"Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 24 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 12 наурыздағы № 169 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 24 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі туралы ережеде:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Министрлік мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрлері және қазақ тілінде өз атауы бар мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.";

      15-тармақта:

      43) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "43) "электрондық үкіметтің" ақпараттық объектілерінің және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сынақтар жүргізу әдістемесі мен қағидаларын бекіту;";

      мынадай мазмұндағы 56-1), 56-2), 56-3), 56-4), 56-5), 56-6), 56-7) және 56-8) тармақшалармен толықтырылсын:

      "56-1) кәсіптік біліктілік жөніндегі салалық кеңеспен келісу бойынша жыл сайынғы негізде кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органға кәсіптер тізіліміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу;

      56-2) кәсіптік біліктілік жөніндегі салалық кеңеспен келісу бойынша жыл сайынғы негізде кәсіптік стандарттарды әзірлеу және (немесе) жаңарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу және оларды кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органға жіберу;

      56-3) монополияға қарсы органмен келісу бойынша "электрондық үкiметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторы өндіретін және (немесе) өткізетін тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағаларды белгілеу;

      56-4) кәсіптік біліктілік жөніндегі салалық кеңеспен келісу бойынша кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органға Кәсіптік біліктілік жөніндегі ұлттық кеңестің отырысында қарау үшін кәсіптік біліктілікті тану шарттары бойынша ұсыныстар енгізу;

      56-5) кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен салалық біліктілік шеңберлерін әзірлеу және (немесе) жаңарту;

      56-6) кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіптер сыныптауышының, салалық біліктілік шеңберлерінің негізінде кәсіптік стандарттарды әзірлеу және (немесе) жаңарту;

      56-7) Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының қорытындысын ескере отырып, кәсіптік біліктілік жөніндегі салалық кеңеспен және кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша кәсіптік стандарттарды бекіту;

      56-8) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарымен келісу бойынша жыл сайынғы негізде ағымдағы және болашақ кезеңдерде кәсіптердің өзектілігін ескере отырып, еңбек нарығының кәсіптік біліктілікті танудағы қажеттілігін кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қалыптастыру;";

      122) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 154-1) және 154-2) тармақшалармен толықтырылсын:

      "154-1) "электрондық үкіметтің" бірыңғай репозиторийінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту;

      154-2) ақпараттық қауіпсіздікті зерттеушілермен өзара іс-қимыл жасау бағдарламасының жұмыс істеу қағидаларын бекіту;";

      155) тармақша алып тасталсын;

      173) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "173) Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарын қоспағанда, ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ұсынған есеп-қисаптарын қарау және қорытындылар беру;";

      265-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "265-3) цифрлық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру, оның қолданысын тоқтата тұру және қайта бастау;";

      мынадай мазмұндағы 268-4) және 268-5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "268-4) Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      268-5) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде көзделген мақсаттарда "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторына субъектілердің құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылу тәуекеліне алып келетін дербес деректер қауіпсіздігінің бұзылуы туралы ақпаратты жіберу;";

      303) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 364-1), 364-2), 364-3), 364-4), 364-5) және 364-6) тармақшалармен толықтырылсын:

      "364-1) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша әріптестік келісім жасасу үшін кәсіпкерлік субъектілеріне қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту;

      364-2) әріптестік келісім жасасу үшін кәсіпкерлік субъектілерін іріктеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      364-3) әріптестік келісім жасасу үшін кәсіпкерлік субъектілерін іріктеуді жүргізу;

      364-4) жасырын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді анықтау және оларды мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тізіліміне енгізу тәртібін айқындау;

      364-5) әріптестік ұйымдар мемлекеттік қызметтер көрсетуге өтініштер қабылдауды және көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беруді жүзеге асыра алатын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тізілімінен іріктеуді жүзеге асыру;

      364-6) үлгілік әріптестік келісімді әзірлеу және бекіту.".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
О. Бектенов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 501 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 марта 2024 года № 169

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 501 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения:

      в Положении о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском языке, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      в пункте 15:

      подпункт 43) изложить в следующей редакции:

      "43) утверждение методики и правил проведения испытаний объектов информатизации "электронного правительства" и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры на соответствие требованиям информационной безопасности;";

      дополнить подпунктами 56-1), 56-2), 56-3), 56-4), 56-5), 56-6), 56-7) и 56-8) следующего содержания:

      "56-1) на ежегодной основе по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям внесение предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;

      56-2) на ежегодной основе по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям разработка предложений по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направление их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;

      56-3) установление по согласованию с антимонопольным органом цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства";

      56-4) по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям внесение предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций для рассмотрения на заседании Национального совета по профессиональным квалификациям;

      56-5) разработка и (или) актуализация отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

      56-6) разработка и (или) актуализация профессиональных стандартов на основе Национального классификатора занятий Республики Казахстан, отраслевых рамок квалификаций в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

      56-7) утверждение профессиональных стандартов по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций с учетом заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан;

      56-8) на ежегодной основе по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы формирование потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;";

      подпункт 122) исключить;

      дополнить подпунктами 154-1) и 154-2) следующего содержания:

      "154-1) утверждение правил функционирования единого репозитория "электронного правительства";

      154-2) утверждение правил функционирования программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности;";

      подпункт 155) исключить;

      подпункт 173) изложить в следующей редакции:

      "173) рассмотрение и выдача заключений на представленные администраторами бюджетных программ, за исключением специальных государственных органов Республики Казахстан, расчеты расходов на государственные закупки товаров, работ и услуг в сфере информатизации;";

      подпункт 265-3) изложить в следующей редакции:

      "265-3) выдача, приостановление и возобновление действия лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;";

      дополнить подпунктами 268-4) и 268-5) следующего содержания:

      "268-4) осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите;

      268-5) направление оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" информации о нарушении безопасности персональных данных, влекущем риск нарушения прав и законных интересов субъектов, в целях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;";

      подпункт 303) исключить;

      дополнить подпунктами 364–1), 364-2), 364-3), 364-4), 364-5) и 364-6) следующего содержания:

      "364-1) разработка и утверждение требований к субъектам предпринимательства для заключения партнерского соглашения по согласованию с уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг;

      364-2) разработка и утверждение правил отбора субъектов предпринимательства для заключения партнерского соглашения;

      364-3) проведение отбора субъектов предпринимательства для заключения партнерского соглашения;

      364-4) определение порядка выявления скрытых государственных услуг и внесения их в реестр государственных услуг;

      364-5) осуществление отбора государственных услуг из реестра государственных услуг, по которым партнерские организации могут осуществлять прием заявлений на оказание государственных услуг и выдачу их результатов услугополучателю;

      364-6) разработка и утверждение типового партнерского соглашения.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
О. Бектенов