Қазақстан Республикасы Ғылым министрлігі - Ғылым академиясының Республикалық ғылыми-техникалық кітапханасы мен оның ведомстволық мемлекеттік мекемелерін қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 17 шілде N 993

      "Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын бағдарламалардың мекемелерiнiң мэселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 25 желтоқсандағы N 1335 P981335_ қаулысын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. Қосымшада көрсетiлген тiзбеге сәйкес Казақстан Республикасы Ғылым министрлiгi - Ғылым академиясының "Республикалық ғылыми-техникалық кiтапхана" мемлекеттiк мекемесi мен мемлекеттiк мекемелерiн бiрiктiру жолымен Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары бiлiм министрлiгiнiң "Республикалық ғылыми-техникалық кiтапханасы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорны (бұдан әрi - Кәсiпорын) болып қайта ұйымдастырылсын.
      2. Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары бiлiм министрлiгi Кәсiпорынды мемлекеттiк басқарудың уәкiлетті органы, сондай-ақ оған қатысты мемлекеттiк меншiк құқығы субъектiсiнiң функциясын жүзеге асырушы орган болып белгiленсiн.
      3. Кәсiпорын қызметiнiң негiзгi аясы:
      1) ғылым мен техника саласында отандық және дүниежүзiлiк жетiстiктердi көрсететiн, жарияланған және жарияланбаған құжаттардың анықтамалық-ақпараттық қорларын, оның iшiнде патенттiк ақпаратты қалыптастыру;
      2) Қазақстан Республикасының азаматтары үшiн ғылыми-техникалық ақпаратқа қол жеткiзудi қамтамасыз ету, республика мамандарына кiтапханалық-ақпараттық қызмет көрсету үшiн және, ұжымдық және жеке абоненттермен өткiзiлген патенттiк зерттеулер саласында, оның iшiнде интеллектуалдық меншiк объектiлерiн сараптау кезiнде ақыл-кеңес беру, қызмет көрсету және ақпараттық қамтамасыз ету;
      3) қолданбалы ғылыми зерттеулер мен әзiрлемелердi орындау осы заманғы компьютерлiк технологияларды пайдалану негiзiнде қазақстандық және шет елдiк кiтапханалардың интеграцияланған ақпараттық ресурстарына қол жеткiзуiн ұйымдастыру деп айқындалсын.
      4. Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғарғы бiлiм министрлiгi заңда белгіленген тәртiппен бiр ай мерзiмде:
      1) Кәсiпорынның жарғысын бекiтсiн;
      2) оны әдiлет органдарында мемлекеттiк тiркеуден өткiзудi қамтамасыз етсiн;
      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де қажеттi шараларды қабылдасын.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      6. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                   Қазақстан Республикасы
                                    Үкіметінің 1999 жылғы
                                       17 шілдедегі
                                   N 993 қаулысына қосымша

      Қайта ұйымдастырылатын мемлекеттік мекемелердің
                        Тізбесі

      N     Мемлекеттік мекеменің атауы         Мемлекеттік мекеменің
     пп                                        орналасқан жері (қала)

     1     Ақмола облыстық ғылыми-техникалық       Астана
           кітапханасы

     2     Ақтөбе облыстық ғылыми-техникалық       Ақтөбе
           кiтапханасы

     3     Атырау облыстық ғылыми-техннкалық       Атырау
           кiтапханасы

     4     Шығыс Қазақстан облыстық               Өскемен
           ғылыми-техникалық кiтапханасы

     5     Жамбыл облыстық ғылыми-техникалық      Тараз
           кiтапханасы

     6     Жезқазған қалалық ғылыми-техникалық    Жезқазған
           кiтапханасы

     7     Батыс Қазақстан облыстық                Орал
           ғылыми-техникалық кiтапханасы

     8     Қарағанды облыстық ғылыми-техникалық   Қарағанды
           кiтапханасы

     9     Қостанай облыстық ғылыми-техникалық    Қостанай
           техникалық кiтапханасы

     10    Павлодар облыстық ғылыми-техникалық    Павлодар
           техникалық кiтапханасы

     11    Солтүстiк Қазақстан облыстық ғылыми-   Петропавл
           техникалық кiтапханасы

     12    Семей қалалық ғылыми-техникалық        Семей
           кiтапханасы

     13    Оңтүстiк Қазақстан облыстық           Шымкент
           ғылыми-техникалық кiтапханасы

О реорганизации Республиканской научно-технической библиотеки Министерства науки-Академии наук Республики Казахстан и ее подведомственных государственных учреждений

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 1999 года № 993

      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1998 года № 1335 "Вопросы учреждений-администраторов программ, финансируемых из государственного бюджета" P981335_ Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать путем слияния государственное учреждение "Республиканская научно-техническая библиотека Министерства науки- Академии наук Республики Казахстан и государственные учреждения согласно перечню, указанному в приложении, в Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканская научно-техническая библиотека" Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан" (далее - Предприятие).
      2. Определить уполномоченным органом государственного управления, а также органом, осуществляющим по отношению к Предприятию функции субъекта права государственной собственности, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.
      3. Определить основной сферой деятельности Предприятия:
      1) формирование справочно-информационного фонда опубликованных и неопубликованных документов, в том числе патентной информации, отражающих отечественные и мировые достижения в области науки и техники;
      2) обеспечение доступности научно-технической информации для граждан Республики Казахстан, библиотечно-информационное обслуживание специалистов республики, консультирование, оказание услуг и информационное обеспечение в области патентных исследований, проводимых коллективными и индивидуальными абонентами, в том числе при экспертизе объектов интеллектуальной собственности;
      3) выполнение прикладных научных исследований и разработок, организацию доступа читателей к интегрированным информационным ресурсам казахстанских и зарубежных библиотек на основе использования современных компьютерных технологий.
      4. Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан в месячный срок в установленном законодательством порядке:
      1) утвердить устав Предприятия;
      2) обеспечить его государственную регистрацию в органах юстиции;
      3) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

   Республики Казахстан                                                     Приложение                                           к постановлению Правительства

                                               Республики Казахстан

                                           от 17 июля 1999 года № 993 
 
                                 Перечень

 

              реорганизуемых государственных учреждений

____________________________________________________________________________

№ !      Наименование государственного          !    Местонахождение

п/п!              учреждения                     !    государственного

   !                                             !    учреждения (город)

____________________________________________________________________________

1.  Акмолинская областная научно-техническая         Астана

     библиотека

2.  Актюбинская областная научно-техническая         Актобе

     библиотека

3.  Атырауская областная научно-техническая          Атырау

     библиотека

4.  Восточно-Казахстанская областная                 Усть-Каменогорск

     научно-техническая библиотека

5.  Жамбылская областная научно-техническая          Тараз

     библиотека

6.  Жезказганская городская научно-техническая       Жезказган

     библиотека

7.  Западно-Казахстанская областная                  Уральск

     научно-техническая библиотека

8.  Карагандинская областная научно-техническая      Караганда

     библиотека

9.  Костанайская областная научно-техническая        Костанай

     библиотека

10. Павлодарская областная научно-техническая        Павлодар

     библиотека

11. Северо-Казахстанская областная                   Петропавловск

     научно-техническая библиотека

12. Семипалатинская городская научно-техническая     Семипалатинск

     библиотека

13. Южно-Казахстанская областная научно-техническая  Шымкент

     библиотека     (Специалисты: Склярова И.В.,

                   Кушенова Д.С.)