Орман қоры жерлерінің жекелеген учаскесін басқа санаттағы жерлерге ауыстыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі № 625 қаулысы

      2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексiнің 130-бабына және 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы Орман кодексiнің 51-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес жалпы ауданы 5,2106 гектар жер учаскесі "Түркістан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Шардара орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің (бұдан әрі – мекеме) орман қоры жерлері санатынан өнеркәсiп, көлiк, байланыс жерлері, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерлер санатына ауыстырылсын.

      2. Түркістан облысының әкімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы қаулының 1-тармағында көрсетілген жер учаскесінің магистралдық құбыржол салу үшін "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамына (бұдан әрі – акционерлік қоғам) берілуін қамтамасыз етсін.

      3. Акционерлік қоғам (келісу бойынша) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес орман алқаптарын орман шаруашылығын жүргізумен байланысты емес мақсаттарда пайдалану үшін оларды алудан туындаған орман шаруашылығы өндірісінің шығасыларын республикалық бюджет кірісіне өтесін және алынған сүректі көрсетілген мекеменің теңгеріміне бере отырып, алаңды тазарту жөнінде шаралар қабылдасын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 9 қыркүйектегі
№ 625 қаулысына
қосымша

Орман қоры жерлері санатынан өнеркәсiп, көлiк, байланыс жерлері, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтаждықтарына арналған жерлер және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерлер санатына ауыстырылатын жерлердің экспликациясы


Жер пайдаланушының атауы Жалпы ауданы, гектар Орман
көмкерген
1 2 3

"Түркістан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Шардара орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

5,2106

5,2106

Барлығы:

5,2106

5,2106


О переводе отдельного участка земель лесного фонда в земли другой категории

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 сентября 2021 года № 625

      В соответствии со статьей 130 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года и статьей 51 Лесного кодекса Республики Казахстан от 8 июля 2003 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Перевести земельный участок общей площадью 5,2106 гектара из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Шардаринское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области" (далее – учреждение) в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Акиму Туркестанской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить предоставление акционерному обществу "Интергаз Центральная Азия" (далее – акционерное общество) земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для строительства магистрального трубопровода.

      3. Акционерному обществу (по согласованию) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, и принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанного учреждения.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 9 сентября 2021 года № 625

Экспликация земель,
переводимых из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения


Наименование землепользователя

Общая площадь, гектаров

Покрытая лесом

1

2

3

Коммунальное государственное учреждение "Шардаринское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

5,2106

5,2106

Всего:

5,2106

5,2106