Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің жағдайы туралы ұлттық баяндаманы қалыптастыру және Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 6 мамырдағы № 473 Жарлығы.

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің жағдайы туралы ұлттық баяндаманы қалыптастыру жəне Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыну қағидалары бекітілсін.

      2. Осы Жарлық алғашқы ресми жария лан ған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н.НАЗАРБАЕВ

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2017 жылғы 6 мамырдағы
№ 473 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің жағдайы туралы ұлттық баяндаманы қалыптастыру және Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыну ҚАҒИДАЛАРЫ

      1. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің жағдайы туралы ұлттық баяндаманы қалыптастыру және Қазақстан Республикасының Президентіне ұсынудың осы қағидалары "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 2-тармағының 7-4) тармақшасына, "Қазақстан Республикасының Президентi туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 21-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің жағдайы туралы ұлттық баяндаманы (бұдан әрі – Ұлттық баяндама) қалыптастыру және Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Ұлттық баяндаманы орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар, оларға ведомстволық бағынысты ұйымдар ұсынған ақпарат, уәкілетті орган жұмысының нәтижелері, мемлекеттік қызметтегі кадр жағдайын талдау және бағалау, мемлекеттік қызметті қалыптастыру, іске асыру және жетілдіру, осы саладағы жұмысты одан әрі дамыту және жақсарту жөніндегі қорытындылар мен ұсыныстар негізінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) қалыптастырады.

      3. Ұлттық баяндаманың құрылымы мынадай бөлімдерден тұрады:

      1) кіріспе;

      2) негізгі бөлім;

      3) қорытынды.

      Кіріспеде Ұлттық баяндаманы ұсынудың негіздемесі мен мақсаты және оның қысқаша мазмұны қамтылады.

      Ұлттық баяндаманың негізгі бөлімі мемлекеттік қызмет саладағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстың мәнін, жағдайы мен негізгі нәтижелерін көрсететін деректерді және:

      1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінің кадр жағдайы туралы мәліметтерді;

      2) кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру бойынша атқарылған жұмыс туралы ақпаратты;

      3) есепті жылдағы уәкілетті органның қызметін талдау, сондай-ақ іске асырылып жатқан саясаттың елдегі мемлекеттік қызметтің жағдайына әсерін бағалауды қамтиды.

      Қорытындыда мемлекеттік қызметтегі кадр жағдайын талдау және бағалау, мемлекеттік қызметті одан әрі дамыту жөніндегі қорытындылар мен ұсыныстар, сондай-ақ келесі есепті жылға арналған оларды іске асырудың міндеттері қамтылады.

      4. Қажет болған жағдайда Ұлттық баяндаманы мәтінде сілтемелер жасалған тәртіппен орналастырылған қосымшалармен толықтыруға жол беріледі.

      5. Уәкілетті орган Ұлттық баяндаманы қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты ұсыну туралы сұратуды есепті жылдың 15 желтоқсанынан кешіктірмей орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарға, оларға ведомстволық бағынысты ұйымдарға жолдайды.

      6. Уәкілетті органның сұратуы бойынша орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар, оларға ведомстволық бағынысты ұйымдар тиісті ақпаратты есепті жылдан кейінгі жылдың 10 қаңтарынан кешіктірмей ұсынады.

      Ақпаратқа мемлекеттік органның аппарат басшысы қол қояды.

      Уәкілетті орган Ұлттық баяндаманы сапалы дайындауға қажетті қосымша ақпаратты сұратуға құқылы.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 18.01.2021 № 495 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      7. Ұлттық баяндаманы:

      1) уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметіне есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей;

      2) Қазақстан Республикасы Үкіметі Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігіне есепті жылдан кейінгі жылдың 5 наурызынан кешіктірмей;

      3) Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігі Қазақстан Республикасының Президентіне есепті жылдан кейінгі жылдың 25 наурызынан кешіктірмей ұсынады

Об утверждении Правил формирования Национального доклада о состоянии государственной службы в Республике Казахстан и его представления Президенту Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2017 года № 473.

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила формирования Национального доклада о состоянии государственной службы в Республике Казахстан и его представления Президенту Республики Казахстан.

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ

  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 6 мая 2017 года № 473

ПРАВИЛА
формирования Национального доклада о состоянии государственной службы в Республике Казахстан и его представления Президенту Республики Казахстан

      1. Настоящие Правила формирования Национального доклада о состоянии государственной службы в Республике Казахстан и его представления Президенту Республики Казахстан разработаны в соответствии с подпунктом 7-4) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан", подпунктом 3) пункта 2 статьи 21 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" и определяют порядок формирования Национального доклада о состоянии государственной службы в Республике Казахстан (далее - Национальный доклад) и его представления Президенту Республики Казахстан.

      2. Национальный доклад формируется уполномоченным органом по делам государственной службы (далее - уполномоченный орган) на основе информации, представленной центральными государственными и местными исполнительными органами, подведомственными им организациями, результатов работы уполномоченного органа, анализа и оценки состояния кадровой ситуации на государственной службе, выводов и предложений по формированию, реализации и совершенствованию государственной службы, дальнейшему развитию и улучшению работы в этой сфере.

      3. Структура Национального доклада состоит из следующих разделов:

      1) введение;

      2) основная часть;

      3) заключение.

      Введение содержит основание и цель представления Национального доклада и краткое его содержание.

      Основная часть Национального доклада содержит данные, отражающие сущность, состояние и основные результаты проводимой работы по реализации государственной политики в сфере государственной службы, и включает:

      1) сведения о кадровом состоянии государственной службы Республики Казахстан;

      2) информацию о проделанной работе по формированию профессионального государственного аппарата;

      3) анализ деятельности уполномоченного органа за отчетный период, а также оценку влияния реализуемой политики на состояние государственной службы страны. Заключение содержит результаты анализа и оценки состояния кадровой ситуации на государственной службе, выводы и предложения по дальнейшему развитию государственной службы, а также задачи по их реализации на предстоящий отчетный год.

      4. При необходимости допускается дополнить Национальный доклад приложениями, располагаемыми в порядке указания на них ссылок в тексте.

      5. Уполномоченный орган направляет запрос о предоставлении информации, необходимой для формирования Национального доклада, в центральные государственные и местные исполнительные органы, подведомственные им организации не позднее 15 декабря отчетного года.

      6. По запросу уполномоченного органа центральные государственные и местные исполнительные органы, подведомственные им организации ежегодно не позднее 10 января года, следующего за отчетным, предоставляют соответствующую информацию.

      Информация подписывается руководителем аппарата государственного органа.

      Уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию, необходимую для качественной подготовки Национального доклада.

      Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 18.01.2021 № 495 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      7. Национальный доклад представляется:

      1) уполномоченным органом в Правительство Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

      2) Правительством Республики Казахстан в Администрацию Президента Республики Казахстан не позднее 5 марта года, следующего за отчетным;

      3) Администрацией Президента Республики Казахстан Президенту Республики Казахстан не позднее 25 марта года, следующего за отчетным.