Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 21 қыркүйектегі N 413 Жарлығына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 қарашадағы N 450 Жарлығы

       ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару бастамасы құқығын қамтамасыз ету және Республика Президентінің кейбір актілерін Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес келтіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 21 қыркүйектегі N 413  Жарлығына  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 34, 372-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің заң шығару бастамасы құқығын іске асыру ережелерінде:

      8-тармақта:
      бірінші абзац ", сондай-ақ ғылыми сараптамаға жіберілуі мүмкін" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші абзацта "келісудің" деген сөзден кейін "немесе ғылыми сараптамаға жіберудің" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      "Қаржы қаражаттарын талап ететін немесе мемлекеттік кірістерді қысқартуды көздейтін заң жобаларын Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі және Республикалық бюджет комиссиясы қарайды.".

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 21 сентября 2007 года N 413

Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года N 450

       ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в  Указ  Президента Республики Казахстан от 21 сентября 2007 года N 413 "О мерах по обеспечению права законодательной инициативы Президента Республики Казахстан и приведению некоторых актов Президента Республики в соответствие с Конституцией Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., N 34, ст. 372) следующие дополнения:
      в Правилах реализации права законодательной инициативы Президента Республики Казахстан, утвержденных вышеназванным Указом:
      в пункте 8:
      абзац первый дополнить словами ", а также может быть направлен на научную экспертизу";
      абзац второй после слов "государственными органами" дополнить словами "или направления на научную экспертизу";
      дополнить абзацем третьим следующего содержания:
      "Законопроекты, требующие финансовых затрат или предусматривающие сокращение государственных доходов, рассматриваются Министерством экономики и бюджетного планирования и Республиканской бюджетной комиссией.".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

       Президент
       Республики Казахстан