Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабының 3-тармағын ресми түрде түсiндiру туралы

Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңестiң Қаулысы 1996 жылғы 8 шiлдедегi N 2/1

      Конституциялық Кеңестiң Төрағасы Ю.А.Ким және мүшелерi Н.И.Акуевтен, О.Қ.Ықсановтан, В.В.Мамоновтан, С.Н.Сәбiкеновтен, С.Ғ. Темiрболатовтан, В.Д.Шопиннен тұратын Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi Қазақстан Республикасы Конституциясының 72-бабының 1-тармағы 4-тармақшасы мен Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы желтоқсанның 29-ындағы "Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi туралы", конституциялық заң күшi бар Жарлығының 17-бабы 3-тармағының 1-тармақшасы негiзiнде Қазақстан Республикасы Парламент Мәжiлiсiнiң Төрағасы М.Т.Оспановтың Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабының 3-тармағын ресми түрде түсiндiру туралы өтiнiшiн ашық отырыста қарай келiп, мыналарды анықтады:
      Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесiне Қазақстан Республикасы Парламент Мәжiлiсiнiң Төрағасы М.Т.Оспановтың Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабының 3-тармағын ресми түрде түсiндiру туралы өтiнiшi келiп түстi. Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы З.Балиеваның өтiнiшке қоса берiлген хатында "Қазақстан Республикасы Конституциясының талаптарын орындаудың тәртiбi мен тәсiлдерi жайлы мәселелердi шешу процесiнде Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 52-баптың 3-тармағын түсiндiруде қиындықтарға жолыққандығы атап көрсетiлген.
      "Парламент Депутаттарының оқытушылық, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметтен басқа, ақы төленетiн өзге де жұмыс атқаруға, кәсiпкерлiкпен шұғылдануға, коммерциялық ұйымның басшы органының немесе қадағалаушы кеңесiнiң құрамына кiруге құқығы жоқ" дегендi қалай түсiнуге болады деген мәселе туады.
      Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Е.В.Кулешова жүргiзген сұрақ Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабының 3-тармағының түгелдей, "Парламент депутатының өкiлеттiгi тоқтатылған немесе мерзiмi аяқталған жағдайда оның бұрынғы жұмысын (қызметiн) сақтауға немесе нақ сондай жұмыс (қызмет) тауып беруге кепiлдiк берiлмейдi" деген түсiндiрудi қажет етпейтiн соңғы сөйлемнен басқасына түсiндiрме беру қажеттiгi пайда болып отырғандығын көрсеттi.
      Соған байланысты Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi Қазақстан Республикасының Парламент Мәжiлiсi Төрағасының Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабы 3-тармағының мына бөлiгiн түсiндiру туралы өтiнiшiн қарады: "Парламент депутатының басқа өкiлдi органның депутаты болуға, оқытушылық, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметтен басқа, ақы төленетiн өзге де жұмыс атқаруға, кәсiпкерлiкпен шұғылдануға, коммерциялық ұйымның, басшы органның немесе қадағалаушы кеңесiнiң құрамына кiруге құқығы жоқ. Бұл ереженiң бұзылуы депутаттың өкiлеттiгiн тоқтатуға әкеп соғады.
      Конституцияның 52-бабы 3-тармағының аталған бөлiктегi мазмұнын талдаған кезде Конституциялық Кеңес мынадай жағдайларды ескердi:
      Қазақстан Республикасы Конституциясының 50-бабының 1-тармағында депутаттар жұмысын ұйымдастыру принципi белгiленген: "Парламент тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн екi Палатадан: Сенаттан және Мәжiлiстен тұрады. Депутаттардың Парламенттегi жұмысы олардың еңбек қызметiнiң негiзгi түрi екендiгiн осы ереже дәлелдейдi, бұл жұмысы үшiн Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы" конституциялық заң күшi бар Жарлығының 30-бабының 1-тармағына сәйкес ақшалай сыйақы ала отырып, олар өз жұмысын кәсiби түрде жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаты мандатының басқа өкiлдiк органның депутаттық мандатпен конституциялық тұрғыдан алғанда, сыйыспайтындығы, ақы төленетiн өзге де қызметте болуға, кәсiпкерлiкпен шұғылдануға, коммерциялық ұйымның басшы органының немесе қадағалаушы кеңесiнiң құрамына кiруге тыйым салынуы депутаттардың әдiлдiгi мен қандай да болмасын мемлекеттiк және қоғамдық органдарға немесе мемлекеттiк және қоғамдық органдарға немесе жеке мүдделiлiкке кiрiптар болмауын қамтамасыз етуден туындаған едi. Лауазымдардың сыйыспаушылығын талап ету депутаттың тек қана Парламент жұмысына көңiл қою мүмкiндiгiн де қамтамасыз етедi.
      Қазақстан Республикасы Конституциясының 86-бабының 1-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы Парламентiмен қатар, жергiлiктi өкiлдiк органдар - мәслихаттар басқа өкiлдiк органдар болып табылады.
      Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутатына ерекшелiк ретiнде, оқытушылық, ғылыми және басқа да шығармашылық қызметпен айналысуына рұқсат етiлуi бұл қызмет негiзiнде жеке-даралық сипатта болып келедi және ғылым, бiлiм, мәдениет, техника, әдебиет пен өнер саласында парламенттiк қызметтен айтарлықтай дербес түрде және, қағидат бойынша, негiзгi жұмыстағы қызмет уақытынан тыс кезде жүзеге асырылады. Бұл жағдай қызметтiң аталған саласында Парламент депутаттарының ғылыми, шығармашылық мүмкiндiгiн пайдалану қажеттiлiгiне де байланысты болып отыр.
      Оқытушылық қызмет бiлiм беру жүйесiнде жүзеге асырылады, ол Қазақстан Республикасының "Бiлiм беру туралы" заңының 10-бабына сәйкес, бiлiм беру қызметiн iске асырушы бiлiм беру мекемелерiнiң желiсiн бiлдiредi, және: отбасы тәрбиесiн; мектепке дейiнгi тәрбиенi; жалпыға бiрдей орта бiлiмдi, мектептен тыс тәрбие мен оқытуды; кәсiптiк-техникалық бiлiмдi; арнайы орта бiлiмдi; жоғарғы бiлiмдi; жоғарғы оқу орнынан кейiнгi бiлiмдi (аспирантура, докторантура және т.б.); кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру мен оларды қайта дайындауды; қосымша бiлiмдi қамтиды.
      Ғылыми жұмыс ғылыми мекемелерде ғылыми зерттеулердi орындаумен байланысты, оларға "Қазақстан Республикасының ғылыми және мемлекеттiк ғылыми-техникалық саясаты туралы" Қазақстан Республикасы заңының 20-бабына сәйкес академиялық мекемелер, жоғарғы оқу орындары, салалық және салааралық ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми орталықтар, конструкторлық және техникалық бюролар, инженерлiк орталықтар, тәжiрибе станциялары, ғылыми-өндiрiстiк бiрлестiктер жатады.
      Шығармашылық жұмыс қандай да бiр жаңалық жасалатын, ашылатын және табылатын кез келген салада - ғылыми, өндiрiс-техникалық, көркемсурет т.б. салаларда жүзеге асырылады.
      Парламент депутаттарының оқытушылық, ғылыми және басқа шығармашылық қызмет саласында ақылы қызметпен шұғылдануына республиканың еңбек заңдарына сәйкес қосымша қызмет iстеу ретiнде рұқсат етiледi.
      Қызмет орнында айтарлықтай ұзақ уақыт болуын талап ететiн оқу, ғылыми және шығармашылық ұйымдарды басқаруға және басшылық етуге байланысты ақы төленетiн қызметпен айналысуға рұқсат етiлмейдi.
      Парламент депутаттарының жүзеге асыруға құқығы жоқ, кәсiпкерлiк қызмет деп Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 10-бабының 1-тармағына сәйкес, меншiк түрiне қарамастан, азаматтар мен заңды тұлғалардың тауарларға (жұмысқа, қызметке) сұранымды қанағаттандыру арқылы пайда немесе жеке табыс табуға бағытталған, жеке меншiкке (жеке кәсiпкерлiк) не мемлекеттiк кәсiпорынды шаруашылық басқару құқығына (мемлекеттiк кәсiпкерлiк) негiзделген ынталы қызметiн түсiнемiз.
      Депутаттың заңды тұлға құрмай-ақ, және заңды тұлғаның құрамында бола отырып болсын, кез келген түрдегi кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруына Конституция тыйым салады (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 19 және 34-баптары).
      Басшы органның немесе қадағалаушы кеңесiнiң құрамына кiруге Парламент депутатының құқығы жоқ коммерциялық ұйымдарға, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 34-бабына сәйкес өз қызметiнiң негiзгi мақсаты ретiнде пайда келтiрудi көздейтiн ұйымдар жатады. Коммерциялық ұйымның кез келген басқару органының немесе қадағалаушы кеңесiнiң түрлерiне, тағайындалу немесе сайлану тәртiбiне қарамастан (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 37-бабының 3-тармағына сәйкес), сондай-ақ бұл үшiн депутаттың ақы алатыны-алмайтынына қарамастан, аталған органдардың құрамына кiруге оның құқығы жоқ.
      Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабының 3-тармағында бекiтiлген ережелердiң бұзылғандығы анықталған жағдайда Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабының 6-тармағына сәйкес және "Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң конституциялық заң күшi бар Жарлығының 24-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы депутаттың өкiлеттiгiн тоқтату туралы шешiм қабылдау үшiн Парламенттiң тиiстi Палатасына өтiнiш енгiзедi.
      Жоғарыда баяндалған жағдайдың негiзiнде және Қазақстан Республикасы Конституциясының 72-бабы 3-тармағының 4-тармақшасы мен 74-бабының 3-тармағын және "Қазақстан Республикасы Президентiнiң конституциялық Кеңесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң конституциялық заң күшi бар Жарлығының 17-бабы 3-тармағының 1-тармақшасын, 37-бабын және 38-бабының 1-тармағын басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабының 3-тармағын ресми түрде түсiндiру ретiнде Конституциялық Кеңес қаулы етедi:
      1. Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабының 3-тармағын қолдану кезiнде:
      - Парламент депутатының Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабының 3-тармағына сәйкес депутаты болуға құқығы жоқ басқа өкiлдiк органдарға Қазақстан Республикасы Конституциясының 86-бабының 1-тармағына сәйкес жергiлiктi өкiлдiк органдар мәслихаттар жатқызылған;
      - ерекшелiк ретiнде Парламент депутаттары ақылы түрде айналысуға құқығы бар оқытушылық, ғылыми және басқа шығармашылық қызмет дегенде Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабының 3-тармағы аталған салаларда қосымша түрдегi, басшы қызметпен айналыспайтын, қағидат бойынша, депутаттың парламенттегi жұмыс уақытынан тыс жүзеге асырылатын қызмет дегендi бiлдiредi;
      - Парламент депутанының жүзеге асыруға құқығы жоқ кәсiпкерлiк қызмет деп тауарларға, жұмысқа, қызметке сұранымды қанағаттандыру арқылы пайда немесе жеке табыс табуға бағытталған жұмыс түрiндегi Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 10-бабында белгiленген қызмет айтылып отыр;
      - басшы органының немесе қадағалаушы органының құрамына Парламент депутаты кiре алмайтын коммерциялық ұйым деп Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 34-бабында өз қызметiнiң негiзгi мақсаты ретiнде пайда келтiрудi көздейтiн ұйым түрiнде белгiленген заңды тұлға айтылады. Коммерциялық ұйымның кез-келген басқару органының немесе қадағалаушы кеңесiнiң түрлерiне, тағайындалу немесе сайлану тәртiбiне қарамастан, сондай-ақ ол үшiн депутаттың ақы алатыны - алмайтынына қарамастан, аталған органдардың құрамына кiруге оның құқығы жоқ;
      - Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабының 3-тармағында белгiленген ережелер бұзылатын болса, Қазақстан Республикасы Конституциясының 52-бабының 6-тармағында және "Қазақстан Республикасы Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң конституциялық, заң күшi бар Жарлығының

24-бабының 4-тармағында белгiленген тәртiпте Парламент депутатының 
өкiлеттiгiн тоқтатуға әкелiп соқтырады - деп саналуы тиiс.
   Қазақстан Республикасы Конституциясының 74-бабының 3-тармағына сәйкес 
Президенттiң "Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi туралы" 
конституциялық заң күшi бар Жарлығының 38-бабының 2 және 3-тармақтарында 
көзделген жағдайларды қоса алғанда, қаулы қабылданған күннен бастап ол өз 
күшiне енедi.

   Қазақстан Республикасы
   Конституциялық Кеңесiнiң
   Төрағасы
   
   


Об официальном толковании пункта 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан

Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 8 июля 1996 года N 2/1

      Конституционный Совет Республики Казахстан в составе Председателя Кима Ю.А, и членов Конституционного Совета Акуева Н.И., Ихсанова У.К., Мамонова В.В., Сабикенова С.Н., Темирбулатова С.Г., Шопина В.Д., рассмотрев в открытом заседании на основании подпункта
4) пункта 1 статьи 72 Конституции Республики Казахстан и подпункта 1) пункта 3 статьи 17 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу конституционного закона, "О Конституционном Совете Республики Казахстан" от 29 декабря 1995г, обращение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Оспанова М.Т. об официальном толковании пункта 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан,
      у с т а н о в и л:
      В Конституционный Совет Республики Казахстан поступило обращение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Оспанова М.Т. об официальном толковании пункта 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан. В приложенном к обращению письме Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Балиевой 3. отмечено, что "в процессе решения вопросов о порядке и способах исполнения требований Конституции Республики Казахстан Центральная избирательная комиссия столкнулась с трудностями в толковании пункта 3 статьи 52. Возникает вопрос, как следует понимать то, что "Депутат Парламента не вправе... занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации".
      Проведенный опрос Секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Кулешовой Е.В. показал, что возникает необходимость дать толкование пункта 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан в целом, за исключением не требующего разъяснения последнего предложения: "Депутату Парламента не гарантируется прежнее место работы (должность) или предоставление прежней работы (должности) при прекращении или по истечении его полномочий".
      В связи с этим Конституционный Совет Республики Казахстан рассмотрел обращение Председателя Мажилиса Парламента Республики о толковании пункта 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан в следующей части: "Депутат Парламента не вправе быть депутатом другого представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа иди наблюдательного совета коммерческой организации. Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата".
      При анализе содержания пункта 3 статьи 52 Конституции в указанной части Конституционный Совет исходил из следующего.
      В пункте 1 статьи 50 Конституции Республики Казахстан устанавливается принцип организации деятельности депутатов: "Парламент состоит из двух Палат: Сената и Мажилиса, действующих на постоянной основе". Данное положение свидетельствует, что работа депутатов в Парламенте является основным видом их трудовой деятельности, они осуществляют свою деятельность профессионально, получая за эту работу денежное вознаграждение согласно пункта 1 статьи 30 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу конституционного закона, "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".
      Конституционная несовместимость мандата депутата Парламента Республики Казахстан с депутатским мандатом другого представительного органа, запрещение занимать иные оплачиваемые должности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации призваны обеспечить беспристрастность и независимость депутатов от каких-либо государственных и общественных органов или частных интересов. Требование несовместимости должностей обеспечивает также депутату возможность сосредоточиться исключительно на работе в Парламенте.
      Другими представительными органами, помимо Парламента Республики Казахстан, согласно пункта 1 статьи 86 Конституции Республики Казахстан, являются местные представительные органы - маслихаты.
      Разрешение, в порядке исключения, депутату Парламента Республики Казахстан заниматься преподавательской, научной и иной творческой деятельностью объясняется тем, что она обычно носит индивидуальный характер и осуществляется в сфере науки, образования, культуры, техники, литературы и искусства, достаточно автономных от парламентской деятельности и, как правило, за пределами рабочего времени по основной работе. Данное исключение обусловлено также и целесообразностью использования научного, творческого потенциала депутатов Парламента в указанных сферах деятельности.
      Преподавательская деятельность осуществляется в системе образования, которая согласно статьи 10 Закона Республики Казахстан "Об образовании" представляет собой сеть учреждений образования, реализующих образовательные услуги и охватывает: семейное воспитание, дошкольное воспитание; общее среднее образование, внешкольное воспитание и обучение; профессионально-техническое образование, среднее специальное образование; высшее образование; послевузовское образование (аспирантура, докторантура и т.п.); повышение квалификации и переподготовку кадров; дополнительное образование.
      Научная деятельность связана с выполнением научных исследований в научных организациях, к которым согласно статьи 20 Закона Республики Казахстан "О науке и государственной научно-технической политике Республики Казахстан" относятся академические учреждения, высшие учебные заведения, отраслевые и межотраслевые научно-исследовательские институты, научные центры, конструкторские и технологические бюро, инженерные центры, опытные станции, научно-производственные объединения.
      Творческая деятельность может осуществляться в любой сфере - научной, производственно-технической, художественной и т.д., где создается, открывается, изобретается что-либо новое.
      Занятие депутатами Парламента оплачиваемых должностей в сфере преподавательской, научной или иной творческой деятельности допускается как совместительство в соответствии с трудовым законодательством республики.
      Занятие оплачиваемых должностей, связанных с управлением и руководством учебными, научными и творческими организациями и их структурными подразделениями, как правило, требующих достаточно продолжительного пребывания на рабочих местах, не допускается.
      Под предпринимательской деятельностью, которую депутат Парламента не вправе осуществлять, согласно пункта I статьи 10 Гражданского кодекса Республики Казахстан понимается инициативная деятельность граждан и юридических лиц, независимо от формы собственности, направленная на получение прибыли или личного дохода путем удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), основанная на частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения государственного предприятия (государственное предпринимательство). Конституция запрещает депутату осуществлять предпринимательскую деятельность в любой форме, как без образования юридического лица, так и в составе юридического лица (статьи 19 и 34 Гражданского кодекса Республики Казахстан).
      К коммерческим организациям, в состав руководящего органа или наблюдательного совета которых депутат Парламента не вправе входить, согласно статьи 34 Гражданского кодекса Республики Казахстан относятся организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Депутат не вправе входить в состав любого руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации независимо от вида, порядка назначения или избрания указанных органов (пункт 3 статьи 37 Гражданского кодекса Республики Казахстан), а также независимо от того, получает депутат за это плату или нет.
      При установлении нарушений правил, закрепленных в пункте 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Конституции Республики Казахстан и пунктом 4 статьи 24 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу конституционного закона, "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" вносит представление в соответствующую Палату Парламента для принятия решения о прекращении полномочий депутата.
      На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 4) пункта 1 статьи 72 и пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 3 статьи 17, статьей 37 и пунктом 1 статьи 38 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу конституционного закона, "О Конституционном Совете Республики Казахстан", Конституционный Совет, в порядке официального толкования пункта 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан
      п о с т а н о в л я е т :
      1. При применении пункта 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан следует считать, что:
      - к другим представительным органам, депутатом которых согласно пункта 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан не вправе быть депутат Парламента, в соответствии с пунктом 1 статьи 86 Конституции Республики Казахстан отнесены местные представительные органы - маслихаты,
      - под преподавательской, научной и иной творческой деятельностью, которой депутаты Парламента в виде исключения вправе заниматься на платной основе, пункт 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан имеет в виду деятельность в указанных сферах, осуществляемую по совместительству без занятия руководящих должностей и, как правило, за пределами рабочего времени депутата в Парламенте,
      - под предпринимательской деятельностью, которую депутат Парламента не вправе осуществлять, имеется в виду деятельность, определяемая статьей 10 Гражданского кодекса Республики Казахстан как деятельность, направленная на получение прибыли или личного дохода путем удовлетворения спроса на товары, работы, услуги;
      - под коммерческой организацией, в состав руководящего органа или наблюдательного совета которой депутат Парламента не вправе входить, понимается юридическое лицо, определяемое статьей 34 Гражданского кодекса Республики Казахстан как организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Депутат не вправе входить в состав любого руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации независимо от вида, порядка назначения или избрания указанных органов, а также независимо от того, получает депутат за это плату или нет;
      - нарушение правил, установленных пунктом 3 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, влечет за собой прекращение полномочий депутата Парламента в порядке, установленном пунктом 6 статьи 52 Конституции Республики Казахстан и пунктом 4 статьи 24 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу конституционного закона, "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".
      2. В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики

Казахстан постановление вступает в силу со дня его принятия с учетом
случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Указа Президента,
имевшего силу конституционного закона, "О Конституционном Совете
Республики Казахстан".

   Председатель