Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы "Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы" № 150 және "Азаматтардың "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметіне кіруінің кейбір мәселелері туралы" № 151 жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 11 шілдедегі № 58 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкiметі актiлерiнiң
жинағында жариялануға тиiс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай жарлықтарына өзгерістер енгізілсін:

      1) "Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 70-71, 520-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімінде:

      "1. Мемлекеттік саяси лауазымдар" деген 1-тарауда:

      "Облыстардың әкімшілік орталығы болып табылатын қалалардың әкімдері" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Облыстардың әкімшілік орталығы болып табылатын қалалардың, облыстық маңызы бар қалалардың, облыстар аудандарының және қалалардағы аудандардың әкімдері";

      "2. Мемлекеттік әкімшілік лауазымдар" деген тарауда:

      "А" корпусы бөлімінде:

      4-санат алып тасталсын;

      2) "Азаматтардың "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметіне кіруінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 151 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 70-71, 521-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына қойылатын арнайы біліктілік талаптарында:

      3-тармақтың 4) тармақшасы және 15-2-тармақ алып тасталсын;

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметінің кадр резервіне іріктеу қағидаларында:

      4-1-тармақтың екінші бөлігінің бесінші абзацы алып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігімен бірлесіп:

      1) осы Жарлыққа сәйкес лауазымдары және лауазымдарының санаттары өзгертілген мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысы мөлшерінің сақталуын қамтамасыз етсін;

      2) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. Тоқаев

О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих" и № 151 "О некоторых вопросах поступления граждан на административную государственную службу корпуса "А"

Указ Президента Республики Казахстан от 11 июля 2019 года № 58.

  Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Казахстан:

      1) в Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 70-71, ст. 520):

      в Реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом:

      в главе "1. Политические государственные должности":

      строку "Акимы городов, являющихся административными центрами областей" изложить в следующей редакции:

      "Акимы городов, являющихся административными центрами областей, городов областного значения, районов областей и районов в городах";

      в главе "2. Административные государственные должности":

      в разделе "Корпус "А":

      категорию 4 исключить;

      2) в Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 151 "О некоторых вопросах поступления граждан на административную государственную службу корпуса "А" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 70-71, ст. 521):

      в Специальных квалификационных требованиях к административным государственным должностям корпуса "А", утвержденных вышеназванным Указом:

      подпункт 4) пункта 3 и пункт 15-2 исключить;

      в Правилах отбора в кадровый резерв административной государственной службы корпуса "А", утвержденных вышеназванным Указом:

      абзац пятый части второй пункта 4-1 исключить.

      2. Правительству Республики Казахстан совместно с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы:

      1) обеспечить сохранение размеров оплаты труда государственных служащих, должности и категории должностей которых преобразованы согласно настоящему Указу;

      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент
Республики Казахстан
К. Токаев