"Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан Жоғары ғылыми-техникалық комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 429 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 25 мамырдағы № 329 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан Жоғары ғылыми-техникалық комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 429 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия туралы ережеде:

      5-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру бойынша ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаларға және іргелі ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға арналған өтінімдерді мақұлдау;";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссияның құрамында:

      "Байғарин Қанат Әбдуәлиұлы – "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымының инновациялар және ғылым жөніндегі вице-президенті (келісім бойынша)" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сұраған Дурвудхан – "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымының Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебінің математика саласындағы PhD доктор (келісу бойынша)";

      "Шәукенова Зарема Қаукенқызы – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының директоры (келісім бойынша);" деген жол алып тасталсын;

      "Раманқұлов Ерлан Мирхайдарұлы – "Ұлттық биотехнология орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының директоры, биохимия саласындағы PhD докторы (келісім бойынша);" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Закарья Күнсұлу – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының бас директоры, биология ғылымдарының докторы (келісу бойынша)";

      "Сыдықов Ерлан Бәтташұлы – "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының ректоры, тарих ғылымдарының докторы (келісім бойынша);" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сыдықов Ерлан Бәтташұлы – "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының басқарма төрағасы – ректоры, тарих ғылымдарының докторы (келісу бойынша)";

      "Пя Юрий Владимирович – "Ұлттық кардиохирургия орталығы" акционерлік қоғамының басқарма төрағасы, медицина ғылымдарының докторы (келісу бойынша);" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Пя Юрий Владимирович – "University Medical Center" корпоративтік қорының басқарма төрағасы, медицина ғылымдарының докторы (келісу бойынша)";

      "Садыбеков Махмұд Әбдісәметұлы – "Математика және математикалық модельдеу институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының бас директоры, физика-математика ғылымдарының докторы (келісім бойынша)" деген жол алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Дәуленов Мирас Мұхтарұлы – "Нархоз Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының президенті – басқарма төрағасы, құқық саласындағы PhD доктор (келісу бойынша)".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Ә. Смайылов

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 429 "О создании Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2022 года № 329

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 429 "О создании Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан" следующие изменения и дополнение:

      в Положении о Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      подпункт 6) пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "6) одобрение заявок на научные, научно-технические программы по программно-целевому финансированию и на финансирование фундаментальных научных исследований;";

      в составе Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      строку "Байгарин Канат Абдуалиевич – вице-президент по инновациям и науке автономной организации образования "Назарбаев Университет" (по согласованию)" изложить в следующей редакции:

      "Сураган Дурвудхан – ассоциированный профессор Школы естественных, социальных и гуманитарных наук автономной организации образования "Назарбаев Университет", доктор PhD в области математики (по согласованию)";

      строку "Шаукенова Зарема Каукеновна – директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)" исключить;

      строку "Раманкулов Ерлан Мирхайдарович – директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр биотехнологии", доктор PhD в области биохимии (по согласованию)" изложить в следующей редакции;

      "Закарья Кунсулу – генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Министерства здравоохранения Республики Казахстан, доктор биологических наук (по согласованию)";

      строку "Сыдыков Ерлан Батташевич – ректор некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева", доктор исторических наук (по согласованию);" изложить в следующей редакции:

      "Сыдыков Ерлан Батташевич – председатель правления – ректор некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева", доктор исторических наук (по согласованию)";

      строку "Пя Юрий Владимирович – председатель правления акционерного общества "Национальный научный кардиохирургический центр", доктор медицинских наук (по согласованию)" изложить в следующей редакции:

      "Пя Юрий Владимирович – председатель правления корпоративного фонда "University Medical Center", доктор медицинских наук (по согласованию)";

      строку "Садыбеков Махмуд Абдысаметович – генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт математики и математического моделирования", доктор физико-математических наук (по согласованию)" исключить;

      дополнить строкой следующего содержания:

      "Дауленов Мирас Мухтарович – президент – председатель правления некоммерческого акционерного общества "Университет Нархоз", доктор PhD в области права (по согласованию)".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов