Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 2141 тіркелген "Ғылыми дәрежелер беру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы N 16 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2004 жылғы 1 наурыздағы N 159 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2004 жылғы 1 наурызда тіркелді. Тіркеу N 2724. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 Бұйрығымен.

      Күші жойылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 2011.03.31 № 127 (ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Ғылыми дәрежелерді ізденушілерге, диссертация қорғау рәсіміне және дипломдарды ресімдеуге қойылатын талаптарды реттеу мақсатында Бұйырамын :

      1. "Ғылыми дәрежелер беру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы N 16  бұйрығына (Әділет министрлігінде N 2141 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер бюллетені» журналында жарияланған, 2003 жыл, N 15, 842-бап) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ғылыми дәрежелер беру ережелерінде:

      1) "2. Диссертацияларға және ізденушілерге қойылатын талаптар тарауында:
      13-тармақ мынадай мазмұндағы 5-абзацпен толықтырылсын:
      "Ғылым кандидаты ғылыми дәрежесі бар ғылым докторы ғылыми дәрежесін ізденуші ғылым саласы бойынша (мамандықтар тобын ескере отырып) орындайтын диссертациясының бейініне сәйкес келмейтін болса, диссертациясының мамандығы бойынша кандидаттық емтихан тапсыруы тиіс, ал кәсіптік жоғары білімі бар ізденуші орындалатын докторлық диссертациясының бейініне сай келмесе тиісті ғылым саласының жалпы курсы бойынша кандидаттық емтихан тапсырады;

      2) "3. Диссертацияларды қорғауға ұсыну және қорғау тарауында:
      22-тармақта:
      бірінші абзацтағы«"тиісті мамандықтың"»деген сөздер "тиісті мамандық пен ғылым саласының"»деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші және үшінші абзацтағы "тиісті мамандық"»деген сөздер "тиісті мамандық пен ғылым саласы"»деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) "5. Дипломдарды ресімдеу және беру бөлімінде:
      42-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесін беру туралы шешім оны ЖАК қабылдаған күнінен бастап күшіне енеді";

      44-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Ғылым докторы және кандидаты дипломдарын ЖАК ресімдейді және береді";
      екінші абзацтағы "береді" сөзі "береді" сөзімен ауыстырылсын.

      2. Жоғары аттестаттау комитеті (А.Қ.Құсайынов):
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге ұсынсын;
      2) жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды аттестаттау мәселелері жөніндегі нормативтік актілер осы бұйрыққа сәйкестендірсін.

      3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді, осы бұйрықтың 1-тармағының 1) тармақшасы 2004 жылғы 1 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года № 16 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней", зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 2141

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 марта 2004 года № 159, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Казахстан 1 марта 2004 года № 2724. Утратил силу приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127

      Сноска. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 31.03.2011 № 127 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      В целях упорядочения требований к соискателям ученых степеней, процедуре защиты диссертаций и оформлению дипломов ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года N 16 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней" (зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 29 января 2003 года за N 2141, опубликованный в журнале "Бюллетень нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан", 2003 г., N 15, ст.842) следующие изменения и дополнения:
      в Правилах присуждения ученых степеней, утвержденных указанным приказом:
      1) в главе "2. Требования к диссертациям и соискателям":
      пункт 13 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
      "Соискатель ученой степени доктора наук, имеющий ученую степень кандидата наук по отрасли науки (с учетом группы специальностей), не соответствующей профилю выполняемой диссертации, должен сдать кандидатский экзамен по специальности диссертации, а соискатель, имеющий при этом высшее профессиональное образование не по профилю выполняемой докторской диссертации, сдает также кандидатский экзамен по общему курсу соответствующей отрасли (подотрасли) науки";
      2) в главе "3. Представление и защита диссертаций":
      в пункте 22:
      в абзаце первом слова "соответствующей специальности" заменить словами "соответствующих специальности и отрасли науки";
      в абзацах втором и третьем слова "соответствующей специальности" заменить словами "соответствующим специальности и отрасли науки";
      3) в главе "5. Оформление и выдача дипломов":
      в пункте 42 абзац второй изложить в следующей редакции:
      "Решение о присуждении ученой степени доктора или кандидата наук вступает в силу со дня его принятия ВАКом";
      в пункте 44:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "Дипломы доктора и кандидата наук оформляются и выдаются ВАК";
      в абзаце втором слово "выдача" заменить словом "выдачи".

      2. Высшему аттестационному комитету (Кусаинов А.К.):
      1) представить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан;
      2) привести нормативные акты по вопросам аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в соответствие с настоящим приказом.

      3. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации, за исключением подпункта 1) пункта 1, который вводится в действие с 1 мая 2004 года.

      Министр