Заң шығару қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 2 ақпандағы N 15-ө Өкімі

      Заң шығару қызметін жетілдіру мақсатында:
      1. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі:
      орталық атқарушы органдардың заң шығару қызметін тиісінше үйлестіру;
      заң жобаларының заңдық сараптамасының сапасын арттыру және әзірленетін заң жобаларының Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына және өзге де заңдарға сәйкестігін қамтамасыз ету;
      дағдарысқа қарсы шараларды құқықтық қамтамасыз ету мәселелерін егжей-тегжейлі пысықтау;
      заң жобаларының тұжырымдамаларын жан-жақты және кешенді пысықтау;
      заң жобалары ғылыми сараптамасының сапасын арттыру жөніндегі жұмысты жүргізу;
      Қазақстан Республикасы заңдарының мониторингін жылдам енгізу мәселесін пысықтау;
      Заң жобалау жұмыстарының 2009 жылға арналған жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз ету;
      болжау-талдау жұмысын жақсарту және заң жобалау қызметін жоспарлау;
      тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Үкіметіне орталық атқарушы органдардың ағымдағы заң шығару қызметіндегі проблемалық мәселелер туралы ақпарат беру жолымен заң шығару қызметінің сапасының қамтамасыз етілуін бақылауды күшейтсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.12.2014 № 1401 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Орталық атқарушы органдардың бірінші басшылары:
      заң жобаларын Қазақстан Республикасының Парламентіне енгізу кезінде Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаті мен Мәжілісі және Қазақстан Республикасының Үкіметі регламенттерінің мүлтіксіз сақталуы;
      Қазақстан Республикасы Парламентінің жалпы отырыстарына бірінші басшылардың, Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссияларының отырыстарына - бірінші басшылардың орынбасарларының, жұмыс топтарының отырыстарына - мәртебесі департамент директорынан төмен емес лауазымды тұлғалардың міндетті түрде қатысуы;
      Қазақстан Республикасының Парламентінде заң жобалары бойынша баяндамашыларды ауыстыру практикасын тоқтату;
      Қазақстан Республикасының Парламентінде заң жобаларын сындарлы, оның ішінде заң жобалары бойынша ғылыми құқықтық және өзге де сараптамалар жүргізуді жүзеге асыратын сарапшыларды тарта отырып талқылау;
      қабылдануы мемлекеттік кірістердің қысқаруына немесе мемлекеттік шығыстардың ұлғаюына әкеп соғуы мүмкін заң жобаларын және депутаттар бастамашылық жасаған түзетулерді Республикалық бюджет комиссиясының қарауына уақтылы шығару;
      заңдарды қабылдаудың ұсынылатын нормативтік құқықтық реттеу тетіктерінің, ықтимал әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарын талдаудың ғылыми және қаржылық негізділігін қамтамасыз ету;
      мемлекеттік тілде заң жобаларын дайындаудың әрі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі заң жобалары мен халықаралық шарттар мәтіндерінің тең түпнұсқалығы жай-күйін жақсарту;
      жоғарыда көрсетілген мәселелерге тікелей жетекшілік ететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін арттыру жөнінде шаралар қабылдасын.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.12.2014 № 1401 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      3. Осы өкімнің іске асырылуына жеке жауапкершілік орталық атқарушы органдардың бірінші басшыларына жүктелсін.
      4. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.

      Премьер-Министр                                  К. Мәсімов

О дальнейших мерах по совершенствованию законотворческой деятельности

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 февраля 2009 года N 15-р

      В целях совершенствования законотворческой деятельности:
      1. Министерству юстиции Республики Казахстан усилить контроль за обеспечением качества законотворческой деятельности путем:
      должной координации законотворческой деятельности центральных исполнительных органов;
      повышения качества юридической экспертизы законопроектов и обеспечения соответствия разрабатываемых законопроектов нормам Конституции Республики Казахстан и иным законам;
      детальной проработки вопросов правового обеспечения антикризисных мер;
      всесторонней и комплексной проработки концепций законопроектов;
      проведения работы по повышению качества научной экспертизы законопроектов;
      проработки вопроса скорейшего внедрения мониторинга законов Республики Казахстан;
      обеспечения своевременного исполнения Плана законопроектных работ на 2009 год;
      улучшения прогнозно-аналитической работы и планирования законопроектной деятельности;
      ежеквартального представления в Правительство Республики Казахстан информации о проблемных вопросах в текущей законотворческой деятельности центральных исполнительных органов.
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.12.2014 № 1401 (вводится в действие со дня его официального опубликования). 
      2. Первым руководителям центральных исполнительных органов принять меры по:
      неукоснительному соблюдению регламентов Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан при внесении законопроектов на рассмотрение Парламента Республики Казахстан;
      обязательному участию на пленарных заседаниях Парламента Республики Казахстан первых руководителей, на заседаниях комитетов и комиссий Парламента Республики Казахстан - заместителей первых руководителей, на заседаниях рабочих групп - должностных лиц со статусом не ниже директора департамента;
      прекращению практики замены докладчиков по законопроектам в Парламенте Республики Казахстан;
      конструктивному обсуждению законопроектов в Парламенте Республики Казахстан, в том числе с привлечением экспертов, осуществлявших проведение научной правовой и иных экспертиз по законопроектам;
      своевременному вынесению на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии законопроектов и поправок, инициированных депутатами, принятие которых может повлечь сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов;
      обеспечению научной и финансовой обоснованности, предлагаемых механизмов нормативного правового регулирования, анализа возможных социально-экономических и правовых последствий принятия законов;
      улучшению состояния подготовки проектов законов на государственном языке и аутентичности текстов законопроектов и международных договоров на государственном и русском языках;
      повышению ответственности должностных лиц, непосредственно курирующих вышеуказанные вопросы.
      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 30.12.2014 № 1401 (вводится в действие со дня его официального опубликования).  
      3. Персональную ответственность за реализацию настоящего распоряжения возложить на первых руководителей центральных исполнительных органов.
      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      Премьер-Министр                            К. Масимов