2000 жылға арналған Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға N 16 толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2000 жылғы 3 шілдедегі N 309 бұйрығы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2000 жылғы 12 шілде N 1187 тіркелді

      Бұйырамын:
      1. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 30

желтоқсандағы N 715 

V991058_

 "2000 жылға арналған Бірыңғай бюджеттік 
сыныптаманы бекіту туралы" бұйрығына мынадай толықтырулар енгізілсін:
   көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай
бюджеттік сыныптамасына:
   бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы:
   "7.1 Тұрғын үй шаруашылығы" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы 
жолдармен толықтырылсын:
   "7.1.105 Әкімдер аппараты
   "7.1.105.73  Азаматтардың жеке санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз 
ету".
   2. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Министр   
Оқығандар:

Багарова Ж.А.
Икебаева А.Ж.
   
   
   


О внесении дополнений N 16 в Единую бюджетную классификацию на 2000 год

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 июля 2000 года N 309 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12.07.2000 г. за N 1187


   Приказываю:
   1. Внести в приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 30 
декабря 1999 года N 715 

V991058_

 "Об утверждении Единой бюджетной 
классификации на 2000 год" следующие дополнения: 
   в Единую бюджетную классификацию Республики Казахстан на 2000 год, 
утвержденную указанным приказом: 
   в функциональной классификации расходов бюджета: 
   после строки "7.1 Жилищное хозяйство" дополнить строками следующего 
содержания: 
   "7.1.105 Аппарат акимов 
   7.1.105.73 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан". 
   2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
   
   Министр
   
(Специалисты: Склярова И.В.,
       Умбетова А.М.)