Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-бабының 3-тармағын ресми түсіндіру туралы

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі 1999 жылғы 30 маусым N 14/2 Қаулысы.

      Ескерту. Қаулыға өзгеріс енгізілді – ҚР Конституциялық Кеңесінің 17.04.2017 № 2 нормативтік қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінің Төрағасы Ю.А.Ким, Кеңес мүшелері Ж.Д.Бұсырманов, А.К.Котов, Қ.Ә.Омарханов және В.Д.Шопин қатысқан құрамда, өтініш субъектісінің өкілі Парламент Мәжілісінің депутаты Н.С.Каптильдің қатысуымен ашық отырысында Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Төрағасы М.Т. Оспановтың Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-бабының 3-тармағын ресми түсіндіру туралы өтінішін қарады.

      Конституциялық Кеңестің мүшесі В.Д.Шопиннің хабарын, өтініш субъектісінің өкілі депутат Н.С.Каптильдің сөзін тыңдап және қолда бар материалдармен таныса келе, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі мынаны анықтады:

      Конституциялық Кеңеске Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Төрағасының Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-бабының 3-тармағын ресми түсіндіру туралы өтініші келіп түсті. Өтініште сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентінің сессиясын ұзартудың мүмкіндігі туралы да мәселе қойылуда.

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-бабының 3-тармағын ресми түсіндіруде Конституциялық Кеңес мынаны ескерді.

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-бабының 3-тармағы Қазақстан Республикасы Парламентінің, қыркүйектің бірінші жұмыс күнінен бастап маусымның соңғы жұмыс күніне дейін, кезектегі сессияларын бір жылда бір рет өткізуді белгілейді. Бұл осы норманың Парламенттің сессиялық жұмысының жалпы мерзімін көзде тұтуын білдіреді, бұл ретте Республика Конституциясында көрсетілген мерзімді өзгертуге тыйым салатын нормалар жоқ.

      Баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы Конституциясының 72-бабы 1-тармағының 4) тармақшасын, Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы" конституциялық заң күші бар Жарлығының 17-бабы 3-тармағының 1) тармақшасын, 37-бабын басшылыққа алып, Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-бабының 3-тармағын ресми түсіндіру тәртібінде Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі қаулы етті:

      1. Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-бабының 3-тармағын, өтініш мәселесіне қатысты, осы норма Қазақстан Республикасы Парламентінің сессиялық жұмысы кезеңін белгілейді деп түсіну керек, ол кезең Қазақстан Республикасы Парламентінің қаулысымен ұзартылуы мүмкін.

      2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 74-бабының 3-тармағына сәйкес осы қаулы оны қабылдаған күннен бастап күшіне енеді, Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жалпыға бірдей міндетті, түпкілікті болып табылады және Қазақстан Республикасы Конституциясының 73-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларды ескеріп, шағымдануға жатпайды.

      Қазақстан Республикасы
      Конституциялық Кеңесінің
      Төрағасы

Об официальном толковании пункта 3 статьи 59 Конституции Республики Казахстан

Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 30 июня 1999 г. № 14/2.

      Сноска. Постановление с изменениями, внесенными нормативным постановлением Конституционного Совета РК от 17.04.2017 № 2.

      Конституционный Совет Республики Казахстан в составе Председателя Кима Ю.А., членов Совета Бусурманова Ж.Д., Котова А.К., Омарханова К.А. и Шопина В.Д., с участием представителя субъекта обращения депутата Мажилиса Парламента Каптиль Н.С., рассмотрел в открытом заседании обращение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Оспанова М.Т. об официальном толковании пункта 3 статьи 59 Конституции Республики Казахстан.

      Заслушав сообщение члена Конституционного Совета Шопина В.Д., выступление представителя субъекта обращения депутата Каптиль Н.С. и ознакомившись с имеющимися материалами, Конституционный Совет Республики Казахстан установил:

      В Конституционный Совет поступило обращение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан об официальном толковании пункта 3 статьи 59 Конституции Республики Казахстан. В обращении также ставится вопрос о возможности продления сессии Парламента Республики Казахстан.

      При официальном толковании пункта 3 статьи 59 Конституции Республики Казахстан Конституционный Совет исходит из следующего.

      Пункт 3 статьи 59 Конституции Республики Казахстан устанавливает проведение очередных сессий Парламента Республики Казахстан один раз в год, начиная с первого рабочего дня сентября и по последний рабочий день июня. Это означает, что данная норма предусматривает общий период сессионной работы Парламента, при этом в Конституции Республики не содержится норм запрещающих изменение указанного периода.

      На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 4) пункта 1 статьи 72 Конституции Республики Казахстан, подпункта 1) статьи 17, статьей 37 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу конституционного закона, "О Конституционном Совете Республики Казахстан", в порядке официального толкования пункта 3 статьи 59 Конституции Республики Казахстан Конституционный Совет Республики Казахстан постановляет:

      1. Пункт 3 статьи 59 Конституции Республики Казахстан, применительно к вопросу обращения, следует понимать так, что данная норма устанавливает период сессионной работы Парламента Республики Казахстан, который может быть продлен постановлением Парламента Республики Казахстан.

      2. В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,обжалованию не подлежит, является общеобязательным на всей территории и окончательным с учетом случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 73 Конституции Республики Казахстан.


      Председатель