Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттігі төрағасының 1999 жылғы 24 қарашадағы N А-202 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу туралы

Бұйрық Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегі агенттiгi 2000 жылғы 25 ақпандағы N 2-1-7/16. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2000 жылғы 29 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 1066. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы № 06-7/32 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 19.03.2013 № 06-7/32 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялау күнінен бастап, бірақ 2013 жылдың 26 наурызынан ерте емес қолданысқа енгізіледі).

      Бос әкiмшiлiк лауазымдарға орналасуға арналған конкурс туралыхабарландыру тұрғысында жариялауға жататын мәлiметтердi нақтылаумақсатында БҰЙЫРАМЫН:
      Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегі агенттiгi төрағасының 1999 жылғы 24 қарашадағы N А-202 V990986_  бұйрығымен бекiтiлген және Әдiлет министрлiгiнде 1999 жылғы 30 қарашада N 986 тiркелген Бос әкiмшiлік мемлекеттiк лауазымға орналасуға конкурс өткiзудің қағидасына төмендегідей өзгертулер енгiзiлсiн:
     1. 18 тармақта:
     3) тармақша мына редакцияда жазылсын:
     "3) негiзгi функциональдық мiндеттерi, қолданыстағы заңдарға сәйкес еңбек ақысының көлемi мен шарттары көрсетiлген бос лауазымдар атауы;";
     6) және 9) тармақшалар алынып тасталсын.
     2. 24 тармақта:
     1) тармақша "(N 1 қосымша)" сөзiмен толықтырылсын;
     3) тармақша "(N 2 қосымша)" сөзiмен толықтырылсын;
     3. 44 тармақ "Қорытынды мәжiлiсте" деген сөзден кейiн "әңгімелесу өткiзгеннен кейiн екi күннен кеш емес өткiзiлуi тиiс" деген сөзiмен толықтырылсын.

      Төраға
 

                                           Қазақстан Республикасының
                                           Мемлекеттiк қызмет iстерi                                    жөнiндегі агенттiгiнің төрағасының
                                           2000 жылғы 25 ақпанындағы
                                           N 02-1-7/16 бұйрығына
                                              N 1 қосымша
                  __________________________________
                       (мемлекеттiк орган)

Өтініші

Мені бос тұрған мынадай _____________________________________________ _____________________________________________________________________
_________________________________________ қызмет орнына тағайындалуым

үшiн байқауға жiберуiңiздi сұраймын.
      Бос әкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдарға орналасуға конкурс
өткiзудiң Қағидасының негiзгi талаптарымен таныстым, олармен
келiсемiн және орындауға мiндеттеме аламын.
     Ұсынылып отырған құжаттарымның дәйектiлiгiне жауап беремiн.
__________________                          _______________________
     Қолы                                           Аты-жөні

                                                 ___ _____________ 2000 ж.

                                           Қазақстан Республикасының
                                           Мемлекеттiк қызмет iстерi                                    жөнiндегі агенттiгiнің төрағасының
                                           2000 жылғы 25 ақпанындағы
                                           N 02-1-7/16 бұйрығына
                                              N 1 қосымша
 
                            АНКЕТА
                  (Өз қолымен толтырылады)
1. Тегi_____________________________________________________________     Аты______________________________________________________________
   Әкесiнiң аты_____________________________________________________
2. Азаматтығы_______________________________________________________
   Егер өзгертiлсе, уақытын көрсетiңiз______________________________
3. Бұрын сотталған ба едiңiз, қашан және не үшiн____________________
4. Шет елде оқыған немесе жұмыс iстеген кезiңiз
   Болған елiңiз____________________________________________________
   Болған уақытыңыз_________________________________________________
   Жұмыс iстеген немесе оқыған жерiңiз______________________________
5. Соттың шешiмiмен жұмыс iстеу қабiлетiңiз төмен немесе шектелген
деп танылдыңыз ба, қашан және не үшін________________________________
6. Белгiлi бiр мерзiмге мемлекеттiк қызметті атқару құқынан
айырылдыңыз ба, қашан және не үшiн_______________________________
7. Байқау жарияланған бос қызмет орнына тағайындалған жағдайда.
   Сiздiң тiкелей бастығыңызбен туысқандық қарым-қатынаста тұрасыз ба
(ата-анаңыз, жұбайыңыз, бауырыңыз, қарындасыңыз, ұлыңыз, қызыңыз,
сондай-ақ жұбайыңыздың бауырлары, сiңлілерi, ата-аналары және
балалары)_________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________ 2000 ж.                 ______________________
                                                  (қолы)

Оқығандар:
Омарбекова А.Т.
Багарова Ж.А.

О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 24 ноября 1999 года № А-202

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 25 февраля 2000 года № 02-1-7/16. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29.02.2000 г. за № 1066. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы от 19 марта 2013 года № 06-7/32

      Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы от 19.03.2013 № 06-7/32 (вводится в действие со дня первого официального опубликования, но не ранее 26 марта 2013 года).
 
      В целях конкретизации сведений, подлежащих опубликованию в объявлениях о конкурсе на занятие вакантных административных должностей, приказываю:
      В V990986_ Правила проведения конкурса на занятие вакантных

 

административных должностей, утвержденные приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам государственной службы от 24 ноября 1999

года N А-202 и зарегистрированные в Министерстве юстиции 30 ноября 1999

года за N 986, внести следующие изменения и дополнения:

     1. В пункте 18:

     подпункт 3) изложить в следующей редакции:

     "3) наименование вакантных должностей с обозначением основных

функциональных обязанностей, размера и условий оплаты труда в соответствии

с действующим законодательством;";

     подпункты 6) и 9) исключить.

     2. В пункте 24:

     подпункт 1) дополнить словами "(Приложение N 1)";

     подпункт 3) дополнить словами "(Приложение N 2)".

     3. Пункт 44 после слов "На заключительном заседании" дополнить

словами "которое должно быть проведено не позднее двух дней после

проведения собеседования".


     Председатель                                       Приложение N 1                                                к приказу Председателя

                                       Агентства Республики Казахстан

                                       по делам государственной службы    

                                       N 02-1-7/16 от 25 февраля 2000 года
                                     _____________________________________                                            (государственный орган)
                                Заявление
 

     Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие вакантной

административной государственной должности_________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

     С основными требованиями Правил проведения конкурса на занятие

вакантной административной государственной должности ознакомлен

(ознакомлена), согласен (согласна) и обязуюсь их выполнять.

     Отвечаю за подлинность представленных документов.

____________                   ____________________________________

  (Подпись)                                 (ф.и.о.)


                               "____"_______________ 2000 г.                                       Приложение N 2                                                к приказу Председателя

                                       Агентства Республики Казахстан

                                       по делам государственной службы    

                                       N 02-1-7/16 от 25 февраля 2000 года 
 
                                 АНКЕТА

 

                    (заполняется собственноручно)


1. Фамилия______________________________________________________

   Имя _________________________________________________________  

   Отчество_____________________________________________________

2. Гражданство__________________________________________________

   Если изменяли, то укажите, когда_____________________________

3. Были ли Вы судимы, когда и за что____________________________

4. Учеба или работа за границей_________________________________

Страна пребывания ______________________________________________

Время пребывания________________________________________________

Место работы или учебы _________________________________________

5. Признавались ли Вы недееспособным или ограниченно дееспособным

решением суда, когда и за что___________________________________

6. Лишались ли Вы права занимать государственные должности в

течение определенного срока, когда и за что_____________________

7. Не состоите ли Вы в отношениях близкого родства или свойства

(родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также

братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным

служащим, в чьем непосредственном подчинении Вам пришлось бы

работать в случае занятия вакантной должности, на которую объявлен

конкурс_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


"___"_________________ 2000 г.                    ______________

                                                     (подпись)
(Специалисты: Склярова И.В.,

              Цай Л.Г.)