Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметі
актілерінің жинағында және республикалық
баспасөзде жариялануға тиіс

      Қазақ тілі əліпбиінің кириллицадан латын графикасына көшірілуін қамтамасыз ету мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған латын графикасына негізделген қазақ тілі əліпбиі бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      Қазақ тілі əліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия құрсын;

      қазақ тілі əліпбиінің 2025 жылға дейін латын графикасына кезең-кезеңімен көшуін қамтамасыз етсін;

      осы Жарлықты іске асыру жөнінде өзге де, соның ішінде ұйымдастырушылық жəне заңнамалық сипаттағы, шаралар қабылдасын.

      3. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігіне жүктелсін.

      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н.Назарбаев
     

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2017 жылғы 26 қазандағы
№ 569 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Латын графикасына негізделген қазақ тілі
ӘЛІПБИІ

      Ескерту. Қазақ тілі әліпбиі жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 19.02.2018 № 637 Жарлығымен (жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
     


О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику

Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569.

  Подлежит опубликованию в
Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан и республиканской печати

      В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике.

      2. Правительству Республики Казахстан:

      образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику;

      обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года;

      принять иные меры по реализации настоящего Указа, в том числе организационного и законодательного характера.

      3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

  УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 26 октября 2017 года
№ 569

АЛФАВИТ
казахского языка, основанный на латинской графике

      Сноска. Алфавит в редакции Указа Президента РК от 19.02.2018 № 637.