"Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы мемлекеттік қатысу үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы № 142 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 23 тамыздағы № 720 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы мемлекеттік қатысу үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы № 142 қаулысына мынадай толықтыру енгізілсін:

      мынадай мазмұндағы 3-6-тармақпен толықтырылсын:

      "3-6. Акцияларының жүз пайызы республикалық меншіктегі "Мемлекеттік аннуитетік компания" өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы 2022 жылдың қорытындылары бойынша жылдық қаржылық есептілікте көрсетілген таза кірістің 35 (отыз бес) пайызын акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеуге жұмсайды.".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2023 года № 720

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" следующее дополнение:

      дополнить пунктом 3-6 следующего содержания:

      "3-6. Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания", сто процентов акций которого находятся в республиканской собственности, направляет на выплату дивидендов на государственный пакет акций 35 (тридцать пять) процентов от чистого дохода, отраженного в годовой финансовой отчетности по итогам 2022 года.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов