Білім және ғылым министрінің 2001 жылғы 11 наурыздағы N 151 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2002 жылғы 21 наурыздағы N 200 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 26 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 1836. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 2006 жылғы 25 қаңтардағы N 37 бұйрығымен.

       Ескерту: Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 2006 жылғы 25 қаңтардағы N 37 бұйрығымен .

------------Бұйрықтан үзінді--------

      Нормативтік құқықтық базаны қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналардың күші жойылсын деп танылсын:
      ...      
      4) "Білім және ғылым министрінің 2001 жылғы 11 наурыздағы 151 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2002 жылғы 21 наурыздағы N 200 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 26 сәуірде 1836 тіркелген, Нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде, 2002 жылғы, тамызда, N 30 жарияланған)...

      Министр

-------------------------------------  
      Кәсіптік жоғары білім беретін ұйымдардың қызметін регламенттеуді жетілдіру мақсатында бұйырамын: 
      1. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің "Жоғары оқу орындарының қызметін ұйымдастыру ережесін бекіту туралы" 2001 жылғы 11 наурыздағы N 151  V011474_  бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін: 
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жоғары оқу орындарының қызметін ұйымдастыру Ережесінде:
      9 тараудың 195-тармағындағы "рұқсат етілмейді" деген сөздер "ерекше жағдай ретінде үздік диплом алуға талапкер бітіруші курс студенттеріне Жоғарғы оқу орны кеңесінің шешімімен рұқсат беріледі" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім департаменті (Б. Әбдірәсілов) осы бұйрықты белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуден өткізуге ұсынсын.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Бірінші вице-министр Ғ.Мұтановқа жүктелсін.     

      Министр

      

О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 марта 2001 года N 151

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 марта 2002 года N 200. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 апреля 2002 года N 1836. Утратил силу - приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 25 января 2006 года N 37

Извлечение
из приказа Министра образования и науки Республики Казахстан
от 25 января 2006 года N 37

      В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившими силу:
      3) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 марта 2002 года N 200 "О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 марта 2001 года N 151" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 апреля 2002 года N 1836, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов, 2002 г., август, N 30)...

      Министр
_________________________________________________________________

      В целях совершенствования регламентации деятельности организаций образования, дающих высшее профессиональное образование, приказываю: 
      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 марта 2001 года N 151  V011474_  "Об утверждении Правил организации деятельности высших учебных заведений" следующее изменение: 
      в Правилах организации деятельности высших учебных заведений, утвержденных указанным приказом: 
      в пункте 195 раздела 9 слова "не разрешается" заменить словами "разрешается Советом вуза, в порядке исключения, студентам выпускного курса, претендующим на получение диплома с отличием". 
      2. Департаменту высшего и послевузовского профессионального образования (Абдрасилов Б.С.) представить в установленном порядке настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого вице-Министра Мутанова Г.М.

      Министр