Ауыл шаруашылық өндiрiсiн мiндеттi сақтандыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 10 желтоқсан N 1513 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен (P050124)

      "Сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 23 тамыздағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 
      1. Шаруашылық жүргiзу құқығымен "Қазагрополис" Республикалық мемлекеттiк ауыл шаруашылық сақтандыру кәсiпорны құрылсын. 
      Егiндi, көпжылдық екпелердi, ауыл шаруашылығы малдарын, қозғалатын және қозғалмайтын мүлiктi, ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң өнiмдерi мен тауарларын қолайсыз табиғи-климат жағдайларынан, iндеттерден және басқа да табиғи апаттардан мiндеттi сақтандыруды қамтамасыз ету аталған кәсiпорын қызметiнiң негiзгi мақсаты болып саналсын.<*> 
       ЕСКЕРТУ. 1-тармақтың 2-абзацы жаңа редакцияда - ҚРҮ-нiң 
               1997.04.02. N 460  қаулысымен .
      2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi бiр апта мерзiмде "Қазагрополис" Республикалық мемлекеттiк ауыл шаруашылық сақтандыру кәсiпорнының құрылтай құжаттарын белгiленген тәртiппен әзiрлеп, бекiтетiн болсын. 
      3. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау жөнiндегi мемлекеттiк қоры "Қазагрополис" Республикалық мемлекеттiк ауыл шаруашылық сақтандыру кәсiпорнының жарғылық қоры үшiн 100 млн. теңге мөлшерiнде қаржы бөлсiн. 
      4. Жұмыстарды ұйымдастыру және үйлестiру мақсатында қосымшаға сәйкес ауыл шаруашылық өндiрiсiн мiндеттi сақтандыру жөнiндегi Ведомствоаралық кеңестiң құрамы жасалып, бекiтiлсiн. 
      Ведомствоаралық кеңес бiр ай мерзiмде ауыл шаруашылық өндiрiсiне мiндеттi сақтандыру жүргiзудi ұйымдастыру тәртiбi мен жағдайлары туралы Ереженi әзiрлеп, оны Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бекiтуiне енгiзсiн. 
      5. Ауыл шаруашылық өндiрiсiн мiндеттi сақтандыру "Қазагрополис" Республикалық мемлекеттiк ауыл шаруашылық сақтандыру кәсiпорнымен қатар аталған сақтандыру түрiн жүзеге асыруға лицензиясы бар басқа да сақтандыру ұйымдарында жүзеге асырылады.<*> 
       ЕСКЕРТУ. 5-тармақтан сөздер алынып тасталды - ҚРҮ-нiң 
               1997.04.02. N 460  қаулысымен .
      6. Ауыл шаруашылық өндiрiсiне мiндеттi сақтандыру жүргiзу жөнiндегi операцияны жүргiзушi сақтандыру ұйымдары сақтандырудың аталған түрi бойынша сақтандыру төлемдерiнiң кем дегенде 85 процентiн осы мақсаттарға бағыттай отырып сақтандыру резервтерiн құрсын. 
      7. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сақтандыруды қадағалау жөнiндегi комитетi ауыл шаруашылық өндiрiсiнiң халықаралық қайта сақтандыру нарығындағы қаупiн қайтадан сақтандыру мүмкiндiгiн зерттесiн.
      8. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi "Қазагрополис" Республикалық мемлекеттiк ауыл шаруашылық сақтандыру кәсiпорны тiркелгеннен кейiн республикалық мемлекеттiк кәсiпорындар тiзбесiне толықтырулар енгiзу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiне ұсыныс енгiзсiн.

       Қазақстан Республикасының
          Премьер-Министрi      

                                        Қазақстан Республикасы
                                              Үкiметiнiң
                                      1996 жылғы 10 желтоқсандағы
                                           N 1513 қаулысына
                                               қосымша

            Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн мiндеттi сақтандыру
                  жөнiндегi Ведомствоаралық кеңестiң
                               ҚҰРАМЫ

     А.Ф.Романов           - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
                             министрiнiң бiрiншi орынбасары, Кеңес
                             төрағасы

                      Кеңес мүшелерi:

     К.К. Дамитов          - Қазақстан Республикасы Ұлттық банкi
                             төрағасының орынбасары (келiсiм
                             бойынша)

     Б.Б.Жәрменов          - Қазақстан Республикасы Экономика
                             министрiнiң орынбасары

     Б.И.Менжулин          - Қазақстан Республикасы Қаржы
                             министрiнiң орынбасары

     Х.К.Мәдиев            - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
                             сақтандыруды қадағалау жөнiндегi
                             комитетi төрағасының орынбасары

Об обязательном страховании сельскохозяйственного производства

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 1996 г. N 1513. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 августа 1996 г. Z960035_  "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, "О страховании" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Создать Республиканское государственное сельскохозяйственное страховое предприятие "Казагрополис" на праве хозяйственного ведения.
      Основной целью деятельности указанного предприятия считать обеспечение обязательного страхования урожая, многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, движимого и недвижимого имущества, продукции и товаров сельскохозяйственного производства от неблагоприятных природно-климатических условий, эпизоотии и других стихийных бедствий.<*>
      Сноска. Абзац второй - в редакции постановления Правительства РК от 2 апреля 1997 г. N 460 P970460_  .
      2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в недельный срок в установленном порядке разработать и утвердить учредительные документы Республиканского государственного сельскохозяйственного страхового предприятия "Казагрополис".
      3. Государственному фонду финансовой поддержки сельского хозяйства выделить средства в размере 100 млн. тенге для формирования уставного фонда Республиканского государственного сельскохозяйственного страхового предприятия "Казагрополис".
      4. В целях организации и координации работы создать и утвердить состав Межведомственного совета по обязательному страхованию сельскохозяйственного производства согласно приложению.
      Межведомственному совету в месячный срок разработать и внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан Положение о порядке организации и условиях проведения обязательного страхования сельскохозяйственного производства.
      5. Обязательное страхование сельскохозяйственного производства наряду с Республиканским государственным сельскохозяйственным страховым предприятием "Казагрополис" осуществляется и другими страховыми организациями, имеющими лицензии на осуществление данного вида страхования.<*>
      Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 апреля 1997 г. N 460 P970460_  .
      6. Страховые организации, проводящие операции по обязательному страхованию сельскохозяйственного производства, образуют страховые резервы, направляя на эти цели не менее 85 процентов страховых платежей по данному виду страхования.
      7. Государственному страховому надзору Республики Казахстан изучить возможность перестрахования рисков сельскохозяйственного производства на международном рынке перестрахования.
      8. Министерству юстиции Республики Казахстан после регистрации Республиканского государственного сельскохозяйственного страхового предприятия "Казагроплис" внести в Правительство Республики Казахстан предложение о внесении дополнения в Перечень республиканских государственных предприятий.

     Премьер-Министр
  Республики Казахстан

                                       Приложение
                               к постановлению Правительства
                                    Республики Казахстан          
                               от 10 декабря 1996 г. N 1513

                              С О С Т А В
              Межведомственного совета по обязательному
            страхованию сельскохозяйственного производства

     Романов А.Ф.             - первый заместитель Министра сельского

                                хозяйства Республики Казахстан,

                                председатель Совета

                            Члены Совета:

     Дамитов К.К.             - заместитель Председателя Национального

                                банка Республики Казахстан

                                (по согласованию)

     Жарменов Б.Б.            - заместитель Министра экономики

                                Республики Казахстан

     Менжулин Б.И.            - заместитель Министра финансов

                                Республики Казахстан

     Мадиев Х.К.              - заместитель Председателя

                                государственного страхового надзора

                                Республики Казахстан