"Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 325 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 17 қарашадағы № 917 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 325 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларында:

      4-тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдар резервінің ақшасына қажеттілік ағымдағы қаржы жылында туындағанда және оларға қажеттілік бюджеттік бағдарлама әкімшісінің өткен міндеттемелеріне байланысты болмағанда, бұл Қазақстан Республикасы Үкіметінің, орталық мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы органдардың мына міндеттемелерін өтеу жағдайларына қатысты емес:

      соттардың шешімдері бойынша;

      мемлекеттік шығармашылық және спорттық тапсырыстар бойынша;".

      2. Осы қаулының 1-тармағының алтыншы абзацы 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап өз қолданысын тоқтатады деп белгіленсін.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325 "Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года № 917

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325 "Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:

      в Правилах использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 2) части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "2) когда потребность в деньгах резерва Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов возникла в текущем финансовом году и необходимость в них не связана с прошлыми обязательствами администратора бюджетной программы, за исключением случаев погашения обязательств Правительства Республики Казахстан, центральных государственных органов, местных исполнительных органов по:

      решениям судов;

      государственному творческому и спортивному заказу;".

      2. Установить, что абзац шестой пункта 1 настоящего постановления прекращает свое действие с 1 января 2023 года.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов