Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір Жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2000 жылғы 9 қазан N 459. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 152 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      "Қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйесін жетілдіру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 20 сәуірдегі N 377 U000377_ Жарлығына сәйкес қаулы етемін:
      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай Жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.08.2014 № 900 Жарлығымен;
      2) "Қазақстан Республикасының мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне тәртіптік жаза қолдану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 31 желтоқсандағы N 321 U990321_ Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 58, 562-құжат):
      Жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне тәртіптік жаза қолдану ережесінде:
      бірінші тарауда:
      екінші абзацтағы "нормаларын бұзуы," деген сөздерден кейін "тәртіптік ретпен жазаланатын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауы," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның Тәртіптік комиссиясы (бұдан әрі - уәкілетті органның комиссиясы) - мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі - уәкілетті орган) тәртіптік ретпен жазаланатын, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаған С-1, С-2, С-3 санаттарындағы қызметшілердің тәртіптік істерін қарау үшін құрылатын тұрақты алқалы орган.";
      4-тармақтағы "бір жыл" деген сөз "алты ай" деген сөздермен ауыстырылсын;
      20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "20. Қызметтік тексеру мемлекеттік орган басшысының бұйрығымен тағайындалады және осы мемлекеттік органның кадр қызметі (бұдан әрі - кадр қызметі) теріс қылық жасалған күннен немесе ол байқалған күннен бастап он бес күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүргізеді.
      Мемлекеттік орган басшысының бұйрығы болмаса қызметтік тексерулер жүргізуге жол берілмейді.
      Қызметтік тексерулер қызметшінің уақытша еңбекке жарамсыздығы, оның демалыста немесе іссапарда болу кезеңінде тоқтатыла тұрады.";
      мынадай мазмұндағы 20-1 тармақпен толықтырылсын:
      "20-1. С-1, С-2, С-3 санаттарындағы қызметшілер жасаған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға қызметтік тексерулер уәкілетті орган басшысының бұйрығымен тағайындалады және осы Ереженің 20-тармағында белгіленген мерзімде және тәртіппен уәкілетті органның лауазымды тұлғалары жүргізеді.
      Қажетті жағдайларда уәкілетті орган қызметтік тексеру жүргізуді өз мемлекеттік органының кадр қызметіне тапсыруы мүмкін.";
      21-тармақтағы "сондай-ақ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі мемлекеттік комиссия" деген сөздер алып тасталсын;
      22-тармақта:
      "кадр қызметі" деген сөзден кейін "немесе уәкілетті органның лауазымды тұлғалары" деген сөздермен толықтырылсын;
      "қарауына" деген сөзден кейін "тиісті дәлелденген қорытындылармен" деген сөздермен толықтырылсын;
      23-тармақ "кадр қызметі" деген сөздерден кейін және 24-тармақ "кадр қызметінің қызметкері" деген сөздерден кейін "немесе уәкілетті органның лауазымды тұлғалары" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 25-1 тармақпен толықтырылсын:
      "25-1. Уәкілетті органның комиссиясы уәкілетті орган басшысының бұйрығымен тағайындалады, ол комиссияның құрамын айқындайды және осы комиссия мүшелерінің ішінен Төрағаны тағайындайды.";
      28-тармақ "жүргізген кадр қызметі" деген сөздерден кейін "немесе уәкілетті орган" деген сөздермен толықтырылсын;
      31-тармақтың бірінші абзацы "орган басшысының" деген сөздерден кейін ", уәкілетті органның комиссиясы шығарған ұсынымдардың жағдайларын қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 31-1 тармақпен толықтырылсын:
      "31-1. Комиссия сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаған қызметшілердің қылмыстық ісін қарау жөніндегі өз жұмысында уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасауға және қарау нәтижелері бойынша он күн мерзімде уәкілетті органға тиісті шешімнің көшірмесін және тоқсан сайынғы есептерді беруге міндетті.";
      36-тармақ "органның" деген сөзден кейін "немесе уәкілетті органның" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Қылмыстық іс қозғаудан бас тартылған не қылмыстық іс тоқтатылған жағдайда, бірақ, қызметшінің іс-қимылында теріс қылықтың белгісі болса, жаза қылмысты істі қозғаудан бас тарту не оны тоқтату туралы шешім қабылданған күннен бастап бір айдан кешіктірмей қолданылуы мүмкін.";
      42-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Тәртіптік ретпен жазаланатын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаған қызметшілерге мемлекеттік органның басшысы қолданған жазалар туралы мәліметтерді құқықтық статистика және ақпарат жөніндегі уәкілетті органға кадр қызметінің міндетті түрде тапсыруына жатады.";
      46-тармақ мынадай сөйлеммен толықтырылсын:
      "Бұл ретте жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы үшін жазаның мерзімінен бұрын алынуы уәкілетті органның келісімі бойынша ғана жүргізіледі.";
      51 және 52-ші тармақтардағы "мемлекеттік қызмет істері жөніндегі" деген сөздер алып тасталсын.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 29.08.2014 № 900 Жарлығымен.
      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі бір ай мерзімде облыстық, Астана мен Алматы қалалары Тәртіптік кеңестерінің, мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің тәртіптік ісін қарау уәкілеттіктерін жойып, өзінің бұрынғы қабылдаған актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтірсін.
      3. Осы Жарлықтың атқарылуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.
      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
            Президенті

      Мамандар:
      Багарова Ж.А.
      Икебаева А.Ж.

О внесении изменений и дополнений в некоторые Указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 9 октября 2000 года N 459. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2000 года N 377 U000377_ "О мерах по совершенствованию системы борьбы с преступностью и коррупцией" постановляю:
      1. Внести изменения и дополнения в следующие Указы Президента Республики Казахстан:
      1) утратил силу Указом Президента РК от 29.08.2014 № 900;
      2) в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 1999 года N 321 U990321_ "Об утверждении Правил наложения дисциплинарных взысканий на административных государственных служащих Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 58, ст. 562):
      в Правилах наложения дисциплинарных взысканий на административных государственных служащих Республики Казахстан, утвержденных вышеназванным Указом:
      в главе первой:
      в абзаце втором после слова "этики" дополнить словами "совершение коррупционного правонарушения, наказуемого в дисциплинарном порядке,";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "Дисциплинарная комиссия уполномоченного органа по делам государственной службы (далее - комиссия уполномоченного органа) - постоянный коллегиальный орган, создаваемый в уполномоченном органе по делам государственной службы (далее - уполномоченный орган) для рассмотрения дисциплинарных дел служащих категорий С-1, С-2, С-3, совершивших коррупционные правонарушения, наказуемые в дисциплинарном порядке.";
      в пункте 4 слово "года" заменить словами "шести месяцев";
      пункт 20 изложить в следующей редакции:
      "20. Служебные расследования назначаются приказом руководителя государственного органа и проводятся кадровой службой данного государственного органа (далее - кадровая служба) в срок не более пятнадцати календарных дней со дня совершения проступка или со дня его обнаружения.
      Проведение служебных расследований без наличия приказа руководителя государственного органа не допускается.
      Служебные расследования приостанавливаются на период временной нетрудоспособности служащего, нахождения его в отпуске или в командировке.";
      дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:
      "20-1. Служебные расследования коррупционных правонарушений, совершенных служащими категорий С-1, С-2, С-3, назначаются приказом руководителя уполномоченного органа и проводятся должностными лицами уполномоченного органа в сроки и в порядке, установленными пунктом 20 настоящих Правил.
      В случаях необходимости уполномоченный орган может поручить проведение служебного расследования кадровой службе самого государственного органа.";
      в пункте 21 слова "а также Государственной комиссией по борьбе с коррупцией" исключить;
      в пункте 22:
      слово "обязана" заменить словами "или должностные лица уполномоченного органа обязаны";
      после слов "представить материалы" дополнить словами "с соответствующим мотивированным заключением";
      пункт 23 после слов "кадровой службой" и пункт 24 после слов "кадровой службы" дополнить словами "или должностными лицами уполномоченного органа";
      дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:
      "25-1. Комиссия уполномоченного органа назначается приказом руководителя уполномоченного органа, который определяет состав комиссии и из числа членов данной комиссии назначает Председателя.";
      пункт 28 после слов "кадровой службы" дополнить словами "или уполномоченного органа";
      абзац первый пункта 31 дополнить словами "за исключением случаев рекомендаций, вынесенных комиссией уполномоченного органа.";
      дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:
      "31-1. Комиссия в своей работе по рассмотрению дисциплинарных дел служащих, совершивших коррупционные правонарушения, обязана взаимодействовать с уполномоченным органом и по результатам рассмотрения представлять в десятидневный срок в уполномоченный орган копию соответствующего решения и ежеквартальные отчеты.";
      пункт 36:
      после слова "органа" дополнить словами "или уполномоченного органа";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "В случае отказа в возбуждении уголовного дела либо прекращения уголовного дела, но при наличии в действиях служащего признаков проступка, взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо его прекращения.";
      пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Сведения о взысканиях, наложенных руководителем государственного органа на служащих, совершивших коррупционные правонарушения, наказуемые в дисциплинарном порядке, подлежат обязательному представлению кадровой службой в уполномоченный орган по правовой статистике и информации.";
      пункт 46 дополнить предложением следующего содержания:
      "При этом досрочное снятие взыскания за совершение коррупционного правонарушения производится только по согласованию с уполномоченным органом.";
      в пунктах 51 и 52 слова "по делам государственной службы" исключить.
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 29.08.2014 № 900.
      2. Правительству Республики Казахстан в месячный срок привести ранее принятые свои акты в соответствие с настоящим Указом, исключив из полномочий Дисциплинарных советов областей, городов Астаны и Алматы рассмотрение дисциплинарных дел административных государственных служащих группы категорий С.
     3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
     4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

     Президент
     Республики Казахстан