из подразделения части для присоединения к другому подразделению;

      2) наделение подразделения новыми полномочиями или исключение полномочий, а также передача, перераспределение задач, функций и полномочий между подразделениями;

      3) выделение из подразделения части для присоединения к другому подразделению;

      4) наделение подразделения новыми полномочиями или исключение полномочий, а также передача полномочий в другое подразделение.

      4. При возникновении оснований для разработки положения или изменений в положение, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, структурное подразделение, определенное ответственным за разработку положения или изменений в положение по поручению руководителя государственного органа или руководителя аппарата государственного органа, или должностного лица, осуществляющего руководство аппаратом государственного органа, совместно с заинтересованными подразделениями разрабатывает соответствующий проект правового акта (далее – акт) государственного органа.

      Проект положения или изменений в положение разрабатывается по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, за исключением ведомств и его территориальных подразделений, а также территориальных органов государственного органа, которые разрабатывают положение по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      5. Проект положения или изменений в положение согласовывается с заинтересованными структурными подразделениями, юридическим подразделением и курирующими заместителями первого руководителя государственного органа в течение тридцати рабочих дней со дня направления на согласование и вносится на утверждение.

      6. Положение или внесение изменений и дополнений в него утверждаются уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством.

  Приложение 1
к Правилам по разработке и
утверждению положения о
структурном подразделении
государственного органа
  Форма

Положение о структурном подразделении государственного органа

Глава 1. Общие положения

      1. _______________________________________________________________________
(Наименование структурного подразделения государственного органа) является
структурным подразделением
______________________________________________________________________________.
(наименование государственного органа)
2. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Казахстан, законами, актами Президента и Правительства Республики
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Структура, штатная численность структурного подразделения утверждаются
уполномоченным должностным лицом государственного органа в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан в пределах лимита штатной численности.
4. Структурное подразделение состоит из*:
1) ______________________________________;
2) ______________________________________;
3) ______________________________________.

Глава 2. Задачи, права и обязанности структурного подразделения государственного органа

      5. Задача:
1) ______________________________________;
2) ______________________________________;
3) ______________________________________.
6. Права и обязанности:
1) ______________________________________;
2) ______________________________________;
3) ______________________________________.
7. Функции:
1) ______________________________________;
2) ______________________________________;
3) ______________________________________.

      Примечание:

      *данный пункт заполняется структурными подразделениями, имеющими подразделения, входящие в состав структурного подразделения государственного органа.

Глава 3. Организация деятельности структурного подразделения государственного органа

      8. Структурное подразделение обладает правами и обязанностями, необходимыми для реализации его задач, в соответствии с законодательными актами, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

      9. Структурное подразделение государственного органа возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      10. Руководитель структурного подразделения государственного органа в случаях, установленных законодательством, имеет заместителя (заместителей).

      11. Руководитель структурного подразделения государственного органа осуществляет общее руководство деятельностью структурного подразделения и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на структурное подразделение государственного органа задач и осуществление им своих полномочий.

      12. Руководитель структурного подразделения представляет руководству государственного органа предложения по структуре и штатной численности структурного подразделения.

      13. Документы, направляемые от имени структурного подразделения государственного органа в другие структурные подразделения по вопросам, входящим в компетенцию структурного подразделения, подписываются руководителем структурного подразделения, а в случае отсутствия – лицом, его замещающим.

  Приложение 2
к Правилам по разработке и
утверждению положения о
структурном подразделении
государственного органа
  Форма

Положение о ведомстве и его территориальных подразделениях, а также территориальных органах государственного органа

Глава 1. Общие положения

      1. ___________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
осуществляет руководство в сфере (ах):
___________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики
Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. ____________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного
учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на казахском языке, бланки
установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в
органах казначейства.
4. ____________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
5. ____________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства,
если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.
6. ______________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает
решения, оформляемые приказами руководителя
___________________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
7. Структура и лимит штатной численности
___________________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/ территориального
органа государственного органа)
утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8. Местонахождение юридического лица:
___________________________________________________________________
9. Полное наименование государственного органа – государственное учреждение
"_________________________________________________________________".
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
10. Настоящее Положение является учредительным документом
___________________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
11. Финансирование деятельности
___________________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа) осуществляется из республиканского и местных бюджетов,
бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан.
12. ___________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на
предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями
__________________________________________________________________.
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
Если
___________________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы
деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в
государственный бюджет.

Глава 2. Задачи, права и обязанности ведомства или территориального подразделения ведомства или территориального органа государственного органа

      13. Задачи:
________________________________;
________________________________;
________________________________.

      14. Права и обязанности:
________________________________;
________________________________;
________________________________;
________________________________.
15. Функции:
1) ______________________________________;
2) ______________________________________;
3) ______________________________________.

Глава 3. Статус и полномочия руководителя ведомства или территориального подразделения ведомства или территориального органа государственного органа при организации его деятельности

      16. Руководство
___________________________________________________________________
(наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на
___________________________________________________________________
(наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
задач и осуществление им своих полномочий.
17. Руководитель
___________________________________________________________________
(наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
18. Руководитель
___________________________________________________________________
(наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/ территориального
органа государственного органа)
имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
19. Полномочия руководителя
___________________________________________________________________:
(наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
_______________________________;
_______________________________;
_______________________________.
Исполнение полномочий руководителя
___________________________________________________________________
(наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с
действующим законодательством.
20. Руководитель определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим
законодательством.

Глава 4. Имущество ведомства или территориального подразделения ведомства или территориального органа государственного органа

      21. ___________________________________________________________
(наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях,
предусмотренных законодательством. Имущество
___________________________________________________________________
(наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства /территориального
органа государственного органа) формируется за счет имущества, переданного ему
собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в
результате собственной деятельности, и иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Казахстан.
22. Имущество, закрепленное за
___________________________________________________________________,
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
относится к республиканской/коммунальной собственности.
23. ___________________________________________________________
(наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану
финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение ведомства или территориального подразделения ведомства, или территориального органа государственного органа

      24. Реорганизация и упразднение
___________________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/территориального
органа государственного органа)
осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Перечень организаций, находящихся в ведении ведомства или территориального
подразделения ведомства или территориального органа государственного органа
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Перечень территориальных подразделений, находящихся в ведении ведомства
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

  Приложение
к постановлению Правительства|
Республики Казахстан
от 1 сентября 2021 года № 590

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 1125 "Об утверждении Правил по разработке и утверждению положения о структурном подразделении государственного органа".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2012 года № 1672 "Об утверждении Инструкции по разработке и утверждению положения о государственном органе".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2013 года № 932 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 1125 "Об утверждении Правил по разработке и утверждению положения о структурном подразделении государственного органа".

      4. Пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 886 "О некоторых вопросах Управления Делами Президента Республики Казахстан".

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2018 года № 93 "Об утверждении Типового положения о государственном органе и внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 1125 "Об утверждении Правил по разработке и утверждению положения о структурном подразделении государственного органа" и от 25 декабря 2012 года № 1672 "Об утверждении Инструкции по разработке и утверждению положения о государственном органе".

      6. Пункты 16 и 18 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2021 года № 145.