"Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы мемлекеттік қатысу үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы № 142 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 20 желтоқсандағы № 912 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы мемлекеттік қатысу үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы № 142 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      1-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-1. Үлесінің жүз пайызы мемлекеттік меншіктегі "СҚ-Фармация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2019 – 2020 жылдардың қорытындысы бойынша жарғылық капиталдағы мемлекеттік қатысу үлесіне дивидендтер (таза табыс бөлігін) төлеуден босатылады.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 912

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" следующее изменение:

      пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

      "1-1. Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Фармация", сто процентов доли которого находится в государственной собственности, освобождается от выплаты дивидендов (части чистого дохода) на государственную долю участия в уставном капитале по итогам 2019 – 2020 годов.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин