Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жiктеушiсiн - төлем белгiлеудiң бiрыңғай жiктеушiсiн қолдану ережесiн бекiту туралы" 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 қаулысына өзгерiстер мен толықтыруларды бекiту туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2002 жылғы 16 ақпандағы N 49. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 2 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 1809. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 203 (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      ҚР МЖ 06 ИСО 3166. - 2001 "Елдер атауы және олардың әкiмшiлiк-аумақтық бөлiмшелерiн белгiлеу үшiн кодтар" және ҚР МЖ 07 ИСО 4217 2001 - "Валюта мен қорларды белгiлеу үшiн кодтар" - Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктеушiлерiн пайдалану қажеттiгiне, сондай-ақ өткiзiлетiн төлемдер жөнiндегi мәлiметтердi жүйелеудi жетiлдiруге байланысты, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы
                               ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктеушiсiн - төлем белгiлеудiң бiрыңғай жiктеушiсiн қолдану ережесiн бекiту туралы" 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 V991011_ қаулысымен бекiтiлген:
      Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктеушiсiн - төлем белгiлеудiң бiрыңғай жiктеушiсiн қолдану ережесiне (бұдан әрi - Ереже) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) 2-тармақтың екiншi бөлiгi алынып тасталсын;
      2) 3-тармақтың 8), 9) және 10) тармақшалары алынып тасталсын;
      3) 8-тармақтағы "ақпарат беру жүйесiнде пайдаланылған Стандарттау жөнiндегi халықаралық ұйымның (ISО) стандарттарына" деген сөздер "ҚР МЖ 07 ИСО 4217 - 2001 "Валюта мен қорларды белгiлеу үшiн кодтар" - Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктеушiлерiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) 16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "16. Банк және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар осы Ереженiң талаптарын бұза отырып толтырылған төлем құжатын акцептеуден бас тартуға мiндеттi.";
      5) мынадай мазмұндағы 18-2-тармақпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ТББЖ кодтарына қатысты жүргiзiлетiн төлемдер жөнiндегi мәлiметтердi "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығы бар республикалық мемлекеттiк кәсiпорын, екiншi деңгейдегi банктер "Казпочта" ашық акционерлiк қоғамы, клиринг ұйымдары, "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздардың орталық депозитарийi" жабық акционерлiк қоғамы бередi және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi осы Ереженiң 3-қосымшасына сәйкес

 

қалыптастырады.";

     6) N 2 қосымшаға:

     төлем белгiлеу кодтары кестесiндегi:

     "0 - Зейнетақы төлемдерi және жәрдемақылар" бөлiмi "Жергiлiктi

бюджеттерден трансферттер" - 029 кодымен толықтырылсын;

     "1 - Ерекше аударымдар" бөлiмiндегi 130, 140, 170, 180 кодтарының

атауы ауыстырылсын және мынадай атаулары бар 131, 132, 171, 172, 181, 182

кодтармен толықтырылсын:

_________________________________________________________________________

            130 - Филиалдар мен өкiлдiктердi қаржыландыру

  131       Филиалдар мен өкiлдіктердi қаржыландыру

  132       Филиалдар мен өкiлдiктердiң қаражатты қайтаруы

  140       Төлем карточкаларын пайдаланып төлем жасау

            170 - Конференцияларға, аукционға, тендерге қатысу

  171       Кепiлдiк жарна

  172       Кепiлдiк жарнаны қайтару

            180 - Құжаттамалық операциялар

  181       Аккредитивтер бойынша операциялар

  182       Кепiлдiктер бойынша операциялар

_________________________________________________________________________

     "2 - Шетел валютасымен және қымбат металдармен операциялар"

бөлiмiндегі:

     "Теңгеге шетел валютасы" 211, 221 кодтарының атауы "Биржадағы теңгеге

шетел валютасы" деп жазылсын;

     "Биржадан тыс шетел валютасы" 213, 223 кодтарымен толықтырылсын;

     "4 - Кредиттер" бөлiмiндегi:

     "кредиттер", "кредиттердiң" деген сөздер "заемдар", "заемдардың"

деген сөздермен ауыстырылсын;

     "9 - Бюджетке төлемдер және бюджеттен төлеу" бөлiмi мынадай

редакцияда жазылсын:

________________________________________________________________________

             9 - Бюджетке төлемдер және бюджеттен төлеу

          910 - Бюджет алдындағы мiндеттемелер

   911    Декларациялар, есептер

   912    Өткен жылдардағы мерзiмiнде жасалмаған төлемдердi өтеу

   913    Тексеру (қайта тексеру) актiлерi бойынша

   914    Банкроттық рәсiмдердi өткiзу кезеңiнде

   919    Басқалары

          920 - Арнайы салық режимдерi

   921    Бiржолғы талон негiзiнде шағын бизнес субъектiлерiнiң

   922    Патент негiзiнде шағын бизнес субъектiлерiнiң

   923    Жеңiлдетiлген декларация негiзiнде шағын бизнес субъектiлерiнiң

   924    Шаруа (фермер) қожалықтары үшiн

   925    Заңды тұлғалар - ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушiлер үшін

   926    Кәсiпкерлiк қызметтiң жекелеген түрлерi үшiн

   929    Басқалары

          930 - Салық санкциялары және айыппұлдар

   931    Салық заңдарын бұзғаны үшiн

   932    Тексеру (қайта тексеру) актiлерi бойынша

   939    Басқалары

          940 - Салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердiң қайтарылуы,

          аударылуы

   941    Артық төленген сомаларды банктiк есепшотқа қайтару

   942    Қосылған құн салығын экспортерлерге банктiк есепшотқа қайтару

   943    Бюджеттiк жiктеушiнiң бiр кодынан екiншi кодына ауыстыру

   944    Сот органдарының шешiмдерi бойынша салық органдарының заңсыз

          iс-әрекетiнен болған шығындардың орнын толтыру

   945    Сот органдарының шешiмдерi бойынша салықтарды (төлемдердi)

          қайтару

   949    Басқалары

________________________________________________________________________

     Төлемдер белгiлеу кодтары кестесiнiң ескертуiндегi:

     1 - "Арнайы аударымдар" бөлiмi:

     мынадай мазмұндағы алтыншы азатжолмен толықтырылсын:


 
       "Төлем карточкалары пайдаланылатын төлемдер - сауда терминалдары арқылы жүзеге асырылатын тауарлар мен қызметтер үшiн төлемдер.";
      алтыншы, жетiншi және сегiзiншi азатжолдар тиiсiнше жетiншi, сегiзiншi және тоғызыншы азатжолдар болып саналсын;
      жетiншi азатжолдағы:
      "шетелдiк банктер Қазақстан банкiне олар арқылы төлемдердi жүзеге асырған кезде" деген сөздер және "шет елден алынған" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Мұндай код сондай-ақ қазақстандық банк делдал банк болған жағдайда бiр шетелдiк банктен екiншi шетелдiк банкке ақша аударған кезде қойылады.";
      сегiзiншi азатжолдағы "клирингтiк ұйымдардың таза позицияларды есеп айырысу ұйымдарына аударуы" деген сөздер "үстеме төлемдер есебiнiң нәтижелерi бойынша таза позициялардың сомасын аудару" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай редакциядағы оныншы және он бiрiншi азатжолдармен толықтырылсын:
      "Аккредитив бойынша операция - эмитент банктiң бұйрық берушi клиенттiң есепшотынан осы банктiң есепшотына аккредитив бойынша мiндеттемелердi қамтамасыз етуге (орнын жабуға) ақша сомасын аударуы, бұған аккредитивтердi орындағаны үшiн сыйақы сомасын аудару кiрмейдi. Аккредитивтер бойынша операцияларды жүзеге асырған кезде эмитент банктiң бенефициардың есепшотына ақша аударуы төлемнiң мақсатына қарай кодталады.
      Кепiлдiк бойынша операция - гарант банк клиент алдындағы кепiлдiк мiндеттемелерiн орындаған жағдайда борышкер банктiң гарант банкке ақша аударуы. Кепiлдiк жағдай болған кезде гарант банктiң клиентке ақша аударуы төлемнiң мақсатына қарай кодталады.";
      3 - "Депозиттер" бөлiмiндегi:
      екiншi азатжолдағы соңғы сөйлем екiншi сөйлем болып есептелсiн;
      үшiншi азатжол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Талап ету бойынша берiлетiн депозиттерге банктердiң және олардың клиенттерiнiң банктiк есепшоттарындағы (оның iшiнде карт-есепшоттарындағы) ақшасы кiредi, оған шартты және мерзiмдi жинақ есепшоттарындағы ақша кiрмейдi.";
      4 - "Кредиттер" бөлiмiндегi барлық септiктегi "кредит" деген сөз тиiстi септiктегi "заем" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5, 6 - "Бағалы қағаздар" бөлiмi мынадай редакциядағы үшiншi азатжолмен толықтырылсын:
      "Резидент емеске бағалы қағаздарды сату кодын мәмiлеге қатысушы резидент осы бағалы қағаздарды резидент еместiң сатып алуы ретiнде белгiлейдi.";
      "7 - Тауарлар және материалдық емес активтер бөлiмiндегi:
      төртiншi азатжолдағы "жартылай фабрикаттар және жинақтаушы бұйымдар," деген сөздерден кейiн "химиялық және медициналық дәрi-дәрмектер," деген сөздермен толықтырылсын;
      9 - "Бюджетке төлемдер және бюджеттен төлеу" бөлiмi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бұл бөлiмге мемлекеттiк бюджетке төлемдер және мемлекеттiк бюджеттен төлемдердi қайтару (зейнетақы мен жәрдемақылардан басқасы) кiредi.
      Бюджет алдындағы мiндеттемелер:
      декларациялар, есептер - бұл код салық есебiнiң негiзiнде ағымдағы жылдың төлеу мерзiмiнiң басталуы бойынша бюджетке салықтар және басқа төлемдер аударған кезде қойылады. Оған арнайы салық режимдерi қолданылған кезде ұсынылған декларациялар, есептер жатпайды;
      өткен жылдарда мерзiмiнде жасалмаған төлемдердi өтеу - өткен кезеңдер үшiн салықтар мен төлемдер бойынша негiзгi берешектi (мерзiмiнде жасалмаған төлемдердi) (өсiмпұлдар мен санкцияларды қоспағанда) бюджетке аударған кезде;
      тексеру (қайта тексеру) актiлерi бойынша - салық сомасын және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi есептеген кезде салықтық тексеру (қайта тексеру) нәтижелерi бойынша есептелген салық сомасы және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы хабарлама негiзiнде төлеуге ұсынылған салықтардың сомасын және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi (өсiмпұлдар мен айыппұл санкцияларын қоспағанда) аударған кезде;
      банкроттық рәсiмдердi өткiзу кезеңiнде - банкроттық рәсiмдердi өткiзу кезеңiнде салықтардың сомасын және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi (өсiмпұлдар мен айыппұл санкцияларын қоспағанда) аударған кезде қолданылады.
      Арнайы салық режимдерi шағын бизнес субъектiлерiнен, жеке кәсiпкерлерден, шаруа (фермер) қожалықтарынан, ауылшаруашылығы өнiмiн өндiрушi заңды тұлғалардан бюджетке түскен түсiмдердi (өсiмпұлдар мен айыппұл санкцияларын қоспағанда) талдау және басқару мақсатында қолданылады.
      Салық санкциялары және өсiмпұлдар - салық төлеушiлердiң барлық санаттары бойынша бюджетке салық санкцияларын және өсiмпұлдарды аудару.
      Салық сомаларын және басқа мiндеттi төлемдердi қайтару, аудару:
      артық төленген сомаларды банктiк есепшотқа қайтару - бұл код салықтарды және бюджеттен төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi салық заңдарына сәйкес қайтарған кезде қойылады;
      қосылған құнға салықты экспортерлерге банктiк есепшотқа қайтару экспортерлерге банктiк есепшотқа нөлдiк ставка бойынша қосылған құнға салық сомасын қайтарған кезде;
      бюджеттiк жiктеушiнiң бiр кодынан екiншi кодына ауыстыру - салық төлеушi салықтар мен төлемдер сомасын қателесiп есептеген, аударған кезде салық заңдарына сәйкес бюджеттiк жiктеушiнiң бiр кодынан екiншi кодына ауыстыру;
      сот органдарының шешiмдерi бойынша салық органдарының заңсыз iс-әрекетiнен болған шығындардың орнын толтыру - бюджеттiң шығыс бөлiгiндегi бекiтiлген смета бойынша салық органдарының заңсыз iс-әрекетiнен болған шығындардың орнын республикалық бюджеттен толтырған кезде;
      сот органдарының шешiмдерi бойынша салықтарды (төлемдердi) қайтару - салық органдары сот органдарының шешiмдерi бойынша мемлекеттiк бюджеттен салықтарды (төлемдердi) қайтарған кезде қойылады.
      Басқалары - осы бөлiмнiң әрбiр тобында тиiстi топта көзделген мазмұны жағынан сай келмейтiн операциялар бойынша төлемдердiң белгiленуi көрсетiледi.";
      7) Ережеге N 3 қосымша мынадай редакцияда жазылсын:
 

                                           Қазақстан Республикасының Ұлттық                                           Банкi Басқармасының 1999 жылғы

                                           N 388 қаулысымен бекiтiлген

                                           Қазақстан Республикасының

                                           мемлекеттiк жiктеуiшiн - төлем

                                           белгiлеудiң бiрыңғай жiктеуiшiн

                                           қолдану ережесiне

                                           3-қосымша
Кiм ұсынып отыр ___________________________

                         (атауы)


 
 
                     20__ жылғы _______________ төлемдер бойынша
                                (есептi кезең)
 

                                  МӘЛIМЕТТЕР                           (бұдан әрi - Мәлiметтер)
 

___________________________________________________________________________

Ақ. |Алушы |Бенефи.|Тө. |Ақша жіберуші|Бенефициар|       Толық көрсету

па. |банк. |циар   |лем |_____________|__________|_________________________

рат.|тің   |банктің|бел.|Рези.|Эконо. |Рези.|Эко.|Төлем |Есеп.|Тө.  |Тө.|Ел

тың | ББК, | ББК,  |гісі|дент.|мика   |дент.|но. |белгі.|ті   |лем  |лем|

алы.|алушы |бенефи.|    |тік  |секто. |тік  |мика|леу   |ке.  |нің  |ва.|

ну  | банк | циар  |    |белгі| ры    |белгі|сек.|коды  |зең. |сома.|лю.|

көзі|клиен.|банк   |    |     |       |     |то. |      |дегі |сы   |та.|

    |тінiң |клиен. |    |     |       |     |ры  |      |тө.  |(мың)|сы |

    | ЖБК  |тінiң  |    |     |       |     |    |      |лем. |     |   |

    |      | ЖБК   |    |     |       |     |    |      |дер  |     |   |

    |      |       |    |     |       |     |    |      |саны |     |   |

___________________________________________________________________________

1     2       3      4    5      6      7     8    9     10     11   12 13

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


     БАСШЫ ___________

     БАС БУХГАЛТЕР ________________

Ескерту:


 
       1. Мәлiметтер "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығы бар республикалық мемлекеттiк кәсiпорын (бұдан әрi - Орталық) белгiлеген беру форматтарымен электронды түрде ұсынылады.
      2. Мәлiметтердi уақытылы ұсыну жауапкершiлiгi басшыға жүктеледi.
 
                           Мәлiметтердi толтыру тәртiбi
      1. Ақша аударымының банкаралық жүйесi арқылы өткiзiлген төлемдер бойынша Орталықтың мәлiметтердi (бұдан әрi - Орталықтың мәлiметтерi) толтыру тәртiбi:
      Орталық Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне ақша аударымының банкаралық жүйесi (бұдан әрi - ААБЖ) арқылы өткiзiлген төлемдер жөнiндегi мәлiметтердi - өткен операциялық күнгi ақпаратты күн сайын және айлық ақпаратты есептi кезеңнен кейiнгi айдың 7-не дейiн ай сайын ұсынып отырады.
      Орталықтың мәлiметтерi 13 бағаннан тұрады, оған төлем жөнiндегi мынадай ақпарат кiредi:
      1-баған - ақпарат алу көзi. Мұнда алынатын ақпарат көзi көрсетiледi және оған Орталықтың мәлiметтерi бойынша 01 саны қойылады;
      2-баған - алушы банктiң банктiк бiрегейлендiрiлген коды (ББК), Алушы банк клиентiнiң жеке бiрегейлендiрiлген коды (ЖБК). Егер төлем құжатында көрсетiлген ББК және ЖБК бiрге алғанда Орталықтың ААБЖ-iн жеке пайдаланушысымен бiрегей болса, бағанда деректемелердiң екеуi де көрсетiледi. Егер төлем құжатында көрсетiлген ББК және ЖБК бiрге алғанда Орталықтың ААБЖ-iн жеке пайдаланушысымен бiрегей болмаса, бағанда тек қана ББК көрсетiледi;
      3-баған - бенефициар банктiң банктiк бiрегейлендiрiлген коды (ББК), Бенефициар банк клиентiнiң жеке бiрегейлендiрiлген коды (ЖБК). 2-баған сияқты толтырылады;
      4-баған - толтырылмайды;
      5-баған - ақша жiберушiнiң резиденттiк белгiсi;
      6-баған - ақша жiберушiнiң экономика секторының коды;
      7-баған - бенефициардың резиденттiк белгiсi;
      8-баған - бенефициардың экономика секторының коды;
      9-баған - төлем белгiлеу коды;
      10-баған - есептi кезеңдегi төлемдердiң саны. Бастапқы кездегi мәнi 0 болады. Бiр төлемдi көрсеткен кезде бағанның мәнi 1 болады. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9-бағандардағы бұрыннан бар өлшемдер жаңа төлеммен сәйкес келген жағдайда, осы бағандағы мәнi 1-ге ұлғайтылады, ал 11-бағандағы мәнi жаңа төлемнiң сомасына ұлғайтылады;
      11-баған - төлемнiң сомасы мың теңгемен, үтiрден кейiн бiр белгi;
      12-баған - толтырылмайды;
      13-баған - толтырылмайды.
      2. Екiншi деңгейдегi банктердiң, "Казпочта" ашық акционерлiк қоғамының Мәлiметтердi толтыру тәртiбi (бұдан әрi - банктердiң мәлiметтерi):
      екiншi деңгейдегi банктер, "Казпочта" ААҚ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне мәлiметтердi есептi кезеңнен кейiнгi айдың 7-не дейiн ай сайын берiп отырады;
      банктердiң мәлiметтерiне Қазақстан Республикасының аумағында жүргiзiлетiн (сондай-ақ Қазақстанға және Қазақстаннан жiберiлетiн), оның iшiнде банктiк есепшот ашпай жүргiзiлетiн төлемдер жөнiндегi ақпарат кiредi;
      банктердiң мәлiметтерi:
      1) шетелдiк банктердiң Ностро және Лоро корреспонденттiк есепшоттары бойынша банкаралық төлемдерi жөнiнде, оның iшiнде "Казпочта" ААҚ жүзеге асыратын аударымдық почта операциялары бойынша;
      2) банк пен оның клиентi арасында немесе осы банктiң екi түрлi клиенттерi арасында жүзеге асырылатын төлемдер бойынша, оның iшiнде "Казпочта" ААҚ жүзеге асыратын аударымдық почта операциялары бойынша жасалады;

 

     банктердiң мәлiметтерi 13 бағаннан тұрады, оған төлем бойынша мынадай

ақпарат кiредi:

     1-баған - ақпарат алу көзi. Мұнда алынатын ақпарат көзi көрсетiледi

және оған банктердiң мәлiметтерi бойынша 02 саны қойылады;

     2-баған - алушы банктiң (бас банктiң) ББК қойылады;

     3-баған - бенефициар банктiң (бас банктiң) ББК қойылады.

     Халықаралық төлемдердi жүзеге асырған кезде шетелдiк банктiң ББК

(2-баған немесе 3-баған) тиiстi ақпарат болғанда толтырылады;

     4-баған - Төлем белгiсi (есеп берушi банк үшiн). Бұл баған мынадай

түрде толтырылады:

     01 - Қазақстанның банктерi арасындағы тiкелей корреспонденттiк

есепшоттар бойынша төлем;

     02 - есеп берушi банктен шет елдердегi банктерге жiберiлген тiкелей

корреспонденттiк есепшоттар бойынша төлем;

     03 - шет елдердегi банктерден есеп берушi банк алған тiкелей

корреспонденттiк есепшоттар бойынша төлем;

     04 - банк пен оның клиентi арасында немесе осы банктiң жүйесiндегi

екi түрлi клиенттер арасында жүзеге асырылатын төлем. Мұндай жағдайда есеп

берушi банк әрi алушы банк, сонымен қатар әрi бенефициар банк болып

табылады;

     5-баған - ақша жiберушiнiң резиденттiк белгiсi;

     6-баған - ақша жiберушiнiң экономика секторының коды;

     7-баған - бенефициардың резиденттiк белгiсi;

     8-баған - бенефициардың экономика секторының коды;

     9-баған - төлем белгiлеу коды.


 
       Тiкелей корреспонденттiк есепшоттар бойынша келiп түскен халықаралық төлемдердi көрсеткен кезде 5, 6, 9-бағандарды төлемдi жiберген корреспондент банктiң тапсырмасы және/немесе төлем жасау үшiн негiз болатын басқа да (төлемдiк емес) құжаттар негiзiнде есеп берушi банк толтырады;
      10-баған - есептi кезеңдегi төлемдердiң саны. Бастапқы кездегi мәнi 0 болады. Бiр төлемдi көрсеткен кезде бағанның мәнi 1 болады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13-бағандардағы бұрыннан бар өлшемдер жаңа төлеммен сәйкес келген жағдайда, осы бағандағы мәнi 1-ге ұлғайтылады, ал 11-бағандағы мәнi жаңа төлемнiң сомасына ұлғайтылады;
      11-баған - төлемнiң сомасы мың теңгемен, үтiрден кейiн бiр белгi;
      12-баған - төлем валютасының коды. ҚР МЖ 07 ИСО 4217 - 2001 "Валюта мен қорларды белгiлеу үшiн кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктеуiштерiне сәйкес белгiленедi;
      13-баған - ел. ҚР МЖ 06 ИСО 3166.1 - 2001 "Елдер атауы және олардың әкiмшiлiк-аумақтық бөлiмшелерiн белгiлеу үшiн кодтар. 1-бөлiм. Елдер кодтары" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктеушiлерiне сәйкес толтырылады. Есеп берушi банктен шет елдердегi банктерге жiберiлген тiкелей корреспонденттiк есепшоттар бойынша төлемдер үшiн - бенефициар банктiң елiнiң коды; есеп берушi банктiң шет елдердегi банктерден алған тiкелей корреспонденттiк есепшоттар бойынша төлемдер үшiн - ақша жiберушi банктiң елiнiң коды, Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын төлемдер үшiн - Қазақстан Республикасының коды - КZ қойылады.
      Төлем карточкаларын пайдалана отырып шет елдерде жүргiзiлетiн операцияларды көрсеткен кезде, ел осы карточкалардың бас офисiнiң тұрған жерi бойынша қойылады. Төлем карточкаларын пайдалана отырып Қазақстан аумағында жүргiзiлетiн операцияларды көрсеткен кезде, ел КZ деп қойылады.
      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Мәлiметтердi толтыру тәртiбi (бұдан әрi - Ұлттық Банктiң мәлiметтерi):
      Ұлттық Банктiң мәлiметтерi жалпы алғанда Ұлттық Банктiң барлық жүйесi бойынша есептi кезеңнен кейiнгi айдың 7-не дейiн ай сайын қалыптастырылады;
      Ұлттық Банктiң мәлiметтерi Қазақстан Республикасының аумағында (сондай-ақ Қазақстанға және Қазақстаннан жiберiлетiн) Ұлттық Банк жүргiзетiн төлемдер мен аударымдарды көрсетуге арналған;
      Ұлттық Банктiң мәлiметтерi:
      1) шетелдiк банктердiң Ностро және Лоро корреспонденттiк есепшоттары бойынша банкаралық төлемдерi бойынша;
      2) банк пен оның клиентi арасында немесе осы банктiң екi түрлi клиенттерi арасында жүзеге асырылатын төлемдер бойынша жасалады.
      Ұлттық Банктiң мәлiметтерi 13 бағаннан тұрады, оған төлем жөнiндегi мынадай ақпарат кiредi:
      1-баған - ақпарат алу көзi. Мұнда алынатын ақпарат көзi көрсетiледi және оған Ұлттық Банктiң мәлiметтерi бойынша 03 саны қойылады;
      2-баған - алушы банктiң банктiк бiрегейлендiрiлген коды (ББК), алушы банктiң клиентiнiң жеке бiрегейлендiрiлген коды (ЖБК). Төлем немесе ақша аударымы өткiзiлген корреспонденттiк есепшот бойынша алушы банктiң БИК және банктiң/банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымның ЖБК қойылады;
      3-баған - бенефициар банктiң банктiк бiрегейлендiрiлген коды (ББК), Бенефициар банктiң клиентiнiң жеке бiрегейлендiрiлген коды (ЖБК) 2-баған сияқты толтырылады.
      Халықаралық төлемдердi жүзеге асыратын кезде шетелдiк банктiң ББК (2-баған немесе 3-баған) тиiстi ақпарат болғанда толтырылады;
      4-баған - төлем белгiсi. Бұл баған мынадай түрде толтырылады:
      02 - Ұлттық Банктен шет елдердегi банктерге жiберiлген тiкелей корреспонденттiк есепшоттар бойынша төлем;
      03 - шет елдердегi банктерден Ұлттық Банк алған тiкелей корреспонденттiк есепшоттар бойынша төлем;
      04 - Ұлттық Банк пен оның клиентi арасында немесе Ұлттық Банктiң жүйесiндегi екi түрлi клиенттер арасында жүзеге асырылатын төлем. Мұндай жағдайда Ұлттық Банк әрi алушы банк, сонымен қатар әрi бенефициар банк болып табылады;
      5-баған - ақша жiберушiнiң резиденттiк белгiсi;
      6-баған - ақша жiберушiнiң экономика секторының коды;
      7-баған - бенефициардың резиденттiк белгiсi;
      8-баған - бенефициардың экономика секторының коды;
      9-баған - төлем белгiлеу коды.
      Тiкелей корреспонденттiк есепшоттар бойынша келiп түскен халықаралық төлемдердi көрсеткен кезде 5, 6, 9-бағандарды төлемдi жiберген корреспондент банктiң тапсырмасы және/немесе төлем жасау үшiн негiз болатын басқа да (төлемдiк емес) құжаттар негiзiнде Ұлттық Банк толтырады;
      10-баған - есептi кезеңдегi төлемдердiң саны. Бастапқы кездегi мәнi 0 болады. Бiр төлемдi көрсеткен кезде бағанның мәнi 1 болады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13-бағандардағы бұрыннан бар өлшемдер жаңа төлеммен сәйкес келген жағдайда, осы бағандағы мәнi 1-ге ұлғайтылады, ал 11-бағандағы мәнi жаңа төлемнiң сомасына ұлғайтылады;
      11-баған - төлемнiң сомасы мың теңгемен, үтiрден кейiн бiр белгi;
      12-баған - төлем валютасының коды. ҚР МЖ 07 ИСО 4217 - 2001 "Валюта мен қорларды белгiлеу үшiн кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктеуiштерiне сәйкес белгiленедi;
      13-баған - ел - ҚР МЖ 06 ИСО 3166.1 - 2001 "Елдер атауы және олардың әкiмшiлiк-аумақтық бөлiмшелерiн белгiлеу үшiн кодтар. I бөлiм. Елдер кодтары" Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктеуiштерiне сәйкес толтырылады. Есеп берушi банктен шет елдердегi банктерге жiберiлген тiкелей корреспонденттiк есепшоттар бойынша төлемдер үшiн - бенефициар банктiң елiнiң коды; есеп берушi банктiң шет елдердегi банктен алған тiкелей корреспонденттiк есепшоттар бойынша төлемдер үшiн - ақша жiберушi банктiң елiнiң коды, Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын төлемдер үшiн - Қазақстан Республикасының коды - КZ қойылады.
      4. Клиринг ұйымдарының және орталықтың клиринг жүйесi арқылы өткiзiлген төлемдер жөнiндегi мәлiметтердi толтыру тәртiбi (бұдан әрi - клиринг жөнiндегi мәлiметтер):
      клиринг ұйымдары және Орталық клиринг жөнiндегi мәлiметтердi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне есептi кезеңнен кейiнгi айдың 7-сiне дейiн ай сайын, сондай-ақ Орталық - өткен операциялық күнгi мәлiметтi күн сайын берiп отырады;
      клиринг жөнiндегi мәлiметтер Қазақстан Республикасының аумағында бөлшек төлемдер бойынша ақша ағынын көрсетуге арналған;
      клиринг жөнiндегi мәлiметтер 13 бағаннан тұрады, оған төлем жөнiндегi мынадай ақпарат кiредi:
      1-баған - ақпарат алу көзi. Мұнда алынатын ақпарат көзi көрсетiледi және оған клиринг ұйымдарының мәлiметтерi бойынша 04 саны қойылады;
      2-баған - алушы банктiң банктiк бiрегейлендiрiлген коды (ББК), алушы банктiң клиентiнiң жеке бiрегейлендiрiлген коды (ЖБК). Егер төлем құжатында көрсетiлген ББК және ЖБК бiрге алғанда Орталықтың ААБЖ-iн жеке пайдаланушысымен бiрегей болса, бағанда деректемелердiң екеуi де көрсетiледi. Егер төлем құжатында көрсетiлген ББК және ЖБК бiрге алғанда Орталықтың ААБЖ-iн жеке пайдаланушысымен бiрегей болмаса, бағанда тек қана ББК көрсетiледi;
      3-баған - бенефициар банктiң банктiк бiрегейлендiрiлген коды (ББК), бенефициар банктiң клиентiнiң жеке бiрегейлендiрiлген коды (ЖБК) 2-баған сияқты толтырылады;
      4-баған - төлем белгiсi. Бұл баған мынадай түрде толтырылады:
      05 - банкаралық клирингтiк төлемдер;
      06 - шаруашылық жүргiзушi субъектiлер арасындағы төлемдер.
      Шаруашылық жүргiзушi субъектiлер мен бюджеттiк ұйымдар арасында банкаралық клирингте жүзеге асырылатын ақша аударымдары 05 - төлем белгiсiмен ғана көрсетiледi;
      5-баған - ақша жiберушiнiң резиденттiк белгiсi;
      6-баған - ақша жiберушiнiң экономика секторының коды;
      7-баған - бенефициардың резиденттiк белгiсi;
      8-баған - бенефициардың экономика секторының коды;
      9-баған - төлем белгiлеу коды;
      10-баған - есептi кезеңдегi төлемдердiң саны. Бастапқы кездегi мәнi 0 болады. Бiр төлемдi көрсеткен кезде бағанның мәнi 1 болады. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9-бағандардағы бұрыннан бар өлшемдер жаңа төлеммен сәйкес келген жағдайда, осы бағандағы мәнi 1-ге ұлғайтылады, ал 11-бағандағы мәнi жаңа төлемнiң сомасына ұлғайтылады;
      11-баған - төлемнiң сомасы мың теңгемен, үтiрден кейiн бiр белгi;
      12-баған - толтырылмайды;
      13-баған - толтырылмайды.
      5. "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийi" жабық акционерлiк қоғамының Мәлiметтердi толтыру тәртiбi (бұдан әрi - Орталық депозитарийдiң мәлiметтерi):
      Орталық депозитарийдiң мәлiметтерi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне есептi кезеңнен кейiнгi айдың 7-не дейiн ай сайын ұсынылып отырады;
      Орталық депозитарийдiң мәлiметтерi Қазақстан Республикасының аумағында бағалы қағаздармен жүргiзiлетiн барлық операциялар бойынша ақша ағынын көрсетуге арналған;
      Орталық депозитарий мәлiметтер жасаған кезде әрбiр төлемдi көрсеткен кезде мәмiленiң екi жағын да көрсетедi: бағалы қағаздарды сатып алушыны ақша жiберушi ретiнде, бағалы қағаздарды сатушыны - бенефициар ретiнде. Ақша жiберушi және бенефициар инвесторлар немесе бағалы қағаздармен өздерi үшiн операциялар жасайтын алғашқы дилер банктер болуы мүмкiн;
      Орталық депозитарийдiң мәлiметтерi 13 бағаннан тұрады, оған төлем жөнiндегi мынадай ақпарат кiредi:
      1-баған - ақпарат алу көзi. Мұнда алынатын ақпарат көзi көрсетiледi және оған Орталықтың мәлiметтерi бойынша 04 саны қойылады;
      2-баған - бағалы қағаздар үшiн төлем жасалатын банктiң ББК қойылады;
      3-баған - бенефициар банктiң ББК қойылады;
      4-баған - төлем белгiсi. Бұл баған мынадай түрде толтырылады:
      07 - биржа рыногында жасалған мәмiле бойынша төлем;
      08 - биржадан тыс рынокта жасалған мәмiле бойынша төлем;
      5-баған - ақша жiберушiнiң резиденттiк белгiсi;
      6-баған - ақша жiберушiнiң экономика секторының коды;
      7-баған - бенефициардың резиденттiк белгiсi;
      8-баған - бенефициардың экономика секторының коды;
      9-баған - төлем белгiлеу коды;
      10-баған - есептi кезеңдегi төлемдер саны. Бастапқы кездегi мәнi 0 болады. Бiр төлемдi көрсеткен кезде бағанның мәнi 1 болады. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9-бағандардағы бұрыннан бар өлшемдер жаңа төлеммен сәйкес келген жағдайда, осы бағандағы мәнi 1-ге ұлғайтылады, ал 11-бағандағы мәнi жаңа төлемнiң сомасына ұлғайтылады;
      11-баған - төлемнiң сомасы мың теңгемен, үтiрден кейiн бiр белгi;
      12-баған - толтырылмайды;
      13-баған - толтырылмайды.";
      8) Ережеге N 4 қосымша алынып тасталсын.
      2. Осы қаулының 2002 жылғы 1 сәуiрден бастап күшiне енетiн 1-тармағының 1), 5), 7) және 8) тармақшаларынан басқасы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күндiк мерзiм өткеннен кейiн күшiне енгiзiлсiн.
      3. Ақпарат технологиясы департаментi (Молчанов С.Н.) 2002 жылғы 25 наурызға дейiнгi мерзiмде осы қаулының 1-тармағының 5) тармақшасында көзделген мәлiметтердi өңдеу бойынша бағдарламалық қамтамасыз етудi пысықтап, өндiрiстiк пайдалануға берсiн.
      4. Төлем жүйесi басқармасы (Мұсаев Р.Н.):
      1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгінде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi орталық аппаратының мүдделi бөлiмшелерiне және филиалдарына, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiне, "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығы бар республикалық мемлекеттiк кәсiпорнына, "Мемлекеттiк зейнетақы төлеу жөнiндегi орталық" республикалық мемлекеттiк

 

кәсiпорнына, екiншi деңгейдегi банктерге, "Казпочта" ашық акционерлiк

қоғамына, "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздардың орталық

депозитарийi" жабық акционерлiк қоғамына және клиринг ұйымдарына жiберсiн.

     5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық

Банкi Төрағасының орынбасары Е.Т. Жангелдинге жүктелсiн.


     Ұлттық Банк

       Төрағасы


     КЕЛІСІЛДІ:

     Қазақстан Республикасының               Қазақстан Республикасының

     Мемлекеттік кіріс министрлігімен        Қаржы министрлігімен

     2002 жылғы 22 ақпанда                   2002 жылғы 26 ақпанда


     Қазақстан Республикасының               Қазақстан Республикасының

     Еңбек және халықты әлеуметтік           Ұлттық қауіпсіздік

     қорғау министрлігімен                   комитетімен

     2002 жылғы 21 ақпанда                   2002 жылғы 1 наурызда

     Қазақстан Республикасының             

     Экономика және сауда министрлігінің

     Стандарттау, метрология және

     сертификаттау жөніндегі комитетімен

     2002 жылғы 4 наурызда         Мамандар:

         Омарбекова А.Т.

         Икебаева Ә.Ж.


О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" от 15 ноября 1999 года N 388

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 февраля 2002 года N 49. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 апреля 2002 года N 1809. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 203 (вводится в действие с 01.01.2017).

      В связи с необходимостью использования государственных классификаторов Республики Казахстан - ГК РК 06 ИСО 3166 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений" и ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов", а также совершенствования систематизации сведений по проводимым платежам Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
      1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан V991011_ "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" от 15 ноября 1999 года N 388 внести следующие изменения и дополнения:
      в Правила применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей, утвержденные указанным постановлением (далее - Правила):
      1) вторую часть пункта 2 исключить;
      2) в пункте 3 подпункты 8), 9) и 10) исключить;
      3) в пункте 8 слова "со стандартами Международной организации по стандартизации (ISО), используемыми в системах передачи информации" заменить словами "с государственным классификатором Республики Казахстан - ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов";
      4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
      "16. Банк и/или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны отказать в акцепте платежного документа, заполненного с нарушением требований настоящих Правил.";
      5) дополнить пунктом 18-2 следующего содержания:
      "Сведения по проводимым платежам в разрезе кодов ЕКНП представляются в Национальный Банк Республики Казахстан Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов", банками второго уровня, открытым акционерным обществом "Казпочта", клиринговыми организациями, закрытым акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг" и формируются Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с приложением N 3

 

к настоящим Правилам.";

     6) в приложении N 2:

     в таблице кодов назначения платежей:

     раздел "0 - Пенсионные платежи и пособия" дополнить кодом 029 -

Трансферты из местных бюджетов;

     в разделе "1 - Специфические переводы" заменить наименование кодов

130, 140, 170, 180 и дополнить кодами 131, 132, 171, 172, 181, 182 со

следующими наименованиями:

________________________________________________________________________  


     130 - Платежи филиалов и представительств

131  Финансирование филиалов и представительств

132  Возврат средств филиалами и представительствами

140  Платежи с использованием платежных карточек


     170 - Участие в конференции, аукционе, тендере

171  Гарантийный взнос

172  Возврат гарантийного взноса

     180 - Документарные операции

181  Операция по аккредитиву

182  Операция по гарантии

__________________________________________________________________________

     в разделе "2 - Операции с иностранной валютой и драгоценными

металлами":

     наименование кодов 211, 221 "Иностранной валюты за тенге" дополнить

словами "на бирже";

     дополнить кодами 213, 223 "Иностранной валюты за тенге вне биржи";

     в разделе "4 - Кредиты":

     слова "кредиты", "кредитов" заменить словами "займы", "займов";

     раздел "9 - Платежи в бюджет и выплаты из бюджета" изложить в

следующей редакции:

___________________________________________________________________________

               9 - Платежи в бюджет и выплаты из бюджета

     910 - Обязательства перед бюджетом

911  Декларации, расчеты

912  Погашение недоимки прошлых лет

913  По актам проверок (перепроверок)

914  В период проведения процедуры банкротства

919  Прочие

     920 - Специальные налоговые режимы

921  Субъектов малого бизнеса на основе разового талона

922  Субъектов малого бизнеса на основе патента

923  Субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации

924  Для крестьянских (фермерских) хозяйств

925  Для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции

926  Для отдельных видов предпринимательской деятельности

929  Прочие

     930 - Налоговые санкции и пени

931  За нарушение налогового законодательства

932  По актам проверок (перепроверок)

939  Прочие

     940 - Возвраты, переводы сумм налогов и других обязательных платежей

941  Возврат на банковский счет излишне уплаченных сумм

942  Возврат налога на добавленную стоимость экспортерам на банковский

     счет

943  Переброска с одного кода бюджетной классификации на другой код

944  Возмещение убытков от неправомерных действий налоговых органов

     по решениям судебных органов

945  Возврат налогов (платежей) по решениям судебных органов

949  Прочие

___________________________________________________________________________

     в примечании к таблице кодов назначения платежей:

     в разделе 1 - "Специфические переводы":

     дополнить абзацем шестым в следующей редакции:


 
       "Платежи с использованием платежных карточек - платежи за товары и услуги, осуществляемые посредством торговых терминалов.";
      абзацы шестой, седьмой и восьмой считать соответственно абзацами седьмым, восьмым и девятым;
      в абзаце седьмом:
      исключить слова "при осуществлении через него платежей зарубежными банками в банки Казахстана" и "полученным из-за рубежа";
      дополнить предложением следующего содержания:
      "Данный код также проставляется, когда казахстанский банк является банком-посредником при переводе денег от одного иностранного банка в другой иностранный банк.";
      в абзаце восьмом слова "перечисление клиринговыми организациями чистых позиций в расчетные организации" заменить словами "перечисление суммы чистых позиций по результатам зачета встречных платежей";
      дополнить абзацами десятым и одиннадцатым в следующей редакции:
      "Операция по аккредитиву - перечисление банком-эмитентом суммы денег (покрытие) в обеспечение обязательств по аккредитиву со счета клиента-приказодателя на счет данного банка (за исключением перечисления суммы вознаграждения за исполнение аккредитива), возврат денег при отзыве аккредитива. При осуществлении операций по аккредитивам перечисление денег банком-эмитентом на счет бенефициара кодируется в зависимости от назначения платежа.
      Операция по гарантии - перечисление банком-должника/должником денег банку-гаранту при исполнении последним гарантийных обязательств перед клиентом. При наступлении гарантийного случая перечисление банком-гарантом денег клиенту кодируется в зависимости от назначения платежа.";
      в разделе 3 - "Депозиты":
      в абзаце втором последнее предложение считать вторым предложением;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      "Депозиты до востребования включают деньги на банковских счетах банков и их клиентов (в том числе карт-счетах), за исключением денег на условных и срочных сберегательных счетах.";
      в разделе 4 - "Кредиты" слово "кредит" во всех падежах заменить словом "заем" в соответствующих падежах;
      разделы 5, 6 - "Ценные бумаги" дополнить абзацем третьим в следующей редакции:
      "Продажа ценных бумаг нерезиденту кодируется участником сделки-резидентом как покупка этих ценных бумаг нерезидентом.";
      в разделе "7 - Товары и нематериальные активы":
      в абзаце четвертом после слов "полуфабрикаты и комплектующие изделия," дополнить словами "химические и медицинские препараты,";
      раздел 9 - "Платежи в бюджет и выплаты из бюджета" изложить в следующей редакции:
      "Данный раздел включает в себя платежи в государственный бюджет и возврат платежей из государственного бюджета (кроме пенсий и пособий).
      Обязательства перед бюджетом:
      декларации, расчеты - данный код проставляется при перечислении налогов и других обязательных платежей в бюджет (за исключением пени и штрафных санкций) на основании налоговой отчетности по наступившим срокам уплаты текущего года. К ним не относятся декларации, расчеты, предоставленные при применении специальных налоговых режимов;
      погашение недоимки прошлых лет - при перечислении в бюджет недоимки по налогам и платежам за прошлые периоды;
      по актам проверок (перепроверок) - при перечислении сумм налогов и других обязательных платежей (за исключением пени и штрафных санкций), предъявленных к уплате на основании уведомления о начисленной сумме налогов и других обязательных платежей в бюджет по результатам налоговой проверки (перепроверки);
      в период проведения процедуры банкротства - при перечислении в бюджет сумм налогов и других обязательных платежей (за исключением пени и штрафных санкций) в период проведения процедуры банкротства.
      Специальные налоговые режимы используются в целях анализа и администрирования поступлений в бюджет (за исключением пени и штрафных санкций) от субъектов малого бизнеса, крестьянских (фермерских) хозяйств, юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции.
      Налоговые санкции и пени - зачисление в бюджет налоговых санкций и пени по всем категориям налогоплательщиков.
      Возвраты, переводы сумм налогов и других обязательных платежей:
      возврат на банковский счет излишне уплаченных сумм - данный код проставляется при возвратах налогов и других обязательных платежей из бюджета в соответствии с налоговым законодательством;
      возврат налога на добавленную стоимость экспортерам на банковский счет - при возвратах на банковский счет экспортерам суммы налога на добавленную стоимость по экспортируемым товарам (работам, услугам), облагаемым по нулевой ставке;
      переброска с одного кода бюджетной классификации на другой код - при ошибочном зачислении налогоплательщиком, переводе сумм налогов и платежей с одного кода бюджетной классификации на другой код в соответствии с налоговым законодательством;
      возмещение убытков от неправомерных действий налоговых органов по решениям судебных органов - при возмещении убытков от неправомерных действий налоговых органов по решениям судебных органов из республиканского бюджета, по утвержденной смете в расходной части бюджета;
      возврат налогов (платежей) по решениям судебных органов - при возврате налоговыми органами из государственного бюджета сумм налогов (платежей) по решениям судебных органов.
      Прочие - в каждой группе данного раздела отражают назначение платежей в бюджет, не подходящих по содержанию операциям, предусмотренным соответствующей группой.";
      7) приложение N 3 к Правилам изложить в следующей редакции:
 

                                               "Приложение N 3                                    к Правилам применения Государственного

                                    классификатора Республики Казахстан -

                                    единого классификатора назначения

                                    платежей, утвержденным постановлением

                                    Правления Национального Банка

                                    Республики Казахстан

                                    от 15 ноября 1999 года N 388
Кем представляется__________________________________

                            (наименование)


 
 
                                 СВЕДЕНИЯ

 

          по платежам за______________20__года (далее - Сведения)

                          (отчетный период)

___________________________________________________________________________

Исто-|БИК  |БИК банка|При-|Отправи-  |Бенефициар|      Детализация       

чник |бан- |бенефици-|знак|тель денег|          |                        

ин-  |ка-  |ара, ИИК |пла-|__________|__________|__________________________

фор- |полу-|клиента  |тежа|Приз-|Сек-|Приз-|Сек-|Код |Коли-|Сум- |Ва- |Стра

мации|чате-|банка    |    |нак  |тор |нак  |тор |наз-|чест-|ма   |лю- |на 

     |ля,  |бенефици-|    |рези-|эко-|рези-|эко-|на- |во   |пла- |та  |   

     |ИИК  |ара      |    |дент-|но- |дент-|но- |че- |пла- |тежа |пла-|   

     |кли- |         |    |ства |ми- |ства |мики|ния |тежей|(тыс)|тежа|   

     |ента |         |    |     |ки  |     |    |пла-|за   |     |    |   

     |банка|         |    |     |    |     |    |тежа|от-  |     |    |   

     |-по- |         |    |     |    |     |    |    |чет- |     |    |   

     |луча-|         |    |     |    |     |    |    |ный  |     |    |   

     |теля |         |    |     |    |     |    |    |пе-  |     |    |   

     |     |         |    |     |    |     |    |    |риод |     |    |   

_____|_____|_________|____|_____|____|_____|____|____|_____|_____|____|____

  1  |  2  |    3    |  4 |  5  | 6  |  7  |  8 | 9  |  10 | 11  | 12 | 13

_____|_____|_________|____|_____|____|_____|____|____|_____|_____|____|____

_____|_____|_________|____|_____|____|_____|____|____|_____|_____|____|____

_____|_____|_________|____|_____|____|_____|____|____|_____|_____|____|____


     Руководитель________________

     Гл.бухгалтер________________


     Примечание:


 
       1. Сведения представляются в электронном виде в установленных Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (далее - Центр) форматах передачи.
      2. Ответственность за своевременность представления Сведений возлагается на руководителя.
 
                         Порядок заполнения Сведений
 
      1. Порядок заполнения Центром Сведений по проведенным через межбанковскую систему переводов денег платежам (далее - сведения Центра):
      Центр представляет в Национальный Банк Республики Казахстан сведения по платежам, проведенным через межбанковскую систему переводов денег (далее - МСПД), ежедневно за предыдущий операционный день и месячную информацию - ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
      сведения Центра содержат 13 граф, включающих следующую информацию о платеже:
      графа 1 - источник информации. Данное поле отражает источник получаемой информации и по сведениям Центра в данном поле проставляется цифра 01;
      графа 2 - банковский идентификационный код (БИК) банка-получателя, индивидуальный идентификационный код (ИИК) клиента банка-получателя. Если указанные в платежном документе БИК и ИИК совместно однозначно идентифицируют отдельного пользователя МСПД Центра, в графе указываются оба реквизита. Если указанные в платежном документе БИК и ИИК совместно однозначно не идентифицируют отдельного пользователя МСПД Центра, в графе указывается только БИК;
      графа 3 - банковский идентификационный код (БИК) банка бенефициара, индивидуальный идентификационный код (ИИК) клиента банка бенефициара. Заполняется аналогично графе 2;
      графа 4 - не заполняется;
      графа 5 - признак резидентства отправителя денег;
      графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;
      графа 7 - признак резидентства бенефициара;
      графа 8 - код сектора экономики бенефициара;
      графа 9 - код назначения платежа;
      графа 10 - количество платежей за отчетный период. Принимает первоначальное значение 0. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 11 увеличивается на сумму нового платежа;
      графа 11 - сумма платежа в тыс. тенге, один знак после запятой;
      графа 12 - не заполняется;
      графа 13 - не заполняется.
      2. Порядок заполнения Сведений банками второго уровня, открытым акционерным обществом "Казпочта" (далее - сведения банков):
      Сведения представляются в Национальный Банк Республики Казахстан банками второго уровня, ОАО "Казпочта" ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Банки второго уровня, имеющие филиалы, и ОАО "Казпочта" представляют сведения в целом по всей системе;
      сведения банков включают в себя информацию по платежам, проводимым на территории Республики Казахстан (также входящие и исходящие из Казахстана), в том числе без открытия банковского счета;
      сведения банков составляются:
      1) по межбанковским платежам, проводимым по корреспондентским счетам Ностро и по Лоро счетам иностранных банков, в том числе по переводным почтовым операциям, осуществляемым ОАО "Казпочта";
      2) по платежам, осуществляемым между банком и его клиентом или между

 

двумя разными клиентами этого банка, в том числе по переводным почтовым

операциям, осуществляемым ОАО "Казпочта";

     сведения банков содержат 13 граф, включающих следующую информацию о

платеже:

     графа 1 - источник информации. Данное поле отражает источник

получаемой информации и по сведениям банков в данном поле проставляется

цифра 02;

     графа 2 - проставляется БИК банка-получателя (головного банка);

     графа 3 - проставляется БИК банка бенефициара (головного банка).

     При осуществлении международных платежей БИК иностранного банка

(графа 2 или графа 3) заполняется при наличии соответствующей информации;

     графа 4 - признак платежа (для отчитывающегося банка). Данная графа

заполняется следующим образом:

     01 - платеж по прямым корреспондентским счетам между банками

Казахстана;

     02 - платеж по прямым корреспондентским счетам, отправленный от

отчитывающегося банка банкам за рубеж;

     03 - платеж по прямым корреспондентским счетам, полученный

отчитывающимся банком от банков из-за рубежа;

     04 - платеж, осуществляемый между банком и его клиентом или между

двумя разными клиентами в системе данного банка. В этом случае

отчитывающийся банк является одновременно и банком-получателем и банком

бенефициара;

     графа 5 - признак резидентства отправителя денег;

     графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;

     графа 7 - признак резидентства бенефициара;

     графа 8 - код сектора экономики бенефициара;

     графа 9 - код назначения платежа.


 
       При отражении входящих международных платежей по прямым корреспондентским счетам, графы 5, 6, 9 заполняются отчитывающимся банком на основании поручения банка-корреспондента, откуда пришел платеж, и/или иных (неплатежных) документов, служащих основанием для платежа;
      графа 10 - количество платежей за отчетный период. Принимает первоначальное значение 0. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 11 увеличивается на сумму нового платежа;
      графа 11 - сумма платежа в тыс. единиц валюты платежа, один знак после запятой;
      графа 12 - код валюты платежа. Обозначается в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов";
      графа 13 - страна. Заполняется в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 06 ИСО 3166.1 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран". Для платежей по прямым корреспондентским счетам, отправленных от отчитывающегося банка - банкам за рубеж, проставляется код страны банка бенефициара; для платежей по прямым корреспондентским счетам, полученных отчитывающимся банком от банков из-за рубежа - код страны банка отправителя денег; для платежей, осуществляемых на территории Республики Казахстан - код Республики Казахстан - КZ.
      При отражении операций с использованием платежных карточек, проводимых за рубежом, страна проставляется по месту нахождения головного офиса системы данных платежных карточек. При отражении операций с использованием платежных карточек, проводимых на территории Казахстана, проставляется страна КZ.
      3. Порядок заполнения Сведений Национальным Банком Республики Казахстан (далее - сведения Национального Банка):
      сведения Национального Банка формируются ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в целом по всей системе Национального Банка;
      сведения Национального Банка предназначены для отражения платежей и переводов, проводимых Национальным Банком на территории Республики Казахстан (также входящих и исходящих из Казахстана);
      сведения Национального Банка составляются:
      1) по межбанковским платежам, проводимым по корреспондентским счетам Ностро и по Лоро счетам иностранных банков;
      2) по платежам, осуществляемым между Национальным Банком и его клиентом или между двумя разными клиентами Национального Банка;
      сведения Национального Банка содержат 13 граф, включающих следующую информацию о платеже:
      графа 1 - источник информации. Данное поле отражает источник получаемой информации и по сведениям Национального Банка в данном поле проставляется цифра 03;
      графа 2 - банковский идентификационный код (БИК) банка-получателя, индивидуальный идентификационный код (ИИК) клиента банка-получателя. Проставляется БИК банка-получателя и ИИК банка/организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по корреспондентскому счету которого проведен платеж или перевод денег;
      графа 3 - банковский идентификационный код (БИК) банка бенефициара,

 

индивидуальный идентификационный код (ИИК) клиента банка бенефициара.

Заполняется аналогично графе 2.

     При осуществлении международных платежей БИК иностранного банка (гр.

2 или гр. 3) заполняется при наличии соответствующей информации;

     графа 4 - признак платежа. Данная графа заполняется следующим образом:

     02 - платеж по прямым корреспондентским счетам, отправленный от

Национального Банка - банкам за рубеж;

     03 - платеж по прямым корреспондентским счетам, полученный

Национальным Банком от банков из-за рубежа;

     04 - платеж, осуществляемый между Национальным Банком и его клиентом

или между двумя разными клиентами в системе Национального Банка. В этом

случае Национальный Банк является одновременно и банком-получателем и

банком бенефициара;

     графа 5 - признак резидентства отправителя денег;

     графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;

     графа 7 - признак резидентства бенефициара;

     графа 8 - код сектора экономики бенефициара;

     графа 9 - код назначения платежа.


 
       При отражении входящих международных платежей по прямым корреспондентским счетам, графы 5, 6, 9 заполняются Национальным Банком на основании поручения банка-корреспондента, откуда пришел платеж, и/или иных (неплатежных) документов, служащих основанием для платежа;
      графа 10 - количество платежей за отчетный период. Принимает первоначальное значение 0. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 11 увеличивается на сумму нового платежа;
      графа 11 - сумма платежа в тыс. единиц валюты платежа, один знак после запятой;
      графа 12 - код валюты платежа. Обозначается в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 07 ИСО 4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов";
      графа 13 - страна - заполняется в соответствии с государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 06 ИСО 3166.1 - 2001 "Коды для обозначения наименований стран и их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран". Для платежей по прямым корреспондентским счетам, отправленных от отчитывающегося банка - банкам за рубеж, проставляется код страны банка бенефициара; для платежей по прямым корреспондентским счетам, полученных отчитывающимся банком от банков из-за рубежа - код страны банка отправителя денег; для платежей, осуществляемых на территории Республики Казахстан - код Республики Казахстан - КZ.
      4. Порядок заполнения Сведений клиринговыми организациями и Центром по платежам, проведенным через клиринговую систему (далее - сведения по клирингу):
      сведения по клирингу представляются в Национальный Банк Республики Казахстан клиринговыми организациями и Центром ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, также Центром - ежедневно за предыдущий операционный день;
      сведения по клирингу предназначены для отражения потоков денег в системе розничных платежей на территории Республики Казахстан;
      сведения по клирингу содержат 13 граф, включающих следующую информацию о платеже:
      графа 1 - источник информации. Данное поле отражает источник получаемой информации и по клиринговым организациям в данном поле проставляется цифра 04;
      графа 2 - банковский идентификационный код (БИК) банка-получателя, индивидуальный идентификационный код (ИИК) клиента банка-получателя. Если указанные в платежном документе БИК и ИИК совместно однозначно идентифицируют отдельного участника клиринговой системы, в графе указываются оба реквизита. Если указанные в платежном документе БИК и ИИК совместно однозначно не идентифицируют отдельного участника клиринговой системы, в графе указывается только БИК;
      графа 3 - банковский идентификационный код (БИК) банка бенефициара, индивидуальный идентификационный код (ИИК) клиента банка бенефициара. Заполняется аналогично графе 2;
      графа 4 - признак платежа. Данная графа заполняется следующим образом:
      05 - платежи в межбанковском клиринге,
      06 - платежи между хозяйствующими субъектами.
      Переводы денег между хозяйствующими субъектами и бюджетными организациями, осуществляемые в межбанковском клиринге, отражаются только с признаком платежа - 05;
      графа 5 - признак резидентства отправителя денег;
      графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;
      графа 7 - признак резидентства бенефициара;
      графа 8 - код сектора экономики бенефициара;
      графа 9 - код назначения платежа;
      графа 10 - количество платежей за отчетный период. Принимает первоначальное значение 0. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 11 увеличивается на сумму нового платежа;
      графа 11 - сумма платежа в тыс. тенге, один знак после запятой;
      графа 12 - не заполняется;
      графа 13 - не заполняется.
      5. Порядок заполнения Сведений закрытым акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - сведения Центрального депозитария):
      сведения Центрального депозитария представляются в Национальный Банк Республики Казахстан ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
      сведения Центрального депозитария предназначены для отражения потоков денег на территории Республики Казахстан по всем операциям с ценными бумагами, проведенным им;
      при составлении сведений Центральным депозитарием при отражении каждого платежа указываются обе стороны сделки: покупатель ценных бумаг - в качестве отправителя денег, продавец ценных бумаг - в качестве бенефициара. Отправителем денег и бенефициаром могут являться инвесторы или банки-первичные дилеры, совершающие операции с ценными бумагами для себя;
      сведения Центрального депозитария содержат 13 граф, включающих следующую информацию о платеже:
      графа 1 - источник информации. Данное поле отражает источник получаемой информации и по сведениям Центрального депозитария в данном поле проставляется цифра 05;
      графа 2 - проставляется БИК банка, которым производится оплата за ценные бумаги;
      графа 3 - проставляется БИК банка бенефициара;
      графа 4 - признак платежа. Данная графа заполняется следующим образом:
      07 - платеж по сделке, заключенной на биржевом рынке;
      08 - платеж по сделке, заключенной на внебиржевом рынке;
      графа 5 - признак резидентства отправителя денег;
      графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;
      графа 7 - признак резидентства бенефициара;
      графа 8 - код сектора экономики бенефициара;
      графа 9 - код назначения платежа;
      графа 10 - количество платежей за отчетный период. Принимает первоначальное значение 0. При отражении одного платежа графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров нового платежа с уже имеющимися в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 11 увеличивается на сумму нового платежа;
      графа 11 - сумма платежа в тыс. тенге, один знак после запятой;
      графа 12 - не заполняется;
      графа 13 - не заполняется.";
      8) приложение N 4 к Правилам исключить.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцатидневного срока со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, за исключением подпунктов 1), 5), 7) и 8) пункта 1, которые вводятся в действие с 1 апреля 2002 года.
      3. Департаменту информационных технологий (Молчанов С.Н.) в срок до 25 марта 2002 года доработать и сдать в промышленную эксплуатацию программное обеспечение по обработке сведений, предусмотренных подпунктом
5) пункта 1 настоящего постановления.
      4. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата и филиалов Национального Банка Республики Казахстан, Министерства государственных доходов Республики Казахстан, Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов", Республиканского государственного предприятия "Государственный центр по выплате пенсий",

 

банков второго уровня, открытого акционерного общества "Казпочта",

закрытого акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" и

клиринговых организаций.

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан

Жангельдина Е.Т.


        Председатель

     Национального Банка


     Согласовано:                         

     С Министерством государственных       С Министерством финансов

     доходов Республики Казахстан          Республики Казахстан

     22 февраля 2002 г.                    26 февраля 2002 г.  
     С Министерством труда и               С Комитетом национальной

     социальной защиты населения           безопасности

     Республики Казахстан                  Республики Казахстан

     21 февраля 2002 г.                    1 марта 2002 г.  


     С Комитетом по стандартизации,

     метрологии и сертификации

     Министерства экономики и торговли

     Республики Казахстан

     4 марта 2002 г. 

_________________________________________________________________________ 


     (Специалисты: Пучкова О.Я.,

                   Мартина Н.А.)