1997 жылға арналған Қазақстан Республикасы Әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтi жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1996 жылғы 23 қыркүйек N 1161

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. 1997 жылға арналған Мемлекеттiк әлеуметтiк-экономикалық саясаттың негiзгi бағыттары туралы баяндаманың құрамындағы 1997 жылға арналған Қазақстан Республикасы Әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтi жоспары және Қазақстан Республикасының 1997 жылға арналған әлеуметтiк-экономикалық даму болжамының негiзгi көрсеткiштерi бекiтiлсiн.
      1997 жылға арналған Қазақстан Республикасы Әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтi жоспары Қазақстан Республикасының 1997 жылға арналған республикалық бюджетiнiң жобасымен бiрге хабарлама тәртiбiмен Қазақстан Республикасының Парламентiне жiберiлсiн.
      Қазақстан Республикасының Экономика министрi Ө.Е. Шүкеев Қазақстан Республикасының 1997 жылға арналған республикалық бюджетiнiң жобасын Парламентте қарау кезiнде "1997 жылға арналған Мемлекеттiк әлеуметтiк-экономикалық саясаттың негiзгi бағыттары туралы" баяндама жасасын.
      2. Қазақстан Республикасының министрлiктерi, мемлекеттiк комитеттерi, өзге де атқарушы органдары, облыстар мен Алматы қаласының әкiмдерi 1997 жылға арналған Қазақстан Республикасы Әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтi жоспары негiзiнде 1996 жылдың 5 қазанына дейiн 1997 жылға арналған салалық және аумақтық әлеуметтiк-экономикалық дамудың индикативтi жоспарын әзiрлеудi қамтамасыз етсiн.
      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазақстан Республикасының 1997 жылға арналған республикалық бюджетiн әзiрлеу кезiнде 1997 жылға арналған Қазақстан Республикасы Әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтi жоспарының болжалды макроэкономикалық көрсеткiштерiн ескерсiн.
      4. Қазақстан Республикасының Экономика министрлiгi Қазақстан Республикасының министрлiктерiмен, мемлекеттiк комитеттерiмен, өзге де атқарушы органдарымен бiрлесiп 1997 жылға арналған жекелеген болжалды макроэкономикалық көрсеткiштердi нақтыласын және 1996 жылдың 1 желтоқсанына дейiн Қазақстан Республикасының Парламентiне:
      өндiрiстi дамыту, шаруашылық жүргiзушi субъектiлер мен халық үшiн монополист-кәсiпорындардың шығаратын өнiмiне (жұмыстар, көрсетiлетiн қызмет) бағаның өсуi мен тарифтер жөнiнде;
      Қазақстан Республикасының 1997 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы жөнiнде - Қазақстан Республикасының 1997 жылға арналған республикалық бюджетi бекiтiлгеннен кейiн;
      сыртқы экономикалық қызметтi тарифтiк және тарифтiк емес реттеудi жетiлдiру жөнiнде;
      1997 жылға арналған Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң реформаны тереңдету жөнiндегi кеңейтiлген iс-шаралар жоспары жөнiнде және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996-1998 жылдарға арналған реформаларды тереңдету жөнiндегi iс-қимыл Бағдарламасы мен Жоспарына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу жөнiнде ұсыныс енгiзсiн.
      5. Қазақстан Республикасының Экономика министрлiгi, Қаржы министрлiгi Ұлттық Банкпен және Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетiмен бiрлесiп 1996 жылдың 10 желтоқсанына дейiн Қазақстан Республикасы салалық министрлiктерiнiң, мемлекеттiк комитеттерiнiң және өзге де орталық атқарушы органдарының, iрi кәсiпорындардың, компаниялардың, және банктердiң басшыларымен кездесулер (консультациялар) өткiзсiн және 1997 жылға арналған мемлекеттiк әлеуметтiк-экономикалық саясаттың негiзгi бағыттар мен 1997 жылға арналған

Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуын болжаудың негiзгi 
көрсеткiштерiн талқыласын.
   Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және Ұлттық Банкiнiң 1997 жылғы 
экономикалық және қаржы саясаты туралы мәлiмдемесi 1996 жылғы 
20 желтоқсаннан кешiктірiлмей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.

   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрi 

   
   


Об Индикативном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 1997 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 1996 г. N 1161

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить Индикативный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 1997 год в составе Доклада об основных направлениях государственной социально-экономической политики на 1997 год и Основных показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 1997 год.
      Направить Индикативный план социально-экономического развития Республики Казахстан на 1997 год одновременно с проектом республиканского бюджета Республики Казахстан на 1997 год в Парламент Республики Казахстан в порядке информации.
      Министру экономики Республики Казахстан Шукееву У.Е. при рассмотрении в Парламенте проекта республиканского бюджета Республики Казахстан на 1997 год выступить с докладом "Об основных направлениях государственной социально-экономической политики на 1997 год".
      2. Руководителям министерств, государственных комитетов, иных центральных исполнительных органов Республики Казахстан, акимам областей и г. Алматы на основе Индикативного плана социально-экономического развития Республики Казахстан на 1997 год обеспечить разработку до 5 октября 1996 года отраслевых и региональных индикативных планов социально-экономического развития на 1997 год.
      3. Министерству финансов Республики Казахстан при разработке республиканского бюджета Республики Казахстан на 1997 год учесть прогнозные макроэкономические показатели Индикативного плана социально-экономического развития Республики Казахстан на 1997 год.
      4. Министерству экономики Республики Казахстан совместно с министерствами, государственными комитетами и иными центральными исполнительными органами Республики Казахстан уточнить отдельные прогнозные макроэкономические показатели на 1997 год и до 1 декабря 1996 года внести в Правительство Республики Казахстан предложения:
      по развитию производства, росту цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) предприятий-монополистов для хозяйствующих субъектов и населения;
      по инвестиционной программе Республики Казахстан на 1997 год - после утверждения республиканского бюджета Республики Казахстан на 1997 год;
      по совершенствованию тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности;
      по развернутому плану мероприятий Правительства Республики Казахстан по углублению реформ на 1997 год и по внесению изменений и дополнений в Программу и План действий Правительства Республики Казахстан по углублению реформ на 1996-1998 годы.
      5. Министерству экономики, Министерству финансов совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и Государственным комитетом Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике до 10 декабря 1996 года провести встречи (консультации) с руководителями отраслевых министерств, государственных комитетов и иных центральных исполнительных органов Республики Казахстан, крупных предприятий, компаний, организаций и банков и обсудить основные направления государственной социально-экономической политики на 1997 год и основные показатели прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 1997 год.
      Заявление Правительства и Национального Банка Республики Казахстан об экономической и финансовой политике в 1997 году опубликовать в средствах массовой информации не позднее 20 декабря 1996 года.
   Премьер-Министр
  Республики Казахстан