Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының саны, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының құрылымы мен штаты туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 1996 жылғы 18 наурыз N 2909. Күшi жойылды - Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997.01.08. N 3315 жарлығымен. ~U973315

      "Қазақстан Республикасындағы соттар және судьялардың мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Конституциялық заң күші бар 1995 жылғы 20 желтоқсандағы N 2694 Жарлығының 29-бабына, 74-бабының 3-тармағына сәйкес қаулы етемін:
      1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты елу үш судьядан, оның

ішінде: 
   Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасынан: 
   Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Азаматтық істер жөніндегі 
алқасының төрағасы мен тоғыз мүшесінен; 
   Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Шаруашылық істер жөніндегі сот 
алқасының төрағасы мен он төрт мүшесінен; 
   Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Қылмыстық істер жөніндегі сот 
алқасының төрағасы мен жиырма бір мүшесінен; 
   Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Әскери алқасының төрағасы мен 
төрт мүшесінен тұратын болып белгіленсін. 
   2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының қоса беріліп 
отырған құрылымы мен штаты бекітілсін. 
   3. Мыналардың күші жойылған деп танылсын: 
   "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының құрылымы мен штат саны 
туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1994 жылғы 7 ақпандағы N 1546 
 

K941546_

 Қаулысы; 
   "Қазақстан Республикасы соттарының құрамындағы өзгерістер туралы" 
Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 14 қарашадағы N 2637 
Жарлығының 7-тармағы. 
   4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 
   
   
   Қазақстан Республикасының 
      Президенті 
   
   
                 Қазақстан Республикасы Президентінің 
                1996 жылғы 18 наурыздағы N 2909 Жарлығына 
                         Қосымша 
   
      Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының 
             құрылымы мен штаты 
   
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Құрылымдық бөлімшелер мен               іБірлік  
лауазымдардың атауы                  і саны 
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
1. Жоғарғы сот Төрағасының               і
  Аппараты                      і
Жоғарғы сот Аппаратының Басшысы            і  1
Жоғарғы сот Төрағасының көмекшісі           і  3
Баспасөз хатшысы                    і  1
                            і  ---
                            і  5
                            і
2. Азаматтық істер жөніндегі              і
  сот алқасы                     і
Бас маман                       і  3
Жетекші маман                     і  1
Алқа төрағасының көмекшісі               і  1
                            і  ---
                            і  5
                            і
3. Шаруашылық істер жөніндегі             і
  сот алқасы                     і
Бас маман                       і  2
Жетекші маман                     і  1
Алқа төрағасының көмекшісі               і  1
                            і  ---
                            і  4
                            і
4. Қылмыстық істер жөніндегі              і
  сот алқасы                     і
Бас маман                       і  5
Жетекші маман                     і  1
Алқа төрағасының көмекшісі               і  1
                            і  ---
                            і  7
                            і
5. Әскери алқа                     і
Бас маман                       і  2
Жетекші маман                     і  3
Бөлім бастығы                     і  1
Сот алқасының хатшысы                 і  1
Тапсырма орындаушы - жүргізуші             і  1 
                            і  ---
Ескерту: Әскери алқа штаты               і  8
әскери қызметшілерден құралады             і
                            і
6. Ұйымдастыру-кадрлар және талдау           і
  жұмысы басқармасы                  і
Басқарма бастығы                    і  1
Басқарма бастығының орынбасары             і  2
Бас маман                       і  8
Жетекші маман                     і  5
                            і  ---
                            і  16
                            і
7. Азаматтарды қабылдау және шағымдар         і
  мен арыздарды шешу жөніндегі басқарма        і
Басқарма бастығы                    і  1
Басқарма бастығының орынбасары             і  1
Бастықтың орынбасары - қабылдау            і 
бөлмесінің меңгерушісі                 і  1
Бас маман                       і  4
Жетекші маман                     і  3
1 санаттағы маман                   і  3
                            і  ---
                            і  13
                            і
8. Жалпы бөлім                     і
Бөлім бастығы                     і  1
Бөлім бастығының орынбасары              і  1
Бас маман                       і  5
Жетекші маман                     і  10
1 санаттағы маман                   і  15
Аға инспектор                     і  1
Архив меңгерушісі                   і  1
Инспектор                       і  1
Машбюро меңгерушісі                  і  1
Машинка басушылар                   і  2
Сот алқасының хатшысы                 і  3
                            і  ---
                            і  41
                            і
9. Екінші бөлім                    і
Бөлім бастығы                     і  1
Бас маман                       і  3
                            і  ---
                            і  4
                            і
10. Есеп-қаржы бөлімі                 і
Бөлім бастығы                     і  1
Бас маман                       і  2
Жетекші маман                     і  1
                            і  ---
                            і  4
                            і
11. Редакциялық баспа бөлімі              і
Бөлім бастығы - бас редактор              і  1
Бөлім бастығының орынбасары              і  1
Бас маман                       і  4
Жетекші маман                     і  1
                            і  ---
                            і  7
                            і
12. Компьютерлік техника бөлімі            і
Бөлім бастығы                     і  1
Бас маман                       і  1
Жетекші маман                     і  1
                            і  ---
                            і  3
                            і
13. Әкімшілік-шаруашылық бөлімі            і
Бөлім бастығы                     і  1
Бас маман                       і  2
Жетекші маман                     і  1
Жүргізушілер                      і  13
Күзетшілер                       і  4
                            і  ---
                            і  21
                            і_________
                      ЖИЫНЫ:     138 
   
   
   


О численности Верховного Суда Республики Казахстан, структуре и штата аппарата Верховного Суда Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 18 марта 1996 г. N 2909. Утратил силу - Указом Пpезидента Республики Казахстан от 8 янваpя 1997 г. N 3315 ~U973315

      В соответствии со статьей 29, пунктом 3 статьи 74 Указа Президента Республики Казахстан от 20 декабря 1995 года N 2694, имеющего силу Конституционного закона, "О судах и статусе судей в Республике Казахстан" постановляю:
      1. Установить, что Верховный Суд Республики Казахстан состоит из пятидесяти трех судей, в том числе:
      Председателя Верховного Суда Республики Казахстан;
      председателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан и девяти ее членов;
      председателя судебной коллегии по хозяйственным делам Верховного Суда Республики Казахстан и четырнадцати ее членов;
      председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан и двадцати одного ее члена;
      председателя военной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан и четырех ее членов.
      2. Утвердить прилагаемую структуру и штаты аппарата Верховного Суда Республики Казахстан.
      3. Признать утратившими силу:
      постановление Президента Республики Казахстан от 7 февраля 1994

года N 1546 "О структуре и штатной численности Верховного Суда
Республики Казахстан";
   пункт 7 Указа Президента Республики Казахстан от 14 ноября 1995
года N 2637 "Об изменениях в составах судов Республики Казахстан".
   4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

   Президент
Республики Казахстан

                    Приложение
                  к Указу Президента
                  Республики Казахстан
                 от 18 марта 1996 г. N 2909

             Структура и штаты
            аппарата Верховного
           Суда Республики Казахстан

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Наименование структурных                іКоличество
подразделений и должностей               і единиц
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
1. Аппарат Председателя                і
  Верховного Суда                  і
Руководитель Аппарата Верховного Суда         і  1
Помощник Председателя Верховного Суда         і  3
Пресс-секретарь                    і  1
                            і  ---
                            і  5
                            і
2. Судебная коллегия                  і
  по гражданским делам                і
Главный специалист                   і  3
Ведущий специалист                   і  1
Помощник председателя коллегии             і  1
                            і  ---
                            і  5
                            і
3. Судебная коллегия по                і
  хозяйственным делам                 і
Главный специалист                   і  2
Ведущий специалист                   і  1
Помощник председателя коллегии             і  1
                            і  ---
                            і  4
                            і
4. Судебная коллегия                  і
  по уголовным делам                 і
Главный специалист                   і  5
Ведущий специалист                   і  1
Помощник председателя коллегии             і  1
                            і  ---
                            і  7
                            і
5. Военная коллегия                  і
Главный специалист                   і  2
Ведущий специалист                   і  3
Начальник отдела                    і  1
Секретарь судебной коллегии              і  1
Водитель-порученец                   і  1
Примечание: Штат военной коллегии           і  ---
комплектуется из числа военнослужащих         і  8
                            і
6. Управление организационно-кадровой         і
  и аналитической работы               і
Начальник управления                  і  1
Заместитель начальника управления           і  2
Главный специалист                   і  8
Ведущий специалист                   і  5
                            і  ---
                            і  16
                            і
7. Управление по приему граждан            і
  и разрешению жалоб и заявлений           і
Начальник управления                  і  1
Заместитель начальника управления           і  1
Заместитель начальника - заведующий приемной      і  1
Главный специалист                   і  4
Ведущий специалист                   і  3
Специалист 1 категории                 і  3
                            і  ---
                            і  13
                            і
8. Общий отдел                     і
Начальник отдела                    і  1
Заместитель начальника отдела             і  1
Главный специалист                   і  5
Ведущий специалист                   і  10
Специалист 1 категории                 і  15
Старший инспектор                   і  1
Заведующий архивом                   і  1
Инспектор                       і  1
Заведующий машбюро                   і  1
машинистки                       і  2
секретарь судебной коллегии              і  3
                            і  ---
                            і  41
                            і
9. Второй отдел                    і
Начальник отдела                    і  1
Главный специалист                   і  3
                            і  ---
                            і  4
                            і
10. Учетно-финансовый отдел              і
Начальник                       і  1
Главный специалист                   і  2
Ведущий специалист                   і  1
                            і  ---
                            і  4
                            і
11.Редакционно-издательский отдел           і
Начальник отдела - главный редактор          і  1
Заместитель начальника отдела             і  1
Главный специалист                   і  4
Ведущий специалист                   і  1
                            і  ---
                            і  7
                            і
12. Отдел компьютерной техники             і
Начальник отдела                    і  1
Главный специалист                   і  1
Ведущий специалист                   і  1
                            і  ---
                            і  3
                            і
13. Административно-хозяйственный отдел        і
Начальник отдела                    і  1
Главный специалист                   і  2
Ведущий специалист                   і  1
водители                        і  13
сторожа                        і  4
                            і  ---
                            і  21
                            іДДДДДДДДДДДД
                      Итого      138