"Қазақстан Республикасының теңіз көлігі кемелеріндегі қызмет жарғысын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 73 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2016 жылғы 4 қарашадағы № 772 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 19 қаңтарда № 14700 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 50-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасының теңіз көлігі кемелеріндегі қызмет жарғысын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 73 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11114 болып тіркелген, "Әділет" нормативтік құқықтық актілердің ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 25 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының теңіз көлігі кемелеріндегі қызмет жарғысында:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Экипаж еңбегін кеме капитаны 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, Заңға және осы Жарғыға сәйкес ұйымдастырады.";

      79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "79. Теңізде қауіпті мұздарды, тасталып кеткен кемені және навигациялық қауіпті төндіретін басқа да заттарды кездестірген кезде не кеме қондырмаларының қатты мұздануына әкеп соғатын ауа температурасының шарттарында немесе теңіз дауылы туралы хабарлама алынбаған, күші 10 және одан жоғары баллдағы жел әсерінің астында қалған жағдайында бұл туралы капитан жақында жүрген кемелерге және жақын портқа хабарлайды.

      Ақпарат иелігіндегі бүкіл бар құралдармен еркін нысанда беріледі.

      Тасталып кеткен кемені шетел портына тіркеп сүйреу туралы тапсырма алғаннан кейін капитан бұл туралы өзі бағыт алуға ниеттенген Қазақстан Республикасының консулына және тиісті порт биліктеріне хабарлайды.";

      мынадай мазмұндағы 200-1-тармақпен толықтырылсын:

      "200-1. Тәулік ішінде демалыстың ұзақтығы кем дегенде 10 сағатты құрайды, әр 7-күндік кезең ішінде – кем дегенде 77 сағат. Бұл ретте тәулік ішінде демалыс сағаттары 2 астам емес кезеңдерге бөліне алады, солардан біреуінің ұзақтығы кем дегенде 6 сағат құрайды.";

      258-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "258. Кеме экипажы мүшелеріне спирт ішімдіктерін ішуге, есірткі заттарды тұтынуға және алкогольдік немесе есірткілік мастану күйінде кемеде болуға жол берілмейді.".

      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Көлік комитеті (Ә.А. Асавбаев):

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап оның көшірмелерін қағаз және электрондық түрде күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Инвестициялар және даму
министрі
Ж. Қасымбек

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау және

      әлеуметтік даму министрі

      ________________ Т. Дүйсенова

      2016 жылғы 30 қараша

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Сыртқы істер министрі

      ________________ Е. Ыдырысов

      2016 жылғы 13 желтоқсан

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 73 "Об утверждении Устава службы на судах морского транспорта Республики Казахстан"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 ноября 2016 года № 772. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 января 2017 года № 14700.

      О внесении изменений и дополнения в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 73 "Об утверждении Устава службы на судах морского транспорта Республики Казахстан"

      В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 73 "Об утверждении Устава службы на судах морского транспорта Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 11114, опубликованный 25 июня 2015 года в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Әділет") следующие изменения и дополнение:

      в Уставе службы на судах морского транспорта Республики Казахстан, утвержденном указанным приказом:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Труд экипажа организуется капитаном судна в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Законом и настоящим Уставом.";

      пункт 79 изложить в следующей редакции:

      "79. При встрече в море с опасными льдами, покинутым судном и другими предметами, представляющими навигационную опасность либо оказавшись в условиях температуры воздуха, вызывающих сильное обледенение надстроек судна или под воздействием ветра силой в 10 и более баллов, о которых не получено штормового предупреждения, капитан передает об этом информацию находящимся поблизости судам и в ближайший порт.

      Информация передается в произвольной форме всеми имеющимися в распоряжении средствами.

      При получении распоряжения о буксировании покинутого судна в иностранный порт, капитан извещает об этом консула Республики Казахстан в стране, в которую он намерен следовать, и соответствующие портовые власти.";

      дополнить пунктом 200-1 следующего содержания:

      "200-1. Продолжительность отдыха в течение суток составляет не менее 10 часов, в течение любого 7-дневного периода – не менее 77 часов. При этом часы отдыха в течение суток могут быть разделены не более чем на 2 периода, один из которых имеет продолжительность не менее 6 часов.";

      пункт 258 изложить в следующей редакции:

      "258. Не допускается распитие членами судового экипажа спиртных напитков, употребление наркотических веществ и нахождение на судне в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.".

      2. Комитету транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Асавбаев А.А.) обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление копии настоящего приказа в бумажном и электронном виде на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему "Әділет", а также в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
Ж. Касымбек

      "СОГЛАСОВАН"
Министр здравоохранения
и социального развития
Республики Казахстан
_____________________ Т. Дуйсенова
30 ноября 2016 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр иностранных дел
Республики Казахстан
_____________________ Е. Идрисов
13 декабря 2016 года