"Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы мемлекеттік қатысу үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы № 142 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 12 сәуірдегі № 289 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы мемлекеттік қатысу үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы № 142 қаулысына мынадай толықтыру енгізілсін:

      мынадай мазмұндағы 3-5-тармақпен толықтырылсын:

      "3-5. Акцияларының жүз пайызы мемлекеттік меншіктегі "Қазақстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы 2021 − 2024 жылдардың қорытындысы бойынша акцияларының мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеуден босатылады.".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2023 года № 289

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" следующее дополнение:

      дополнить пунктом 3-5 следующего содержания:

      "3-5. Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering)", сто процентов акций которого находятся в государственной собственности, освобождается от выплаты дивидендов по государственному пакету акций по итогам 2021 − 2024 годов".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов