"Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға іріктеу мен конкурс кезеңдерін айқындау және "Мемлекеттік қызмет өткерудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 152 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 13 наурыздағы № 141 Жарлығы

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға іріктеу кезеңдері;

      2) "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға арналған конкурс кезеңдері айқындалсын.

      2. "Мемлекеттік қызмет өткерудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 152 Жарлығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалауды өткізу қағидалары мен мерзімінде:

      5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің (бұдан әрі – "А" корпусының қызметшілері) қызметін бағалау олардың нақты лауазымдағы қызметінің нәтижелері бойынша жылдың қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) бағаланатын жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірілмей өткізіледі.

      Мемлекеттік органдар "А" корпусы қызметшілерінің қызметін бағалауды тоқсанның қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) бағаланатын жылдың есепті тоқсанынан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей (10 желтоқсаннан кешіктірілмей бағалау өткізілетін төртінші тоқсанды қоспағанда) өткізе алады.

      Егер "А" корпусы қызметшісінің нақты лауазымда болу мерзімі бір айдан аз болса, оны бағалау өткізілмейді.

      6. Әлеуметтік демалыстағы "А" корпусының қызметшілері уәкілетті орган бекіткен "А" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесінде айқындалған тәртіппен "А" корпусы қызметшілерінің қызметін бағалаудан өтеді.";

      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Мемлекеттік органның персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) уәкілетті орган бекіткен "А" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесінде айқындалған тәртіппен "А" корпусының қызметшісін оған қатысты қызметті бағалаудың өткізілетіні туралы оны өткізу басталғанға дейін жеті жұмыс күні бұрын хабардар етеді.";

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Мемлекеттік органның персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) уәкілетті орган бекіткен "А" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесінде айқындалған тәртіппен "А" корпусының қызметшісін қызметті бағалау нәтижелерімен ол аяқталған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде таныстырады.";

      26 және 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "26. "Б" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің (бұдан әрі – "Б" корпусының қызметшілері) қызметін бағалау олардың нақты лауазымдағы қызметінің нәтижелері бойынша мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган бекіткен үлгілік әдістемеде айқындалған тәртіппен жүргізіледі.

      Егер "Б" корпусы қызметшісінің бағаланатын кезеңде нақты лауазымда болу мерзімі бір айдан аз болса, оған бағалау жүргізілмейді.

      27. Әлеуметтік демалыстағы "Б" корпусы қызметшілері мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган бекіткен үлгілік әдістемеде айқындалған тәртіппен "Б" корпусы қызметшілерінің қызметін бағалаудан өтеді.";

      34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "34. Мемлекеттік органның персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган бекіткен үлгілік әдістемеде айқындалған тәртіппен "Б" корпусының қызметшісін қызметті бағалау нәтижелерімен ол аяқталған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде таныстырады.".

      3. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. Тоқаев

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2023 жылғы 13 наурыздағы
№ 141 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

"Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға іріктеу кезеңдері

      "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына алғаш рет кіретін немесе мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейін оған қайтадан кіретін азаматтар мынадай іріктеу кезеңдерінен өтеді:

      1) уәкілетті органның қорытындысын ала отырып, жеке қасиеттерін бағалау;

      2) "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға арналған конкурс.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2023 жылғы 13 наурыздағы
№ 141 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

"Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға арналған конкурс кезеңдері

      "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға арналған конкурс (бұдан әрі – конкурс) мынадай бірқатар жүйелі кезеңдерді қамтиды:

      1) конкурс өткізу туралы хабарландыруды жариялау;

      2) конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдардан құжаттар қабылдау;

      3) конкурсқа қатысушылар құжаттарының белгіленген біліктілік талаптарына және "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкестігін қарау;

      4) конкурстық комиссия хатшысының қатысуымен А-1, В-1, С-1, С-О-1, C-R-1, D-1, D-О-1, D-R-1, Е-1, E-R-1 санатындағы лауазымдар үшін эссе жазу;

      5) конкурсқа қатысушылармен мемлекеттік органның конкурстық комиссиясы өткізетін әңгімелесу;

      6) мемлекеттік органның конкурстық комиссиясының қорытындысы.

      Әңгімелесу кезеңінің алдында конкурс Қазақстан Республикасының мәдениет, дене шынықтыру және спорт, білім беру және денсаулық сақтау саласындағы заңдарына сәйкес конкурсқа қатысушыларды келісудің қосымша кезеңін қамтиды.

Об определении этапов отбора и конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б" и внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152 "О некоторых вопросах прохождения государственной службы"

Указ Президента Республики Казахстан от 13 марта 2023 года № 141

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Определить прилагаемые:

      1) этапы отбора на занятие административной государственной должности корпуса "Б";

      2) этапы конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б".

      2. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152 "О некоторых вопросах прохождения государственной службы" следующие изменения:

      1) в Правилах и сроках проведения оценки деятельности государственных служащих, утвержденных вышеназванным Указом:

      пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

      "5. Оценка деятельности административных государственных служащих корпуса "А" (далее – служащие корпуса "А") проводится по результатам их деятельности на конкретной должности по итогам года (годовая оценка) не позднее 20 января года, следующего за оцениваемым годом.

      Государственные органы могут проводить оценку деятельности служащих корпуса "А" по итогам квартала (квартальная оценка) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оцениваемого года (за исключением четвертого квартала, оценка которого проводится не позднее 10 декабря).

      Оценка служащего корпуса "А" не проводится в случаях, если срок его пребывания на конкретной должности составляет менее одного месяца.

      6. Служащие корпуса "А", находящиеся в социальных отпусках, проходят оценку деятельности служащих корпуса "А" в порядке, определенном Методикой оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "А", утвержденной уполномоченным органом.";

      пункт 13 изложить в следующей редакции:

      "13. Служба управления персоналом (кадровая служба) государственного органа уведомляет служащего корпуса "А" о проведении в отношении него оценки деятельности за семь рабочих дней до начала ее проведения в порядке, определенном Методикой оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "А", утвержденной уполномоченным органом.";

      пункт 17 изложить в следующей редакции:

      "17. Служба управления персоналом (кадровая служба) государственного органа ознакомляет служащего корпуса "А" с результатами оценки деятельности в течение двух рабочих дней со дня ее завершения в порядке, определенном Методикой оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "А", утвержденной уполномоченным органом.";

      пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:

      "26. Оценка деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" (далее – служащие корпуса "Б") проводится по результатам их деятельности на конкретной должности в порядке, определенном типовой методикой, утвержденной уполномоченным органом по делам государственной службы.

      Оценка служащего корпуса "Б" не проводится в случаях, если срок пребывания на конкретной должности в оцениваемом периоде составляет менее одного месяца.

      27. Служащие корпуса "Б", находящиеся в социальных отпусках, проходят оценку деятельности служащих корпуса "Б" в порядке, определенном типовой методикой, утвержденной уполномоченным органом по делам государственной службы.";

      пункт 34 изложить в следующей редакции:

      "34. Служба управления персоналом (кадровая служба) государственного органа ознакомляет служащего корпуса "Б" с результатами оценки деятельности в течение двух рабочих дней со дня ее завершения в порядке, определенном типовой методикой, утвержденной уполномоченным органом по делам государственной службы.".

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Президент Республики Казахстан К. Токаев

  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 13 марта 2023 года
№ 141

Этапы отбора на занятие административной государственной должности корпуса "Б"

      Граждане, впервые поступающие или вновь поступающие на административные государственные должности корпуса "Б" после прекращения государственной службы, проходят следующие этапы отбора:

      1) оценку личных качеств с получением заключения в уполномоченном органе;

      2) конкурс на занятие административной государственной должности корпуса "Б".

 
  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 13 марта 2023 года
№ 141

Этапы конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б"

      Конкурс на занятие административной государственной должности корпуса "Б" (далее – конкурс) включает в себя ряд последовательных этапов:

      1) публикация объявления о проведении конкурса;

      2) прием документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе;

      3) рассмотрение документов участников конкурса на соответствие установленным квалификационным требованиям и требованиям, установленным Законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан";

      4) написание эссе для должностей категорий А-1, В-1, С-1, С-О-1, C-R-1, D-1, D-О-1, D-R-1, Е-1, E-R-1 в присутствии секретаря конкурсной комиссии;

      5) собеседование с участниками конкурса, проводимое конкурсной комиссией государственного органа;

      6) заключение конкурсной комиссии государственного органа.

      Перед этапом собеседования конкурс включает дополнительный этап согласования участников конкурса в соответствии с законами Республики Казахстан в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования и здравоохранения.